Obligaţie de a face

Sentinţă civilă 427/2015 din 20.02.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR.427/2015

Şedinţa publică de la 20 Februarie 2015

Obiectul cauzei:obligaţie de a face

TRIBUNALUL

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 14.11.2012, reclamanta (...) a chemat în judecată pe pârâţii (...) solicitând revocarea dispoziţiei nr.546/31.05.2012 şi exonerarea de plata sumei de 1074 lei reprezentând spor de fidelitate, obligarea la plata ajutorului de sărbători, Paşte şi Crăciun, pentru anii 2009-2011, precum şi la plata indemnizaţiei de hrană şi îmbrăcăminte prevăzute în contract.

În motivare, petenta a arătat că este personal contractual în cadrul Primăriei Călineşti şi a beneficiat de spor de fidelitate, acordat în baza actelor adiţionale la Contractul colectiv de muncă nr. (...) .

Urmare controlului Curţii de Conturi Argeş s-a dispus ca sumele plătite cu acest titlu să fie restituite, deşi art.23 din Legea nr.284/2010 prevede posibilitatea angajatorului de a acorda premii, singura restricţie fiind cea impusă de art.22 din aceeaşi lege în sensul că suma tuturor sporurilor, compensaţiilor, primelor etc. să nu depăşească 30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.

Mai arată reclamanta că nu i-a fost plătit, începând cu 2009 şi până în 2011, ajutorul de sărbători prevăzut de actul adiţional la Contractul colectiv de muncă nr. (...) .

În dovedire s-au depus înscrisuri.

Intimaţii nu au depus întâmpinare.

Din probatoriul cu înscrisuri, administrat în cauză, tribunalul reţine următoarele:

Petenta face parte din personalul contractual din cadrul Primăriei Călineşti, iar prin  dispoziţia nr. 546/2012 s-a dispus recuperarea sumelor reprezentând spor de fidelitate acordat necuvenit personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primăriei pentru anii 2010 – 2011, conform anexei.

La baza emiterii acestei dispoziţii a stat Procesul verbal de constatare din 27.04.2012,  încheiat de Curtea de Conturi Argeş.

Dispoziţia nr.546/2012 emisă de Primarul Comunei Călineşti a făcut obiectul contestaţiei în dosarul nr.23956/109/2012, fiind anulată de către instanţa de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Argeş – Secţia civilă, irevocabilă prin nerecurare.

Prin urmare, cererea de revocare a aceleiaşi dispoziţii din prezenta cauză a rămas fără obiect, urmând a fi respinsă. Însă, în condiţiile ineficienţei juridice a dispoziţiei astfel anulate, se impune a se admite capătul de cerere indisolubil legal de această, anume exonerarea de la plata sumei imputate reclamantei în baza actului anulat.

În ceea ce priveşte ajutorul de sărbători, Paşte şi Crăciun, pentru anii 2009-2011 şi indemnizaţia de hrană şi îmbrăcăminte, instanţa constată:

Prin înscrisul existent la filele 4-7 dosar, intitulat Contract/Acord Coleciv de Muncă nr. (...) , atât pentru personalul contractual cât şi pentru funcţionarii publici, ambele categorii angajate în cadrul Primăriei Comunei Călineşti, s-a prevăzut în scopul îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă (Cap. II) asigurarea ţinutei decente, salariaţii beneficiind trimestrial de o sumă de 350 lei net în acest scop (art.7), şi a unei mese calde pe zi, în valoare de 8 lei (art.11).

Contractul/Acordul Coleciv de Muncă nr.(...)  a fost încheiat conform art.2, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 luni în situaţia nedenuţării contractului/acordului, astfel că actul juridic respectiv a avut valabilitate timp de trei ani, anume până la data de 29.08.2009.

Faţă de acestea, instanţa apreciază că cererea reclamantei de acordarea unor drepturi aferente perioadei 2009-2011, pentru care nu există Contract Colectiv de Muncă este neîntemeiată.

În ceea ce priveşte ajutorul de Paşte şi Crăciun, instanţa observă că aceste avantaje băneşti au fost introduse pentru personalul primăriei prin Actul Adiţional nr.3897/17.04.2008 (fila 8), însă acest act adiţional a completat Acordul Colectiv de Muncă, iar nu Contractul Colectiv de Muncă, şi s-a încheiat între Consiliul local al Primăriei Călineşti şi funcţionarii publici din cadrul consiliului, fără a fi avut în vedere personalul contractual, din categoria căruia face parte şi reclamanta.

Dacă la acest aspect se adaugă faptul că prin actul adiţional nu s-a prelungit perioada de valabilitate a Contractului/Acordului Coleciv de Muncă, instanţa apreciază că nici cererea de acordare a ajutorului de Paşte şi Crăciun, formulată de reclamantă-personal contractual, nu este întemeiată urmând a fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Respinge contestaţia formulată de reclamanta (...) , în contradictoriu cu pârâţii (...)  prin Primar,  … , împotriva Dispoziţiei nr. 546/31.05.2012 ca rămasă fără obiect.

Exonerează contestatoarea de la plata sumei de 1074 lei.

Respinge cererea privind plata ajutorului de sărbători (Paşte şi Crăciun) şi indemnizaţia de hrană şi îmbrăcăminte ca neîntemeiată.

Executorie provizoriu de drept.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Tribunalul Argeş.