Contrabandă asimilată prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 - acoperirirea integrala a prejudiciului material - circumstanța atenuantă prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. d C.p.- circumstanța atenuanta judiciara prev. de art. 75 alin. 2 lit. a și b C.p.

Decizie 1619 din 16.12.2020


În cazul infracțiunii de contrabandă asimilată prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006, nu este legală reținerea circumstanței atenuante legale prev. de art.75 alin. 1 lit. d C.p. in cazul acoperirii integrale a prejudiciului pana la primul termen de judecata, întrucât nu este  îndeplinită condiția negativă ca această infracțiune cauzatoare de prejudicii materiale să nu fie cuprinsa în enumerarea expresă și limitativă care interzice reținerea circumstanței legale atenuante.

Astfel, conform art. 75 alin. 1 lit. d C.p., circumstanța atenuantă a acoperirii integrale a prejudiciului material cauzat prin infracțiune nu se poate reține în cazul săvârșirii, printre altele, a infracțiunilor privind frontiera de stat a României.

Raportat la cele două decizii obligatorii pentru toate subiectele de drept - Decizia pronunțată în interesul legii de Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 17/2013 , Decizia nr. 32/2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru Dezlegarea unor chestiuni de Drept  - infracțiunea asimilată contrabandei prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 este considerată ca aducând atingere unui obiect juridic complex, respectiv atât regimului frontierei de stat, cât și regimul administrării taxelor, impozitelor și altor contribuții datorate bugetului de stat, situație în care devine incidentă restricția prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. d C.p. privind neaplicarea circumstanței legale atenuante a acoperirii integrale a prejudiciului material.

În cazul infracțiunilor exceptate în mod expres de la aplicarea circumstanței atenuante legale prev. de art. 75 alin. 1 lit. d C.p., nu se va putea valorifica faptul material al acoperirii prejudiciului nici ca o circumstanță ce ține de eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii și nici ca o împrejurare legată de fapta comisă, circumstanțe atenuante judiciare prev. de art. 75 alin. 2 lit. a și b C.p., întrucât nu s-ar putea eluda voința legiuitorului de a exclude caracterul atenuant al acestei împrejurări prin includerea sa într-o altă circumstanță.

Faptul material al acoperirii prejudiciului cauzat prin infracțiunea dedusă judecății se erijează într-un element de individualizare judiciară a pedepsei prevăzut de art. 74 alin. 1 lit. f C.p.

 

 R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CRAIOVA

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

INSTANȚA DE APEL

DECIZIA PENALĂ NR. 1619

Şedinţa publică de la 16 Decembrie 2020

Instanţa  constituită din:

PREŞEDINTE ...

Judecător ...

Grefier ...

Ministerul  Public  reprezentat  de  Denisa  Troacă  procuror  în  cadrul  Parchetului  de  pe  lângă  Curtea  de  Apel  Craiova

Pe rol, soluționarea apelului declarat de inculpatul ... împotriva  sentinţei penale nr. 260 din data de 15.09.2020, pronunțată  de  Judecătoria  Băileşti în dosarul nr. ....

Conform art. 405 alin 2 C.p.p., părțile nu se citează la pronunțarea hotărârii.

Dezbaterile orale au avut loc în şedinţa publică din data de 10 decembrie 2020, susținerile pârților fiind reținute şi consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, prin care s-a dispus stabilirea unui termen pentru deliberare şi pronunţarea hotărârii la data de azi – 16 decembrie 2020 - conform art. 391 alin. 1 C.p.p., încheierea făcând parte integranta din prezenta decizie.

C U R T E A,

 Deliberând asupra cauzei penale deduse judecății, constată următoarele: 

 Prin sentința penală nr. 260 din data de 15 septembrie 2020 pronunțată  de  Judecătoria  Băileşti în dosarul nr. ..., în baza art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplic. art.35 alin.1 c.p , art. 77 alin.1 lit.g c.p şi art. 396 alin 10 C.p.p. a fost condamnat inculpatul ... la 2 ani închisoare; în baza art.67 alin 2 c.p şi art. 65 cp s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 66 alin.1 lit.a şi b c.p pe o durată de 4 ani; în baza art. 91 CP s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; în baza art. 92 alin. 1 CP s-a stabilit termen de supraveghere de 4 ani; în baza art. 93 alin. 1 CP s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele  măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj,  la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b CP, instanţa a impus condamnatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; în baza art. 93 alin. 3 CP s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 zile lucrătoare, la Primăria  Comunei ..., Jud. Dolj sau altă entitate din comunitate aleasă de Serviciul de Probaţiune.

În baza art. 112 alin.1 lit e şi.f c.p. s-a dispus confiscarea de la inculpat a cantităţii de 720+656+1+50+1 pachete (14400+13133+1016 ţigarete marca Marble fără timbru fiscal, având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY, 300 pachete (6000 ţigarete) marca ASHIMA, fără timbru fiscal, având menţiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY, 327 pachete (6540 ţigarete) marca Golden Bird fără timbru fiscal românesc având menţiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY, 75 pachete (1500 ţigarete ) marca UT fără timbru fiscal românesc mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY.

În baza art. 404 alin. 4 c.p.p rap. la art. 72 alin.1 c.p. s-a dedus din pedeapsă durata reținerii și arestului la domiciliu de la 12. 05.2020 şi pînă la  09. 06.2020.

S-a constatat prejudiciul recuperat.

În temeiul art.330 c.p.p s-a dispus revocarea  măsurii asigurătorii a sechestrului  asupra terenului extravilan în suprafață de1000 mp, înscris în cartea funciară sub nr...., ..., ... şi a sumelor identificate cu ocazia percheziției domiciliare, respectiv 1878 lei , instituit prin ordonanța din 20 .05. 2020 întrucât prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

În baza art. 274 alin. 1 c.p.p. a fost obligat inculpatul la 3500 lei cheltuieli judiciare statului; în baza art. 274 c.p.p., onorariu avocat oficiu în sumă de 627 lei, s-a dispus a fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băileşti nr... s-a dispus trimiterea în judecată - în stare de arest la domiciliu - a inculpatului ... pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 3 din Lega nr. 86/2006 cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen. şi a art. 77 alin. 1 lit. g C.pen..

Prin încheierea nr. 168 din 9 iulie 2020 pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. .../a1, în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băileşti nr. ... din  02.06.2020 privind pe inculpatul ..., aflat sub control judiciar, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 3 din Lega nr. 86/2006 cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen. şi a art. 77, alin. 1, lit. g C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi sa dispus începerea judecăţii cauzei.

Prin încheierea nr. 229 din 28.07.2020 pronunţată de Judecătoria în dosarul nr. .../a2  în baza art. 242 alin. 1 c.p.p rap la art. 215 ind.1 alin.8 cp.p s-a revocat măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul ... prin Încheierea din 09.06.2020 şi au fost înlăturate obligaţiile impuse  prin aceasta.

La termenul de judecată din 10 septembrie 2020, inculpatul ... a solicitat judecarea conform procedurii simplificate prevăzute de art. 374 alin. 4 – art. 375 NCPP, a recunoscut în totalitate fapta pentru care a fost trimis în judecată, a solicitat să fie judecat numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale pe care le cunoaşte şi nu le contestă şi a fost de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii. De asemenea a precizat că a achitat în totalitate prejudiciul şi a depus la dosar, prin apărătorul său, două caracterizări, adeverinţă privind locul de muncă emisă de SC ... SRL şi chitanţa seria TS 292 nr. ... emisă de Trezoreria Municipiului Băileşti, care atestă că a achitat cheltuielile judiciare aferente urmăririi penale în cuantum de 2500 lei.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat fără nici un dubiu că inculpatul ... a săvârşit infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată.

Astfel, în data de 07.04.2020, inculpatul ... deţinea şi oferea spre comercializare la nivelul societăţii pe care o administrează cantitatea de 656 pachete de ţigări marca Marble, fără marcaj fiscal specific românesc şi cu inscripţia "For Duty Free Sale Only", 327 pachete de tigari marca Golden Bird, fără marcaj fiscal specific românesc şi cu inscripţia „For Duty Free Sale Only" şi 75 pachete ţigări marca UT, fară marcaj fiscal specific romanesc şi cu inscripţia „For Duty Free Sale Only", provenite din contrabandă (21.173 bucăţi ţigarete).

Cu ocazia unui nou control la punctul de lucru al societăţii ... SRL, societate administrata de către inculpat, la data de 15.04.2020, s-a identificat cantitatea de 51 pachete de ţigarete , marca „Marble", fara marcaj fiscal specific romanesc, unul dintre pachete conţinând un număr de 16 ţigarete iar restul pachetelor conţinând un număr de 20 ţigarete (1016 bucăţi ţigarete).

Cu privire la bunurile identificate la momentul controlului, ... a declarat ca le-a cumpărat din municipiul Craiova în aceeaşi zi cu ţigaretele identificate în data de 07.04.2020 de la o persoana necunoscută, pentru consum propriu dar si pentru a le vinde la nivelul punctului de lucru.

Cu ocazia solicitării si autorizării a trei mandate de percheziţie domiciliară, la adresa de domiciliu a inculpatului situată în sat ..., comuna ..., ...., la sediul social al SC ... SRL, societate pe care o administrează, din comuna ..., sat ..., str. ... dar si la o locaţie cunoscuta organelor de politie, unde domiciliază concubina acestuia, în sat ..., comuna ..., str. ..., in urma punerii in executare ale acestora, în ziua de 12.05.2020, au fost identificate mai multe pachete de tigarete provenite din contrabanda (20400 bucăţi ţigarete).

La locaţia unde domiciliază si unde funcţionează punctul de lucru al societatii administrata de inculpat au fost identificate un număr de 30 pachete de tigari marca Ashima, fara marcaj fiscal specific romanesc si cu inscripţia „ For Duty Free Sale Only" si 20 pachete de ţigarete marca Marble fara marcaj fiscal specific romanesc si cu inscripţia „ For Duty Free Sale Only". Niciunul din pachetele de ţigarete menţionate mai sus nu au aplicat timbru de marcaj fiscal specific romanesc, iar în apropierea locului unde au fost identificate pachetele de ţigarete a fost găsita si suma de 1878 lei, bani pentru care nu au fost prezentate documente justificative .

La locaţia unde are sediul social societatea administrată de către inculpatul ... „...SRL", la nivelul unei fabrici de pâine dezafectate, in interiorul cuptoarelor unde se producea pâinea au fost găsite mai multe cutii de carton unde au fost identificate un număr de 700 pachete de ţigarete, marca Marble fara marcaj fiscal specific romanesc si cu inscripţia „ For Duty Free Sale Only", si un număr de 270 pachete de ţigarete marca Ashima, fara marcaj fiscal specific romanesc si cu inscripţia „ For Duty Free Sale Only", fiecare a cate 20 de ţigarete.

Inculpatul a cunoscut provenienţa ilicită a cantităţii de ţigări, luând în considerare, inclusiv caracteristicile pachetelor de ţigare care nu aveau aplicate timbru de marcaj fiscal românesc, având inscripţa „FOR DUTY FREE SALE ONLY", în contextul în care acesta are calitatea de administrator, cunoscând prevederile legale în ceea ce priveşte documentele justificative pentru aprovizionarea, respectiv comercializarea mărfurilor prin intermediul societăţii comerciale.

Instanța de fond a constatat că fapta săvârșită de inculpat în condițiile mai sus expuse întrunește în drept elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 3 din Lega nr. 86/2006 cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen. şi a art. 77 alin. 1 lit. g C.pen.

Potrivit art. 74 C.p., la individualizarea pedepsei pentru inculpatul Coadă Gheoghe, instanța de fond a avut în vedere pericolul social concret al faptei comise, recunoașterea faptei, faptul că inculpatul se află la primul conflict cu legea penală, așa cum atestă cazierul judiciar, valoarea prejudiciului şi faptul că acesta a fost achitat în totalitate. De asemenea, s-a avut în vedere şi circumstanţa agravantă prevăzută de art. 77 lit. g Cod penal privind săvârşirea faptei în timpul stării de urgenţă.

Raportat la pericolul social concret al faptei comise, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii în timpul stării de urgenţă şi datele ce caracterizează persoana inculpatului, instanţa de fond a constatat că aplicarea unei pedepse de 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, este de natură a duce la îndreptarea conduitei inculpatului, iar în baza art. 67 alin.2 c.p şi art.65 c.p s-au interzis inculpatului drepturile prev . de art, 66 alin.1 lit. a şi b c.p. pe o durată de 4 ani.

În speţă s-au constatat îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 alin. 1 C.p pentru suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, astfel că instanța de fond a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, având în vedere că pedeapsa aplicată este închisoarea mai mica de 3 ani, inculpatul este infractor primar şi şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii şi are posibilităţi de îndreptare, astfel că aplicarea pedepsei este suficientă, chiar fără executarea acesteia, fiind totuşi necesară supravegherea conduitei acestuia pe o perioadă determinată.

Potrivit chitanţelor  nr. 10319/20 din 4.06.2020, nr. 10278/20 din 15.05.2020, nr. 10288/20 din 20.05.2020, nr. 10322/20 din 4.06.2020 şi  nr. 10318/20 din 4.06.2020 emise de DRV ... – BV ..., ce au fost înaintate la dosar la 29.06.2020, s-a reținut de instanța de fond că inculpatul a achitat integral sumele de 10978 lei, 11689 lei şi 554 lei şi în consecinţă, astfel că s-a constatat că prejudiciul a fost recuperat.

Cum, în speţă, prejudiciul a fost recuperat în totalitate, instanţa de fond a dispus revocarea  măsurii asigurătorii a sechestrului  asupra terenului extravilan în suprafaţă de 1000 mp, înscris în cartea funciară sub nr..., .., .. şi a sumelor identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare, respectiv 1.878 lei, instituit prin ordonanţa din 20 .05. 2020.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel – în termenul prevăzut de lege – inculpatul ..., în motivele de apel depuse la dosar la data de 03 decembrie 2020, solicitând în conformitate cu prevederile art. 421 pct. 2 lit. a) Cpr.pen. admiterea apelului, criticând soluția primei instanțe pentru nelegalitate si netemeinicie şi, pe cale de consecință, a solicitat să fie desfiinţată hotărârea apelata, iar în rejudecare să se reindividualizare pedeapsa aplicata inculpatului din punct de vedere al cuantumului, in sensul reducerii acestuia, din următoarele considerente:

A) Atitudinea liniara de recunoaştere si regret manifestata inca din faza de urmărire penala ;

B) Faptul ca intreg prejudiciu a fost acoperit;

C) Elementele cu caracter circumstanţial care il caracterizează favorabil;

A)Analizând actele si lucrările dosarului se poate observa ca a recunoscut in totalitate, atat in fata organelor de urmărire penala cat si in fata instanţei de fond si a regretat săvârşirea faptelor, asa cum aceastea au fost descrise si reţinute in actul de sesizare, prevalandu-se astfel de dispoziţiile art. 374, 375 si art. 396 alin. (10) Cpp.

In aceste condiţii, raportat la conduita sa procesuala sincera, inculpatul a solicitat judecarea sa conform procedurii simplificate, solicitare care a fost admisa de către instanţa de fond, astfel ca noile limite de pedeapsa pentru infracţiunea de contrabandă în formă asimilată prev. de art. 270, alin. (3) din L. 86/2006 sunt 1 an si 4 luni - 4 ani si 6 luni;

B) In ceea ce priveşte prejudiciul produs, lecturând înscrisurile depuse la dosar se poate observa ca a fost achitată in totalitate întreaga suma reţinuta in actul de inculpare.

Pentru aceste considerente, inculpatul a apreciat că pot fi reţinute în cauză disp art. 75 , alin. (1), lit. d) 1 C.p.

Argumente în sensul posibilităţii reţinerii şi aplicării efectului atenuant al circumstanţei personale constând în acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă asimilată: este o infracţiune complexă, de prejudiciu, ce include în obiectul juridic principal relaţiile sociale cu privire la administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului consolidat al statului.

 Considerarea faptului că infracţiunea de contrabandă în forma asimilată prevăzută de dispoziţiile art. 270, alin. (3) din L. 86/2006 ar face parte din categoria infracţiunilor privind frontiera de stat a României contravine principiului legalităţii sancţiunilor de drept penal, această faptă neputând fi inclusă, in extensio, în categoria infracţiunilor privitoare la frontiera de stat a României, acestea fiind strict şi limitativ prevăzute de leguitor în Capitolul al II-lea din Codul Penal, si trebuie analizată din perspectiva unei infracţiuni de prejudiciu ce are impact asupra bugetului de stat.

C) In favoarea inculpatului trebuie valorificata si situaţia personala si familială a acestuia, care este o persoana in vârsta, fara antecedente penale , atitudinea sa procesuala sincera si de colaborare de recunostere si de regret, faptul ca prejudiciul este recuperat.

Acesta este o persoană foarte bine integrată în societate, având o familie formată din soţie şi copil este încadrat în muncă, desfăşurând activităţi licite pentru câştigarea mijloacelor de existenţă.

Dovada ca inculpatul este bine integrat in societate si nu reprezintă pericol pentru ordinea publica o reprezintă si caracterizările depuse la dosarul cauzei (dosar asociat nr. ... , caracterizări emanate de la persoane apropiate.

Infracțiunea dedusa judecații in speța pendinte prezintă o gravitate redusa, având in vedere natura si întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul si împrejurările in care a fost comisa, motivul si scopul urmărit, sens in care apreciem ca in raport de persoana inculpatului, de conduita avuta anterior săvârșirii infracțiunii, precum si de posibilitățile sale de îndreptare, aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.2

Toate acestea coroborate cu lipsa antecedentelor penale, conduita inculpatului anterior si ulterior comiterii infracțiunii pot duce la concluzia ca nu suntem in prezenta unui infractor cu grad ridicat de periculozitate, iar gravitatea faptelor sale este diminuata.

Pe cale de consecință, inculpatul a solicitat ca, la momentul individualizării pedepsei, să se dea eficientă și prevederilor referitoare la aplicarea circumstanțelor atenuante judiciare și, după aplicarea fracțiilor de reducere a pedepsei, să se dispună aplicarea unei pedepse rezultante diminuate, având in vedere elementele in circumstanțiere dezvoltate in prezentul memoriu.

Potrivit efectelor circumstanțelor atenuante judiciare, instanța de judecată, în cazul în care va aprecia incidența acestora în prezenta cauza, trebuie să reducă, în conformitate cu prevederile art. 76, alin. (1) C.pen., limitele pedepsei prevăzute de lege cu o treime.

Este de necontestat ca faptele comise sunt grave, însă justa individualizare a pedepselor nu trebuie sa presupune o supraestimare a pericolului social în detrimentul acelor împrejurări ce caracterizează favorabil pe inculpat.

În cursul cercetării judecătorești în apel a fost audiat inculpatul ..., conform art. 420 alin. 4 C.p.p., a cărei declarație a fost consemnată și atașată la dosarul cauzei.

Verificând hotărârea apelată prin prisma motivelor invocate, dar și a dispozițiilor art. 417 alin. 2 C.p.p., instanța de apel constată următoarele:

Analizând în mod coroborat ansamblul probelor administrate pe parcursul procesului penal – înscrisuri, declarațiile martorilor, declarațiile inculpatului, inclusiv cea din data de 10.09.2020 prin care a recunoscut total și necondiționat faptele reținute în sarcina sa și a optat pentru procedura simplificată a recunoașterii învinuirii prev. de art. 375-377 C.p.p., procese verbale de percheziție - conform art. 103 C.p.p., se constată  îndeplinite condițiile prev de art. 396 alin. 2 C.p.p., pentru angajarea răspunderii penale a inculpatului sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., art. 77 alin. 1 lit. g C.p.

În drept, fapta inculpatului ... de a deține, profitând de starea de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 - în data de 07.04.2020, 656 pachete de țigări fără timbru fiscal, 327 pachete țigări fără timbru fiscal și 75 parchete de țigări fără timbru fiscal, toate la sediul societății  administrate, la data de 15.04.2020 un număr de 51 parchete țigări fără timbru fiscal, la data de 12.05.2020 un număr de 30 parchete de țigări și, respectiv, 20 parchete de țigări fără timbru fiscal la locația unde domiciliază și unde funcționează punctul de lucru al societății și, respectiv la data de 12.05.2020 un număr de 700 parchete de țigări fără timbru și, respectiv, 270 parchete de țigări fără timbru fiscal, toate de mărci diferite (în total 42.589 țigarete) – întrunește elementele constitutive le infracțiunii de contrabandă prevăzută și pedepsită de art. 270 alin. 3 din Lega nr. 86/2006 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și a art. 77 alin. 1 lit. g C.pen.

Prin motivele de apel, inculpatul nu a contestat întrunirea condițiilor răspunderii penale pentru infracțiunea săvârșită, argumentele sale vizând reindividualizarea judiciară a pedepsei.

 Conform art. 270 alin 3 din legea 86/2006, sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin.(1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

În cazul infracțiunii de contrabandă asimilată prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006, nu este legală reținerea circumstanței atenuante legale prev. de art.75 alin. 1 lit. d C.p. in cazul acoperirii integrale a prejudiciului pana la primul termen de judecata, întrucât nu este  îndeplinită condiția negativă ca această infracțiune cauzatoare de prejudicii materiale să nu fie cuprinsa în enumerarea expresă și limitativă care interzice reținerea circumstanței legale atenuante.

Astfel, conform art. 75 alin. 1 lit. d C.p., circumstanța atenuantă a acoperirii integrale a prejudiciului material cauzat prin infracțiune nu se poate reține în cazul săvârșirii, printre altele, a infracțiunilor privind frontiera de stat a României.

Prin Decizia pronunțată în interesul legii de Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 17/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 16.01.2014, s-a stabilit că infracțiunea de contrabandă apără și regimul frontierei de stat, nu numai regimul administrării impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat.

Prin aceeași decizie obligatorie s-a argumentat în sensul ca în cazul infracţiunii de contrabandă se apără și regimul frontierei de stat, nu numai regimul administrării impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat.

Obiectul juridic complex al infracțiunii de contrabandă apare ca evident prin compararea infracțiunilor prevăzute în art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României și infracţiunilor din Codul vamal. Astfel, art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 prevede că prin infracţiune de frontieră se înţelege fapta prevăzută de lege ca infracţiune, săvârșită în scopul trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor sau altor bunuri, iar art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, că trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport, mărfurilor și altor bunuri se face cu respectarea legilor care reglementează regimul vamal.

Infracţiunea din Codul vamal are în vedere un scop specific, și anume sustragerea de la plata taxelor datorate statului. Astfel, deși infracţiunea de frontieră presupune acea faptă prin care se incriminează trecerea ilegală peste frontiera de stat a mărfurilor, contrabanda, prin care se incriminează aceeași conduită, este inclusă în Codul vamal în considerarea sustragerii de la plata taxelor datorate statului. În art. 270 alin. (3) din Codul vamal, legiuitorul a incriminat astfel o formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă, având aceleași cerinţe referitoare la obiectul juridic cu cele de la infracţiunea de contrabandă.

Contrabanda, atât în varianta tip, cât și în cazul infracţiunii asimilate contrabandei, reprezintă astfel o infracţiune complexă, prin care se incriminează o modalitate specifică de sustragere de la plata taxelor, și anume prin introducerea sau deţinerea bunurilor (atât a produselor accizabile, cât și a celor care nu sunt purtătoare de accize), care au intrat în ţară cu încălcarea regimului juridic al frontierei.

Totodată, prin Decizia nr. 32/2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru Dezlegarea unor chestiuni de Drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 28.01.2016, s-a reținut:  obiectul juridic al infracţiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, asimilată infracţiunii de contrabandă, este unul complex deoarece apără atât regimul administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului consolidat al statului, cât şi regimul frontierei de stat.

Raportat la cele două decizii obligatorii pentru toate subiectele de drept, infracțiunea asimilată contrabandei prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 este considerată ca aducând atingere unui obiect juridic complex, respectiv atât regimului frontierei de stat, cât și regimul administrării taxelor, impozitelor și altor contribuții datorate bugetului de stat, situație în care devine incidentă restricția prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. d C.p. privind neaplicarea circumstanței legale atenuante a acoperirii integrale a prejudiciului material.

În cazul infracțiunilor exceptate în mod expres de la aplicarea circumstanței atenuante legale prev. de art. 75 alin. 1 lit. d C.p., nu se va putea valorifica faptul material al acoperirii prejudiciului nici ca o circumstanță ce ține de eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii și nici ca o împrejurare legată de fapta comisă, circumstanțe atenuante judiciare prev. de art. 75 alin. 2 lit. a și b C.p., întrucât nu s-ar putea eluda voința legiuitorului de a exclude caracterul atenuant al acestei împrejurări prin includerea sa într-o altă circumstanță (în acest sens a se vedea doctrina judiciară – Lavinia Valeria Lefterache: Drept Penal partea generală, Editura Universul Juridic, București 2014, pg. 249; Mihail Udroiu, Drept penal partea generală, Ediția a Va, Editura C. H. Beck, București 2018, pag. 426).

Faptul material al acoperirii prejudiciului cauzat prin infracțiunea dedusă judecății se erijează într-un element de individualizare judiciară a pedepsei prevăzut de art. 74 alin. 1 lit. f C.p.

Distinct de discuțiile purtate privind posibilitatea sau interdicția valorificării cu titlu de circumstanță atenuantă judiciară conform art. 75 alin. 2 C.p. a atitudinii de acoperire integrală a prejudiciului material produs printr-o infracțiune exceptată în mod expres prin dispozițiile art. 75 alin. 1 lit. d C.p., în prezenta cauză penală nu sunt îndeplinite condițiile pentru reținerea circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. a și b C.p. care, în virtutea caracterului judiciar, nu au efect obligatoriu pentru instanța de judecată, urmând a se evalua în ansamblu particularitățile reale și personale ale cauzei, pentru a se stabili dacă este cazul să se rețină aceste circumstanțe.

Atitudinea de recunoaștere procesuală adoptată de inculpat a beneficiat de efectul substanțial al reducerii limitelor de pedeapsă conform art. 396 alin. 10 C.p.p., astfel cum s-a reținut în dispozitivul și considerentele hotărârii primei instanțe, reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită, respectiv limitele pedepsei închisorii de la 2 la 7 ani devin limite cuprinse între 1 an și 4 luni și, respectiv, 4 ani și 8 luni închisoare.

Elementele cu caracter personal favorabile inculpatului au fost avut în vedere ca elemente personale de individualizare judiciară a pedepsei, conform art. 74 alin. 1 lit. d–g C.p. Având în vedere că dispozițiile Codului Penal nu reglementează cu titlu de circumstanțe atenuante judiciare datele ce particularizează persoana inculpatului ci, astfel cum rezultă din disp. art. 75 alin. 2 lit. a și b C.p., numai datele ce conturează fapta comisă pot dobândi valențe de circumstanțe atenuante judiciare – eforturile pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii și, respectiv, împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracțiunii și periculozitatea infractorului.

Acoperirea integrală a prejudiciului de către inculpat, produs prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă asimilară prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 nu se justifică a fi circumscrisă circumstanței atenuante judiciare prev. de art. 75 alin.2 C.p., luând în considerare pluralitatea actelor materiale de deținere a bunurilor provenind din contrabandă, multitudinea bunurilor constând în țigarete deținute contrar dispozițiilor legale -în total 42.589 țigarete, stăruința în încălcarea legii reflectată prin modalitatea și împrejurările similare de comitere a actelor materiale de deținere a bunurilor provenind din contrabandă, în baza aceleiași rezoluții infracționale.

Atitudinea inculpatului de acoperire integrală a prejudiciului a fost valorificată echilibrat  în cadrul criteriilor de individualizare judiciară a pedepsei prev de art. 74 alin. 1 lit. b, c și f C.p. constând în starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite, natura și gravitatea rezultatului produs și, respectiv, conduita după săvârșirea infracțiunii.

Pedeapsa aplicată inculpatului reflectă în mod just atât criteriile de individualizare judiciară a pedepsei prev. de art. 74 C.p. astfel cum se conturează pe baza ansamblului probelor administrate în cauză, dar și cauzele și circumstanțele de atenuare și, respectiv, agravare a pedepsei, având în vedere că este incidentă atât cauza de reducere a limitelor de pedeapsă prev. de art. 396 alin. 10 C.p.p., cât și circumstanța agravantă prev. de art. 77 lit. g C.p. contând în săvârșirea faptei profitând de situația prilejuită de starea de urgență, circumstanță reținută prin actul de sesizare în cadrul ansamblului faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, fapte pe care el le-a recunoscut și însușit în mod expres. Efectul circumstanței agravante constă în posibilitatea majorării pedepsei până la maximul special și, ulterior, dacă se consideră că acesta este îndestulător, se poate adăuga un spor de pană la 2 ani, fără a se depăși o treime din maximul special – disp. art. 78 alin. 1 C.p. Incidența în aceeași cauză a unor cauze și circumstanțe de atenuare și, respectiv, agravare a pedepsei, presupune conform art. 79 alin. 3 C.p. aplicarea fiecărei astfel de instituții cu efectele proprii, respectiv limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc potrivit cauzei de reducere (în speță art. 396 alin. 10 C.p.p.), apoi limitele astfel rezultate se majorează conform cauzei de agravare a limitelor de pedeapsă (în speță art. 77 lit. g C.p. și art. 78 alin. 1 C.p.). Raportat la aceste considerente, pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 91 C.p. constând în suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, este situată înspre minimul special prevăzut de lege pentru infracțiunea prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 (1 an si 4 luni închisoare este minimul special), prima instanță realizând un proces judiciar corespunzător de individualizare a pedepsei și a executării acesteia.

Calea de atac exercitată de inculpat va fi admisă, însă și hotărârea apelată va fi reformată pentru următoarele argumente care privesc legalitatea și temeinicia dispozițiilor cuprinse:

Munca neremunerată în folosul comunității, dispuse conform art. 93 alin. 3 C.p., se va presta în cadrul Primăriei comunei ... sau în cadrul Căminului Cultural ..., având în vedere că prima instanță nu a respectat disp. art. 404 alin. 2 C.p.p., în sensul de a indica în mod concret două entități din comunitate unde urma să se execute obligația de a presta muncă neremunerată, referirea doar la o entitate aleasă de Serviciul de Probațiune nefiind conformă dispozițiilor legale enunțate.

 Se va înlătura referirea la disp. art. 112 alin. 1 lit. e C.p. și se va menține dispoziția de confiscare a țigaretelor în temeiul art. 112 alin. 1 lit. f C.p., având în vedere că aceste bunuri sunt deținute contrar dispozițiilor legale, cunoscându-se proveniența din contrabandă, situație în care devin incidente prevederile art. 112 alin. f C.p., și anume sunt supuse măsurii de siguranță a confiscării speciale bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală. Nu sunt incidente și dis part. 112 alin. 1 lit. e C.p., întrucât bunurile deținute cunoscand ca provin  din contrabandă nu sunt dobândite prin săvârșirea infracțiunii prev de art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006, ci ele sunt deținute contrar dispozițiilor legale, nefiind supuse restituirii către persoana vătămată, care este statul în această cauză, ci sunt supuse în materialitatea lor măsurii de siguranță a confiscării speciale conform art. 112 lit. f C.p.

Prin încheierea nr. 126 din 9 iunie 2020 pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. .../a1.1 s-a admis  cererea formulată de inculpatul ..., iar în baza art. 207 alin.6  c.p.p  rap. la art.242 alin. 2 c.p.p. , art. 211 alin. 2 c.p.p , art. 214 alin1 şi art.215 ind.1 c.p.p., a fost înlocuită măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul ... prin  Încheierea  penală nr. 51/2020  pronunţată de Tribunalul Dolj, cu măsura controlului judiciar. Incheierea a devenit definitiva prin necontestare, la data de 11.06.2020.

În baza  art. 404 C.p.p. şi art. 72 C.p. se va constata că inculpatul ... a fost reținut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu în perioada 12.05.2020 la 11.06.2020 – data rămânerii definitive prin necontestare a încheierii nr.126/09.06.2020 pronunțată de Judecătoria Băilești în dosarul nr. .../a1.1. Hotărârea apelată este nelegală întrucât s-a dedus durata privării de libertate doar până la 09.06.2020, când a fost pronunțată Încheierea nr. 126/2020 de Judecătoria Băilești prin care s-a dispus înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu  cu măsura controlului judiciar, însă în mod corect trebuia dedusă perioada până la 11.06.2020, când a rămas definitivă încheierea privind măsura preventivă, întrucât numai din acest moment devine executorie înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura  controlului judiciar. 

Se va înlătura referirea la disp. art. 330 C.p.p. privind revocarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra imobilelor și mobilelor inculpatului, ca urmare a recuperării integrale a prejudiciului, întrucât aceste dispoziții legale privesc măsurile preventive sau asiguratorii incluse în rechizitoriul procurorului; în cauză sunt incidente dispozițiile art. 397 Cpp, care reglementează obligația instanței de a se pronunța asupra acțiunii civile și măsurilor asiguratorii; chiar dacă aceste dispoziții legale nu se referă în mod expres si la revocarea măsurilor asiguratorii, incidența lor este impusă de modalitatea de soluționare prin aceeași hotărâre atât a acțiunii civile, cât și a măsurilor asiguratorii luate în vederea asigurării reparării pagubei; repararea integrală a prejudiciului determină lipsa de funcționalitate a măsurilor asiguratorii luate strict în acest scop.

Se va constata că inculpatul a achitat cheltuielile judiciare în cuantum de 2.500 lei efectuate în cursul urmăririi penale, conform chitanței seria TS 292 nr. ... emisă de Trezoreria Mun. Băileşti la data de 20.08.2020 (fila 39 dosar fond), situație asupra căreia prima instanță nu s-a pronunțat, deși apărătorul ales al inculpatului, în ședința publică din 10.09.2020, a precizat, în momentul depunerii chitanței, faptul că inculpatul a achitat cheltuielile judiciare aferente urmăririi penale – fila 2 a încheierii de amânare a pronunțării din 10.09.2020.

În mod corespunzător, se va reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul, prin excluderea acestei sume achitate și prin reevaluarea cuantumului cheltuielilor judiciare aferente camerei preliminare și cercetării judecătorești în primă instanță, rezultând suma de 700 lei cheltuieli judiciare aferente acestor faze și etape procesuale.

Se va menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate, care nu contravin prezentei decizii penale.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare efectuate de stat în apel rămân în sarcina statului, inclusiv onorariul parțial al apărătorului din oficiu în cuantum de 300 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

 D E C I D E:

În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p., admite apelul declarat de inculpatul ... (fiul lui .. si .., născut la data de .. în comuna ..., judeţul .., cu domiciliul în comuna ..., str. ..., posesor al CI seria .. nr. .., CNP .. cetățenie română, divorțat, stagiu militar satisfăcut, studii medii, fără antecedente penale) împotriva s.p. nr. 260/15.09.2020 a Judecătoriei Băileşti, stată în dosarul nr. ....

Desființează în parte s.p. nr. 260/15.09.2020 a Judecătoriei Băilești şi rejudecând,

Munca neremunerată în folosul comunității se va presta în cadrul Primăriei comunei ... sau în cadrul Căminului Cultural ....

Înlătură referirea la disp. art. 112 alin. 1 lit. e C.p.

Menține dispoziția de confiscare în temeiul art. 112 alin. 1 lit. f C.p.

In baza  art. 404 C.p.p. şi art. 72 C.p. constată că inculpatul ... a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu în perioada 12.05.2020 la 11.06.2020 – data rămânerii definitive prin necontestare a încheierii nr.126/09.06.2020 pronunțată de Judecătoria Băilești în dosarul nr. .../a1.1.

Înlătură referirea la disp. art. 330 C.p p.

Menține dispoziția de revocare a  masurilor asiguratorii  în temeiul art. 397 Cpp.

Constată că inculpatul a achitat cheltuielile judiciare în cuantum de 2500 lei efectuate în cursul urmăririi penale conform chitanței seria TS 292, nr. ... emisă de Trezoreria Mun. Băileşti la data de 20.08.2020.

Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la suma de 700 lei.

Menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate, care nu contravin prezentei decizii penale.

Cheltuielile judiciare efectuate de stat în apel rămân în sarcina statului, inclusiv onorariul parțial al apărătorului din oficiu în cuantum de 300 lei.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 16.12.2020.

Președinte, Judecător,

...................................... ..................................

Grefier,

.........................

Red. Jud.: ...

Jud. fond: ...

Tehnored.: ... – 06 ianuarie 2021/6 ex.