Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 50/2020 din 21.01.2020


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:010.000435

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ------------

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 50/2020

Şedinţa publică de la 21 ianuarie 2020

Completul compus din:

Preşedinte ------------

Asistent  judiciar -----------

Asistent  judiciar ------------

Grefier Şef ---------

Pe rol se află pronunţarea asupra dezbaterilor din şedinţa publică din 13.01.2020, privind acţiunea formulată de reclamantul M.T., în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.GORJ şi CCC A CNPP, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din 13.01.2020.

Deliberând, instanța pronunță următoarea sentință:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Gorj - Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale sub nr. --------, reclamantul M.T. a chemat în judecată pe pârâții CPG și CCC Bucureşti, solicitând că, prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună anularea deciziei nr. ----------- din data de ----------, emisă de Casa Teritorială de Pensii Gorj și a hotărârii nr. ............, emisă de Comisia Centrală de Contestații București, emiterea unei noi decizii de  recalculare a pensiei sale, având în vedere că a lucrat în procent de 100% din timpul de lucru în subteran, ca inginer miner, adică în condiţiile specifice grupei I de muncă, cu acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivare s-a arătat că a fost pensionat pentru munca depusă şi limită de vârstă, conform Legii nr. 19/2000, prin decizia nr. ---------, emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj. La data pensionarii sale era în vigoare Legea nr.19/2000, care prevedea un stagiu de cotizare complet de 20 de ani pentru persoanele care lucrau în grupa I de muncă, aşa cum a lucrat şi el.

A menţionat că ulterior au apărut mai multe acte normative care au modificat, completat sau abrogat Legea nr.19/2000 şi nu au mai menţinut pentru persoanele care au lucrat în grupa I de muncă stagiul de cotizare complet diferenţiat pe grupe de muncă, aşa cum a existat la data pensionarii sale, motiv pentru care a stăruit să i se ia în calcul stagiul complet de 20 de ani la recalcularea pensiei şi, din acest motiv, a contestat decizia de pensionare nr. ---------- şi, dacă această decizie a fost analizată inclusiv de instanţele de judecată, decizia nr. -------------, care vizează doar punctajul reţinut de Casa de Pensii Gorj, a fost analizată doar de Comisia Centrală de Contestaţii Bucureşti, iar în acest dosar doreşte să conteste doar decizia nr.------------, emisă de Casa Teritorială de Pensii Gorj şi hotărârea nr. ------------, emisă de Comisia Centrală de Contestaţii Bucureşti, doar cu privire la numărul de puncte avut în vedere la recalcularea pensiei sale.

A mai arătat că, având în vedere principiul contributivităţii, lunar, i se oprea pe ştatul de salarizare, de către angajatorul său, cota obligatorie raportat la grupa de muncă specială, având în vedere procentul de 100%.

Mai mult decât atât, a arătat că a lucrat efectiv în procent de 100% în subteran, chiar daca era inginer, întrucât cobora cu echipa în subteran, împreună, şi ieșea din subteran cu echipa, iar activităţile sale de conducere se realizau la suprafaţă, după terminarea activităţii miniere în subteran.

A arătat că avea ca atribuţii de serviciu principale supravegherea echipei pe care o conducea, îndrumarea acesteia şi verificarea acestei echipe şi aceste activităţi nu puteau fi realizate din birou, ci din subteran.

Modul de realizare a lucrărilor din subteran se realiza după îndrumările sale şi el era persoana care putea decide şi interveni cel mai prompt dacă apăreau probleme legate de realizarea lucrărilor specifice muncii de miner sau dacă apăreau probleme legate de securitatea locului de muncă. De asemenea, răspundea atât de muncă, cât şi de integritatea fizică şi psihică a personalului pe care îl avea în subordine şi nu a primit bani mai mulţi pentru munca suplimentară, decât dacă această muncă viza toată echipa pe care o conducea, dar continuu, programul său de muncă era mai mare de 8 ore pe zi, datorită faptului că trebuia să efectueze anumite acte, situaţii, rapoarte legate de activitatea echipei sale din subteran. Or, în aceste condiţii, nu este legal şi temeinic modul în care i s-a împărţit punctajul de către Casa de Pensii Gorj şi consideră că toate punctele trebuie să fie în condiţii speciale de muncă şi nu în condiţii normale de muncă, având în vedere că lucra continuu peste 8 ore pentru acelaşi angajator şi nu era pontat decât 8 ore şi, doar în situaţii speciale, alături de echipa sa era pontat şi suplimentar.

Având în vedere că a lucrat în procent de 100%, în grupa I de muncă, consideră că, în mod nelegal, Casa de Pensii a împărţit numărul total de puncte realizate în două părţi, respectiv puncte pentru condiţii normale de muncă şi puncte pentru condiţii speciale de muncă şi, prin urmare, consideră că are un interes juridic legitim şi actual să insiste în această contestaţie.

În concluzie, pentru toate aceste considerente, reclamantul a solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată.

În drept, şi-a întemeiat contestaţia pe dispoziţiile art. 151 alin.2 din Legea nr.263/1010 şi art.453 Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, hotărârea nr. ------------ emisă de Casa Naţională de Pensii Publice  Comisia Centrală de Contestaţii şi adresa nr. ----------- emisă de SCE Oltenia SA.

Pârâtele C.J.P.GORJ și Centrală de Contestaţii a Casei Naţionale de Pensii Publice au formulat întâmpinare, prin care au solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În motivare s-a arătat că decizia nr. ----------- a fost emisă în baza prevederilor art. 169^2 din Legea nr. 263/2010.

Reclamantul a depus la instituţia pârâtă contestaţia înregistrată sub nr. -------- din 28.05.2019, în care menţionează că este nemulţumit de punctajul rezultat în urma recalculării. Urmare a reverificării dosarului de pensionare s-a constatat că decizia contestată a fost emisă în baza prevederilor legale şi a documentelor depuse de petent la dosar. În conformitate cu adresa Casei Naţionale de Pensii Publice nr. -----------, după ce serviciul stabiliri prestaţii a reverificat întregul dosar care face obiectul contestaţiei, sub toate aspectele de legalitate, cu privire la motivele invocate de contestator, contestaţia a fost înaintată la Comisia Centrală de Contestaţii.

Cu privire la aspectele de fond, s-a arătat că, iniţial, prin decizia nr. 155086/30.08.2018, instituţia pârâtă a respectat întocmai prevederile art. 1691 din Legea nr. 263/2010, respectiv petentul a beneficiat de o creştere a punctajelor anuale realizate cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale. În urma acestei recalculări a rezultat un cuantum al pensiei mai mic decât cel în plată, fapt pentru care a fost menţinut punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată.

Ulterior, prin decizia de pensie nr. ----------, petentul a beneficiat de prevederile art. 1692 din Legea nr. 263/2010, respectiv i-a fost recalculată pensia cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015. În acest sens s-a arătat că prin decizia de pensie nr. ---------- a fost utilizat un stagiu complet de cotizare de 30 de ani, iar prin decizia contestată (---) a fost utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

În urma recalculării pensiei, prin decizia nr. --------, a rezultat un cuantum al pensiei în suma de 3932 lei, mai mare decât cuantumul pensiei în plată la data de 01.10.2018, de 3015 lei.

Este de reţinut faptul că prin decizia ce face obiectul contestaţiei instituţia pârâtă a împărţit totalul punctelor realizate de titular şi stabilite în baza prevederilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010, prin decizia nr.--------------, la un stagiu complet de cotizare de 20 de ani. De altfel, obiectul deciziei contestate îl reprezintă stagiul complet de cotizare de 20 de ani, aspect care, eventual, poate fi criticat de petent.

Referitor la susţinerile petentului, în ceea ce priveşte utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani şi pentru stagiul de cotizare realizat în condiţii normale  de muncă, a arătat că nu sunt întemeiate. Casa Judeţeană de Pensii Gorj, aşa cum a arătat mai sus, a determinat punctaj mediu anual prin împărţirea numărului de puncte realizate în întreaga perioadă lucrată, inclusiv în perioadele lucrate în condiţii normale şi asimilate, la un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

În probatoriu a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului, în raport de dispozițiile legale aplicabile, instanța reține:

Reclamantul M.T. beneficiază de pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 25.09.2007.

Decizia  nr. ----------- (fila 34 din dosar), contestată în prezenta cauză, a fost emisă în baza prevederilor art. 1692 din Legea nr. 263/2010, pensia reclamantului fiind recalculată prin luarea în considerare a punctajului mediu anual de 3,57437, stabilit prin utilizarea stagiului complet de cotizare de 20 ani.

Instanța reține că prin Legea nr.192/2015 s-a completat Legea nr.263/2010, fiind introdus articolul 1691,conform căruia:

„(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii.

(4) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(5) Recalcularea prevăzută la alin. (1) - (4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.

 (6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) - (5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.”

În aplicarea prevederilor art.1691 din Legea nr.263/2010, a fost adoptată H.G. nr.291/2017, pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011. Astfel, după alineatul 7 al art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011, au fost introduse zece noi alineate, respectiv alineatele 8 – 17.

Potrivit prevederilor art.134 alineat 3 din H.G. nr.257/2011, „la recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei”.

La alineatul 8 al aceluiași articol, s-a prevăzut însă că:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 1691 din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situaţii, respectiv:

 a) stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 la lege;

 b) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 56 şi 57 din lege;

 c) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 58 şi 59 din lege.”

Prin urmare, la recalcularea pensiei reclamantului în baza art.1691 din Legea nr.263/2010 se au în vedere stagiile de cotizare prevăzute în anexa 5 și la art.56 din lege, corespunzătoare fiecărei situații în care acesta a lucrat, în vigoare de la data la care se cuvin drepturile recalculate.

Potrivit art.1691 alin. 6 din Legea nr.263/2010, drepturile de pensie recalculate potrivit alin. 1 - 5 se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Stagiul de cotizare prevăzut pentru condiții normale de muncă în anexa 5 din Legea nr.263/2010, în forma în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, de la care se cuvin drepturile recalculate era de 35 ani, iar stagiul  prevăzut pentru condiții speciale de muncă (grupa I/subteran) la art.56 alin.5 din lege era de 30 ani.

Conform prevederilor art. 94 alin.3 din legea nr. 263/2010,  „în cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situaţiile respective”.

În baza deciziei nr. ----------, pensia reclamantului a fost recalculată în temeiul art. 1691 din Legea nr. 263/2010,  prin luarea în considerare a punctajului mediu anual de 2,30374, stabilit prin utilizarea stagiului complet de cotizare de 35 de ani pentru condiții normale de muncă și a  stagiului complet de cotizare de 30 de ani pentru condiții speciale de muncă.

Ulterior a intrat în vigoare Legea nr.221/2018, care a completat Legea nr. 263/2010, fiind introdus un nou articol, respectiv articolul 169 2  , potrivit căruia:

„(1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 1691 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015.

(2) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.

(4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.”

În speță, așa cum s-a arătat mai sus, în aplicarea prevederilor art. 1692 din Legea nr. 263/2010, a fost emisă decizia  nr. ----------, contestată în prezenta cauză, prin care pensia reclamantului a fost recalculată prin luarea în considerare a punctajului mediu anual de 3,57437, stabilit prin utilizarea stagiului complet de cotizare de 20 ani.

Drepturile de pensie calculate prin această decizie au fost acordate de la data de 1 octombrie 2018, conform dispozițiilor legale menționate.

Așadar, instanța constată că decizia  nr. ---------- a fost emisă cu respectarea întocmai a prevederilor art. 1692 din Legea nr. 263/2010, numărul total de puncte de 71,48743 fiind împărțit la stagiul complet de cotizare de 20 de ani, nu numai punctele realizate în condiții speciale, nefăcându-se nicio distincție în acest sens.

Numărul total de puncte realizate de reclamant este același cu cel stabilit prin decizia anterioară, respectiv prin decizia nr. ------------, prin care pensia reclamantului a fost recalculată în temeiul art. 1691 din Legea nr. 263/2010. 

Este neîntemeiată susținerea reclamantului, în sensul că toate punctele trebuie să fie în condiții speciale de muncă, întrucât, așa cum rezultă din datele privind activitatea în muncă, acesta  a realizat stagii de cotizare în condiții speciale de muncă (grupa I/subteran),  dar și în condiții normale de muncă (facultate, armată, incapacitate temporară de muncă).

Față de considerentele de fapt și de drept arătate, instanța reține este neîntemeiată contestația reclamantului și urmează să o respingă.

Opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de reclamantul M.T., C.N.P. --------, domiciliat în -----------, în contradictoriu cu pârâtele Casa Judeţeană de Pensii Gorj, ---------, cu sediul în municipiul --------- şi CCC A CNPP, cu sediul în ----------, ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se  depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în data de 21.01.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.