Săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, faptă prevăzută de art. 233 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 113 alin. 2 Cod penal.

Sentinţă penală 1707 din 01.11.2019


Obiect: săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, faptă prevăzută de art. 233 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. A Cod penal şi art. 113 alin. 2 Cod penal.

Cuprins pe materii: inculpat minor, tâlhărie, măsuri educative, asistare zilnică;

Soluția dispusă de instanța de fond:

În temeiul art. 115 alin. 1 lit. d Cod penal raportat la art. 120 Cod penal, aplică inculpatului minor G. L. I. (date de identificare), măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice, pe o durată de 5 (cinci) luni, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, faptă prevăzută de art. 233 Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal, art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din data de 24.03.2018).

În temeiul art. 121 alin. 1 Cod penal, impune inculpatului minor G. L. I. ca pe durata executării măsurii educative să respecte următoarele obligații:

-să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

-să nu depășească, fără acordul Serviciului de Probațiune Galați, limita teritorială a României;

-să se prezinte la Serviciul de Probațiune Galați la datele fixate de către acesta.

Conform art. 120 alin. 2 Cod penal, supravegherea se va face sub coordonarea Serviciului de Probațiune Galați, căruia i se comunică o copie de pe prezenta hotărâre.

Atrage atenția inculpatului minor G. L. I. asupra consecințelor prevăzute de art. 123 Cod penal, privind nerespectarea obligațiilor impuse și cu privire la săvârșirea de noi infracțiuni în cursul executării măsurii educative.

Admite, în parte, acțiunea civilă exercitată de partea civilă S.M. și-l obligă pe inculpatul G. L. I. să-i plătească acesteia, în solidar cu partea responsabilă civilmente G. S., suma de 35 de lei, cu titlu de daune materiale și suma de 3000 de lei, cu titlu de daune morale.

Constată, potrivit art. 1382 Cod civil, că inculpatul G. L. I. este ținut în solidar cu numitul G. A. C. (obligat la plata acelorași despăgubiri civile prin sentința penală nr. 147/23.01.2019, pronunțată de Judecătoria Galați, rămasă definitivă prin neapelare la data de 19.02.2019), pentru plata sumei de 35 de lei, cu titlu de daune materiale și a sumei de 3000 de lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă S.M. .

În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat în cursul procedurii camerei preliminare și al judecății, avocat C. A. – suma de 1495 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, îl obligă pe inculpatul G. I. A., în solidar cu persoana responsabilă civilmente G. S., la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 de lei este aferentă fazei de urmărire penală.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, care se va depune la Judecătoria Galați, potrivit art. 409-410 Cod procedură penală, pentru inculpat, procuror, parte responsabilă civilmente G. S.  domiciliată în (adresa), persoana vătămată S. M.  domiciliat în (adresă) și Serviciul de Probațiune Galați.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 01.11.2019.

Rezumatul hotărârii instanței de fond

Instanţa reţine că din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, coroborat cu recunoașterea inculpatului în cursul cercetării judecătorești, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul minor G. L.I., la data de 24.03.2018, în jurul orelor 15:00, împreună cu martorul G. I. A. , în vârstă de 13 ani, și cu inculpatul G. A. C., a exercitat acte de violență împotriva persoanei vătămate S. M., lovind-o cu pumnii, în timp ce martorul G. I. A. i-a sustras persoanei vătămate, din buzunarul hainei, suma de 35 lei.

Încadrarea juridică a faptei

În drept, fapta inculpatului minor G. L. I., constând în aceea că, la data de 24.03.2018, în jurul orelor 15:00, împreună cu martorul G. I. A., în vârstă de 13 ani, și cu inculpatul G. A. C., a exercitat acte de violență împotriva persoanei vătămate S. M. , lovind-o cu pumnii, în timp ce martorul G. I. A. i-a sustras persoanei vătămate, din buzunarul hainei, suma de 35 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii tâlhărie, faptă prevăzută de art. faptă prevăzută de art. 233 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 113 alin. 2 Cod penal.

Elementul material al infracțiunii de tâlhărie îl reprezintă sustragerea bunului din posesia persoanei vătămate prin violenţă şi rezultă din probele administrate pe parcursul procesului penal.

Raportul de cauzalitate între fapta de deposedare săvârşită prin folosirea violenței şi urmarea socialmente periculoasă produsă, rezultă din probele administrate în cauză.

Referitor la latura subiectivă a infracţiunii, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie directă, calificată prin scop, acesta prevăzând rezultatul și urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Individualizarea judiciară a măsurii educative

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus arătate, instanţa constată că fapta de tâlhărie, pentru care a fost trimis în judecată inculpatul minor G. L. I. există, a fost săvârşită de acesta şi constituie infracţiune în sensul art. 15 Cod penal, astfel încât în baza art. 114 Cod penal, urmează să dispună aplicarea unei măsuri educative în condițiile prevăzute de lege.

La individualizarea sancțiunii ce va fi aplicate, instanţa, având în vedere şi dispoziţiile art. 74 Cod penal, va ţine seama de împrejurările și modul de comitere a infracțiunilor, precum și de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpaților.

Instanța nu va reține în cauză dispozițiile art. 75 alin. 2 Cod penal, raportat la art. 76 Codul penal, pentru coborârea pedepsei aplicate sub minimul special, neexistând probe în acest sens.

Raportat la dispozițiile art. 114 alin. 2 Cod penal, instanța reține că față de inculpatul minor G. L. I. s-ar putea lua o măsură educativă neprivativă de libertate ori o măsură educativă privativă de libertate (pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina sa este de 7 ani).

Instanța va avea în vedere că inculpatul a săvârșit o infracţiune de tâlhărie împotriva unei persoane vătămate în vârstă şi aflate sub influenţa băuturilor alcoolice (criterii ce au fost menite a asigura şansa reuşitei infracţionale), i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul şi şi-a conjugat acţiunea ilicită cu alte două persoane, aducând astfel, o atingere ridicată relaţiilor sociale care protejează patrimoniul şi integritatea fizică a persoanei.

Având în vedere circumstanțele personale ale inculpatului din care rezultă că se află la primul impact cu legea penală (fila nr. 8, dosar fond) şi că avea vârsta de 15 ani la data comiterii faptei, dar și atitudinea procesuală a acestuia, caracterizată, în final, prin recunoașterea faptei săvârșite, instanța apreciază că față de inculpatul minor G. L. I., nu este oportună aplicarea unei măsuri educative privative de libertate.

Instanța reține că prin referatul de evaluare nr. 7032/SP/03.04.2019, Serviciul de Probaţiune Galaţi a apreciat ca fiind oportună aplicarea faţă de inculpatul minor G. L. I., a măsurii educative a supravegherii pe o durată de 4 luni, sub supravegherea mamei sale (filele nr. 10-11, dosar fond).

Instanţa reţine, de asemenea, din conținutul referatului de evaluare, existența unor factori de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului infracțional al inculpatului minor G. L. I., cum ar fi asocierea cu persoane cu tendinţe antisociale şi neidentificarea unor modalităţi constructive de petrecere a timpului liber.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi natura şi modalitatea concretă de săvârşire a faptei, dar şi celelelate circumstanţe personale ale inculpatului şi din care rezultă că a abandonat procesul instructiv - educativ, având absolvite doar 6 clase, că nu are o ocupaţie licită ori o preocupare constructivă, instanţa apreciază că față de inculpat se impune aplicarea măsurii educative a asistării zilnice, care prin natura sa presupune impunerea respectării unui program strict, stabilit de către serviciul de probațiune și poate asigura premisele îndreptării conduitei sociale a inculpatului, astfel încât scopul acestei sancțiuni de drept penal să fie atins.

Latura civilă a cauzei

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată minoră S. M.  a precizat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 35 lei, reprezentând daune materiale, filele nr. 14-15, dosar u.p.

De precizat că prin sentinţa penală nr. 147/23.01.2019, pronunţată de Judecătoria Galaţi, rămasă definitivă prin neapelare la data de 19.02.2019 (filele nr. 39-42, dosar fond), inculpatul G. A. C. a fost obligat la plata sumei de 35 lei către partea civilă S. M. , cu titlu de daune materiale, dar şi la suma de 3000 de lei, cu titlu de daune morale.

În cursul procedurii camerei preliminare, la data de 21.03.2019, la dosar a fost înregistrată cererea persoanei vătămate S. M. , care a declarat că înţelege să se constituie parte civilă şi cu suma de 500.000  de lei, cu titlu de daune morale, filele nr. 11-12, dosar procedură cameră preliminară.

În cursul judecăţii, la data de 10.06.2019, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, la dosar a fost înregistrată cererea persoanei vătămate S. M. , care a declarat că solicită pretenţii morale şi materiale (filele nr. 28-29, dosar fond).

În cursul judecăţii, la termenul din 22.10.2019, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, persoana vătămată S. M.  a declarat că se constituie parte civilă împotriva inculpatului G. L. I. şi a părţii responsabile civilmente G. S., cu suma de 250.000 lei, cu titlu de daune materiale şi cu suma de 250.000 lei, cu titlu de daune morale.

Instanța apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale în sarcina inculpatului, prevăzute de art. 1357 Cod civil, cu privire la daunele materiale, care sunt dovedite prin mijloacele de probă existente la dosar şi prezentate pe larg în expunerea situaţiei de fapt a cauzei.

Cu privire la întinderea acestor daune, instanţa reţine că probele administrate în cauză relevă un prejudiciu material numai în valoare de 35 de lei, reprezentat de suma de bani sustrasă prin violenţă de autorii fapte.

Instanţa reţine că la dosar nu există nicio dovadă în sensul că partea civilă a suferit afecţiunile dentare ca urmare a exercitării actelor de violenţă de către autorii faptei. Prin urmare, nefiind dovedit un raport de cauzalitate între acest prejudiciu material, reprezentat de contravaloarea intervenţiilor medicale şi infracţiunea reţinută în cauză, instanţa nu va putea acorda părţii civile aceste daune materiale.

Referitor la pretențiile morale ale părții civile S. M. , raportat la natura faptei și la suferințele fizice și psihice suportate, instanța reţine că aceasta a suferit un prejudiciu de natură morală care se impune a fi reparat în mod echitabil. Or, în astfel de cazuri singura modalitate permisă de lege ar fi primirea unei compensaţii materiale în bani, al cărei cuantum va fi apreciat de instanţă prin raportare la întreaga succesiune a evenimentelor. Cu privire la cuantumul pretenţiilor morale, instanţa are în vedere că reparaţia trebuie să fie echitabilă şi proporţională cu prejudiciul moral suferit şi să nu fie o sursă de îmbogăţire fără just temei.

Instanţa va considera îndeplinită condiţia răspunderii civile delictuale ca urmare a săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală, existând o legătură de cauzalitate între fapta comisă de inculpat şi prejudiciul moral suferit de partea civilă, prejudiciu care este reprezentat de suferințele fizice și psihice suportate ca urmare a exercitării actelor de agresiune fizică și care este dovedit prin mijloacele de probă existente la dosar.

Raportat la natura faptei și consecințele acesteia și ținând cont de actele existente la dosar, instanța apreciază că valoarea justă a daunelor morale se ridică la suma de 3000 lei, evaluarea făcută de partea civilă fiind subiectivă şi exagerată.

 Pentru aceste considerente, instanţa va admite, în parte, acțiunea civilă exercitată de partea civilă S. M.  și-l va obliga pe inculpatul G. L. I. să-i plătească acesteia, în solidar cu partea responsabilă civilmente Gabor Susana, suma de 35 de lei, cu titlu de daune materiale și suma de 3000 de lei, cu titlu de daune morale.

Instanţa va constata, potrivit art. 1382 Cod civil, că inculpatul G. L. I. va fi ținut în solidar cu numitul G. A. C. (obligat la plata acelorași despăgubiri civile prin sentința penală nr. 147/23.01.2019 a Judecătoriei Galați, rămasă definitivă prin neapelare la data de 19.02.2019), pentru plata sumei de 35 de lei, cu titlu de daune materiale și a sumei de 3000 de lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă S. M. .

Căi de atac exercitate:

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, sub aspectul netemeiniciei, susținând că măsura educativă aplicată în cauză inculpatului minor este nejustificat de severă în raport cu persoana inculpatului și cu infracțiunea săvârșită de acesta. S-a mai invocat că inculpatul minor nu a creat alte probleme, că suferă de diabet zaharat și că riscul de asociere cu anturaje cu potențial criminogen este redus, conform referatului întocmit de Serviciul de probațiune Galați, astfel încât în cauză s-ar impune aplicarea măsurii educative a supravegherii pe o durată de 4 luni.

Soluția instanței de control judiciar

Întrucât critica formulată de procuror a fost apreciată ca neîntemeiată, iar din oficiu nu au fost decelate motive de reformare a sentinței penale supuse controlului judiciar, Curtea a respins ca nefondat apelul declarat în cauză de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Curtea constată că infracțiunea comisă de inculpatul minor  prezintă o gravitate ridicată, având în vedere modalitatea de săvârșire, vârsta persoanei vătămate (69 de ani) precum și împrejurarea că fapta a fost comisă în plină zi, într-o zonă intens circulată a municipiului Galați, ceea ce  denotă din partea inculpatului un curaj infracțional și o lipsă de respect față de normele ce reglementează conviețuirea socială ce se cer a fi aspru sancționate pentru a putea fi combătute în mod eficient.

În aceste condiții, deși inculpatul se află la primul impact cu legea penală, avea vârsta de 15 ani la data faptei și avut o atitudine sinceră, de recunoaștere și de regret a faptei săvârșite, se apreciază că luarea celei mai aspre dintre măsurile educative neprivative de libertate, respectiv asistarea zilnică, este pe deplin justificată și necesară în același timp pentru atingerea scopului preventiv-educativ al măsurilor educative.

Cât privește faptul că inculpatul minor nu are antecedente penale și are anumite probleme de sănătate, acestea nu constituie argumente suficiente pentru a se dispune în cauză măsura educativă a supravegherii pe o durată de 4 luni, astfel cum s-a solicitat în motivele de apel, diferența dintre cele două măsuri constând de altfel doar în faptul că, în cazul asistării zilnice, minorul este ținut să respecte un program stabilit de Serviciul de probațiune, aspect ce vine în sprijinul procesului de reeducare a minorului.

 În plus, este de subliniat că infracțiunea săvârșită de inculpatul minor este pedepsită în cazul inculpaților majori cu închisoarea de la 2 la 7 ani, astfel încât, potrivit dispozițiilor art. 114 al. 2 lit. b Cod penal, față de inculpatul minor se putea lua chiar o măsură educativă privativă de libertate, măsură care însă a fost în mod just apreciată de instanța de fond ca nefiind necesară în cauză, tocmai având în vedere persoana inculpatului și lipsa antecedentelor penale, dar gravitatea concretă a faptei comise justifică în același timp luarea față de inculpatul minor a măsurii educative a asistării zilnice.

Problema de drept

Individualizarea judiciară a faptei de tâlhărie săvârșită de un inculpat minor, cu vârsta de 15 ani la momentul comiterii infracțiunii