Contestație decizie de pensie

Sentinţă civilă 93/2020 din 05.03.2020


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:010.000435

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ------------

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 93/2020

Şedinţa publică de la 05 martie 2020

Completul compus din:

Preşedinte ------------

Asistent  judiciar -----------

Asistent  judiciar ------------

Grefier  ---------

Pe rol se află cauza privind pe reclamantul M-P-şi pârâta X, având ca obiect ”contestație decizie de pensie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: reclamantul şi consilier juridic C.M., pentru pârâtă.

 Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa a pus în discuţie cererea de repunere pe rol formulată de către reclamant.

Reclamantul a solicitat admiterea cererii.

Reprezentantul pârâtei a lăsat soluţia la aprecierea instanţei.

Instanţa, faţă de prevederile art.413 alin.2 Cod procedură civilă, a admis cererea de repunere pe rol a cauzei, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de acest text de lege, întrucât  dosarul nr. ----------, în raport de care s-a suspendat judecarea cauzei, s-a soluţionat definitiv, încetând astfel motivul suspendării.

Instanţa a pus în discuţie proba cu expertiza solicitată de reclamant.

Reclamantul a arătat că îşi menține punctul de vedere cu privire la expertiza solicitată.

Reprezentantul pârâtei a solicitat respingerea.

În temeiul art. 258 alin. 1 Cod procedură civilă raportat la art. 255 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa a respins această probă, considerând că nu este utilă soluţionării cauzei, înscrisurile depuse la dosar fiind suficiente pentru efectuarea verificărilor ce se impun în cauză.

La interpelarea instanței, reclamantul și apărătorul pârâtei au arătat că nu mai au cereri de formulat.

Constatând că părţile nu mai au cereri de formulat şi că nu sunt incidente de soluţionat, instanța, în baza art. 392 Cod de procedură civilă, a declarat deschise dezbaterile asupra fondului şi a acordat cuvântul părţilor în ordinea şi în condiţiile prevăzute la art. 216 Cod de procedură civilă.

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii şi a depus la dosar concluzii scrise.

Reprezentantul pârâtei, consilier juridic C.V., a solicitat respingerea acţiunii conform motivelor inserate în întâmpinare.

Instanța, în temeiul art.394 Cod de procedură civilă, a declarat închise dezbaterile pe fondul cauzei şi a reținut-o pentru deliberare și pronunțare.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj-Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale la data de 09.10.2018, sub nr.---------, reclamantul M-P-a chemat în judecată pârâta X, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunța să fie anulată decizia de pensionare nr. --------- emisă în data de 23.07.2018, ca netemeinică şi nelegală şi să-i fie recalculate punctajele lunare realizate în totalitate în grupa I de muncă, având funcţia de mecanic de locomotive la Căile Ferate, pensionat la data de 01.02.2000, după Legea nr.3/1977, art.14 care era în vigoare în momentul ieșirii sale la pensie, la un stagiu de cotizare de 20 de ani.  A  solicitat majorarea punctajului mediu anual conform  art. 169 ind.1 din Legea  nr.263/2010,  cu luarea în considerare a adeverinţelor depuse la dosar,  punerea în aplicare și luarea în calcul a art. 14 din Legea nr.3/1977, art. 43, art. 77 și art. 78 ind.2 modificat prin O.U.G. nr.100/2008 din Legea  nr.19/2000, H.G. nr.1346/2004, O.U.G. nr.100/2008, art. I și II, Legea nr.263/2010 - art. 18, art. 30, art. 49, art. 96 pct. 1 şi 2, art. 99 pct. I, art. 169 ind. 1 lit. a şi pct. 2,  Decizia nr. 40 din 22.09.2008 pronunţată de Î.C.C.J. în dosarul nr.16/2008, adeverinţele nr. ---------, eliberate de X, sentinţa nr.-------- din dosarul nr. ---------, pronunţată de Tribunalul Gorj, sentinţa nr. ------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. --------, decizia nr. --------- din dosarul nr.--------, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, adeverinţa nr.----------- din data de 29.05.2015, eliberată de Sucursala X. A solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 euro daune materiale pentru îmbolnăvirea sa de Diabet de lip 2, în 2014, din cauza stresului acumulat de-a lungul anilor prin tribunale şi la curtea de apel, pentru obţinerea drepturilor ce i se cuvin, începând cu anul 2005 şi până în prezent, fără niciun motiv. A solicitat recalcularea sumele ce i se cuvin, reactualizate la gradul de inflaţie în momentul plăţii şi plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea a arătat că a lucrat peste 27 de ani în grupa I de muncă, pe postul de mecanic de locomotivă la Căile Ferate și a fost pensionat la data de 01.02.2000, prin decizia nr.--------, în baza Legii nr. 3/1977, art. 14, ce era în vigoare la momentul ieșirii sale la pensie.

A susținut că, prin decizia de pensie din 23.07.2018, Casa Județeană de Pensii Gorj nu a respectat sentința nr.----------, pronunțată în dosarul nr. ----------, rămasă definitivă și irevocabilă,  prin care pârâta a fost obligată să emită o nouă decizie de pensionare cu luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani și a unui punctaj mediu anual de 2, 64654 puncte, cât şi decizia nr.---------- din 26 martie 2013 a Curții de Apel Craiova în dosarul nr.-------, care se întărește sentința nr. -------- a Tribunalului Gorj, în care este obligată C.J.P. Gorj să emită o nouă decizie de pensionare, menținând puterea lucrului judecat al sentinţei nr.--------- din dosarul nr. ------- (împărțirea punctajului mediu anual la un stagiu complet de cotizare de 20 de ani).

In urma introducerii în calcul a adeverinţei nr. -------- din 11.08.2014, eliberată de X, a fost emisă decizia nr.-------- din 14.12.2014, rezultând un punctaj mediu anual de 2, 94150 şi un cuantum al pensiei brut de 3 236 lei, adăugând majorarea punctului de pensie de către Guvernul României i-a crescut punctajul, rezultând un punctaj mediu anual de 2, 94150 care este în plată.

A susținut că, prin decizia nr. ---------  din 23.07.2018,  X i-a diminuat punctajul mediu anual existent în plată, în mod eronat, de la 2,94150 la 2,09930, fără să ia în calcul sentinţa nr. 63/2010 a Tribunalului Gorj, rămasă definitivă şi irevocabilă în dosarul nr. ---------, cât şi decizia nr. --------- în dosarul nr.---------  a Curţii de Apel Craiova, care întărește sentinţa nr.63/2010, prin care era obligată să împartă la 20 de ani de cotizare, și nu la 30 de ani.

Concomitent i s-a micșorat şi cuantumul pensiei cuvenite după aplicarea art.169 ind.1 din Legea nr. 263/2010, prin care se specifică mărirea punctului de pensie cu 50%, dar în realitate i se  micșorează punctajul.

A precizat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în soluționarea în interesul legii cu privire la aplicarea art.77 alin.2 raportat la art. 43 din Legea nr.19/2000 şi stabilirea stagiului complet de cotizare utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual în operațiunile de recalcularea pensiilor în sistemul public pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 iulie 1977 - 31.03.2001, în baza Legii nr.3/1977 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, a statuat că:  cele stabilite de unele instanţe, în sensul că acestei categorii de asigurați îi sunt aplicabile dispoziţiile art.43 din Legea nr.19/2000 şi ale anexei nr. 4 la aceasta lege ca ”act normativ special” 1a care fac trimitere prevederile art.2 alin. (4) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004, sunt consecinţa unei interpretări greșite a prevederilor legale, întrucât Legea nr. 19/2000 reprezintă o lege generală, actul normativ - cadru în domeniul pensiilor şi al drepturilor de asigurări sociale” .

Ulterior, prin art.169 din Legea nr. 263/2010 s-a prevăzut că persoanele pensionate înainte de 01.04.2001 şi au lucrat în grupa I şi II de muncă, punctajele lunare se majorează cu 50% pentru perioada lucrată în grupa I de muncă şi cu 25% pentru perioadele lucrate în grupa II-a .

Având în vedere că Legea nr. 3/1977 şi Legea nr. 19/2000 nu sunt legi speciale, fiind legi generale, acte normative cadru în domeniul pensiilor și al drepturilor de  asigurări sociale, a solicitat ca expertul contabil să majoreze punctajul total de 2,94150, stabilit prin decizia nr. 121766 din 05.04.2018, cu procentul de 50% prevăzut de art.169 ind.1 alin. 1 lit. a din Legea nr. 263/2010, calculând şi adeverinţele menţionate mai jos şi va stabili punctajul mediu anual pentru drepturile de pensie, prin raportarea la un stagiu complet de cotizare de 20 de ani,  stabilit prin sentinţa nr.63/2010 din dosarul nr. ---------  raportat la art. 14 din  Legea nr. 3/1977.

A solicitat respectarea Deciziei nr. 40 din 22.09.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 16/2008, prin care a fost soluţionat recursul în interesul legii cu privire la aplicarea art.77 alin. 2 raportat la art. 43 din Legea nr. 19/2000, referitor la stabilirea stagiului complet de cotizare utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual în operațiunile de recalcularea pensiilor în sistemul public, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 iulie 1971-31.03.2001,  în baza Legii nr. 3/1977 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, precum şi a sentinţei nr.63/18 ianuarie 2010, rămasă definitivă şi irevocabilă în dosarul nr. --------  prin decizia nr. -------- a Curţii de Apel Craiova,  care  întărește sentinţa nr. 63/2010 a Tribunalului Gorj, rămânând definitivă şi irevocabilă, cum este precizat şi în sentinţa nr.----- din 17 Octombrie 2012 în dosarul nr ------.

A arătat că,  după primirea deciziei  nr. -------- din 23.07.2018, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, a contestat la Casa Naţională de Pensii Publice Comisia Centrală de Contestaţii Bucureşti şi a depus  contestaţia la C.J.P. Gorj la  data de 14 august 2018, fiind  înregistrată sub  nr. --------. A așteptat  45 de zile ca să primească răspuns, dar  până în prezent  nu a sosit, motiv pentru care a acționat în judecată pârâta.

A menţionat că litigiul a apărut în anul 2005, în urma O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat când, în mod eronat, i s-a micșorat punctajul mediu anual ce a fost stabilit în prima decizie de pensionare nr.---------- din 28.02.2000 emisă dc Casa Judeţeană de Pensii Gorj.

A solicitat respectarea Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar, în acest sens a enunţat prevederile: art. 18 din Legea nr.263/2010, modificat prin O.U.G.  nr.103/2017, la 01.01.2018, privind acordarea unui stagiul de cotizare suplimentar de 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;  art. 30 alin.1  privind locurile de muncă în condiţii speciale;  art. 49 pct.1 privind asimilarea ca stagiul de cotizare a perioadei în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă (a depus adeverinţa cu nr. --------- din 11.08 2014 eliberată de X,  în urma căreia a fost stabilit un punctaj de 2.94150 ce este acum în plată);  art. 96, privind modul de calcul al punctajului anual; art. 99, ce prevede majorarea punctajul lunar cu 0,5% pentru asiguraţii care au realizat stagiul minim de cotizare şi care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa 5; art. 169 ind.1 privind majorarea punctajelor  anuale pentru unele categorii de pensionari, ce au lucrat în condiţii deosebite sau speciale de muncă; art. 14 din Legea nr.3/1977.

A solicitat respectarea Deciziei  nr.40/22.09.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.16/2008 şi punerea în aplicare a dispozitivului sentinţei nr.63/18.01.2010, dosar nr. ---------, rămasă irevocabilă, respectiv puterea lucrului judecat.

A menţionat că pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj a pus în executare sentinţa nr. --- şi a emis decizia nr.--------- cu un punctaj mediu anual de 2,6454, punctajul fiind trecut în anexa la decizie, la lit. F, ca puncte realizate în sistemul public de pensii în condiţii normale de muncă, şi nu pe rubrica puncte realizate în condiţii speciale de muncă, că  pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj nu a pus în aplicare prevederile art.78 ind.2 din Legea nr. 19/2000, aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 8/2008, considerând că a beneficiat de prevederile art.14 din Legea nr.19/2000, care reprezintă o lege specială, şi nu de prevederile art.14 din Legea nr. 3/1977 şi că  îi sunt aplicabile prevederile art. II din O.U.G. nr.100/2008.

În  ceea ce priveşte  adeverinţa nr.--------- din data de 29.115.2015 eliberată de Sucursala X, a arătat că angajatorul a făcut următoarele precizări: a) baza de calcul pentru contribuţia de Asigurări Sociale la Unitate până la data de 01.04.2001 a fost constituită din veniturile brute şi nete, menţionate în prezenta  adeverinţă; b) unitatea a calculat şi virat la C.A.S. unitate pentru perioada menţionată mai sus, de la data angajării până la 01.04.2001; c) în carnetul de muncă nu sunt menţionate toate sporurile acordate lunar salariatului în funcţie de condiţiile specifice de desfășurare a activităţii, acestea fiind cuprinse numai în statele de plată şi au fost determinate pe baza legislaţiei în vigoare Legea ar.51/1957 şi Legea nr.19/1972 până la data de 01.04.2001 a contractului individual de muncă şi a documentelor primare de evidenţă a muncii; d) temeiul legal în baza căruia au fost acordate aceste sporuri este: contractul colectiv de muncă, Legea nr. 49/1992, Decretul nr. 100/ 1979, H.C.M. nr. 1112/ 1965. A solicitat majorarea punctajului mediu anual lunar conform H.G. nr.1346/ 2004 cu 5,25 %.

În drept, cererea a fost întemeiată pe Legea nr. 19/2000, art.43, art. 77  şi art. 78 ind. 2 aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 100/2008, H.G.  nr. 1346/2004, O.U.G. nr. 100/2008 şi art. I şi II din  Legea nr. 263/2010, art. 18, art. 30, art. 49,  art. 96 pct. 1 şi 2, art. 99 pct. 1, art.169 ind.1  lit. a pct. 2, Decizia nr. 40 din 22.09.2008 pronunţată dc Î.C.C.J., în dosarul nr.16/2008 cu privire la aplicarea art. 77 alin.2 raportat la art. 43 din Legea nr. 19/2000, sentinţa nr. 63/18.01.2010 în dosarul nr. ---------- rămasa definitivă şi irevocabilă, sentinţa nr.5463/17.10.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.-----------, decizia nr.2897/26.03.2013 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosar nr.12909/95/2010**.

A solicitat conexarea dosarului nr.---------- şi a dosarului nr.----------, şi proba cu expertiză contabilă, care să fie efectuată de un expert ce cunoaște legile la Căile Ferate Române. A menţionat că solicită conexarea dosarelor în care s-a judecat cu Casa Judeţeană de Pensii Gorj, într-un singur dosar, pentru a se putea studia dosarul în profunzime şi a se pronunţa o sentinţă corectă, ţinându-se cont de puterea lucrului judecat.

Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivare a arătat că, prin decizia nr.---------, a fost recalculată pensia reclamantului în baza prevederilor art.169 ind.1 din Legea nr. 263/2010, modificată şi completată de prevederile Legii nr. 192/07.07.2015.

A mai arătat că reclamantul a depus la instituţia pârâtă contestaţia înregistrată sub nr.---------, în urma căreia s-a procedat la reverificarea dosarului şi s-a constatat că decizia contestată a fost emisă în baza prevederilor legale şi a documentelor depuse la dosar.

Astfel, C.J.P. Gorj, la recalcularea pensiei reclamantului, a respectat întocmai dispoziţiile art.169 ind.1 din Legea nr. 263/2010, aşa cum a fost detaliat prin H.G. nr. 291/2017, dar, cu toate acestea, punctajul mediu anual rezultat ca urmare a recalculării, este mai mic decât punctajul mediu anual stabilit înainte de recalcularea pensiei.

In această situaţie, a respectat prevederile alin. 4 de la art.169 ind.1 din Legea nr. 263/2010,  care dispune că  „în situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. 1 şi 3 rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării”.

A arătat că nu există temei legal pentru a se utiliza un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, în vederea determinării punctajului mediu anual în condiţiile prevăzute de Legea nr. 192/2015.

Prin Legea nr. 221/27.07.2018 au fost aduse modificări la Legea nr.263/2010, prin care anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea la determinarea punctajului mediu anual a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel avut în vedere de Legea nr.192/2015, urmând ca instituţia pârâtă să analizeze incidenţa acestor prevederi şi cu privire la drepturile de pensie ale reclamantului.

Cu privire la celelalte aspecte precizate de reclamant în acţiune, a arătat că instanţele de judecată s-au pronunţat definitiv prin soluțiile pronunţate. Sub acest aspect a arătat că este pensionar la limită de vârstă, conform deciziei de pensionare nr.------------.

A menţionat, de asemenea, că reclamantul a beneficiat de recalcularea pensiei ca urmare a modificărilor legislative, a actelor depuse de acesta ulterior, referitoare la stagiu de cotizare şi veniturile obținute şi a sentinţei nr. 5463/2012, pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr.-----------, rămasă definitivă.

A susţinut că, prin cererea înregistrată la nr.---------, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei conform adeverinţelor nr. ----------, eliberate de X, motiv pentru care C.J.P. a emis decizia nr.--------, pe care a contestat-o în temeiul art.149 alin. 1 la Comisia Centrală de Contestaţii. Prin această decizie a fost valorificată perioada cât reclamantul a urmat cursurile universitare, fiind pensionar la limită de vârstă. Comisia Centrală de Contestaţii a respins contestaţia prin hotărârea nr. ---------, ca fiind neîntemeiată. Ulterior, prin cererea nr.----------- reclamantul solicită recalcularea pensiei conform adeverinţei nr.--------, motiv pentru care C.J.P. Gorj a emis răspunsul nr.--------, prin care a arătat că sporurile menţionate în adeverinţa nr.------- au fost valorificate deja, conform adeverinţelor depuse de petent la stabilirea iniţială a pensiei. C.J.P. Gorj nu s-a pronunţat asupra acestei cereri printr-o decizie, deoarece sporurile cu caracter permanent menţionate în adeverinţa nr.--------- au fost valorificate la calculul pensiei conform adeverinţelor depuse de petent la stabilirea pensiei inițiale, precum şi prin cererile ulterioare de recalculare a pensiei. Petentul s-a adresat instanţei de judecată, iar aceasta în dosarul nr.--------- a respins definitiv acţiunea reclamantului ca fiind neîntemeiată.

Reclamantul, prin cererea de recalculare a pensiei înregistrată sub nr.--------, a anexat diploma de licență nr.---------, iar, cu cererea de recalculare a pensiei înregistrată sub nr. ----------, a anexat adeverinţa nr. ---------. CJP Gorj a soluţionat cele două cereri prin decizia de pensie nr.--------, prin care au fost respinse solicitările reclamantului motivat de faptul că stagiul asimilat reprezentând perioada în care a urmat facultatea a fost deja valorificat, iar veniturile din adeverinţa nr. --------- nu constituie baza de calcul a pensiei, conform art. 165 din Legea nr. 263/2010 şi art.127 din Normele aprobate prin H.G. nr. 257/2011.

A mai arătat că, prin sentinţa civilă nr. 906 pronunţată de Tribunalul Gorj în şedinţa publică din 04.10.2018 în dosarul nr.----------, a fost respinsă acţiunea prin care s-a contestat decizia de pensie nr.----------, fapt pentru care a invocat efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat provizorie.

Așadar, a concluzionat pârâta,  aspectele sesizate de reclamant au fost soluționate prin sentinţa menţionată mai sus.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care, în esență, a reiterat, cele menționate în cererea de chemare în judecată.

În probatoriu, instanța a încuviințat proba cu înscrisurile depuse la dosar de reclamant, precum și proba cu actele din dosarul de pensionare al reclamantului, solicitată de pârâtă. Instanța a respins proba cu expertiză contabilă solicitată de reclamant, precum și solicitarea acestuia de atașare, în vederea studierii, a dosarelor nr.-----------.

În ședința publică din data de  06.12.2018.  reclamantul a arătat că a contestat decizia din 23.07.2018.

La data de 14.03.2019 judecarea cauzei a fost suspendată, în baza art. 413 alin.1 pct.1 Cod de procedură civilă, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. ----------.

Cauza a fost repusă pe rol, în baza cererii reclamantului formulată la data 03.12.2019, urmare a soluționării definitive a dosarului nr.---------.

Analizând pretenţiile reclamantului, raportat la prevederile legale incidente, probele administrate în cauză și apărările pârâtei, instanța reține următoarele:

Reclamantul M-P-a fost înscris la pensie pentru limita de vârstă prin  decizia nr. ------------, începând cu data de 01.02.2000, în baza Legii nr.3/1977.

Prin decizia nr.----------, contestată în cauza de față, pârâta Casa Județeană de Pensii Gorj a procedat la recalcularea pensiei reclamantului,  în baza prevederilor 1691 din Legea nr. 263/2010, începând cu data de 01.01.2016. Întrucât punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării a fost mai mic decât cel în plată, s-a menţinut cel în plată (fila 23, vol. I din dosar).

Reclamantul a contestat decizia nr.-------, pe cale administrativă, prin cererea înregistrată sub nr.--------- (filele 150-155, vol. 3 din dosar), însă, până la data pronunțării prezentei sentințe, nu s-a făcut dovada soluționării contestației de către Comisia Centrală de Contestații, astfel că, faţă de Decizia Curţii Constituţionale nr. 956/13 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr.838/12.12.2012, prin care s-a stabilit că dispoziţiile art.151 alin. (2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că nesoluționarea contestațiilor şi necomunicarea în termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii nu împiedică accesul la justiție, instanţa va proceda la soluționarea contestaţiei în absenţa hotărârii Comisiei Centrale.

Prin Legea nr. 192/2015 s-a completat Legea nr. 263/2010, fiind introdus articolul 1691, conform căruia:

„(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii.

(4) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(5) Recalcularea prevăzută la alin. (1) - (4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.

(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) - (5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.”

În aplicarea prevederilor art.1691 din Legea nr.263/2010 a fost adoptată H.G. nr. 291/2017, pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011.

 Astfel, după alin. 7 al art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011, au fost introduse zece noi alineate, respectiv alineatele 8 – 17.

Potrivit prevederilor art.134 alin. (3) din H.G. nr.257/2011, „la recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei”.

La alineatul 8 al aceluiași articol, s-a prevăzut însă că:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 1691 din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situaţii, respectiv:

 a) stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 la lege;

 b) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 56 şi 57 din lege;

 c) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 58 şi 59 din lege.”

 Referitor la dispozițiile  art. 1691  alin. (3) din Legea nr. 263/2010 a fost pronunțată Decizia nr. 69/2018, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept (obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă), prin care  s-a stabilit că:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, introdus prin Legea nr. 192/2015 pentru completarea acestei legi, sintagma "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.”

În considerentele deciziei, la pct. 89, Înalta Curte de Casație și Justiție a concluzionat că: „până la momentul apariției legii noi din anul 2018,  trebuie considerat că textul ce face obiectul sesizării se referă la stagiul prevăzut de legea care dispune recalcularea cu acordarea majorărilor, respectiv Legea nr. 263/2010, caz în care, prin acordarea majorărilor, se pierde beneficiul stagiului redus de cotizare; pensia astfel recalculată este posibil să se micșoreze, însă doar scriptic, rămânând în plată cuantumul mai mare, până la recalcularea conform Legii nr. 221/2018”.

De asemenea, la pct. 69 și pct. 70  Înalta Curte a reținut că: „Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 sunt în deplină consonanță cu actul normativ în executarea căruia au fost edictate, explicitând dispoziţia din lege. De asemenea, fiind aprobate prin hotărâre de Guvern, reprezintă un act administrativ cu caracter normativ, pe deplin aplicabil în condiţiile în care nu a fost anulat de către o instanţă de contencios administrativ potrivit art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

 Așadar, conform art. 169 1  alin.  (3) și (6) din Legea nr. 263/2010 şi art. 134 alin. (8) din H.G. nr.257/2011, stagiul complet de cotizare ce trebuie utilizat la recalcularea  drepturilor de pensie ale reclamantului este stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr.263/2010, în forma în vigoare la data de 01.01.2016, data de la care se cuvin drepturile de pensie recalculate.

Reclamantul se încadrează în situația de la art. 169 1 alin. (3) litera a) din lege, având în vedere că a desfășurat activitate în grupa I de muncă  o perioadă de 27 ani și 7 luni și 10 zile, astfel că la recalcularea pensiei în baza art.1691 din legea nr.263/2010  se are  în vedere stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa 5 la lege, în forma în vigoare la data de 01.01.2016, care este de 35 de ani (reclamantul este născut în luna ianuarie 1950).

Acesta a fost stagiul complet de cotizare utilizat de pârâtă, astfel că aceasta a respectat dispozițiile legale privind stagiul complet de cotizare ce trebuia luat în considerare la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantului.

Dispoziţiile art. 14 din Legea nr.3/1977, Decizia în interesul legii  nr. 40/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție,  sentința nr. 5463/2012  pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.-----------, rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia nr.2897/2013 a Curții de  Apel Craiova, sentința nr. ----------, rămasă definitivă și irevocabilă prin  decizia nr.-------- a Curții de Apel Craiova, hotărâri în care s-a reținut incidența Deciziei  I.C.C.J.  nr. 40/2008, nu-și găsesc aplicabilitatea în cauza de față.

Prin Decizia nr. 40/2008 a fost admis recursul în interesul legii și s-a stabilit că dispozițiile art. 77 alin. (2) raportat la art. 43 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 se interpretează în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977-31 martie 2001 și care și-au desfășurat activitatea în grupe speciale de muncă este cel reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială.

Decizia contestată a fost dată în aplicarea prevederilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.192/2015, dispoziții legale cu sferă de reglementare distinctă de prevederile în baza cărora s-a stabilit un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Nu sunt incidente în cauză nici prevederile art. 43, art. 77 și art. 78 ind. 2 din Legea nr. 19/2000, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 100/2008, O.U.G. nr. 4/2005, H.G. nr. 1346/2004, art. I și II din O.U.G. nr. 100/2008, invocate de reclamant, ca, de altfel,  nici prevederile art. 18 din Legea nr.263/2010, și art. 169 ind.2 din Legea  nr.263/2010, vizând  situaţii decât cele reglementate de  art.1691.

Stagiul cotizare asimilat, constând în perioada în care reclamantul a urmat cursurile Universității ”Titu Maiorescu” București -  Facultatea de Drept, a fost valorificat la calculul drepturilor de pensie prin decizia nr. --------, după cum s-a reținut cu putere de lucru judecat, prin sentința nr. ----------- a Tribunalului Gorj pronunţată în dosarul nr.----------, rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia nr. ----------- a Curții de Apel Craiova.

Punctajul mediu anual, valabil la data de 31.12.2015, reținut în decizia contestată (fila 23, vol. I din dosar) este de 2,94150 puncte, același cu cel reținut în decizia nr. ----------, prin care s-a valorificat stagiul de cotizare asimilat (fila 172, vol. I din dosar).

Punctajului mediu anual de 2,94150 puncte îi corespunde un punctaj total de  53,66772  punte, punctaj  total ce a fost luat în considerare la recalcularea drepturilor de pensie în baza art. 169 ind.1 din Legea nr.263/2010 (fila 23, vol. I din dosar).

Prin urmare, stagiul de cotizare asimilat constând în perioada în care reclamantul a urmat cursurile  Universității ”Titu Maiorescu” București - Facultatea de Drept, conform adeverinței nr.-----------, a fost luat în considerare la emiterea deciziei contestate.

Adeverința nr. --------- din 08.02.2011, eliberată de Casa de Pensii Bucureşti, cuprinde date necesare determinării stagiului de cotizare și punctajului mediu în vederea stabilirii pensiei, aferente perioadei martie 2007- decembrie 2010, ce au fost luate în calcul la emiterea deciziei contestate, după cum rezultă din anexa la decizie ”Date privitoare la activitatea in muncă” (filele 136-137, vol. I din dosar).

În privința adeverinței nr.------------, eliberată de Sucursala X, adeverinței nr.-------, eliberată de S.C. X., adeverinţei nr.-----------, eliberată de S.C. X, adeverința nr.-------- eliberată de S.C. X instanța reține că acestea nu au făcut obiect al verificării pârâtei prin decizia contestată, dată în aplicarea art. 169 ind.1 din Legea nr.263/2010.

 În soluţionarea unei contestații împotriva unei decizii de pensie instanţa verifică aspecte  ce trebuie supuse analizei în vederea emiterii deciziei, iar criticile formulate trebuie să se rezume la aceste aspecte.

Adeverințele menționate au fost depuse la dosarul de pensie anterior emiterii deciziei contestate, fiind analizate de casa de pensii înainte de emiterea acesteia.

Cu privire la aceste adeverințe au fost formulate cererile nr. ---------- (fila 199, vol. I din dosar, pentru adeverința nr.---------), nr. ---------(fila 197, vol. I din dosar, pentru adeverința nr.---------), nr. -------- (fila 156, vol. I din dosar, pentru  adeverința nr.-------), nr.------- (fila 143, vol. I din dosar, pentru adeverința nr.-------), fiind emise decizia nr. ------- (fila 184, vol. I din dosar), răspunsul nr.-------- (fila 155, vol. I din dosar); răspunsul nr.------- (fila 153, vol. I din dosar), decizia nr.-------- (fila 142, vol. I din dosar).

De altfel, în exercitarea controlului judecătoresc, efectuat la solicitarea reclamantului, s-a stabilit că adeverința nr.--------- nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi valorificată la recalcularea drepturilor de pensie (sentința nr. 459/14.06.2019 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.----------, rămasă definitivă prin decizia nr. 3054/24.11.2019, pronunțată de Curtea de Apel Craiova). Referitor la adeverința  nr.---------, s-a reținut că unele din sporurile menționate în adeverință, ce au avut caracter permanent, au fost valorificate de pârâtă, iar, în privința celorlalte venituri, nu se impunea valorificarea (sentința nr.1368/08 mai 2018, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.----------, rămasă definitivă prin decizia nr.1368/08 mai 2018 a Curții de Apel Craiova), sporurile valorificate anterior regăsindu-se în cadrul veniturilor  luate în considerare la emiterea deciziei contestate în cauză, conform situației cu datele privitoare la activitatea în muncă, anexă la decizia contestată  (filele 136-137, vol. I din dosar).

De asemenea, în anexă figurează și perioadele de vechime în muncă din adeverința nr. --------- și adeverința nr.------------, ce atestă calitatea de angajat a reclamantului.

În concluzie, decizia  nr.----------- a fost emisă cu respectarea prevederilor legale.

Referitor la daunele solicitate de reclamant, instanța reține că, potrivit art. 1349 alin.(1) şi (2) din Codul civil, ,,(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.” Prevederi similare erau prevăzute anterior la art. 998-999 Cod civil din 1864.

Conform prevederilor legale mai sus menţionate, pentru a fi antrenată răspunderea civilă delictuală, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii, în mod cumulativ:  existenţa unei fapte ilicite, a prejudiciului cauzat şi  a vinovăției,  existenţa unei legături de cauzalitate între fapta săvârșită şi prejudiciu.

Reclamantul solicită despăgubiri pentru prejudiciul constând în îmbolnăvirea de diabet din cauza stresului acumulat de-a lungul anilor pentru obținerea drepturilor ce i se cuvin, fără însă a dovedi că boala este cauzată de fapte culpabile ale casei de pensii, astfel că nu se justifică acordarea de despăgubiri.

În privința cheltuielilor de judecată, instanţa reţine că, în conformitate cu art.453 alin.1 Cod de procedură civilă, partea care pierde procesul, va fi obligată la cererea părții care a câștigat, să îi plătească cheltuielile de judecată. În condiţiile în care pretenţiile reclamantului sunt neîntemeiate, acesta este în culpă procesuală, nefiind îndreptățit la acordarea cheltuielilor de judecată.

Față de considerentele de fapt și de drept mai sus expuse, tribunalul urmează să respingă contestaţia, ca neîntemeiată.

Opinia asistenților judiciari este conformă hotărârii pronunțate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de reclamantul M.P., în contradictoriu cu pârâta X., ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.