Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar

Sentinţă comercială 2CC din 22.01.2020


TitluContestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă2 CC

Data speţă22.01.2020

Domeniul asociatInsolvenţă

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 2 CC

Data: 22.01.2020

Autor: Mitroi Alina

Domeniul asociat: Insolvenţă

Obiect: Faliment - contestaţie împotriva măsurilor administratorului/ lichidatorului judiciar

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 24.12.2019 sub nr. 7668/105/2014/a5, contestatoarea AJFPP, în contradictoriu cu intimaţii S.C. A S.R.L. şi lichidator judiciar EBRA SPRL a formulat contestaţie împotriva măsurii lichidatorului judiciar cu privire la cererea de plată formulata de AJFPP, comunicată cu adresa înregistrată la AJFPP sub nr. 49372/18.12.2019, prin care s-a dispus respingerea cererii de plata nr. 1506/09.12.2019 formulata de AJFPP pentru suma de 750 lei reprezentând amenda aplicata debitoarei prin procesul-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei nr. 0517299/10.09.2019, solicitând admiterea prezentei contestaţii şi rectificarea măsurii menţionate în sensul admiterii cererii de plată şi efectuarea plăţii sumei solicitate, în temeiul dispoziţiilor art. 64. alin. 6 din Legea nr. 85/2006.

În motivarea în fapt a cererii a arătat că prin adresa comunicată de lichidatorul judiciar se arată că autovehiculul cu număr de înmatriculare pentru care a fost constatată săvârşirea contravenţiei nu mai aparţinea debitoarei la data săvârşirii faptei întrucât acesta fusese vândut la data de 28.11.2012.

A considerat contestatoarea că măsura dispusă de către lichidatorul judiciar este neîntemeiată. În acest sens, a menţionat că procesul-verbal de contravenţie a fost comunicat prin poştă, cu confirmare de primire, aşa cum rezultă din dovada comunicării ataşată procesului-verbal (confirmare de primire nr. AC 09992638724), iar împotriva procesului-verbal nu a fost formulată plângere în temeiul prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Ca atare, a apreciat că motivele invocate de lichidatorul judiciar sunt nefondate pentru că vânzarea autoturismului debitoarei trebuia să fie urmată de întocmirea documentelor specifice de înmatriculare a autoturismului de către noul proprietar, procedură în care atât vânzătorul cât şi cumpărătorul au obligaţii legale de îndeplinit, precum şi mijloace de obligare a cocontractantului de a-şi îndeplini aceste obligaţii.

A mai învederat că valoarea exoneratorie a împrejurării arătate de către lichidatorul judiciar nu poate fi analizată decât pe calea unei plângeri împotriva actului întemeiată pe dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, de către instanţa competentă, iar procesul-verbal se bucură, până la proba contrară, de o prezumţie de legalitate.

În drept a invocat disp. art. 21 din Legea nr. 85/2006.

A solicitat proba cu înscrisuri, pe care le-a anexat în copie (filele 5-7).

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru conform art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013.

Lichidatorul judiciar, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare dar a depus la dosar concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

A solicitat ca instanţa să verifice dovada comunicării procesului-verbal de contravenţie, întrucât în lipsa comunicării se impune respingerea contestaţiei.

A mai arătat că prezenta cerere este netemeinică deoarece autovehiculul a fost înstrăinat înainte de pretinsa săvârşire a contravenţiei.

În cauză a fost citat şi Comitetul Creditorilor, care nu a formulat întâmpinare.

Instanţa a admis pentru părţi proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator existent la dosar, reţine următoarele:

În fapt, prin încheierea de şedinţă din data de 29.10.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei A SRL.

Prin cererea de plată nr. 1506/09.12.2019 înregistrată la Tribunalul Prahova la data de 10.12.2019, contestatoarea AJFPP a solicitat plata sumei de 750 lei reprezentând creanţă născută după data de 14.09.2015, data deschiderii procedurii falimentului debitoarei, respectiv amenda aplicată debitoarei prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0517299/10.09.2019 întocmit de CNAIR SA.

Lichidatorul judiciar EBRA SPRL a respins cererea de plată a creditoarei AJFPP, motivat de faptul că autovehiculul cu nr. de înmatriculare era vândut de debitoare la momentul comiterii contravenţiei.

În drept, potrivit art. 75 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 „(3)  Nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acţiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie şi de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe. Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestaţie cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) şi (7).”

Instanţa a reţinut că debitoarea A SRL prin lichidatorul judiciar EBRA SPRL nu a făcut dovada că ar fi contestat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria R19 nr. 0517299/10.09.2019 întocmit de CNAIR SA, conform art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicării actului sancţionator şi că instanţa ar fi anulat procesul-verbal, în condiţiile în care aspectele de nelegalitate şi netemeinicie invocate de lichidatorul judiciar relativ la inexistenţa autovehiculului în patrimoniul debitoarei pot fi tranşate doar pe calea plângerii contravenţionale şi nu pe calea contestaţiei prevăzută de art. 75 alin. 3 din Legea nr. 85/2014.

Din contră, potrivit art. 37 din O.G. nr. 2/2001, „Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate”, situaţie în care instanţa a apreciat că procesul-verbal seria R19 nr. 0517299/10.09.2019 întocmit de CNAIR SA, comunicat prin poştă cu confirmare de primire, nefiind atacat în instanţă, constituie titlu executoriu.

Pe cale de consecinţă, împrejurările referitoare la intervenirea vânzării autovehiculului cu nr. de înmatriculare înainte de data întocmirii procesului-verbal nu pot fi invocate de debitoare în afara cadrului stabilit de O.G. nr. 2/2001, din moment ce legea specială a contravenţiilor (O.G. nr. 2/2001) a stabilit calea de atac împotriva procesului-verbal de contravenţie ca fiind plângerea contravenţională la instanţa competentă.

Ca atare, judecătorul-sindic a avut în vedere că debitoarea, nefăcând dovada anulării de către instanţa competentă a actului sancţionator, datorează contestatoarei-creditoare suma stabilită cu titlu de amendă contravenţională în cuantum de 750 lei, care se face venit integral la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001.

Pentru considerentele expuse, întrucât nu s-a făcut dovada anulării titlului executoriu reprezentat de procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria R19 nr. 0517299/10.09.2019 întocmit de CNAIR SA, în baza disp. art. 75 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, instanţa a admis contestaţia şi a dispus plata de către debitoare către creditoare a sumei de 750 lei reprezentând contravaloare amendă contravenţională aplicată debitoarei prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria R19 nr. 0517299/10.09.2019.