Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 598/2020 din 24.09.2020


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2020:010.000598

Cod operator 2442/2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentința Nr. 598/2020

Şedinţa publică de la 24 Septembrie 2020

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol se află judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta P. E., în contradictoriu cu pârâta C. J. de P. G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta, lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care a învederat instanței că pricina se află la primul termen de judecată, precum și faptul că pârâta a depus la dosar la data de 11.09.2020 întâmpinare la care a atașat înscrisurile existente în cadrul dosarului de pensionare al soțului decedat al reclamantei, după care,

Fiind primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, instanţa pune în discuţie verificarea competenţei, potrivit dispoziţiilor art.l31 alin.1 Cod de procedură civilă.

Reclamanta a considerat că instanţa de faţă este competentă să soluţioneze prezenta cauză.

Instanţa, procedând la verificarea competenţei, potrivit dispoziţiilor art.131 alin.l

din Codul de procedură civilă, apreciază că este competentă general, material şi

teritorial să judece cauza de faţă, în temeiul dispoziţiilor art. 141 din Legea nr.127/2019.

În temeiul art.258 alin. 1 Cod procedură civilă raportat la art.255 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa va încuviinţa proba cu înscrisurile depuse la dosar de către părți, apreciind că este admisibilă şi concludentă pentru soluţionarea cauzei.

În continuare, instanța a comunicat reclamantei un exemplar de pe întâmpinarea formulată de pârâtă, însă aceasta nu a solicitat acordarea unui nou termen de judecată în vederea observării și a precizat că nu mai are alte solicitări.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, constatând cauza în stare de judecată, instanţa  a reţinut cauza spre soluţionare și a acordat cuvântul părții prezente asupra fondului cauzei.

Reclamanta P. E. a solicitat admiterea acțiunii așa cum a fost formulată.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale la data de 30.07.2020 sub nr. /95/2020, reclamata P. E. a chemat în judecată pârâta C. J. de P.G,  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunța, să dispună  anularea deciziei nr./17.07.2020 privind acordarea pensiei de urmaș prin care drepturile au fost stabilite începând cu data de 01.07.2020 şi a deciziei nr. /17.07.2020,  în sensul acordării pensiei de urmaş începând cu data de 01.06.2020, respectiv plata drepturilor să se facă începând cu data de 01.06.2020 şi totodată plata pensiei pentru limită de vârstă să fie suspendată începând cu aceeași data de 01.06.2020, precum şi acordarea diferenței între pensia de urmaș cuvenită şi pensia încasată ca pensionar începând cu data de 01.06.2020.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că prin decizia nr. /17.07.2020 s-a dispus acordarea pensiei de urmaș începând cu data de 01.07.2020, drepturile fiind stabilite începând cu data de 01.07.2020 în procent de 50% din punctajul mediu anual realizat de susținător.

Potrivit pct. C din decizie, plata drepturilor se va face începând cu data de 01.07.2020.

A menționat reclamanta că în mod greşit s-a dispus acordarea pensiei de urmaș începând cu data de 01.07.2020 având în vedere că potrivii prevederilor art. 104 alin. 3 lil.b) din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii, pensiile se acordă şi de la o altă dată, după cum urmează: ..din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susținător era pensionar, la data decesului:".

A mai menționat reclamanta că data depunerii cererii de acordare pensie de urmaș este 03.06.2020. respectiv dosar de pensionare înregistrat la nr. 22907 din 03.06.2020 (lit. A din decizia nr. 210201/17.07.2020), data decesului susținătorului este 28.05.2020 (lit. D pct. 2 din decizia 210201/17.07.2020).

Astfel, fiind îndeplinite condițiile art. 104 alin. 3 lit. b), respectiv cererea a fost depusă în termenul legal de 30 de zile de la data decesului, pensia de urmaș trebuia acordată începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, respectiv începând cu data de 01.06.2020.

S-a arătat că textul de lege mai sus enunțat este preluat şi de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii la art. 95 alin. 4 lit c) : In funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă şi de la o altă dată,  după cum urmează: c) „din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător era pensionar, la data decesului".

În drept, reclamanta și-a întemeiat cererea pe prevederile art. 104 alin. 3 lit. b) raportat la prev. art. 92 din Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul următoarele înscrisuri: cartea de identitate,  decizia nr.  /17.07.2020,  deciziei nr. /17.07.2020 și cupon pensie pentru luna iunie 2020.

Pârâta C. J. de P. G. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată.

S-a arătat că prin cererea nr./03.06.2020, reclamanta a solicitat acordarea pensiei de urmaş,  ca urmare a decesului soţului P. M. Având în vedere că reclamanta beneficia de pensie proprie conform deciziei nr. /27.01.2012, prin cererea nr. /03.06.2020, a  făcut mențiunea ca să-i fie acordată pensia cea mai avantajoasă

 Urmare acestei cereri, pârâta a emis decizia nr./17.07.2020 prin care a admis cererea de acordare a pensiei de urmaş, deoarece pensia rezultată este mai mare fața de pensia proprie. Drepturile de pensie au fost acordate începând cu data de 01.07.2020, respectiv cu întâi a lunii următoare depunerii cererii, așa cum prevede art. 68 din HG 257/2011.

A mai precizat pârâta că în speţa dedusa judecaţii nu este incident art. 104, alin 3. lit b din Legea 263/2010, deoarece începând cu data de 01.06.2020 era născut dreptul ca reclamanta să beneficieze de pensie proprie, pensie pe care a și încasat-o pe luna iunie 2020.

Dispoziţiile art. 104, alin 3, lit. b din lege sunt incidente in situaţia in care persoana care solicita pensie de urmaș, la data solicitării nu avea un drept propriu de pensie.

Or, reclamanta beneficia de pensie proprie pentru limită de vârsta, fapt pentru care pensia de urmaș se cuvine cu întâi a lunii următoare depunerii cererii, așa cum prevede expres art.68 din HG 257/2011.

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanța constată că este neîntemeiată contestația formulată de reclamantă, pentru următoarele considerente:

La data de 3 iunie 2020, reclamanta P M a solicitat înscrierea la pensia de urmaș după susținătorul P.  M. a, în calitate de soție, cererea sa fiind înregistrată sub nr. /3.06.2020 la C. J. de P. G. Dat fiind faptul că era beneficiara unei pensii  pentru limită de vârstă, a precizat în cuprinsul cererii sale că solicită acordarea pensiei celei mai avantajoase.

Prin decizia nr. /17.07.2020, pârâta a admis cererea reclamantei, acordând acesteia pensia de urmaș  în procent de 50% din punctajul anual realizat de susținător, respectiv suma de 2081 lei, începând cu data de 1 iulie 2020.

Totodată, a fost emisă și decizia nr. 133138/17.07.2020, prin care s-a dispus suspendarea plății pensiei pentru limita de vârstă începând cu 1 iulie 2020.

Reclamanta a contestat cele două decizii, susținând că pensia de urmaș ar fi trebuit acordată de pârâtă începând cu luna următoare celei în care a avut loc decesul susținătorului, în condițiile în care a formulat cererea în termen de 30 de zile de la decesul acestuia.

Tribunalul reține că reclamanta este soția supraviețuitoare a susținătorului Pavel Mircea, decedat la data de 28.05.2020. În această calitate, a solicitat să-i fie acordată pensia de urmaș, cererea fiind formulată la data de 3 iunie 2020.

Este adevărat că dispozițiile art. 104 alin. 3 lit. b din Legea nr. 263/2010,  în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului, pensia  se acordă  din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului.

Pe de altă parte, dispozițiile art. 68 din HG nr. 257/2011 prevăd că soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuându-se cu luna următoare solicitării lor.

Instanța constată că în mod corect pârâta a acordat pensia de urmaș începând cu luna următoare celei în care a reclamanta a formulat cererea, în speță fiind aplicabile prevederile art. 68 din HG nr. 257/2011, în condițiile în care la data decesului soțului său, reclamanta era beneficiara unei pensii proprii, respectiv beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Se apreciază astfel că dispozițiile art. 104 alin. 3 lit. b din Legea nr. 263/2010 sunt aplicabile în cazul în care urmașul susținătorului nu beneficia de un drept de pensie propriu.

În consecință, contestația reclamantei va fi respinsă ca neîntemeiată.

Opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată contestația formulată de reclamanta P. E., în contradictoriu cu pârâta C. J. de P. G, cu sediul în Tg-Jiu. ...,  sc. 1, judeţul Gorj.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată la data de 24 septembrie 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.