Contestaţie la executare. Modul de calcul al dobânzii. Procentul de dobândă este aplicat la valoarea sumei determinate in ron la data încasării acesteia de către contestatoare .

Hotărâre 7880 din 03.11.2020


Prin contestatia la executare  inregistrata pe rolul acestei  instante la data de 21.11.2018 sub nr. 32415/299/2018, contestatoarea R. SA in contradictoriu cu intimatii CD si  CA solicitat  instantei ca  prin hotararea ce se  va pronunta sa se  dispuna anularea  in parte a actelor  de  executare efectuate  in dosarul de  executare  nr. 878/2018 aflat  pe rolul U., intoarcerea executarii silite pentru  sumele poprite peste  cuantumul de 10858.01 CHF pentru sumele achitate cu  titlu de diferenta de dobanda, comision de administrare si  comision de  procesare si  peste  cuantumul de 8007.99 lei cu  titlu de dobanda  legala aferenta acestor  sume; cenzurarea cheltuielilor de  executare ale executorului judecatoresc in cuantum de 7542.22 lei raportat la Ordinul ministrului justitiei nr. 2550/2006, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, contestatoarea a aratat ca executarea silita a fost  demarata pentru  o suma mai mare decat cea  efectiv achitata in temeiul clauzelor  contractuale al caror caracter  abuziv a fost  constatat de catre instanta  de  judecata. Astfel, a aratat ca potrivit rulajului  de  cont , clientul a achitat cu  titlu  de  dobanda , pe  perioada  de  la semnarea  contractului pana la data de 14.04.2014 suma de 51.039,01 chf, iar nu 56630.05 chf asa cum a comunicat  expertul. Expertul a luat  in considerare si dobanda capitalizata , procedura  efectuata la momentul semnarii restructurarilor, efectuand  un calcul eronat . Suma de 5151.26 chf nu a fost  achitata cu  titlu de  dobanda , ci a fost capitalizata la  soldul creditului , prin urmare  aceasta  suma nu mai  figureaza in rulajul de  cont ca  suma achitata cu  titlu  de  dobanda , ci  este  scazuta  din soldul creditului. De  asemenea, contestatoarea a precizat ca modalitatea  in care au  fost calculate de catre  expert dobanda  legala este  eronata . Expertul contabil trebuia sa se  raporteze la OG  nr. 9/2000 si OG nr. 13/2011 si  sa calculeze  dobanda  legala in ron , iar  nu  in chf , astfel  cum acesta a calculat. Totodata, s-a sustinut ca suma de 7542.22 lei stabilita cu  titlu de cheltuieli de  executare  nu  este raportata la creanta creditorilor calculata in mod  corect , prin urmare este necesar a fi  revizuita si  raportata la valoarea  corecta a creantei care se solicita a fi executata.

In drept, s-a invocat art. 712 C.p.c.

la data de 11.03.2019, intimatii au  depus la dosar note de sedinta  prin care au  invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei la  executare, iar pe fond au aratat ca  suma pusa  in executare a fost stabilita in baza unui raport de  expertiza efectuat in cadrul procedurii de executare  silita.

In dovedire, s-a administrat proba cu  inscrisuri si proba cu  expertiza specialitatea contabilitate.

Analizand probele administrate in cauza, instanta  retine in fapt  si  in drept urmatoarele:

Prin decizia civila nr. 1167/22.03.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti  in dosar nr. 121880/299/2015, s-a constatat caracterul  abuziv al clauzelor stipulate in conventia de credit nr. RFI 45845640833/04.08.2008 la art. 3.7 , respectiv sintagma ”banca poate  modifica rata  dobanzii curente  in functie de  evolutia pietei  financiare”, art. 3.12 referitor la perceperea unui comision de  procesare  (acordare); art. 3.11 referitor  la dobanda  penalizatoare; art. 3.14 referitor  la perceperea unui comision de  administrare; s-a dispus nulitatea  absoluta a clauzelor mentionate  anterior si a fost  obligata  parata sa plateasca reclamantilor sumele incasate in plus cu  titlu de comisioane , dobanda  penalizatoare si  dobanda  contractuala  incasata  in plus  (peste  procentul de  dobanda de 5.5 % , in ipoteza in care a fost incasata o dobanda majorata), in echivalent lei la cursul oficial leu-chf stabilit de BNR din data efectuarii platii , sume la care  urmeaza sa se calculeze si  dobanda  legala aferenta de la data  incasarii acestora si  pana la data achitarii integrale a acestor sume, precum si la plata  sumei de 1520 lei  cu  titlu  de cheltuieli de judecata.

Prin incheierea de sedinta din Camera de Consiliu din data de 17.10.2018 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului  1 Bucuresti  in dosar  nr. 27904/299/2018, s-a dispus incuviintarea executarii silite ce face obiectul dosarului de  executare silita nr. 878/2018, in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta  civila nr. 1167/22.03.2017 pronuntata de  catre Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 12188/299/2015, in ceea ce priveste  executarea  obligatiilor de a da izvorate din titlul  executoriu, precum si  pentru  recuperarea cheltuielilor  de  executare, prin toate  modalitatile de executare prevazute de lege.

Prin raportul de  expertiza extrajudiciara efectuat in cadrul dosarului de  executare de ACB C  SRL s-a stabilit ca  contestatoarea SC R. SA trebuie  sa plateasca creditorilor CD si  CA urmatoarele  sume: suma de 10.134.90 chf reprezentand dobanda nedatorata , achitata in plus, peste  procentul de  dobanda de  5.5 % platita  de creditori , in baza  contractului  de  credit in perioada 08.09.2008-14.05.2014, suma de 3838.92 chf reprezentand  dobanda legala aferenta dobanzii nedatorate achitata in plus de creditori, calculata pentru  perioada 08.09.2008-26.10.2018, suma de 3102.33 chf reprezentand comision de administrare platit  de  creditori in perioada 08.09.2008-08.09.2009, suma de 2195.89 chf reprezentand  dobanda  legala aferenta  comisionului de  administrare achitat de  creditori calculata pentru  perioada 08.09.2008-26.10.2018, suma de 3465.46 chf reprezentand  comision de procesare platit  de  creditori la data de 08.08.2008, suma de 2625.40 chf reprezentand  dobanda  legala aferenta  comisionului de  procesare achitat de  creditori calculata pentru  perioada 08.08.2008-26.10.2018.

Prin incheierea din data  de 30.10.2018 s-a stabilit  cuantumul cheltuielilor  de  executare  silita de 11000.22 lei , suma compusa din 2000 lei onorariu avocat, 1200 lei onorariu  expert, 20 lei taxa  judiciara  de  timbru, 238 lei cheltuieli de executare  silita si 7542.22 lei onorariu executor  judecatoresc.

Prin adresa din data de 30.10.2018, s-a dispus infiintarea popririi asupra conturilor  contestatoarei pentru  recuperarea sumei de 25.362,90 chf (la cursul BNR din ziua platii) si 11.000,22 lei compusa din 3102.23 chf (la cursul BNR din ziua platii) comision de  administrare si 3465.46 chf (la cursul BNR din ziua platii) comision de  procesare si 2195.89 chf  (la cursul BNR din ziua platii) dobanda  legala  aferenta comsionului de administrare  credit si 2625.40 chf (la cursul BNR  din ziua platii) dobanda legala  aferenta comisionului de  procesare  credit si 3838.92 chf (la cursul BNR din ziua platii) dobanda  legala  aferenta dobanzii nedatorate si 10.134,90 chf (la cursul BNR dn ziua platii) dobanda nedatorata  achitata in plus , peste  procentul de  dobanda de  5.5 % si 11.000,22 lei cheltuieli de  executare  silita.

Prin incheierea din data de 09.11.2018 s-a dispus eliberarea  sumei  obtinute din executarea  silita in cuantum de 114.407,30 lei, astfel: 7800.22 lei catre executorul judecatoresc, suma de 1200 lei catre expertul contabil A. C. SRL,  suma de 52703.54 lei catre CD si 52703.54 lei catre CA.  De asemenea, s-a dispus incetarea executarii silite.

In ceea ce priveste motivele de contestatie, instanta constata ca s-a invocat calculul eronat  al diferentei  de  dobanda,  contestatoarea sustinand ca aceasta este  in valoare de 4288.14 chf,  iar nu de 10134.90 chf, astfel cum a calculat expertul prin raportul de expertiza extrajudiciara  efectuat in cadrul dosarului  de  executare silita.

In aceasta privinta, instanta retine ca prin titlul executoriu s-a stabilit obligatia contestatoarei de a plati intimatilor sumele  incasate  in plus cu  titlu de dobanda  contractuala  peste procentul de 5.5 % , in ipoteza  in care a fost incasata o  dobanda  majorata , in echivalent  in lei la cursul oficial leu-chf stabilit de BNR din ziua efectuarii platii.

Prin raspunsul atasat  de expertul judiciar AI la data de 31.07.2020 s-a precizat ca suma corecta reprezentand diferenta de  dobanda ce  se  impune a fi  restituita intimatilor conform titlului  executoriu este  in cuantum total de 10134.94 chf , aceasta  suma fiind determinata ca diferenta intre  dobanda efectiv incasata de catre  contestatoare ( 56.630,05 chf) si  dobanda datorata recalculata conform prevederilor contractuale ( 46.495.11 chf).

De  asemenea, instanta  apreciaza ca fiind neintemeiata  sustinerea  contestatoarei  referitoare la neincluderea in cuantumul dobanzii achitate a  sumei de 5151.26 chf, ce ar fi fost capitalizata la  soldul creditului si astfel aceasta  nu mai  figureaza in rulajul de  cont ca suma achitata cu  titlu de dobanda , ci este  scazuta din soldul creditului, intrucat titlul executoriu are in vedere sumele achitate de intimati cu  titlu de  dobanda , peste  procentul de 5.5 % , indiferent de  destinatia finala a acestora.

Prin urmare, potrivit  titlului  executoriu si raportului de  expertiza  judiciara efectuat  in cauza de catre  expertul AI, suma datorata de contestatoare intimatilor cu  titlu de  diferenta  dobanda  este de 10134.94 chf, cu  titlu de  comision de administrare este de 3340.05 chf, iar  cu  titlu  de  comision de  procesare este de 3465.46 chf.

In ceea ce priveste dobanda legala datorata de catre contestatoare, instanta retine ca potrivit  titlului executoriu , aceasta a fost  obligata sa achite intimatilor dobanda  legala aferenta sumelor de restituit de la data  incasarii acestora si  pana la data achitarii integrale.

Prin raportul de expertiza judiciara efectuat  in cauza de catre expertul AI -raspunsul din data de 31.07.2020, dobanda aferenta  perioadei 08.08.2008 – 01.09.2011 a fost calculata conform art. 3 alin. 1 si 4 din OG  nr. 9/2000 ( potrivit  carora dobanda  legala se stabileste, in materie comerciala la  nivelul dobanzii de referinta a BNR, acesta  fiind cel  din prima zi lucratoare a anului, pentru  dobanda legala cuvenita , pe  semestrul I al anului  in curs si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie , pentru  dobanda legala cuvenita pe semestrul II al  anului in curs), iar  dobanda aferenta perioadei 01.09.2011 – 30.11.2019 a fost  calculata conform art. 3 alin. 1 si 2 din OG nr. 13/2011 (potrivit  carora rata  dobanzii legale remuneratorii se stabileste la nivelul ratei  dobanzii de  referinta a BNR , care  este rata dobanzii de politica  monetara stabilita  prin horarare a Consiliului de  administratie al BNR, iar rata dobanzii penalizatoare se  stabileste  la nivelul ratei dobanzii de  referinta plus 4 puncte procentuale).

Potrivit calculului efectuat de expertul judiciar  AI, suma datorata de contestatoare  cu  titlu de dobanda legala este  in cuantum de 29300.91 lei, compusa  din suma de 6160.91 lei, dobanda  legala  aferenta comisionului de  procesare, suma de 6946.80 lei dobanda legala  aferenta comisionului de  administrare si  suma de 16193.20 lei , dobanda  legala aferenta diferentei de dobanda  contractuala.

Astfel, instanta  apreciaza  ca modul de  calcul folosit  de expertul judiciar respecta dispozitiile legale  mentionate  mai  sus si prevederile titlului executoriu, procentul de dobanda fiind aplicat  la valoarea sumei determinate in RON la data incasarii acesteia de catre contestatoare, pe  cand expertul extrajudiciar a calculat dobanda  legala la sumele achitate in CHF , modalitate de calcul ce nu este conforma cu mentiunile titlului executoriu, in plus procentul de  dobanda  legala este diferit in cazul sumelor stabilite intr-o moneda straina , potrivit OG nr. 9/2000 si OG nr. 13/2011.

Pentru aceste  considerente , instanta apreciaza ca se impune anularea in parte a actelor  de  executare efectuate  in dosarul de executare nr. 878/2018 al BEJ U. pentru ceea ce  depaseste suma de 29.300,9 lei reprezentand dobanda  legala aferenta  comisionului de  administrare , comisionului de procesare si  diferentei de  dobanda incasata in plus.

In privinta  cheltuielilor de executare, instanta  constata ca prin incheierea din data  de 30.10.2018 s-a stabilit  cuantumul acestora de 11000.22 lei , suma compusa din 2000 lei onorariu avocat, 1200 lei onorariu  expert, 20 lei taxa  judiciara  de  timbru, 238 lei cheltuieli de executare  silita si 7542.22 lei onorariu executor  judecatoresc.

Referitor la onorariul executorului judecătoresc, instanta retine ca fiind incidente  prevederile  art. 39 alin. 1 lit. c din Legea nr. 188/2000, conform carora executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministerul justitiei cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. In cazul executarii silite pentru creanțe în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depășește 80.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite. Astfel, in raport de aceste prevederi legale si valoarea creantei, astfel cum a fost stabilita prin prezenta hotarare, instanta retine ca suma de 7542.22 lei, cu tva inclus, se incadreaza in limitele prevazute de prevederile art. 39 din Legea nr. 188/2000 si ale Ordinului nr. 2550/C/2006.

Pentru  considerentele expuse  anterior, instanta va admite in parte contestatia la  executare si va  anula in parte actele de executare efectuate  in dosarul de  executare nr. 878/2018 al BEJ U. pentru ceea ce  depaseste  suma de 29300.91 lei reprezentand  dobanda legala aferenta comisionului de administrare , comisionului de  procesare si  diferentei de dobanda incasata  in plus.

In privinta cererii avand ca obiect intoarcerea executarii, reţine instanţa că sunt incidente în cauză dispoziţiile art. 723 C.proc.civ., potrivit cărora în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

Totodata, potrivit art. 724 C.p.c., în cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării.

Prin recipisa  de consemnare  nr. 6512448 din data de 06.11.2018, s-a consemnat la  dispozitia  executorului  judecatoresc suma de 114.407,30 lei.

Avand in vedere ca s-a retinut anterior  nevalabilitatea actelor de  executare efectuate pentru ceea ce  depaseste  suma de 29300.91 lei cu  titlu  de  dobanda legala, iar  suma totala executata in cadrul dosarului de  executare , cu  acest  titlu  este de 8660.21 CHF (respectiv 35308.54 lei, la cursul BNR din ziua platii, 06.11.2018), instanta urmeaza a admite  in parte cererea avand ca obiect  intoarcerea executarii silite si va  obliga  intimatii sa restituie contestatoarei suma de 6007.63 lei executata silit in plus in cadrul dosarului de  executare silita nr. 878/2018 al  BEJ U..

Totodata, in baza art. 339 alin. 2 C.p.c. si art. 23 din OG nr. 2/2000, instanta va admite in parte cererea de majorare a onorariului de expert , va dispune majorarea onorariului expertului contabil desemnat Ardeleanu Ion de la suma de 1000 lei la suma de 2000 lei si va obliga contestatoarea sa achite suma de 1000 lei reprezentand onorariu suplimentar, in raport de activitatea desfasurata de expert, ce a presupus intocmirea raportului initial si a raspunsului la obiectiuni din data  de 11.03.2020 si 31.07.2020.

 In baza art. 451-453 C.p.c. si avand  in vedere solutia  pronuntata de admitere  in parte a contestatiei, retinand  culpa  procesuala partiala a intimatilor, instanta va obliga intimatii sa plateasca contestatoarei suma de 1000  lei  cu  titlu de  cheltuieli de judecata.