Sentinţa civilă - drept civil – fond funciar

Sentinţă civilă 1034 din 11.05.2016


JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI

DREPT CIVIL – FOND FUNCIAR

SENTINŢA CIVILĂ NR.1034/11.05.2016

Acțiune admisă. Constatare nulitate titlu de proprietate și emiterea unui nou titlu.

Prin cererea introdusă la această instanţă la data  de  4.09.2014 şi înregistrată sub nr. 5833/202, reclamantul T.V a chemat în judecată pe pârâţii T. M., A. F, C.A., T.M, M.N.,T.I., C.L.S.D.P.A.T.- Primăria com. Ştefan Vodă,cu sediul în com. Ştefan Vodă, jud. Călăraşi, C.J.S.D.P.A.T- Prefectura Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 9-11, jud. Călăraşi solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunța că se constate nulitatea absolută parţială a T.P.  nr. … din 29.08.2013  emis de C.J.P.S.D.P.P.A.T. Călăraşi, precum şi rectificarea acestuia, în sensul că titularii dreptului de proprietate sunt moştenitorii defunctului Trifu R. M. şi nu ai defunctului T. Nicolae.

În motivarea acţiunii a arătat că ,în temeiul legii 18/1991 s-a reconstituit ,de pe urma autorului T. Nicolae, prin titlul de proprietate nr…. din 4.05.1995, emis de C.J.S.D.P.A.T. Călăraşi, dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 8,75 ha teren, situată în com. Ştefan Vodă,jud. Călăraşi, numiţilor T.M.,T. N.,T. C.,T. N., T. V. şi Ţ. G. A mai arătat că prin sentinţa civilă nr. 452 din 30.01.2012 a Judecătoriei Călăraşi, pronunţată în dosarul nr. 5627/202/2011, rămasă definitivă prin deciziile civile nr. 459 din 11.07.2012, respectiv nr. 93 din 13.10.2015 ale Tribunalului Călăraşi,  s-a constatat nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate mai sus menţionat ,în sensul  îndepărtării de pe el a pârâtului T.M., dispunându-se emiterea unui nou titlu de proprietate, respectiv  nr. …din 29.08.2013. A mai învederat că îndepărtarea de pe titlu de proprietate a pârâtului T.N.M. s-a datorat faptului că în realitate reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut  de pe urma defunctului T. R. Marin, care din căsătoria sa  cu Reveica l-a avut pe  T. M. Nicolae, născut în anul 1926, iar ulterior din căsătoria cu Enuţa, i-a avut pe T. N., T. C. , T .G. şi T. V.

A mai adăugat că pârâtul T. N împreună cu surorile sale  A. F. şi C. A. sunt copiii defunctului T. Nicolae, născut în anul 1921, care la rândul său este fiu a lui Reveica  şi a lui T. D., cu care aceasta a fost căsătorită înainte de a se căsători cu Marin. A mai învederat că în această situaţie între T.D. Nicolae, fiul Reveicăi din prima căsătorie şi T.R. Marin , cel de -al doilea  soţ al Reveicăi, nu există nici o legătură, astfel că acesta nu era îndreptăţit să fie pe titlul de proprietate , cum de altfel s-a stabilit că nu este îndreptăţit nici fiul său  T.N. Marin, pronunţându-se sentinţa civilă mai sus menţionată.

A solicitat a se dispune îndepărtarea de pe titlul de proprietate a numitului Trifu Nicolae, dar şi rectificarea  acestuia  în sensul că titular al dreptului de proprietate  este şi fiul lui Trifu R. Marin, respectiv  Trifu M. Nicolae,aşa cum de altfel rezultă şi din cererile  depuse de acesta şi de fraţii săi pentru reconstituirea dreptului de proprietate .

 În drept, reclamantul își motivează acțiunea pe disp. art. III, al. 1 lit. a (i) din Legea nr. 169/1997 .

În dovedirea acţiunii reclamantul a  înțeles să se folosească de proba cu înscrisuri, sens în care a  depus la dosar, în copie, următoarele acte : T.P. nr. 74.. din  04.05. 1995 eliberat de C.J.S.D.P.P.T. Călăraşi, sentinţa civilă nr. 452 din 30.01.2012 a Judecătoriei Călăraşi, decizia civilă nr. 459 din 11.07.2012 a Tribunalului Călăraşi,copie CI, T.P. nr. 142021 din  29.08.2013 eliberat de C.J.S.D.P.P.T. Călăraşi

În termen legal pârâţii Trifu D. Marin, Ardeleanu Filofteia şi Cosma Anişoara au formulat în cauză întâmpinare-cerere reconvenţională, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se respingă acţiunea reclamantului, să se constate nulitatea absolută a T.P. nr. 1420… din 29.08.2013 eliberat de C.J.S.D.P.A.T. Călăraşi,motivat  de faptul că reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut uno personae neîndreptăţite care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă sau la stat şi care nu au moştenit asemenea terenuri .

În motivarea cererii  au arătat că sunt moştenitorii defunctului T. Nicolae, care la data de 21.01.1960 a intrat în CAP cu o suprafaţă de 8,75 ha teren,  ei fiind singurii  îndreptăţiţi aşadar la reconstituirea  dreptului de proprietate  asupra terenului mai sus menţionat  şi nicidecum reclamantul şi ceilalţi pârâţi, care sunt  moştenitorii lui T. R. Marin, ce nu a făcut dovada că ar fi deţinut această suprafaţă şi că ar fi intrat cu ea în CAP. Au mai adăugat că T. Marin a făcut cerere de reconstituire  a dreptului de proprietate de pe urma tatălui său , dovadă fiind  că apare alături de acesta  în tabelul nominal cu moştenitorii cooperatorilor decedaţi , care solicit în scris  acest lucru. Au mai  adăugat că pârâta C.L.S.D.P.A.T. din cadrul Primăriei com. Ştefan Vodă au făcut un fals  ce  nu a putut fi constatat  doar pentru că a intervenit prescripţia răspunderii penale, aspect ce rezultă din cercetarea efectuată în dosarul nr. 2557/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi. Au mai învederat că titularii dreptului de proprietate  înscrişi în titlu în mod greşit au şi precizat în cererile formulate comisiei că autorul lor  a avut o suprafaţă de  9 ha teren şi nu de 8,75 ha, fără a face dovada că a intrat cu ea în CAP.

În drept au invocat prev. art. III lit. a Anexa 2 din Leg. 18/1991 R şi art. 205 şi 209 C.p.c .

În dovedire au solicitat ataşarea dosarelor nr. 2557/P/2012, respectiv nr. 512/II/2/2014 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, nr. 5627/202/2011, respectiv nr. 3922/202/2009 ale Judecătoriei Călăraşi, înscrisuri, depunând la dosar  copii CI , certificate moştenitor, ordonanţa pronunţată de  Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi .

La cererea instanţei C.J.S.D.P.A.T.de pe lângă Prefectura Călăraşi a depus  actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate contestat (filele 87-88) .

La termenul din 15.01.2014 instanţa a admis cererea pârâţilor şi a dispus ataşarea dosarelor mai sus menţionate .

Pârâţii au depus precizări la acţiune  şi o serie de acte , în susţinerea acesteia ( filele 151-174 ) .

În şedinţa publică din 19.02.2015  s-a invocat de reclamant  excepţia autorităţii de lucru judecat , cu privire la cererea reconvenţională  formulată de pârâţi ,în raport de  acţiunea formulate de aceştia în dosarul nr. 5627/202/2011 al Judecătoriei Călăraşi,pe care instanţa a unit-o cu fondul cauzei apreciind că , pentru soluţionarea ei se impune administrarea aceloraşi probe ca şi pentru fond .

La cererea instanţei  Arhivele Naţionale au comunicat înscrisurile  din registrul agricol  al com. Ştefan Vodă, cu privire la defuncţii T. R. Marin, T. M. Nicolae , T.D. Nicolae  ( filele 192-195 )

Deşi pârâţii au solicitat în mai multe rânduri comunicarea actelor care au stat la baza emiterii titlului de proprietate contestat, instanţa a respins solicitarea acestora ca fiind neîntemeiată,întrucât acest titlu  a fost eliberat ca urmare a rectificării , dispusă prin sentinţa civilă pronunţată în dosarul nr. 5627/202/2011 al Judecătoriei Călăraşi, a titlului de proprietate nr. 745…. din  04.05. 1995, iar actele care au stat la baza emiterii acestuia din urmă  se află depuse,de mai multe ori, în dosarele ataşate.

Cauza a fost suspendată  la data de 9.04.2015 , faţă de faptul că Trifu Marin  a formulat recurs în dosarul nr. 5627/202/2011 al Judecătoriei Călăraşi, instanţa apreciind că soluţionarea  ei depinde de soluţia pronunţată în dosarul mai sus menţionat.

Cauza a fost repusă pe rol din oficiu ,la data de 11.02.2016, în baza art. 415 C.p.c. având în vedere că  dosarul nr. 5627/202/2011 al Judecătoriei Călăraşi  a fost soluţionat definitive prin respingerea recursului .

La termenul din 7.04.2016 reclamantul a solicitat a se introduce în cauză şi moştenitorii defunctului T. M. Nicolae,  faţă de faptul că  acesta  este titular al dreptului de proprietate  alături de fraţii săi  şi nu cel de pe urma căruia s-a făcut reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv B. Ecaterina, F.Dobriţa şi P.Gherghina.

La termenul din data de 5.05.2016 instanţa a pus în discuţie excepţia autorităţii de lucru judecat , invocată de reclamant, unită cu fondul ,apreciind apoi cauza în stare de judecată.

Analizând ,conform art. 248 C.p.c, cu prioritate, excepţia autorităţii de lucru judecat  a cererii reconvenţionale formulată de pârâţii T.Marin, A. Filofteia şi C. Anişoara,invocată de reclamant, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: în temeiul legii 18/1991 s-a reconstituit de pe urma autorului T.M. Nicolae, prin titlul de proprietate nr.745… din 4.05.1995, emis de C.J.S.D.P.A.T. Călăraşi, dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 8,75 ha teren, situată în com. Ştefan Vodă, jud. Călăraşi, numiţilor T.Marin,T.Nicolae,T. Constantin,T. Neagu, T. Vasile şi Ţ. Gheorghe. În dosarul nr. 5627/202/2011 al Judecătoriei  Călăraşi, pârâtele din prezenta cauză Ardeleanu şi Cosma au solicitat , printre altele , în contradictoriu cu  reclamantul şi cu ceilalţi pârâţi, din prezenta cauză, constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr.745… din 4.05.1995 emis de C.J.S.D.P.A.T. Călăraşi, în sensul înlăturării persoanelor neîndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de  8,75 ha teren,respectiv a numiţilor T. Nicolae,T. Constantin,T.Neagu, T Vasile  şi Ţ. Gheorghe. Prin cererea reconvenţională formulată ,în dosarul mai sus arătat, de pârâţii T  Vasile şi T. Tudoriţa, s-a solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a aceluiaşi titlu de proprietate, în sensul înlăturării  persoanei neîndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv a pârâtului  T. Marin .

 Prin sentinţa civilă nr. 452 din 30.01.2012 a Judecătoriei Călăraşi, pronunţată în dosarul nr. 5627/202/2011, rămasă definitivă prin deciziile civile nr. 459 din 11.07.2012, respectiv nr. 93 din 13.10.2015 ale Tribunalului Călăraşi, a fost  respinsă acţiunea, a fost admisă  cererea reconvenţională, constatându-se nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate,în sensul  îndepărtării de pe el a pârâtului T. Marin şi dispunându-se emiterea unui nou titlu de proprietate.

Urmare a punerii  în executare a sentinţei civile mai sus arătată s-a emis  un nou titlu de proprietate nr. 1420… din 29.08.2013 de C.J.S.D.P.A.T. Călăraşi, dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 8,75 ha teren, situată în com. Ştefan Vodă,jud. Călăraşi, fiind reconstituit de pe urma  aceluiaşi autor ,T.M. .,aceloraşi persoane, respectiv  numiţilor T.N.,T.C, T.N., T.V. şi Ţ.G.,fiind eliminat însă pârâtul T. M.. 

Prin cererea reconvenţională formulată  în prezenta cauză, pârâtul T. M., alături de surorile sale pârâtele A. F. şi C.A. solicită în contradictoriu  cu aceleaşi părţi cu care s-au judecat în dosarul nr. 5627/202/2011 al Judecătoriei Călăraşi , constatarea nulităţii absolute  a titlului de proprietate nou eliberat, nr. 142… din 29.08.2013, în sensul înlăturării persoanelor neîndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de  8,75 ha teren,respectiv a numiţilor T. N.,T. C.,T. N., T. V.  şi Ţ. Ghe.

Conform art. 431 C.p.c,  nimeni nu poate fi chemat în judecată, în aceeaşi calitate , în temeiul aceleiaşi cauze  şi pentru acelaşi obiect .

 Ca atare, pentru a fi în prezenţa autorităţii de lucu judecat  este necesară, întrunirea triplei identităţi de părţi, obiect şi cauză .

În speţă, există autoritate de lucru judecat  între cererea reconvenţională formulate de pârâţii  T. M., A. F. şi C. A. şi cererea de chemare în judecată formulată de pârâtele mai sus menţionate în dosarul nr. 5627/202/2011 al Judecătoriei Călăraşi .

Pentru a reţine aceasta, instanţa are în vedere faptul că  aceleaşi părţi din dosarul mai sus menţionat se regăsesc şi în prezenta cauză, chiar dacă au calităţi procesuale  diferite , respectiv de reclamanţi sau pârâţi .

În ceea ce priveşte obiectul instanţa apreciază de asemenea, că el este acelaşi , chiar dacă este formulat diferit în cele două cereri, prin una solicitându-se constatarea nulităţii absolute parţiale, iar prin cealaltă , constatarea nulităţii absolute , faţă de faptul că  scopul final urmărit este acelaşi, anume  de îndepărtare  de pe titlurile de proprietate  a numiţilor T. N.,T. C.,T. N., T.Vasile  şi Ţ. Gheorghe, consideraţi fiind ca persoane neîndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 8,75 ha teren, situată în com. Ştefan Vodă,jud. Călăraşi. Este irelevant  faptul că  este vorba de două titluri de proprietate diferite  ca număr, câtă vreme în fapt  este vorba  de acelaşi titlu, ce a fost modificat  ca efect al unei sentinţe civile.

Şi cauza, respectiv  fundamentul raportului juridic  dedus judecăţii, celor două cereri este aceeaşi , respectiv  prevederile Legii  nr. 18/1991 şi Legii nr. 169/1997 .

Faţă de această situaţie de fapt , văzând şi dispoziţiile art. 431 C.p.c. , instanţa urmează a admite excepţia autorităţii de lucru judecat  a cererii reconvenţionale formulată de pârâţii T.M., A.F. şi C. A., invocată de reclamant şi pe cale de consecinţă a  o respinge,constatând că a intervenit autoritatea de lucru judecat .

Pe fondul  cauzei, instanţa reţine următoarele : în temeiul legii 18/1991 s-a reconstituit ,de pe urma autorului T. M. N. ,prin titlul de proprietate nr.74565 din 4.05.1995, emis de C.J.S.D.P.A.T. Călăraşi, dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 8,75 ha teren, situată în com. Ştefan Vodă,jud. Călăraşi, numiţilor T. M.,T.N.,T. C.,T. N., T. V. şi Ţ. Gheorghe. Prin sentinţa civilă nr. 452 din 30.01.2012 a Judecătoriei Călăraşi,pronunţată în dosarul nr. 5627/202/2011, rămasă definitivă prin deciziile civile nr. 459 din 11.07.2012, respectiv nr. 93 din 13.10.2015 ale Tribunalului Călăraşi,  s-a constatat nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate mai sus menţionat ,în sensul  îndepărtării de pe el a pârâtului Trifu Marin,dispunându-se emiterea unui nou titlu de proprietate, respectiv  nr. 142….din 29.08.2013 .

Prin  cererea formulată în cauză,aşa cum a fost completată,  reclamantul T.Vasile  a solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 142…. din 29.08.2013, în sensul înlăturării de pe el a persoanei neîndreptăţite T. Nicolae ,a rectificării autorului de pe urma căruia se face reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv numitul Trifu R., constatându-se că T.M. este, nu autor, ci la rândul său, persoană îndreptăţită la reconstitirea dreptului de proprietate, alături de fraţii săi T.C,T. N., T.V. şi Ţ. G.. 

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa a apreciat că acţiunea formulată este întemeiată, urmând a o admite aşa cum a fost ea completată.

Pentru a se pronunţa astfel,instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 3 rap. la art. 8 din Leg. 18/1991,cu modificările şi completările ei, ce stipulează faptul că stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se face prin reconstituirea dreptului de proprietate, celor cărora li s-a preluat în orice mod teren ,moştenitorilor acestora, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafeţe minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptăţită, potrivit prezentei legi şi de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil.

În speţă, autorul reclamantului T. V., respectiv T. R. Marin a fost căsătorit cu T. Reveica, care anterior fusese căsătorită cu T.D. şi care, din această căsătorie l-a născut la data de 06.07.1921, pe Trifu D. N, care este tatăl pârâţilor T. N. M, A.F. şi C. A.

Din căsătoria autorului T.R. M. cu Reveica s-a născut  în anul 1926 un copil, respectiv T. M.  N. , ce apare autor în titlul de proprietate ce formează obiectul prezentei cauze.

Din a doua căsătorie a lui T.R. M. ( decedat  în anul 1950) cu Enuţa au rezultat copiii, T. Neagu, T. Constantin, T. (Ţolea) Gheorghe şi T. Vasile.

Aşadar, T. M.  Nicolae  ( decedat  la data de 16.05.2000) este frate după mamă cu Trifu D., dar în acealaşi  timp este frate după tată şi cu T. Neagu, T. Constantin, T.Gheorghe şi T. Vasile şi le are ca moştenitoare pe fiicele sale B.Ecaterina, F. Dobriţa şi P. Gherghina.

La data de 28.08.1995 a decedat numitul T. Neagu, iar prin SC nr. 1763 din 3.12.2007 pronunţată de Judecătoria Urziceni, jud. Ialomiţa s-a constatat că moştenitori ai acestuia sunt soţia  supravieţuitoare T.Ioana şi pârâţii A. Filofteia, C. Anişoara şi T.N. Nicolae .

T.Constantin a decedat, la rândul său, rămânând ca moştenitori ai lui, copiii T. C., M.  Neta şi T.Tudoriţa.

T. Gheorghe decedat, fără a fi căsătorit şi fără a avea copii, îi are ca moştenitori pe fraţii săi T.Neagu, T.Constantin , T. Vasile şi T.M. Nicolae.

Din înscrisurile existente la filele 154,155 din dosar, instanţa a reţinut că la data de 05.03.1991,înregistrată cu nr. 246,au formulat cerere de reconstituirea dreptului de proprietate de la defunctul tată T. Marin, numiţii T. Nicolae, T. Constantin şi T. Gheorghe, pentru suprafaţa de 9 ha teren şi două locuri de casă, iar  la data de 21.03.1991, înregistrată cu nr. 1247, a formulat cerere Trifu M. Neagu, inclusiv pentru fraţii săi T.M. Nicoale, T. M. Constantin, Ţ.  M. Gheorghe şi T. M. Vasile,  pentru reconstituirea dreptului de proprietate de la defunctul tată, T. Marin, pentru suprafaţa de 8,35  ha teren.

Din tabelul nominal cu moştenitorii cooperatorilor decedaţi, care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate (fila 157 din dosar), instanţa a reţinut că sunt trecuţi că au formulat cerere de pe urma autorului T. Nicolae, pentru suprafaţa de 8,75 ha teren, numiţii T.Marin, T.Nicolae, T.Constantin, T.Neagu, T. Vasile şi Ţ. Gheorghe.

Din titlul de proprietate nr. 745…/04.05.1995 eliberat de C.J.S.D.P.P.T. Călăraşi, se reţine că  s-a reconstituit de la autorul Trifu M. Nicolae suprafaţa de 8,75 ha teren arabil intravilan şi extravilan , pe numele T. Marin, T. Nicolae, T.Constantin, T. Neagu, T. Vasile şi Ţ. Gheorghe.

Coroborând aceste înscrisuri instanţa reţine că, deşi numitul T. D. Nicolae , tatăl pââţilor A. Cosma şi T.N. Marin, apare în  susmenţionatul tabel, din cele două cereri nr. 246 şi nr. 1247/1991, nu rezultă că acesta a făcut vreodată cerere,personal  sau prin moştenitorii săi. În plus, din relaţiile comunicate de Arhivele Naţionale ( filele 191-195 )  rezultă că în registrele agricole  figurează înscrişi în perioada 1951-1955 ,moştenitorii lui Trifu R. Marin ca fiind  ca având în proprietate o suprafaţă de 7,35 ha teren.

 Analizând toate aceste înscrisuri  este evident că cererea de reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut de moştenitorii defunctului T.R. Marin ,respectiv de fiii acestuia T.Constantin, T.Neagu, T. Vasile , Ţ.Gheorghe şi T. M. Nicolae, de pe urma autorului lor, însă în titlu a fost trecut  în mod greşit ca autor, fiul Trifu M. Nicolae  şi adăugat ca moştenitor  T. D. Nicolae , care nu era fiul lui Marin, ci a lui Dumitru, din căsătoria cu Reveica, nefiind aşadar îndreptăţit să vină la moştenirea acestuia şi care de altfel nici nu s-a dovedit că ar fi făcut cerere. Simplele afirmaţii ale pârâţilor A. Cosma şi T. Marin, referitoare la faptul că autorul lor  T. D. Nicolae a formulat cerere de reconstituirea dreptului de proprietate  nu este suficientă în lipsa altor dovezi din care să reiasă că aceasta ar fi existat în materialitatea ei .

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi în temeiul  titlului V  din Legea nr. 247/2005, art. 3 lit. a pct.1 , urmează a admite acţiunea formulată de reclamant, aşa cum a fost completată şi  a constata nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 1420.. din 29.08.2013 emis de C.J.S.D.P.A.T. Călăraşi, în sensul înlăturării  numitului T.Nicolae şi adăugării numitului T.M. Nicolae, ca titular al dreptului de proprietate, rectificându-se totodată  şi numele defunctului de pe urma căruia se face reconstituirea dreptului de proprietate, în sensul că acesta este T. R. Marin  şi nu T. Nicolae .

Urmează a dispune eliberarea unui nou titlu de proprietate în conformitate cu cele dispuse prin prezenta.