Fond funciar

Sentinţă civilă 1570 din 03.11.2022


Dosar nr. ……

Cod operator date cu caracter personal 8183

COD ECLI…….

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA RĂCARI

SENTINȚA CIVILĂ NR. …..

Ședința publică din data de 03.11.2022

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: S.A.M.

GREFIER: A.C.H.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta S.E.N., în contradictoriu cu pârâţii C.L.P.S.D.P.A.T.P., C.J.P.S.D.P.P.A.T.D., M.M., P.N., prin moștenitori P.M., L.F.I., P.N.E., M.V., având ca obiect fond funciar.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică, la data de 27.10.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 03.11.2022 când, în aceeaşi compunere a hotărât următoarele:

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 10.06.2021, în dosarul cu  nr.1972/284/2021 reclamanta S.E.N., în contradictoriu cu pârâții C.L.P.S.D.P.P.A.T.P., C.J.P.S.D.P.P.A.T., M.M., P.N., L.F.I., P.E.N., M.V., ca prin sentința civilă ce se va pronunța a se constata nulitatea absolută parțială a titlului de proprietate nr. 117 105 emis de Comisia Județeană la data de 22.11.2002 în sensul excluderii din cuprinsul acestui titlu de proprietate a beneficiarilor M.A. și P.N., persoane neîndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate; cu cheltuieli de judecată.

În motivare, a arătat că prin titlul de proprietate nr. 117 105 emis la data de 22.11.2002, s-a emis titlu de proprietate beneficiarilor P.I., P.V., M.A., M.M și P.N.,  la autorul P.S., față de care beneficiarii reconstituirii aveau următoarele calități: P.I. - soție supraviețuitoare, ceilalți beneficiari fiind descendenții defunctului. P.I. decedând, succesibilii acesteia fiind P.V. M.A., M.M și P.N., descendenți.

De asemenea tatăl reclamantei, P.V. decedând la data de 07.04.1997, aceasta moștenindu-l împreună cu S.E.-N, în calitate de descendentă.

Beneficiara reconstituirii M.A. decedând și ea la data de 05.03.2020, având ca moștenitori pe pârâții M.V., în calitate de descendent și pârâtele L.F.-I și P.N.E - nepoate de fiica decedată , anume P.G.

Arată reclamanta că M.A. și P.N. erau persoane neîndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate de la autorul P.S., având în vedere faptul că în urma dezbaterii succesiunii defunctului P.S., cei doi au înțeles să renunțe la succesiunea tatălui lor, prin declarațiile de renunțare 360/1978 – M.A. si 361/1978- P.N., conform certificatului de moștenitor nr .302/1978.

În sensul apărărilor formulate solicită a se avea în vedere decizia nr. XI/2007 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care a fost admis recursul în interesul legii vizând interpretarea cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, republicată, referitoare la posibilitatea repunerii în termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunțat la moștenire, decizie în conformitate cu care beneficiază de repunerea în termen numai moștenitorii care nu au acceptat-o în termen - cum este cazul pârâtei M.M., iar nu și cei care au renunțat cum este cazul persoanelor solicită a fi excluse din titlu, în condițiile date nejustificând calitatea de moștenitori ai defunctului P.S. și pe cale de consecință fiind persoane neîndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. III alin. 1 lit. a din Legea 169/1997, art. 94 alin. 1 lit. j3 și art. 117 C.proc.civ.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri.

A anexat înscrisuri (filele 11-41)

La data de 09.07.2021 pârâta M.M. a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă prin care a arătat că prin titlul de proprietate din data de 22.11.2002 s-a emis beneficiarilor P.I., P.V., M.A., M.M. și P.N., de la autorul P.S. față de care beneficiarii aveau următoarele calități: P.I soție supraviețuitoare ceilalți beneficiari fiind descendenții defunctului. P.I. decedând, succesibilii acesteia fiind P.I.V., M.A.,M.M. și P.N., descendenți. Consideră că M.A. și P.N. erau persoane neîndreptățite la reconstituirea dreptului de proprie¬tate de la autorul P.S., motivat de faptul că în urma dezbaterii succesiunii defunctului P.S. cei doi au înțeles să renunțe la succesiunea tatălui lor, prin declarațiile de renunțare 360/1978-M.A. și 361/1978-P.N.,- potrivit Certificatului de moștenitor 302/1978.

A arătat că, în sensul apărărilor formulate, reclamanta solicită instanței să aibă în vedere Decizia Nr.XI/2007 pronunțata de înalta Curte de Casație și Justiție

În drept, a invocat dispozițiile art. 205 și urm. C.pr.civ, art.III alin.l lit.a din Legea Nr.169/1997.

În dovedirea cererii, pârâta a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 09.07.2021, pârâții L.F.-I, M.V., P.N. au formulat întâmpinare prin care au arăt că apărarea acestora este în sensul că prin declarațiile date de către cei doi beneficiari, ei au înțeles ca soția supraviețuitoare P.I. și fratele P.V. să locuiască în casa părintească, dar nu să renunțe la moștenirea defunctului tată, P.S.

Consideră că titlul este emis în mod legal, pârâții având calitatea de moștentiori ai defunctului autor, P.S.

Arată că nu pot fi obligați la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, au invocat dispozițiile art. 205 și urm. C.pr.civ.

În dovedirea cererii, pârâții au solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat și administrat la solicitarea reclamantei proba cu înscrisuri, cele depuse la dosarul cauzei.

Analizând  ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, prin titlul de proprietate nr. 117105 eliberat de C.J.P.S.D.P.A.T.D. la data de 22.11.2002 s-a dispus în favoarea numiților P.I., P.V., M.A., M.M., P.N., moștenitorii defunctului P.S. reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață de 5 ha 8600 mp situată pe teritoriul satului Poiana de Jos, comuna Poiana (fila 17).

Potrivit acestui titlu, suprafața de teren de 5 ha 8600 mp era alcătuită din 5 ha 7250 mp teren extravilan și 1340 mp teren intravilan.

Conform certificatului de moștenitor nr. 302/1978 eliberat de Notariatul de Stat Local Găiești de pe urma defunctului P.S.  (decedat la 27 mai 1977) au rămas ca  moştenitori P.I., , în calitate de soție supraviețuitoare și P.V., în calitate de fiu, iar M.A. și P.N. au renunţat expres la succesiunea tatălui lor (fila 15).

Din declarația nr. 361/1978 rezultă că numitul P.N. a declarat că înțelege să rămână străin de succesiunea defunctului P.S. (fila 122).

 Din declarația nr. 360/1978 rezultă că numita M.A. a declarat că înțelege să rămână străină de succesiunea defunctului P.S. (fila 123).

În drept, potrivit art. III. din Legea nr. 169/1997 (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri;

b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, oraşelor sau municipiilor;

c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localităţilor, pe terenurile revendicate de foştii proprietari, cu excepţia celor atribuite conform art. 23 din lege;

d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;

e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20, în localităţile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege;

f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20 şi în cazul în care în localitatea respectivă nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptăţite de lege;

g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;

h) actele de vânzare-cumpărare privind construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale - case de locuit, creşe, grădiniţe, cantine, cămine culturale, sedii şi altele asemenea - ce au aparţinut cooperativelor agricole de producţie, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege.

(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror şi de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun, care au plenitudine de jurisdicţie.

Conform Deciziei nr. XI din 5 februarie 2007 a Înaltei Curți de Casație si Justiție - Secțiile Unite, s-a stabilit că în aplicarea dispozițiilor art.8 si art.13 alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată,  beneficiază de repunerea în termenul de acceptare a succesiunii numai moștenitorii care nu au acceptat succesiunea în termenul prevăzut de art.700 din Codul civil, iar nu şi cei care au renunțat la moștenire.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta solicită constatarea nulității absolute parțiale a titlului de proprietate nr. 117105 emis la data de 22.11.2002, eliberat de C.J.P.S.D.P.A.T.D., pe numele lui P.N. și M.A., motivând că aceștia din urmă nu erau persoane îndreptățite, în accepțiunea art. III  din Legea nr. 169/1997.

Având în vedere existenţa certificatului de moştenitor nr. 302/1978 prin care M.A. și P. N. au renunţat la moştenirea defunctului lor tată, P.S., decedat in anul 1977, coroborat cu Decizia nr. XI din 5 februarie 2007 a înaltei Curţi de Casaţie şl Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, referitoare la posibilitatea repunerii in termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunţat la moştenire, rezultă că persoanele mai sus menţionate renunţând la moştenirea auorului P.S., aşa cum reiese din certificatul nr. 302/31.05.1978 sunt străine de moştenire si nu sunt persoane îndreptăţite la reconstituire.

Instanța constată că în speță sunt aplicabile dispozițiile art. III al 1 lit.a pct. I din Legea nr. 169/ 1997 , întrucât M.A. și P.N. nu erau persoane îndreptățite să li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor ramase de pe urma defunctului  N.T., din moment ce acestea au renunțat expres la succesiune aşa cum reiese din certificatul de moștenitor  mai sus menționat.

Cel care renunță la succesiune nu intră în categoria persoanelor care sunt moștenitori, el neputând dovedi aceasta calitate întrucât, în acest caz, nu este vorba de neacceptarea succesiunii în condițiile art.700 din vechiul Codul civil şi care este doar prezumat de lege ca renunțător, ci, dimpotrivă, se dovedește cu certitudine (declarație notarială) că nu este moștenitor, dat fiind faptul că a renunțat expres la succesiune, conform art. 696 din vechiul Cod civil.

Prin efectul renunțării, moștenitorul este socotit că nu a fost niciodată moștenitor, iar vocația sa succesorală este retroactiv desființată.

 Având în vedere că M.A. și P.N.  au renunţat expres la succesiunea tatălui lor P.S., instanţa va admite cererea reclamantei şi va constata nulitatea absolută parțială a titlului de proprietate nr. 117105/22.11.2002 emis de C.J.P.S.D.P.A.T.D.,  pe numele  P.I., P.V., M.A., M.M., P.N., în sensul excluderii de pe titlul de proprietate a numiților M.A. și P.N. .

C.J.P.S.D.P.A.T.D. va emite un nou titlu  de proprietate potrivit celor dispuse prin prezenta hotărâre.

În temeiul art. 453 C.proc.civ., instanţa va obliga pârâții C.L.P.S.D.P.A.T.P., P.M., L.F.I., P.N.E., M.V., în solidar la plata sumei de 2.500 lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.

Având în vedere că pârâta M.M. a avut poziția procesuală de admitere a acțiunii prin intermediul întâmpinării depuse la dosarul cauzei, instanța nu o va obliga la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.E.N., în contradictoriu cu pârâţii C.L.P.S.D.P.A.T.P.,  C.J.P.S.D.P.A.T.D., M.M., P.N., prin moștenitor P.M., L.F.I., P.N.E., M.V. .

Constată nulitatea absolută parțială a titlului de proprietate nr. 117105/22.11.2002 emis de C.J.P.S.D.P.A.T.D pe numele  P.I., P.V., M.A., M.M., P.E.N., , în sensul excluderii de pe titlul de proprietate a numiților M.A. și P.N.

C.J.P.S.D.P.A.T.D. va emite un nou titlu  de proprietate potrivit celor dispuse prin prezenta hotărâre.

Obligă pârâţii C.L.P.S.D.P.A.T.P., P.M., L.F.I., P.N.E., M.V., în solidar la plata către reclamantă a sumei de 2.500  lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Răcari.

Pronunțată, astăzi 03.11.2022 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREŞEDINTE, GREFIER,

S.A.M. A.C.H.

 

red./tehnored.SAM/ACH/4ex/03.11.2022