Pretenții

Sentinţă civilă 16/2020 din 12.10.2020


Obiect : pretenții

Dosar nr. x/x/x

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINŢA Nr. 16/2020

Şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2020

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE ...........

Grefier .............

Pe rol se află judecarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamanta XY în contradictoriu cu pârâta YZ, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta prin reprezentant convenţional, avocat A, conform împuternicirii avocaţiale seria ... nr. .... aflate la fila ... din dosarul cauzei, lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței obiectul cauzei, stadiul judecății și modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, precum și faptul că nu s-a primit răspuns la adresa emisă către ..................

Consilier juridic B depune un set de înscrisuri, reprezentând răspuns la adresa emisă către ........ și solicită restituirea unui exemplar cu viza instanţei, precizând că a comunicat și reprezentantului convenţional al reclamantei un exemplar.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de probe de administrat, tribunalul, în baza art. 244 Cod procedură civilă, constată terminată cercetarea procesuală şi, în baza art. 392 Cod procedură civilă, declară deschise dezbaterile asupra excepţiilor unite cu fondul cauzei, cât și asupra fondului cauzei.

Reprezentantul convenţional al reclamantei, avocat A, solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ca neîntemeiată. Pe fond, solicită admiterea acţiunii și obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti ce i se cuvin reclamantei pentru perioada B.B.B-A.A.A, respectiv a indemnizației de însoțitor, sume ce le solicită a fi actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective, precum și obligarea la plata dobânzii legale de la data scadenţei și până la data plăţii efective. Apreciază că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 42, art. 43 și art. 44 din Legea nr.448/2006, conform cărora plata indemnizaţiilor de însoţitor se realizează de către primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.

De asemenea, solicită să se observe faptul că, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă faptul că pârâta a procedat la repunerea în drepturi a reclamantei, începând cu data de A.A.A, astfel cum rezultă din contractul individual de muncă nr. XXX, dar aceasta nu a procedat și la plata retroactivă a drepturilor băneşti ce se cuveneau pentru perioada B.B.B-A.A.A.

Totodată, având în vedere că, .......... a procedat la emiterea unui nou certificat de handicap la data de A.A.A, consideră că se impune obligarea pârâtei la plata retroactivă a drepturilor băneşti ce i se cuveneau pentru perioada mai sus enunţată.

Reprezentantul convenţional al reclamantei, avocat A, solicită și acordarea cheltuielilor de judecată, depunând și chitanță în acest sens.

Tribunalul ia act că se depune de către reprezentantul convenţional al reclamantei, avocat A, chitanţa nr. ........ reprezentând onorariul de avocat.

Având în vedere că s-au lămurit toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, în baza art. 394 alin. 1 Cod de procedură civilă, tribunalul declară închise dezbaterile şi reţine cauza pentru deliberare şi pronunţare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal la data de ........., sub nr. x/x/x, reclamanta XY, în contradictoriu cu pârâta YZ, având ca obiect pretenţii, a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună:

- obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti ce i se cuvin pentru perioada B.B.B -A.A.A, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor, precum şi a sporului de vechime de 25% cuvenit pentru perioada enunţată, precum şi plata indemnizaţiei de concediu de odihnă cuvenit pentru anii 2016, 2017, 2018, sume pe care le solicită a fi actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective, precum şi obligarea la plata dobânzii legale de la data scadenţei şi până la data plăţii efective;

 - obligarea pârâtei la plata contribuţiilor sociale pentru perioada B.B.B - A.A.A şi până la data încheierii contractului individual de muncă, în urma pronunţării şi rămânerii definitive a sentinţei civile nr. ..... în Dosarul nr. y/y/y.

- în baza dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu soluţionarea prezentei cauze.

În motivarea acţiunii a arătat următoarele:

În fapt prin Sentinţa Civilă nr. aaaa/z.l.a a Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. aa/z.l.a a Curţii de Apel Craiova, soluţii pronunţate în cadrul Dosarului nr.y/y/y, s-a admis acţiunea formulată de către reclamantă, s-a dispus anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. .../B.B.B, a fost obligată ........... la emiterea pe numele reclamantei a unui nou certificat de încadrare în grad de handicap grav, cu asistent personal cu valabilitate din data de B.B.B, însă nu s-a dispus şi acordarea corelativă a drepturilor băneşti aferente acestei încadrări, astfel cum aceasta rezultă din cuprinsul sentinţei civile nr. aaaa/z.l.a pronunţată în Dosarul nr. t/t/t.

Prin urmare, având în vedere soluţia pronunţată în cadrul Dosarului nr- y/y/y, ............. a dispus emiterea pe numele reclamantei XY a unui nou certificat de încadrare în grad de handicap grav, cu asistent personal cu valabilitate permanentă, fără a se dispune şi obligarea ........ la plata retroactivă a tuturor drepturilor băneşti, drepturi la care reclamanta era îndreptăţită de vreme ce actul contestat a fost anulat de către instanţa de judecată.

Menţionează faptul că reclamanta a fost repusă în drepturi, însă nu şi retroactiv, ci doar începând cu data de 01-02.2019, astfel cum aceasta rezultă din contractual individual de muncă nr. ....., pe considerentul că, ......., nu a fost parte în cadrul Dosarului nr. y/y/y.

Reclamanta consideră că, din moment ce instanţa de judecată a constatat nelegalitatea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ...../B.B.B , apare ca fireasca repunerea în situaţia anterioara si acordarea drepturilor care i se cuveneau şi pe perioada B.B.B si pană la data de A.A.A.

Reclamanta precizează faptul că în ceea ce priveşte ......., aceasta a dispus emiterea pe numele reclamantei a unui nou certificat de încadrare în grad de handicap grav, cu asistent personal cu valabilitate permanentă, ducând la îndeplinire dispoziţiile cuprinse în Sentinţa civilă nr. ......., rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. ......, pronunţată în cadrul Dosarului nr. ...., însă plata drepturilor băneşti cuvenite reclamantei nu este obligaţia acestei pârâte, ci în sarcina primăriilor în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap (art.43 alin.2 din Lg448/2006).

În continuare, reclamanta a invocat prevederile art. 43 alin. 1-3 din Legea nr. 448/2006, solicitând astfel să se observe faptul că pârâta Primăria Comunei Bustuchin prin Primar a repus în drepturi reclamanta începând cu data de A.A.A, astfel cum aceasta rezultă din contractul individual de muncă nr. .... încheiat de către reclamantă cu ........, iar conform adresei nr. ..... a precizat faptul că drepturile cuvenite reclamantei nu pot fi acordate retroactiv deoarece hotărârea judecătorească nr. aaaa/z.l.a pronunţată în cadrul Dosarului nr. y/y/y nu îi este opozabilă întrucât nu a fost parte în proces. Prin urmare, apreciază faptul că această susţinere nu poate fi primită, întrucât potrivit textului de lege menţionat anterior, primăriile nu fac plăţi în baza hotărârilor judecătoreşti, ci în baza legii şi pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap. Or, în condiţiile în care ......................  a emis un nou certificat de handicap, cu asistent personal şi cu valabilitate permanent, fiind evident că reclamantei i se cuvin şi drepturile stabilite de legiuitor începând cu această dată, precum şi retroactiv ca urmare a anulării certificatului dc handicap nr. ..../B.B.B.

Prin urmare, având în vedere considerentele enunţate, apreciază acţiunea formulată ca fiind întemeiată şi pe cale de consecinţă solicită obligarea pârâtei ........................ , la plata drepturilor băneşti ce i se cuvin pentru perioada B.B.B -A.A.A, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor, precum şi a sporului dc vechime dc 25% cuvenit pentru perioada enunţată, precum şi obligarea acesteia la plata indemnizaţiei de concediu de odihnă cuvenit pentru anii 2016, 2017, 2018, sume pe care le solicită a fi actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective, precum şi obligarea la plata dobânzii legale de la data scadenţei şi până la data plăţii efective. De asemenea, solicită obligarea pârâtei şi la plata contribuțiilor sociale pentru perioada B.B.B - A.A.A şi până la data încheierii contractului individual de muncă, în urma pronunțării şi rămânerii definitive a sentinţei civile nr. aaaa/z.l.a în Dosarul nr. y/y/y.

În baza dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă, solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata efectuate cu soluţionarea prezentei cauze.

În probaţiune solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, expertiza contabilă şi orice alte probe pe care instanţa le va considera necesare, concludente şi utile soluţionării prezentei cauze.

În drept și-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia și drepturile persoanelor cu handicap.

La data de 14.10.2019 pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, pentru următoarele motive:

În temeiul art. 36 şi art. 40 Cod procedură civilă  înţelege să invoce excepţia lipsei calităţii procesuale a .......... în raport cu faptul că în dosarul nr. y/y/y soluţionat prin Sentinţa Civilă nr.aaaa/z.l.a a Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr...... a Curţii de Apel Craiova, atât ..... cât şi ..... nu au fost parte în proces.

Pârâta arată că pentru a fi parte într-un proces este necesar ca reclamantul să aibă calitate procesuală  activă, iar pârâtul să aibă calitate procesuală pasivă, ceea ce presupune existenţa identităţii între persoana reclamantului şi cel care ar fi titular al dreptului afirmat, respectiv între persoana pârâtului şi cel despre care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăţii.

Potrivit articolului 435 din Cod procedură civilă "hotărârea judecătorească este obligatorie si produce efecte numai între părţi si succesorii acestora".

Mai mult, ..... şi nici ..... nu au atribuţii în stabilirea gradului de încadrare în grad de handicap, iar ..... este un organ de specialitate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, potrivit art.85 alin. 4 din Legea nr. 448/2006.

Pe fondul cauzei arătă că reclamanta nu dovedeşte culpa instituţiei sale în crearea prejudiciului, autorităţile administrației publice locale având obligaţia de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei legi şi de a asigura şi garanta plata indemnizației lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Prin urmare, potrivit art.30. alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap " Dreptul de opţiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege operează numai în condiţiile în care documentul care atesta încadrarea în arad de handicap cuprinde menţiunea: „cu asistent personal".

Astfel, ....................... prin certificatul de încadrare în grad de handicap nr....../B.B.B nu a mai încadrat reclamanta în gradul de handicap grav, cu asistent personal, iar pe cale de consecinţă reclamanta nu a mai beneficiat de asistent personal angajat cu contract individual de muncă sau de plata indemnizației lunare de însoțitor.

Prin Sentinţa Civilă nr.aaaa/z.l.a a Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. ..... a Curţii de Apel Craiova pronunţate în dosarul y/y/y s-a dispus anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr...../B.B.B si a fost obligată ......................  să emită un nou certificat de încadrare în grad de handicap grav, cu asistent personal, cu valabilitate de la data de B.B.B.

Pârâta precizează că este de reţinut că prin această sentinţă civilă nu s-a dispus, pentru că reclamanta nici nu a solicitat prin acţiunea dedusă judecăţii, acordarea drepturilor băneşti în perioada B.B.B - A.A.A.

Faţă de dispoziţiilor art. 36 alin. (4) din H.G. nr.268/2007 privind Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006 - arătă că „Prestaţia socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului", condiţiile fiind prevăzute expres la art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (3) din acelaşi act normativ.

Pârâta a invocat dispoziţiile art.44 din Legea 448/2006 potrivit autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei legi şi de a asigura si garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

De asemenea, potrivit art. 40 din Legea nr.448/2006 autorităţile administrației publice locale au obligaţia sa prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, in baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.

Aşa fiind, este fără tăgadă că sumele pentru plata drepturilor salariale ale asistenţilor personali sau plata indemnizaţiilor lunare se asigură în proporţie de 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea şi într-o mică măsură doar 10% se suportă din bugetul local.

În ceea ce priveşte petitul cererii de chemare în judecată "obligarea pârâtei la plata indemnizaţiei de însoţitor, precum şi a sporului de vechime ...... - A.A.A", arătă că indemnizația lunară acordată persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia este în sumă netă, stabilită în cuantum egal cu salariul asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi şi nu include sporul de vechime de 25% sau plata contribuțiilor sociale.

Sporul de vechime şi plata contribuțiilor sociale se acordă asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, cu asistent social, încadraţi cu contract individual de muncă.

De asemenea, pârâta precizează că, de concediu de odihnă beneficiază doar persoanele angajate cu contract individual de muncă, în speţă a asistentului personal al persoanei cu handicap grav, ori reclamata nu a făcut dovada existenţei unor raporturilor de muncă personale cu ................

Având în vedere ansamblul considerentelor în fapt şi în drept anterior expuse din care rezultă că reclamanta nu dovedeşte culpa instituţiei sale în crearea prejudiciului, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a ................, iar pe fond solicită respingerea acţiunii ca nefondată.

În drept, și-a întemeiat prezenta pe dispoziţiile art.36, art.40, art. 205-208 din Noul Cod de Procedură Civilă, dispoziţiile Legii nr.448/2006 şi H.G. nr.268/200,7 privind Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006.

La data de 14.10.2019 pârâta a formulat și cerere de chemare în garanţie a ................., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea chematului în garanţie la plata sumei reprezentând:

- drepturi băneşti ce se cuvin reclamantei XY pentru perioada B.B.B - A.A.A, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor, precum şi a sporului de vechime de 25% cuvenit pentru perioada enunţată, precum şi plata indemnizaţiei de concediu de odihnă cuvenit pentru anul 2018, sume actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective, precum şi obligarea la plata dobânzii legale deja data scadenţei până la data plăţii efective.

 - contribuţii sociale pentru perioada B.B.B - A.A.A, şi până la data încheierii contractului individual de muncă, în urma pronunţării şi rămânerii definitive a sentinţei civile nr.aaaa/z.l.a în dosarul nr. y/y/y

-  cheltuieli de judecată ocazionate cu soluţionarea prezentei cauze,

În motivarea acţiunii a arătat următoarele:

În fapt, ............... prin certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..../B.B.B nu a mai încadrat reclamanta în gradul de handicap grav, cu asistent personal, iar pe cale de consecinţă aceasta nu a mai beneficiat prestaţii sociale care se acordă persoanelor cu handicap pe perioada valabilităţii documentului care atestă încadrarea în grad de handicap , respectiv de asistent personal angajat cu contract individual de muncă sau de plata indemnizaţiei lunare de însoţitor, în perioada B.B.B - A.A.A.

Prin Sentinţa Civilă nr.aaaa/z.l.a a Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.............. a Curţii de Apel Craiova pronunţate în dosarul y/y/y, având ca părţi pe reclamanta .......... şi pârât ......................  s-a admis acţiunea acţiunea formulată de reclamantă şi s-a dispus anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ...../B.B.B fiind obligată ......................  să emită un nou certificat de încadrare în grad de handicap grav, cu asistent personal, cu valabilitate de la data de B.B.B.

Potrivit art. 40 din Legea nr.448/2006 autorităţile administrației publice locale au obligaţia sa prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, in baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.

Întrucât, atât ....... cât şi ........., potrivit art. 85 alin. 4 din Legea nr.448/2006, nu au fost parte în proces şi nici nu sunt îndrituite cu atribuţii în stabilirea gradului de încadrare în grad de handicap, acesta fiind exclusiv atributul ................ ca organ de specialitate în subordinea ............., este evident că prestaţiile sociale pretinse de reclamantă s-au produs din culpa exclusivă a chematului în garanţie, respectiv a .............

Prin urmare, solicită în funcţie de probatoriu administrat în cauză, admiterea cererii de chemare în garanţie şi obligarea chematului în garanţie la plata sumelor solicitate de reclamantă.

În drept, invocă dispoziţiile art. 60-63 Cod procedură civilă  şi Legii nr.448/2006 şi H.G. nr.268/2007 privind Normele de aplicare a Legii nr. 448/2006.

În probaţiune, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

A anexat certificatul de încadrare în grad de handicap nr...../B.B.B emis de ............

Prin încheierea de şedinţă din data de 19.11.2019 a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de chemare în garanţie a numitei ......................  ca inadmisibilă.

Luând în examinare acţiunea aşa cum a fost formulată, raportat la înscrisurile dosarului, tribunalul va respinge acţiunea, pentru următoarele considerente:

În conformitate cu dispozițiile art.248 alin 1 Cod de procedură civilă, tribunalul va analiza cu prioritate excepția lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâtă.

Referitor la această excepție tribunalul reține că reclamanta şi-a întemeiat acțiunea pe dispoziţiile art. 43 alin 2 din Legea nr. 448/2006.

Acţiunea promovată de reclamantă vizează obligaţia instituită în sarcina primăriilor în a cărei rază teritorială îşi are  domiciliul persoana cu handicap grav,  situaţie  în care pârâta are calitate procesuală pasivă, fiind primăria în raza căreia domiciliază reclamanta,  urmând a fi respinsă ca neîntemeiată excepția invocată de pârâtă.

În ceea ce privește  fondul cauzei,  tribunalul reţine că potrivit înscrisurilor depuse la dosar , prin certificatul de încadrare în grad de handicap nr..... /B.B.B , emis de ........................ , s-a dispus  încadrarea reclamantei  A M D  în gradul de handicap grav, nerevizuibil.

Prin sentința nr. 1134/18.09.2018, pronunțată  de Tribunalul Gorj în dosarul nr. y/y/y, rămasă definitivă prin decizia nr. aa/z.l.a pronunțată de Curtea de Apel Craiova,  a fost anulat acest certificat de  fiind obligată ........................ să emită un nou certificat de încadrare în grad de handicap pentru reclamanta XY  cu încadrarea în grad de handicap grav cu asistent personal cu valabilitate din B.B.B.

În baza sentinței  menționate anterior a fost emis certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ................, nerevizuibil, precizându-se ca dată a dobândirii handicapului, data de B.B.B.

Potrivit adresei nr. .............. ,  comunicată  pârâtei de către  ................, a fost aprobată opțiunea  exprimată de reclamantă  în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, prin  cererea nr. .............. prin care reclamanta a solicitat  asistent personal 

 Potrivit dispozițiilor art. 44 alin 4 , 5 şi 6 din Legea nr. 448/2006” (4) Părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

(5) Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.

(6) Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, vor comunica angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru opţiunea exprimată în condițiile prevăzute la alin. (5).

În conformitate cu dispozițiile art. 43 alin 1-3 din același act normativ” (1) Indemnizația lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

(2) Plata indemnizației lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.

(3) Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.”

Din interpretarea coroborată a acestor dispoziţii legale  rezultă că primăria în a cărei rază teritorială domiciliază persoana cu handicap  grav are obligaţia de a plăti indemnizaţia lunară prevăzută  la art. 42 alin 4 din Legea nr. 448/2006, doar în situaţia în care există  o opţiune  în sensul acordării indemnizaţiei lunare  de însoțitor, devenită valabilă în condițiile alin. 5 al aceluiași text de lege.

Astfel, în condițiile în care  doar la data de 21.01.2019 reclamanta a optat pentru asistent personal, opţiune devenită valabilă ca urmare a acordului exprimat de .............., pârâta nu poate fi obligată la plata îndemnizației lunare prevăzute de art. 42 alin 4 din Legea nr. 448/2006, pentru perioada B.B.B-A.A.A nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile legale menționate anterior.

Este lipsită de fundament juridic și solicitarea reclamantei în sensul obligării pârâtei la plata indemnizației  de concediu de odihnă și a sporului de vechime, doar asistentul personal având dreptul, pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă  la  salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și concediu anual de odihna ( art. 37 din legea nr.448/2006).

Pentru considerentele expuse, acțiunea formulată de reclamantă urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Întrucât în ședința publică din data de 19.11.2019 a fost respinsă ca inadmisibilă  cererea de chemare în garanție a  .................. din cadrul Consiliului Județean Gorj, cerere formulată de pârâtă, această dispoziție va fi preluată în dispozitivul hotărârii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâtă.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta XY, având CNP ......., cu domiciliul în ..............., în contradictoriu cu pârâta YZ, cu sediul în ........., ca neîntemeiată.

Respinge cererea de chemare în garanţie a ..............., cu sediul în .............., formulată de pârâtă, ca inadmisibilă.

Cu  recurs în termen de 15 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

 Pronunţată, azi, 14.01.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Preşedinte,

Grefier,

Red. ....../Tehnored.....

5 ex./.........