Contestaţie la executare

Decizie 549/2018 din 25.04.2018


Cod ECLI :RO:TBGRJ:2018:051.000549

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. .......

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia nr. 549/2018

Şedinţa publică din 25 Aprilie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE .......

Judecător .......

Grefier .......

Pe rol se află judecarea apelului declarat de apelantul - petent ....... împotriva încheierii civile nr. ....... din data de 20.02.2018 pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr. ......., în contradictoriu cu intimata - petentă  ......... ......... şi intimaţii BEJ ......... ........., BRD Groupe Societe Generale.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Ordean Daniela Mihaela pentru apelantul -petent ....... ......... ........., lipsă fiind intimata - petentă  ......... ......... şi reprezentanții legali ai intimaţilor BEJ ......... ......... şi BRD Groupe Societe Generale.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al  cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, avocat Ordean Daniela Mihaela depune la dosar citaţia din care rezultă cauţiunea stabilită de instanţa de fond şi chitanţa nr.1838087295/1 din 23.04.2018 prin care arată că a achitat diferenţa de cauţiune în raport de cele menţionate în încheierea atacată.

Instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar şi nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat declară deschise dezbaterile asupra apelului și acordă cuvântul doamnei avocat Ordean Daniela Mihaela asupra apelului formulat.

Avocat Ordean Daniela Mihaela, pentru apelantul - petent ....... ......... ......... solicită admiterea apelului, desființarea încheierii atacate și admiterea pe fond a suspendării executării silite.

A arătat că datorită  unei erori au fost încunoştinţaţi să achite o cauţiune mai mică ,decât cea datorată potrivit dispozițiilor legale, însă a achitat și diferența potrivit chitanţei nr.1838087295/1 din 23.04.2018  şi apreciază că celelalte condiţii  pentru suspendarea executării silite sunt îndeplinite.

Potrivit art. 394 din Codul de procedură civilă, instanţa declară închise dezbaterile în fond şi reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă,

Prin cererea  înregistrată pe rolul Judecătoriei Târg Jiu sub nr. .......  petenţii ....... ......... ......... și ......... ......... au solicitat, în contradictoriu cu intimații BEJ ......... ......... și BRD Groupe Societe Generale să se dispună suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare înregistrată sub nr. ........./318/2017 al Judecătoriei Tg-Jiu.

În motivarea cererii, petenţii au arătat că în cadrul contestaţiei la executare ce formează obiectul dosarului nr. ........./318/2017 au solicitat: 1.în temeiul art. 712 CPC, să se dispună anularea tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. ........./E/2017, aflat pe rolul BEJ ......... ........., prin care se urmăreşte, pe baza urmăririi silite imobiliare, recuperarea sumei de 62.113.89 lei plus dobânzi şi penalităţi şi 6.509,49 lei cu titlu de cheltuieli de executare; 2.în temeiul art. 706 al. 1 CPC, să se constate că pentru sumele cuprinse în titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr. ........./21.03.2007 şi actul adiţional 1/20.03.2008; contractul de ipotecă autentificat sub nr. ........./21.03.2007 de către BNPA ......... ......... prin Notar Public ......... ......... şi actul adiţional nr. 1/20.03.2008 sub nr. ........./20.03.2008 de către BNPA ......... ......... ,a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită; 3.în temeiul art. 712 al. 3 CPC, să se dispună încheierii de încuviinţare a executării silite pe motiv că nu se mai putea solicita încuviinţarea executării silite în baza unui titlu executoriu prescris; 4. Să se dispună suspendarea tuturor formelor de executare până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Petenţii au arătat că, în calitate de reprezentanţi legali ai SC ......... SRL au contractat un împrumut de la BRD Groupe Societe Generale în sumă de 40.000 lei pe o perioadă de 12 luni.conform contractului de credit nr........../21.03.2007, iar la data de 20.03.2008 au încheiat un act adiţional nr 1/20.03.2008 prin care au prelungit valabilitatea creditului de 40.000 lei pe încă o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 19.03.2009, în aceeaşi perioadă, pentru ambele contracte ( contract şi act adiţional ) fiind încheiate contractele de ipotecă menţionate mai sus.

Au mai arătat petenţii că întrucât nu au achitat sumele de bani la care s-au angajat, creditoarea BRD Groupe Societe Generale a formulat cerere de executare silită şi a fost înaintată Biroului executorului judecătoresc ......... ........., înregistrându-se pe rolul acestui birou dosarul cu nr........../E/2009, iar în urma somaţiilor primite de la acest executor petenţii au achitat suma totală de 5000 lei,  ultima plată fiind achitată în luna ianuarie 2012, dată de la care aceştia nu au mai achitat nici o altă sumă de bani în contul creanţei ce rezultă din contractul menţionat anterior şi nici nu au mai primit vreo somaţie nici de la executorul judecătoresc şi nici de la creditoarea BRD Groupe Societe Generale.

Petenţii au susţinut că în data de 07.12.2017, au primit din partea executorului judecătoresc ......... ......... somaţia de plată a unei creanţe izvorâte din contractul de credit şi actul adiţional la contractul de credit în discuţie.

S-a mai susţinut că dreptul de a cere executarea silită a creanţei rezultate din Contractul de credit nr. ........./21.03.2007 şi actul adiţional 1/20.03.2008; contractul de ipotecă autentificat sub nr........../21.03.2007 de către BNPA ......... ......... prin Notar Public ......... ......... şi actul adiţional nr. 1/20.03.2008 sub nr........../20.03.2008 de către BNPA ......... ......... s-a prescris, de la ultima somaţie sau de la ultima plată ( ianuarie 2012) trecând un termen mai mare de 3 ani .

Petenţii au arătat că nu pot face dovada unui fapt negativ respectiv faptul că nu a existat niciun act întreruptiv de prescripţie şi au apreciat că în situaţia în care intimatul-creditor va susţine contrariul, se impune să facă dovada faptului pozitiv, respectiv dovada faptului că a existat un act întreruptiv sau suspensiv de prescripţie.

Au mai susţinut petenţii că în mod greşit executorul judecătoresc a demarat executarea silită împotriva acestora pentru o creanţă care este prescrisă, astfel încât se impune anularea încheierii de încuviinţare a executării silite.

In drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 718 Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri, în copie: somaţie, încheierea nr. ........./06.12.2017 emisă de BEJ ......... ........., încheirea nr. ........./02.11.2017 pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr. ........./318/2017, contract de credit ........./21.03.2007; -actul adiţional 1/20.03.2008; -contractul de ipotecă autentificat sub nr. l ........./21.03.2007 de către BNPA ......... ......... prin Notar Public ......... .........; - actul adiţional nr. ........20.03.2008 sub nr........../20.03.2008 de către BNPA ......... .........; -chitanţe privind ultimele plăţi efectuate.

Prin încheierea civilă nr. ....... din data de 20.02.2018 pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr. ....... a fost respinsă  cererea de suspendare a executării silite  formulată de petenții ....... ......... ......... și ......... ........., în contradictoriu cu intimații BEJ ......... ......... și BRD Groupe Societe Generale.

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de fond a reţinut că, în conformitate cu dispozițiile art. 719 alin. 2 C.p.c., pentru a se dispune suspendarea executării silite, cel care solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune calculată la valoarea obiectului contestației, aceste dispoziții legale stabilind cuantumul cauțiunii ce trebuie achitată în raport de valoarea sumelor ce fac obiectul executării silite.

Prima instanţă a constatat că din reglementarea dispusă de legiuitor, persoana care solicită suspendarea executării silite are obligația de a achita, ca o condiție preliminară și obligatorie, cauțiunea în cuantumul stabilit de lege.

Analizându-se de către instanță îndeplinirea acestei condiții preliminare în persoana contestatorilor, s-a constatat faptul că aceștia nu au achitat cauțiunea în cuantumul stabilit de dispozițiile art. 719 alin. 2 C.p.c.

Astfel, instanța a constatat că în condițiile în  care somația de executare emisă de executorul judecătoresc a vizat suma de 62.113 lei, în conformitate cu dispozițiile art. 719 alin. 2 C.p.c., petenții aveau obligația de a depune o cauțiune în cuantum de 3605,65 lei, raportată la debitul supus executării.

Ori, instanța a constatat faptul că alăturat cererii de suspendare a executării, petenții contestatori au depus la dosarul cauzei o cauțiune în cuantum de 2347 lei, așa cum rezultă din chitanța nr. ........./1 din data de 08.01.2018.

În consecință, s-a apreciat de prima instanță că, în condițiile în care petenții contestatori au depus o cauțiune în cuantum inferior valorii ce trebuia achitată în conformitate cu dispozițiile art. 719 alin. 2 C.pr.civ. , nu sunt îndeplinite cerințele legale preliminare pentru a se putea analiza temeinicia cererii de suspendare a executării silite.

În opinia instanței de fond, legiuitorul a prevăzut în mod expres plata unei cauțiuni stabilite într-o valoare proporțională cu debitul supus executării silite pentru a se asigura acoperirea eventualelor prejudicii cauzate creditorului prin suspendarea executării silite, ori în condițiile în care nu a fost achitată cauțiunea în cuantumul stabilit de lege, se impune respingerea cererii de suspendare a executării silite.

Împotriva acestei încheieri a declarat apel contestatorul ....... ......... ......... criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, apel prin care a solicitat schimbarea încheierii atacate şi admiterea cererii de suspendare a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare din cadrul contestaţiei la executare ce formează obiectul dosarului nr.21441/318/2017.

A arătat apelantul-contestator că din înscrisurile depuse la dosar rezultă că a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu intimata BRD Groupe Societe Generale prin care a solicitat anularea formelor de executare emise în dosarul nr.16090/E/2017,contestație  înregistrată sub nr........../318/2017, cauză în care a formulat şi o cerere accesorie prin care a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare.

A arătat apelantul-reclamant că în cauză sunt incidente dispoziţiile art.719 alin.7 Cod .pr.civ. şi se impunea suspendarea executării silite în condiţiile în care a făcut dovada consemnării cauţiunii stabilite de instanţă existând totodată riscul producerii unei pagube ireparabile prin pierderea imobilului în care locuieşte împreună cu familia fiului său deoarece acest apartament este singura locuinţă a familiei, iar timpul acordat de executorul judecătoresc pentru achitarea sumei de 68.000 lei este prea mic.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 719 alin.7 C.pr.civ. şi art. 663 C.pr.civ.

În susţinerea apelului apelantul-contestator a depus chitanţa nr.1838087295/1 din 23.04.2018 privind achitarea diferenţei de cauţiune în cuantum de 12060 lei.

Apelul a fost legal timbrat cu taxă timbru în cuantum de 25 lei conform chitanţei nr.0049273/28.03.2018 (fila 14 dosar apel).

Intimaţii ......... ........., BEJ ......... ......... şi BRD Groupe Societe Generale nu au formulat întâmpinare la motivele de apel.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi dispoziţiile legale aplicabile, în limitele învestirii sale prin cererea de apel constată că  apelul este fondat din următoarele considerente.

Prin cererea dedusă judecăţii contestatorii ....... ......... ......... şi ......... ......... au investit instanţa de judecată cu o cerere prin care au solicitat în contradictoriu cu intimaţii BEJ ......... ......... şi BRD Groupe Societe Generale să se dispună suspendarea executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate în cadrul contestaţiei la executare înregistrate sub nr........../318/2017 pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu.

Prin încheierea apelată a fost respinsă cererea de suspendare a executării silite, reţinându-se că debitorii-contestatori nu au achitat cauţiunea în cuantumul stabilit de dispoziţiile art.719 alin.2 Cod procedură civilă depunând la dosarul cauzei o cauţiune în cuantum de 2047 lei, aşa cum rezultă din chitanţa nr........../1 din data de 08.01.2018.

Observându-se actele dosarului se constată că la solicitarea creditoarei BRD Groupe Societe Generale a fost declanşată executare silită împotriva debitorilor ....... ......... ......... şi ......... (fostă .......) ......... în baza titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit nr........../21.03.2007 şi actul adiţional nr.1 din 20.03.2008, contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1........./21.03.2007, astfel cum a fost modificat prin actul adiţionat nr.1/02.03.2008 autentificat sub nr........../20.03.2008, formându-se la BEJ ......... ........., dosarul de executare nr........../E/2017.

Prin încheierea nr........../02.11.2017 a Judecătoriei Tg-Jiu a fost încuviințată executarea silită a titlurilor executorii menţionate în toate modalităţile de executare.

Împotriva formelor de executare emise de BEJ ......... ......... în dosarul de executare nr........../E/2017 au formulat contestaţie la executare contestatorii ....... ......... ......... şi ......... ......... solicitând să se constate prescris dreptul de a cere executarea silită şi în consecinţă să se dispună anularea tuturor formelor de executare emise de BEJ ......... ......... în dosarul de executare nr........../E/2017. Totodată, s-a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, cauza  care a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei TG-Jiu sub nr........ astfel cum rezultă din certificatul emis de Grefa Judecătoriei Tg-Jiu ,aflat la fila nr.40 în dosarul de fond.

Potrivit dispoziţiilor art. 719 alin.1 C.pr.civ. instanţa competentă poate suspenda executarea până la soluţionarea contestaţiei la executare sau altei cereri privind executarea silită la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice.

În conformitate cu alin.2 al aceluiaşi articol soluţionarea unei cereri de suspendare a executării silite este condiţionată de instituirea obligaţiei de consemnare a unei sume de bani cu titlul de cauţiune, în cuantumul stabilit de instanţă.

Aceasta se impune pentru prevenirea exercitării abuzive a dreptului de a cere suspendarea executării, precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale creditorilor, legate de executarea cât mai operativă a creanţelor lor stabilite prin titluri executori. În acelaşi timp, depunerea cauţiunii constituie o garanţie în sensul că în urma respingerii contestaţiei la executare, creditorul va putea cere şi obţine despăgubiri pentru pagubele suferite din cauza întârzieri executării silite.

În cauza de faţă în mod eronat instanţa de fond a reţinut că în cauză  nu s-a îndeplinit de către apelantul - contestator obligaţia consemnării cauţiunii,în condiţiile în care din înscrisurile depuse la dosar reiese că apelantul- contestator a achitat cauţiunea în cuantumul stabilit de instanţă de 2347 lei.

Este adevărat că în conformitate cu dispoziţiile art.719 alin.2 Cod procedură .civ. contestatorii aveau obligaţia de a depune o cauţiune în cuantum de 3605,65 lei raportată la debitul supus executării, însă pentru termenul de judecată fixat aceştia au fost citaţi de către instanţa de judecată să achite o cauţiune în cuantum de 2347 lei şi în consecinţă nu le poate fi imputat acestora faptul că nu au achitat integral cauţiunea la valoarea sumei contestate.

 În apel cu chitanța nr.1838087295/1 din 23.04.2018  a achitat diferența de cauțiune în cuantum de 1200 lei .

Astfel, tribunalul reţinând că apelanţii-contestatori au făcut dovada achitării cauţiunii calculată conform art.719 alin.2 Cod .pr.civ. urmează a aprecia dacă există motive temeinice pentru a dispune admiterea cererii de suspendare a executării silite formulate de contestatori.

Din conţinutul art.719 alin.1,2 şi7 din noul Cod de procedură civilă rezultă că pentru admisibilitatea unei cereri de suspendare a executări silite este obligatoriu să fie îndeplinite două condiţii cu caracter procedural şi anume: condiţia existenţei unei contestaţii la executare şi a unei  cereri de suspendare a executării silite în curs de soluţionare pe rolul instanţei, precum şi condiţia plăţii unei cauţiuni.

Prima condiţie pentru admisibilitatea cererii de suspendare a executării silite, respectiv existenţa unei contestaţii la executare şi existenţa unei cererii de suspendare a executării silite,

este îndeplinită în speţă în condiţiile în care pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu a fost înregistrată contestaţia la executare formulată de apelantul-contestator în dosarul nr........../318/2017 în cadrul căreia a solicitat şi suspendarea executării silite demarate în dosarul nr........../E/2017 al BEJ  ......... ......... până la soluţionarea contestaţiei.

Cu privire la a doua condiţie, respectiv plata cauţiunii se reţine că potrivit chitanţei depuse la fond nr........../1 din 08.01.2017 şi la instanţa de apel nr.1838087295/1 din 23.04.2018 apelantul -contestator a făcut dovada achitării cauţiunii stabilite conform art.719 alin. 2 C.pr.civ.

Referitor la temeinicia cererii de suspendare provizorie a executării silite instanţa trebuie să aprecieze prin prisma actelor de executare emise şi a motivelor invocate de către contestator asupra existenţei urgenţei care decurge din paguba iminentă ce s-ar produce dacă nu s-ar dispune suspendarea executării.

Din acest punct de vedere tribunalul apreciază că apelantul - contestator în raport de motivele invocate a dovedit motivele temeinice care impun luarea măsurii suspendării executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulate în cadrul contestaţiei la executare, în condiţiile în care imobilul asupra căruia a fost demarată executarea silită este locuinţa contestatorului şi a familiei acestuia, existând astfel riscul producerii unei pagube ireparabile prin pierderea acestui imobil.

Faţă de considerentele expuse în temeiul art. 480 alin.2 C.pr.civ. urmează să admită apelul, să schimbe încheierea atacă, în sensul admiterii cereri formulate de apelantul contestator, urmând a se dispune suspendarea executării silite provizorie din cadrul dosarului  de executare nr........../E/2017 al BEJ ......... ......... până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr........../318/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de apelantul - petent ....... ......... ........., cu domiciliul în Tg-Jiu, str. ................, jud. Gorj şi cu domiciliu procesual ales la domnul ................., în Tg-Jiu, .............., judeţ Gorj,  împotriva încheierii civile nr. ....... din data de 20.02.2018 pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr. ......., în contradictoriu cu intimata - petentă  ......... ........., cu domiciliu procesual ales la domnul ................., în Tg-Jiu, str. ..............., judeţ Gorj şi intimaţii BEJ ......... ........., cu sediul în Craiova, str. ............., judeţ Dolj şi BRD Groupe Societe Generale, cu sediul în ...................

Schimbă sentinţa civilă în sensul că admite cererea de suspendarea provizorie executării silite din dosarul de executare nr........../E/2017 al BEJ ......... .......... formulată de contestatorii ....... ......... ......... și ......... .........

Dispune suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr........../318/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 25 Aprilie 2018, la Tribunalul Gorj. 

Preşedinte,

.......Judecător,

.......

Grefier,

.......

Red. A.S./Tehnored. L.P.

6 ex/ 27 Aprilie 2018

Jud. fond D.C