Curatela. Numire curator pentru debitor decedat

Decizie 447 din 25.06.2020


Asupra apelului civil de faţă.

Prin sentinţa civilă nr. X din 22.04.2020, pronunţată de Judecătoria C  în dosarul civil nr. X/207/2020, s-a respins cererea  formulată de  petenta K R S.R.L B.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că între  creditoarea  C BANK  şi debitoarea  SC M SRL,  precum şi  fidejusorii  I A, I E, I M M,  I L M  s-au  încheiat  titlurile executorii  reprezentate  contractul de credit nr. X/18.10.2007, însoțit de actele adiționale din datele de 31.10.2007, 12.05.2008, 08.08.2008, 17.10.2008 şi 22.04.2009, contractul de linie de credit nr. X/16.10.2009 şi  contractul de linie de credit nr. X/14.10.2010 şi actul adițional din data de 14.10.2011, contractul de ipotecă nr. X/18.10.2007, autentificat sub nr. X/18.10.2007, contractul de ipotecă nr. X/12.05.2008, autentificat sub nr. X/12.05.2008, contractul de garanție reală imobiliară Rang 2 nr. X/11.08.2008, autentificat sub nr. X/11.08.2008 - garanți ipotecari I A şi I E, contractul de fidejusiune nr. X/14.10.2011, - fidejusorul I A, contractul de fidejusiune nr. X/14.10.2011- fidejusorul I L M, şi contractul de fidejusiune nr. X/14.10.2011- fidejusorul I M M.

Întrucât debitoarea  nu şi-a onorat obligațiile contractuale,  creditoarea C BANK s-a adresat  BEJ T R  formându-se dosarul de executare silită nr. X/2013.

Prin  decizia  nr.X  din data de 10/04/2014 pronunțată de Tribunal Olt  în dosarul nr. X/311/2013 şi încheierea nr. X  din data de 20/11/2013  pronunțată de Judecătoria C s-a dispus încuviințarea executări silite  a titlurilor executorii  menționate mai sus, împotriva  debitoarei  SC M SRL, garanților ipotecari  I A ( fidejusor), I E  şi fidejusorii  I M M ,  I L M 

Din actele depuse la dosarul cauzei de  petentă şi cele existente în dosarul de executare silită nr. X/2013 al BEJ T R, instanţa a reţinut că C BANK SA a declanșat executarea silită a contractului pentru linie de credit nr. X/18.10.2007 încheiat cu debitoarea SC M SRL, creanţa fiind garantată cu contracte de fideiusiune încheiate cu garanţii I A, I E, I M M şi I L M, iar pe parcursul executării silite, a intervenit în dosarul de executare reclamanta K R SRL, care a prezentat un contract de cesiune încheiat cu C BANK, nr. X din 28.06.2016.

La data de 23.12.2017 a decedat garantul I A, iar reclamanta a solicitat numirea unui curator special pentru acesta.

În prezenta cauză petenta SC K R SRL, în calitate de creditor al debitorului I A, în temeiul art. 688 alin. 1 C.p.civ., a solicitat numirea unui curator al succesiunii debitorului I A -decedat .

Potrivit  art. 687 alin. 1 din C.p.civ.( legea aplicabilă la data încuviințării silite  în cursul lunii noiembrie 2013 ), dacă debitorul moare înainte de începerea executării silite şi se constată că nu există niciun moștenitor acceptant şi nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului judecătoresc, instanța de executare va numi de îndată un curator special, până când va fi numit, în condiţiile legii, curatorul succesiunii, dispoziţiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător. 

(2) În cazul în care moştenirea a fost acceptată şi există numai moștenitori majori, executarea silită va fi pornită împotriva tuturor, în afară de cazul în care numai unii dintre aceştia sunt chemaţi, de lege ori potrivit voinţei defunctului, să răspundă pentru anumite datorii ale defunctului. Dacă executarea silită este pornită contra tuturor moştenitorilor, aceştia vor fi citaţi, printr-o înştiinţare colectivă, făcută la locul deschiderii moştenirii, pe numele acesteia, cu excepţia cazului în care au ales, cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ulterior, un alt domiciliu în vederea citării sau un reprezentant al acestora, după caz.

Alin. 3  stabilește că,  dacă  între moștenitori sunt şi minori sau persoane puse sub interdicție judecătorească, executarea silită nu va putea fi pornită decât după numirea reprezentanților sau a ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de la moartea debitorului sau de la punerea sub interdicţie judecătorească nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecătoresc va putea cere instanţei de executare numirea unui curator special, până la numirea lui, dispoziţiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător.

Conform art. 688 alin.1 din C.p.civ.  dacă la moartea debitorului executarea era începută, ea se suspendă şi nu va fi reluată împotriva succesibililor acceptanţi decât după 10 zile de la data când aceştia au fost încunoştinţaţi despre continuarea executării silite, dispoziţiile art. 687 aplicându-se în mod corespunzător.

Din interpretarea  dispoziţiilor  art. 687-688  Cod proc.civ. privind numirea curatorului debitorului decedat rezultă că aceste  dispoziții se referă la debitorul principal şi  nu la fidejusori. 

Astfel  din  contractul de fidejusiune nr.X/14.10.2011, s-a constatat că autorul I A avea calitatea de  fidejusor şi nu de debitor, motiv pentru care in speță nu sunt aplicabile prevederile legale  privind  numirea curatorului special.

Mai mult, din actele dosarului executare silită  nr. X/2013, se cunosc succesibilii debitorului decedat, respectiv I E, care achită  debitul prin poprire, în cursul executării, conform extraselor de cont depuse în dosarul de executare.

Având  în vedere aceste considerente,  instanța a respins  cererea  formulată de petenta creditoare  SC K R SRL.

Împotriva sentinţei, în termen legal, a declarat apel  apelanta petentă K R S.R.L., criticând-o pentru  nelegalitate şi netemeinicie.

Arată că C BANK SA a solicitat BEJ T R să demareze procedura executării silite faţă de debitorul I A în temeiul titlurilor executorii constând în:contract pentru linie de credit nr. X din data de 18.10.2007 cu act adiţional din 31.10.2007, act adiţional din 12.05.2008, act adiţional din 08.08.2008, act adiţional din 17.10.2008 şi act adiţional din 22.04.2008, emise de C BANK SA, contract de line de credit nr. X din data de 16.10.2009 emis de C BANK SA,contract de line de credit nr. 1692 din data de 14.10.2010 şi act adiţional nr. 1/14/10-2011 emise de C BANK SA, contract de ipotecă nr.X/18.10.2007 autentificat sub nr.X/18.10.2007,contract de ipotecă nr.X/12.05.2008  autentificat sub nr.X/12.05.2008,contract de garanţie reală imobiliară nr. X/11.08.2008, contract de fidejusiune nr. X/14.10.2011,contract de fidejusiune nr. X/14.10.2011, contract de fidejusiune nr. X/14.10.21011, fapt pentru care s-a format dosarul execuțional nr. X/2013.

Precizează că la data da 10.08.2016 a notificat executorul judecătoresc cu privire la cesiunea de creanţe intervenită între C BANK SA şi K R SRL la data de 28.06.2016.

Prin notificarea transmisă a adus la cunoştinţa executorului judecătoresc transmiterea convenţionala a calităţii procesuale a creditorului C BANK SA., toate drepturile şi obligaţiile creditorului iniţial revenind de la data de 28.06.2016 în favoarea K R SRL, în calitate, de creditor actual.

Ulterior, executorul judecătoresc T R a transmis faptul că debitorul I A CNP  (garant ipotecar al societăţii M SRL  societate aflată în faliment şi în patrimoniul căreia  nu mai există bunuri mobile/imobile), cu domiciliul în C,  Judeţul O, a decedat la data de 23.12.2017, conform răspunsului Camerei Notarilor Publici C.

Având în vedere dispoziţiile art. 683 C.proc.civ., executorul judecătoresc a procedat la interogarea Camerei Notarilor Publici C cu privire la obţinerea detaliilor privind dezbaterea succesiunii defunctului I A.

Camera Notarilor Publici C a comunicat executorului judecătoresc adresa nr. X/21.03.2018 conform căreia în urma verificărilor efectuate în evidenţele acestei instituţii de la data decesului defunctului I A şi până în prezent nu a fost dezbătută succesiunea notarială.

Având în vedere faptul că prin contractele de ipotecă anterior menţionate, defunctul I A împreună cu I E a garantat (cu un imobil) restituirea creditului şi a dobânzilor aferente contractelor de credit emise de C BANK SA şi că până la această dată în dosarul de executare silită nr. X/2013 instrumentat de BEJ T R nu a fost recuperat întregul sold, in vedere continuării în mod legal a procedurii de executare silită (inclusiv sub forma executării silite imobiliare) a solicitat numirea în mod aleatoriu a unui curator al succesiunii.

De asemenea, a arătat faptul că în cadrul dosarului execuţional nr. X/2013 s-a încercat valorificarea imobilului înscris în CF nr. X a localităţii C, nr. top. X/1,constând în teren intravilan cu construcţii în str. C , Judeţul O proprietatea lui I A (decedat) şi I E (garanţi ipotecari).

Consideră că instanţa de fond, în mod greşit şi nelegal, a respins cererea reţinând că dispoziţiile art. 687-688 din Noul Cod de procedură civilă nu se aplică şi debitorilor fideiusori ci doar debitorilor principali, considerând astfel că aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în speţă de faţă.

Or, în primul rând, instanţa de fond a reţinut în mod eronat situaţia de fapt, respectiv că debitorul decedat ar fi avut doar calitatea de fideiusori, în realitate acesta având şi calitatea de garant ipotecar potrivit înscrisurilor aflate la dosarul cauzei.

In al doilea rând, instanţa de fond a interpretat în mod greşit (adăugând chiar la lege) dispoziţiile art. 687-688 din Noul Cod de procedură civila care nu disting între debitor principal şi alt fel de debitor.

În plus, instanţa de fond nu a avut în vedere finalitatea cererii, respectiv posibilitatea continuării executării silite imobiliare.

Instanţa învestită cu soluţionarea cauzei nu a înţeles că debitorul care a decedat era proprietar (alături de debitorul I E) al imobilului care se doreşte a fi executat şi, având în vedere că moştenirea nu a fost acceptată, procedura de executare trebuie continuată in cazul de faţă cu condiţia numirii unui curator al succesiunii potrivit dispoziţiilor art.687 din Noul Cod de procedură civilă.

De asemenea, faptul că se cunosc o parte dintre moştenitori nu reprezintă un motiv care să justifice respingerea cererii de numire a curatorului.

În consecinţă, faţă de cele enunţate mai sus, solicită admiterea apelului în sensul admiterii cererii, iar prin hotărârea ce se va  pronunţa să se dispună numirea unui curator al succesiunii defunctului I A.

În drept, și-a întemeiat apelul pe dispoziţiile art. 406, art. 58, art. 223 alin. 3, art. 688 alin. 1 şi urm. din Noul Codul de Procedură Civilă, art. 25 Noul Cod de procedură Civilă.

A solicitat judecarea cauzei în lipsă in condiţiile art.233 alin. 3 din C.P.C.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de apel, în considerarea dispoziţiilor legale incidente în cauză şi prin raportare la înscrisurile de la dosar, tribunalul constată că apelul este fondat, având în vedere următoarele considerente:

Sub marginala Interzicerea executării silite, art. 687 alin. 1 C.proc.civ., în forma în vigoare la data de 08.11.2013, data formulării cererii de executare silită şi data începerii executării silite, conform art. X alin. 2 C.proc.civ.,  prevede: „Dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, nicio executare silită nu poate fi pornită, iar dacă moare după ce aceasta (exec. silită s.n.) a fost pornită, ea nu poate fi continuată cât timp moştenirea nu a fost acceptată de către cei chemaţi la moştenire sau, în lipsă, cât timp nu a fost numit, în condiţiile legii, un curator al succesiunii ori, după caz, un curator special pentru executare, în condiţiile art. 58.”

De asemenea, conform art. 688 C.proc.civ., „Dacă la moartea debitorului executarea era începută, ea se suspendă şi nu va fi reluată împotriva succesibililor acceptanţi decât după 10 zile de la data când aceştia au fost încunoştinţaţi despre continuarea executării silite, dispoziţiile art. 687 aplicându-se în mod corespunzător.”

Prima instanţă a interpretat eronat dispoziţiile legale supra-menţionate, a căror incidenţă, de altfel, a stabilit-o corect în speţă.

Astfel, impedimentul aplicării acestor norme legale constând în calitatea de fidejusor, reţinută pentru I A, decedat la data de 23.12.2017, nu are fundament legal.

Tribunalul are în vedere art. 1652 C.civ., potrivit cu care „Cel ce garantează o obligaţie se leagă către creditor de a îndeplini însuşi obligaţia pe care debitorul nu o îndeplineşte.”

Din definiţia fidejusiunii rezultă că, în situaţia neexecutării de bunăvoie, creditorul are dreptul să treacă la urmărirea fidejusorului, chiar înainte de a-l urmări pe debitorul principal.

De altfel, instanţa de fond a omis să observe că, pe lângă calitatea de fidejusor, I A are şi calitatea de garant ipotecar, făcând o distincţie lipsită de temei între împrumutat (debitor principal) şi cei care au garantat executarea obligaţiei rezultată din contractul de împrumut.

Constatând că ipoteza avută în vedere de art. 687 alin. 1 C.proc.civ., referitoare la decesul debitorului după începerea executării silite, se regăseşte în cererea pendinte, tribunalul reţine că, potrivit adresei nr. X/21.03.2018, de la data decesului debitorului I A şi până în prezent nu a fost dezbătută succesiunea notarială.

Ca urmare, tribunalul constată că solicitarea creditoarei, de numire a curatorului special pentru reprezentarea intereselor moştenirii defunctului I A, decedat la data de 23.12.2019, este întemeiată.

Este lipsit de relevanţă argumentul avut în vedere de prima instanţă, referitor la executarea silită prin poprirea veniturilor succesibilei I E, pentru că art. 687 C.proc.civ. se referă la moştenitori acceptanţi, iar nu la succesibili.

Raportat la considerentele din precedent, în temeiul art. 480 alin. 2 C.proc.civ., tribunalul va admite apelul, va schimba sentinţa în sensul că va admite cererea şi va numi curator special pentru reprezentarea intereselor moştenirii defunctului I A, decedat la data de 23.12.2019, pe avocat A A R, fixând remunerație provizorie suma de 1.000 lei,ce urmează a fi plătită de către creditorul din dosarul execuţional nr. X/2013 al BEJ T R.

Data publicarii pe portal: 31.07.2020