Contract de închiriere cinematograf încheiat de Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film».

Sentinţă civilă 7920 din 20.12.2019


Acţiune în răspundere contractuală. Contract de  închiriere cinematograf încheiat de

Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film». Aplicarea Deciziei C.C.R. nr. 227/2007 şi a dispoziţiilor art. II din Legea nr. Legea 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. Trecerea spaţiului închiriat în domeniul public al statului, respectiv în administrarea consiliului local în perioada contractuală. Natura protocolului art. II pct. 5 teza finală din Legea nr. Legea 303/2008.

În drept, potrivit art. 65  din OG nr. 39/2005 privind cinematografia "Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film» sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, precum şi terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă." În Anexa 1 fiind menționat la poziția 164 Cinematograful Ț_____.

Prin Decizia 227/2007 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţă Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate  a dispozițiilor art 65 alin. 1 din OG 39/2005 și a constatat că dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia încalcă prevederile art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 este o persoană fizică, juridică sau o unitate administrativ-teritorială, iar nu statul.

Prin art. 1 pct. 5 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia s-a abrogat articolul 65, alineatul (1) din Ordonanta 39/2005 privind cinematografia.

De asemenea,  prin art. II din Legea nr. Legea 303/2008:

1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale locale, comunale, orășenești, municipale şi al sectoarelor municipiului București, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective.

2. Bunurile mobile aflate în inventarul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic trec în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale locale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

3. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale vor prelua de la Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film» personalul aferent, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale respective vor prelua activul şi pasivul aferente fiecărei săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care o primesc în administrare.

5. Punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1-4 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unităţii administrativ-teritoriale beneficiare şi reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film», în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va fi asumat de către consiliile locale respective prin hotărâre.

Instanța retine raportat la înscrisurile administrate şi susţinerile părţilor, că pârâta deţine şi exploatează activul denumit cinematograful ,,Ț_____” situat în municipiul G____, str. ____ nr. ___, județul _____, în temeiul contractului de închiriere nr.____/19.07.2000 încheiat între părţi, astfel cum acesta a fost modificat prin acte  adiţionale succesive, termenul de închiriere fiind prelungit până la data de 31.12.2019. 

Consecinţa trecerii sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic în domeniul public este şi abrogarea articolului 65 din OG nr. 39/2005 privind cinematografia prin Legea nr. 303/30.12.2008, neputându-se reţine că Legea nr.346/2004 are un caracter special în raport cu Legea nr. 303/2008, având în vedere şi dispoziţiilor OG nr.39/2005 privind cinematografia.

Din lecturarea și interpretarea dispozițiilor legale menționate reiese că anterior promulgării Legii nr.303/2008, dispoziţiile articolului 65 din OG nr. 39/2005 stabileau regimul juridic al sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, însă Legea nr. 303/2008 abrogă dispoziţiile articolelor 65 şi 67 din OG nr.39/2005, schimbând regimul juridic al acestora, legiuitorul având în vedere măsura trecerii în domeniul public a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic.

Instanța reține, de asemenea că Legea nr.303/2008 privind aprobarea OUG nr.7/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr.39/2005, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea OG nr.39/2005, abrogă o parte dintre prevederile  funcționale OG nr. 39/2005, incidente în activitatea regiei, fiind abrogate expres articolul 65(1), articolul 66 şi articolul 67 din OG nr.39/2005, care reglementau dreptul Radef România Film de a administra sălile şi grădinile de spectacol cinematografic din patrimoniul privat al statului şi limitele exercitării acestui drept.

Astfel, Legea nr.303/2008 modifică totodată articolul II din OG nr. 39/2005, dispunând, de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, transferul tuturor sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile aferente, în domeniul public al unităților administrativ teritoriale locale, comunale, orășenești, municipale şi al Sectoarelor Municipiului București, după caz, şi, în administrarea consiliilor locale respective.

În ceea ce priveşte transferul imobilelor respective pe bază de protocol, actul normativ mai sus-menţionat  a stipulat  un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv, până la data de 30.06.2009, încheierea acestor protocoale reprezentând însă doar o modalitate practică  prin care unitatea administrativ –teritorială prelua în administrare, efectivă, bunurile imobile şi imobile.

Contrar, susținerilor pârâtei, în sensul că nerespectarea termenului de 6 luni, ce ar fi un termen de decădere ar avea ca efect reintrarea în patrimoniul RADEF al sălilor de spectacol, instanța subliniază că termenele de decădere sunt de strictă interpretare, or, în cauză, legiuitorul nu a prevăzut un astfel de termen de decădere, iar, pe de altă parte, nu a prevăzut nicio sancțiune în caz de neîncheiere a unor astfel de protocoale.

Mai mult, nu pot fi ignorate și efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 227/2007 care a  Prin Decizia 227/2007 care a constatat că dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia încalcă prevederile art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituție, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1, inclusiv a cinematografului Țiglina 1, este o persoană fizică, juridică sau o unitate administrativ-teritorială, iar nu statul.

În referire la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate  a dispozițiilor art. 65 alin. 1 din OG 39/2005 și a constatat că dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia încalcă prevederile art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituție, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 este o persoană fizică, juridică sau o unitate administrativ-teritorială, iar nu statul.

În ceea ce priveşte  O.U.G. nr. 47/2011 instanța reține că Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituționalitate conform deciziei nr. 19/22.01.2013 a Curții Constituționale  publicată în Monitorul Oficial nr. 84/2013, şi a constat că prevederile art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la imobilele menţionate la pozițiile nr. 1-12, nr. 14-91, nr. 93-156 şi nr. 158-166 din anexa nr. 1 care face parte integrantă din ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011, precum şi cele ale art. 1 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă sunt neconstituționale, cinematograful  Țiglina fiind înscris la poziția nr. 75 din Anexa nr. 1.

În atare condiţii, dispoziţiile Legii nr.303/30.12.2008 sunt, fără echivoc, imperative, în sensul că, de la data intrării sale în vigoare, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa 1 la OG nr.39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr.328/2006, aflate în  domeniul privat al statului şi în administrarea RADEF trec în domeniul public al unităților administrativ – teritoriale locale şi, în administrarea consiliilor locale respective.

Prin urmare, având în vedere aceste considerente de fapt şi de drept, se retine ca în prezent, Cinematograful Țiglina face parte din domeniul public. Or, în prezenta speță,  reclamanta nu este deținătoarea dreptului de proprietate asupra Cinematografului Țiglina, fiindu-i încetat chiar şi dreptul de administrare, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2008.

Potrivit art. II* din Legea nr. 303/2008 - Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale respective vor prelua activul şi pasivul aferente fiecărei săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care o primesc în administrare.

Astfel, în ceea ce privește pretențiile reclamantei Radef România Film, în conformitate cu Legea nr. 303/2008, instanța reţine că Cinematograful „ŢIGLINA” aparține administrației publice locale, iar dreptul de administrare, cât şi activul şi pasivul aferente fiecărei săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care o primesc în administrare, este preluat prin efectul legii de către Consiliul Local al Municipiului Galați, încât cererea reclamantei apare ca neîntemeiată.

Instanța mai subliniază că prin Decizia nr. 1217/2008 [R] referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a prevederilor articolului unic punctul 8 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, Curtea a reținut că în baza prevederilor art. 33 alin. (3) din Constituţie, "Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, [... ] promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume". În scopul îndeplinirii acestor obligaţii, statul are legitimare constituțională ca, în calitatea sa de titular al dreptului de proprietate, să dispună în legătură cu bunurile aparținătoare domeniului său de proprietate. Astfel, legiuitorul poate ca, în exercitarea funcției culturale a statului, să reglementeze transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului în domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie. (...) Aşa fiind, în calitatea sa de proprietar, statul are dreptul ca, prin organele competente, să afecteze unei utilități publice naționale sau locale oricare dintre bunurile pe care le deţine în proprietate privată. Ca urmare a acestei afectațiuni, bunul respectiv încetează să mai fie obiectul de proprietate privată a statului şi intră în sfera dreptului de proprietate publică, indiferent de titular, sau în sfera dreptului de proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale, intenția legiuitorului fiind în mod evident de a păstra aceste spații în domeniul public sau privat al statului/unităților administrativ-teritoriale

Astfel, de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 303/2008, sala de cinema Ţ_____ nu se mai află în administrarea reclamantei, pretențiile acesteia la plata sumei reprezentând contravaloarea chiriei pe perioada 01.11.2018-02.05.2019 nefiind întemeiate.

De altfel, față de situația litigioasă derulată între părți în 2013, instanța reține că aceasta nu a suferit modificări, neintervenind acte normative prin care reclamanta să fie repusă în drepturile de administrare asupra acestui spațiu.

Trebuie, de asemenea, subliniat că legea nu condiționează intrarea în proprietatea publică a statului de încheierea unor protocoale, contrar susținerilor pârâtei, efectul constitutiv al dreptului de proprietate publică fiind dat ope legis, fiind contrar oricărui raționament ca anumite bunuri să treacă în proprietatea publică a statului exclusiv pe baza acordului de voință al unității administrativ teritoriale sau a fostului administrator al cinematografului, cu nerespectarea dispozițiilor legale, în cauză a Legii nr. 303/2008.

Prin urmare, soarta juridică a bunurilor pe care legiuitorul a înțeles să le declare ca fiind de utilitate publică și/sau ca aparținând proprietății publice nu poate depinde exclusiv de încheierea unor astfel de acte de predare-primire, care nu pot avea în cauză decât rol administrativ, pur formal.

Sentinţa civilă nr. 7920/20.12.2019 a Judecătoriei Galaţi, rămasă definitivă prin neapelare.