Hotărâre de consiliu local de invalidare a consilierului local, ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid. Redobândirea ulterioară a calităţii de membru al partidului politic

Decizie 285 din 19.10.2020


Redobândirea calităţii de membru al unui partid politic nu atrage după sine de plano şi redobândirea calităţii de consilier local, chiar dacă această din urmă calitate a fost pierdută tocmai ca urmare a pierderii calităţii de membru prin excludere a acestuia din partid. O eventuală repunere în funcţia de consilier local nu poate opera decât cu îndeplinirea unei duble condiţii: sesizarea partidului al cărui membru este reclamantul şi anularea/revocarea în condiţiile legii a hotărârii de excludere din partid, condiţii neîndeplinite în cauză.

Hotărârea:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 15 mai 2019 sub nr. .../86/2019, reclamantul A. în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al comunei B. şi C. a solicitat, ca în baza probelor ce se vor administra, să fie obligat prim-pârâtul la adoptarea unei Hotărâri de Consiliu local de invalidare a consilierului local numit prin Hotărârea nr. 1/16.02.2018 emisă de Consiliul local al comunei B., C. şi de validare a mandatului de consilier local al reclamantului.

Prin întâmpinarea depusă la 21 iunie 2019, pârâtul Consiliul Local al comunei B. a solicitat respingerea acţiunii reclamantului şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată. A susţinut că reclamantul nu poate accede la o altă procedură în condiţiile în care nu a respectat procedura prevăzută de legea specială cu privire la anularea actului administrativ care a produs vătămarea motiv pentru care a apreciat că cerere este inadmisibilă.

Prin sentinţa nr. 599 din 19 septembrie 2019, Tribunalul Suceava – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, a respins ca nefondată excepția inadmisibilității acțiunii; a respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Comunei B. şi C., obligând reclamantul să plătească pârâtului cheltuieli de judecată în sumă de 1500 lei.

Împotriva acestei sentințe pe care a criticat-o pentru nelegalitate, în termen legal, a promovat recurs reclamantul A.

În susţinerea căii de atac promovate reclamantul-recurent a arătat că hotărârea atacată este nelegală, fiind incident motivul de casare prevăzut de dispoziţiile art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, deoarece prima instanţă a interpretat greşit dispoziţiile Legii nr. 115/2015, dar şi cele referitoare la caducitatea actului administrativ.

Potrivit dispozițiilor art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Dispoziţiile legale referitoare la sprijinul organizaţiei de partid nu se aplică în cazul reclamantului, având în vedere că nu are calitate de membru supleant.

Redobândirea calităţii de consilier local nu este generată de existenţa unui mandat vacant, pentru a fi necesare sesizarea partidului din partea căruia candidează şi sprijinul organizaţiei de partid.

De asemenea, nelegal a reținut prima instanţă că nu operează caducitatea Ordinului nr. 466/2017. Caducitatea reprezintă acea cauză de ineficacitate ce constă în lipsirea actului juridic civil valabil încheiat de orice efecte datorită interveniţii unei împrejurări ulterioare încheierii sale şi care este independentă de voinţa autorului actului juridic. Actul juridic nu mai produce efecte din momentul întervenirii împrejurării independentă de voinţa autorului.

Anularea Hotărârii nr. 3/10.11.2017 în baza căreia a fost emis Ordinul nr. 466/21.11.2017 conduce la caducitatea acestui Ordin. Mai exact, anularea actului în baza căruia a fost emis Ordinul nr. 466/21.11.2017 duce la infirmarea prezumţiei de legalitate de care acesta din urmă se bucură, aceleaşi consecinţe privind şi Hotărârea nr. 1/16.02.2018 emisă de Consiliul Local al comunei B., de validare în mandatul de consilier local al Consiliului Local al comunei B. a lui C.

Repunerea în situaţia anterioară, de membru al partidului..., creează, aşadar, premizele dobândirii de către el a calităţii de consilier local, ceea ce ar fi trebuit să implice din partea pârâtului Consiliul Local B. adoptarea de îndată a unei Hotărâri de Consiliu local de invalidare a consilierului local numit prin Hotărârea nr. 1/16.02.2018 emisă de Consiliul local al comunei B. şi, corelativ, de validare în mandatul dc consilier local a reclamantului.

Pentru motivele arătate a solicitat admiterea recursului casarea sentinţei recurate cu consecinţa admiterii acţiunii în rejudecare şi acordarea cheltuielilor de judecată.

Examinând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a motivelor de recurs formulate care, în drept, se circumscriu celor prevăzute de art. 488 alin. 1, pct. 8 Cod proc. civ, Curtea, constată că recursul este nefondat, urmând a-l respinge pentru următoarele considerente:

Prin Ordinul nr. 466/2017 al Instituţiei Prefectului Judeţului s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al reclamantului în cadrul Consiliului Local al Comunei B., înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic şi s-a declarat vacant locul său de consilier local.

Reclamantul a formulat o acţiune prin care a solicitat obligarea pârâtului Consiliul Local B. la adoptarea unei hotărâri de consiliu de invalidare a consilierului numit prin HCL nr. 1/2018 şi de validare a mandatului de consilier local al reclamantului.

Ca urmare a emiterii Ordinului nr. 466/2017 al Instituţiei Prefectului Judeţului, prin HCL nr. 1/2018 a fost validat mandatul de consilier local al pârâtului C.

Aşa, cum corect a reţinut prima instanţă, se poate observa ca prezenta acţiune se întemeiază, în esenţă, pe efectele sentinţei civile nr. 728/08.05.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. .../86/2018, definitivă, prin care a fost anulată Hotărârea nr. 3/2017 emisă de Biroul Permanent al Organizaţiei Judeţene ... şi prin care reclamantul a fost repus în calitatea de membru al partidului .... Această hotărâre judecătorească a fost pronunţată ulterior emiterii Ordinului nr. 466/2017 şi HCL nr. 1/2018 şi potrivit susţinerii reclamantului - recurent atrage caducitatea/ineficacitatea actelor subsecvente, Hotărârii nr. 3/2017 anulate.

Reclamantul a dobândit calitatea de consilier local dată fiind calitatea sa de membru al partidului ...., precum şi datorită susţinerii din partea partidului, materializată în înscrierea sa pe un loc eligibil pe listele partidului. După redobândirea calităţii de membru al partidului .... (ca urmare a anulării în instanţă a hotărârii de excludere din partid), aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, din actele de la dosar nu rezultă că acesta a mai beneficiat de sprijinul partidului .... pentru dobândirea şi a calităţii de consilier local.

Redobândirea calităţii de membru al partidului .... nu atrage după sine de plano şi redobândirea calităţii de consilier local, chiar dacă această din urmă calitate a fost pierdută tocmai ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului .... prin excludere a acestuia din partid. O eventuală repunere în funcţia de consilier local nu poate opera decât cu îndeplinirea unei duble condiţii: sesizarea partidului al cărui membru este reclamantul şi anularea/ revocarea (în condiţiile legii) a HCL nr. 3/2018, condiţii neîndeplinite în cauză.

Şi în ce priveşte caducitatea Ordinului nr. 466/2017 al Instituţiei Prefectului Judeţului, alegaţiile primei instanţe sunt corecte.

Caducitatea este definită ca fiind acea cauză de ineficacitate ce constă în lipsirea actului juridic civil valabil încheiat de orice efecte datorită intervenirii unei împrejurări ulterioare încheierii sale şi care este independentă de voinţa autorului actului juridic.

Din această definiţie se desprind şi trăsăturile caracteristice caducităţii una din acestea fiind aceea că această cauză de ineficacitate presupune o nerealizare (cel puţin parţială) a scopului pentru care actul juridic a fost emis. Sau, altfel spus, cel puţin o parte a efectelor juridice pe care actul administrativ urma să le producă nu se mai produc datorită intervenţiei caducităţii. Tocmai de aceea, caducitatea este incompatibilă cu realizarea (executarea) materială completă a actului administrativ.

Or, Ordinul nr. 466/2017 al Instituţiei Prefectului Judeţului a fost integral executat prin constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului recurentului de consilier local în cadrul Consiliului Local Comunei B., înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic, declararea vacantării locului său de consilier local urmată de validarea mandatului de consilier local al pârâtului C., prin HCL nr. 1/2018.

Ca urmare a acestor considerente, Curtea constată că instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a normelor de drept material şi în temeiul art. 496 Cod procedură civilă va respinge recursul, ca nefondat.

În temeiul dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă, recurentul, ca parte căzută în pretenţii va fi obligat la plata către intimatul Consiliul Local al Comunei B. a sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată, solicitate şi dovedite de apărătorul ales cu extrasul de cont şi factura depuse la dosar.