Drept locativ :Obligarea vecinului la repararea defecţiunilor de la instalaţia de apă din baie şi schimbarea sifonului de pardoseală, precum şi obligarea la plata unor daune cominatorii de câte 300 lei /pe zi de întârziere.

Decizie 719 din 27.06.2013


Drept locativ :

Obligarea vecinului la repararea  defecţiunilor de la instalaţia de apă din baie şi schimbarea sifonului de pardoseală, precum şi  obligarea  la plata unor daune cominatorii de câte 300 lei /pe zi de întârziere.

Art. 17 coroborat cu art. 18 din Lg. 230/2007,

Prin decizia civilă 719/27 Iunie 2013  pronunţată în dosarul nr. …/202/2012,  Tribunalul  Călăraşi  a respins recursul formulat de recurenta – pârâtă M M în contradictoriu cu intimata – reclamantă U E împotriva sentinţei civile nr. 1097/08.04.2013 pronunţată de Judecătoria Călăraşi în dosarul nr. …/202/2012.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a avut în vedere următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Călăraşi sub nr. ../202/2012 la data de 27.11.2012, reclamanta U E a chemat în judecată pe pârâtele M M şi T L pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestora de a-şi repara defecţiunile de la instalaţia de apă din baie şi schimbarea sifonului de pardoseală, precum şi la obligarea unor daune cominatorii de câte 300 lei /pe zi de întârziere.

Prin Încheierea pronunţată la data de 11.02.2013 a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei T L, aceasta fiind scoasă din cauză.

Soluţionând cauza prin sentinţa civilă nr. 1097/08.04.2013, Judecătoria Călăraşi a admis în parte acţiunea introdusă de reclamanta U E împotriva pârâtei M M şi a obligat pârâta să procedeze, pe cheltuiala sa, la remedierea defecţiunilor constatate prin raportul de expertiză de expert tehnic C I, la sifonul de pardoseală existent în grupul sanitar al apartamentului său (nr. ..), în conformitate cu soluţia recomandată în cuprinsul raportului de expertiză (înlocuirea sifonului şi corecta racordare a acestuia la ţeava de scurgere existentă sub planşeul de beton, amplasată în interiorul grupului sanitar al apartamentului nr. 9, proprietatea reclamantei).

Instanţa de fond a mai dispus ca obligaţia de a face să fie executată de pârâtă în termen de 7 zile calculate de la data rămânerii definitive şi irevocabile a sentinţei, sub sancţiunea plăţii unor daune cominatorii de câte 50 lei/zi de întârziere, ce încep să curgă de la expirarea termenului menţionat mai sus şi până la executarea obligaţiei.

De asemenea, a obligat pârâta către reclamantă la 810 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că din verificările efectuate de expertul tehnic desemnat în cauză, la apartamentul nr. 9, proprietatea reclamantei U E, s-a constatat că la planşeul ce separă etajul 2 de etajul 3, în grupul sanitar există o suprafaţă de 1,00 m * 0,35 m= 0,35 m.p. unde este format mucegai. Mucegaiul este format datorită existenţei permanente a umezelii. Umezeala este datorată scurgerilor mici de apă de la sifonul din pardoseală care preia şi dirijează apele uzate de la lavoar şi cadă printr-o ţeavă aflată sub planşeu în interiorul grupului sanitar al apartamentului reclamantei U E.

Existenţa mucegaiului pe peretele exterior al grupului sanitar pe o suprafaţă de 1,40 m*1,10m =1,54 m.p. şi pe pereţii laterali de 2* 0,60 * 0,40m = 0,48 m.p. Total suprafaţă degradată de 2,02 m.p.

Cauza producerii condensului este datorat scurgerilor mici de apă dar permanente de la sifonul colector al apelor uzate de la cadă şi lavoar ce provin de la apartamentul nr…, a lipsei capacului de la sifonul aflat în pardoseala apartamentului nr… şi datorită infiltrării apei din precipitaţii ca urmare a înclinării zidului exterior şi a pătrunderii apei în interiorul grupului sanitar.

O altă cauză a producerii condensului este datorată lipsei de încălzire a grupurilor sanitare din cele două apartamente ( nr… şi nr…),astfel că la folosirea apei calde, aburii sunt condensaţi pe peretele exterior neizolat termic.

Remedierea acestor deficienţe se realizează prin înlocuirea sifonului din pardoseală şi racolarea corectă a lui la ţeava de scurgere existentă sub planşeul de beton amplasată în interiorul grupului sanitar aparţinând apartamentului nr….

Pentru rezolvarea acestor defecte la instalaţia de scurgere a apelor uzate este necesar ca:

- reclamanta U E să permită accesul instalatorului pentru montarea unui sifon de pardoseală nou şi racolarea corespunzătoare a acestuia la ţeava de scurgere amplasată în grupul sanitar al apartamentului nr. … proprietatea reclamantei U E.

- montarea unui capac corespunzător la sifonul din pardoseala situate în planşeul ce separa etajul 2 de etajul 1.

- încălzirea uniformă a întregului apartament, deci şi a grupului sanitar al reclamantei U E.

- execuţia termoizolaţiei exterioare la peretele exterior.

- montarea unui sort de tablă zincată la partea superioară şi inferioară a geamului de aerisire a grupului sanitar de la apartamentul nr…..

Deteriorările de la instalaţia de scurgere a apelor uzate de la sifonul din pardoseală ce separă etajul 3 de etajul 2 nu puteau fi observate de pârâta M M, deoarece ţeava de scurgere a apelor uzate se afla la etajul 2 în interiorul grupului sanitar al apartamentului reclamantei U E.

La apartamentul nr. …, proprietatea pârâtei M M, expertul tehnic a constatat următoarele:

- peretele exterior are zone de mucegai pe toată suprafaţa de 2,50 m * 1,60 m = 4,00 m.p.

- pe tavan există mucegai pe o suprafaţă de 1,00 m * 0,35 = 0,35 m.p.

- sifonul din pardoseală nu are montat capac, fapt pe permite să se formeze aburi care se depun pe peretele exterior ce este permanent rece datorită faptului că nu are termoizolaţie şi a faptului că nu există sursă de încălzire în grupul sanitar.

Remedierea degradărilor de la instalaţia de scurgere a apei prin sifonul de pardoseală presupune înlocuirea sifonului de către o societate comercială atestată în execuţia lucrărilor de instalaţii sanitare.

Remedierea defectelor de la pereţi şi tavane constă în înlăturarea mucegaiului, execuţia unui strat de glet şi refacerea zugrăvelilor.

Din concluziile expertului, instanţa de fond a reţinut astfel că degradările suferite de tavanul băii din apartamentul nr. … (al reclamantei), se datorează unor cauze imputabile pârâtei, proprietara apartamentului nr. …. Ele provin de la greşita montare a sifonului de pardoseală, iar înlăturarea infiltraţiilor de apă poate fi soluţionată prin înlocuirea corecta instalare a unui alt sifon de pardoseală.

Expertul a identificat şi alte cauze ale existenţei unor zone umede, mucegăite însă acestea se datorează altor cauze (care au fost evidenţiate)  deoarece nu pot fi imputate pârâtei.

Instanţa de fond mai reţine că potrivit dispoziţiilor art. 17 coroborat cu art. 18 din Lg. 230/2007, „proprietarul unui apartament ori spaţiu sau oricare altă persoană care acţionează în numele său provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau unui alt apartament ori spaţiu, respectivul proprietar sau respectiva persoană are obligaţia să repare stricăciunile  ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.”

Art. 18 din Lg. 230/2007 spune că ajutorul trebuie primit de la reprezentantul legal, de la Asociaţie.

„În cazurile în care în clădirile de locuinţe unul din proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună-ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari ori chiriaşi, după caz proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanţei să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum şi plata daunelor”.

Având în vedere probele administrate în raport cu textele legale incidente, instanţa de fond a admis acţiunea în ce priveşte obligaţia de a face şi a obligat pârâta să procedeze, pe cheltuiala sa, la remedierea defecţiunilor constatate prin raportul de expertiză de expert tehnic C I, la sifonul de pardoseală existent în grupul sanitar al apartamentului său (nr…), în conformitate cu soluţia recomandată în cuprinsul raportului de expertiză (înlocuirea sifonului şi corecta racordare a acestuia la ţeava de scurgere existentă sub planşeul de beton, amplasată în interiorul grupului sanitar al apartamentului nr. …, proprietatea reclamantei).

În ce priveşte obligarea pârâtei la plata daunelor cominatorii, instanţa a admis în parte cererea, reducând cuantumul acestora la 50 lei/zi de întârziere şi acordând pârâtei un termen de graţie de 7 zile  în care să efectueze reparaţiile necesare, fără a suporta nici un fel de penalitate.

Numai dacă obligaţia de a face nu va fi dusă la îndeplinire în termenul respectiv, pârâta va suporta sancţiunea plăţii unor daune cominatorii ce încep să curgă de la expirarea termenului de 7 zile până la îndeplinirea obligaţiei.

Conform art. 274 cod procedură civilă a obligat pârâta către reclamantă la 810 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta M M, în privinţa obligaţiei sale de a plăti reclamantei U E cheltuieli de judecată în valoare de 810 lei, care înseamnă onorariul integral către expertul tehnic desemnat de instanţă la cererea exclusivă a reclamantei, pentru că expertiza tehnică s-a realizat în ambele apartamente, respectiv apt. … şi apt. … şi s-au constatat probleme tehnice în ambele apartamente, în băi, conform Raportului de Expertiză Tehnică existent la dosarul cauzei şi realizat de numitul expert judiciar, d-l C I.

Mai arată recurenta că va consulta o firmă de instalaţii sanitare autorizată conform legii pentru a rezolva problema sifonului de pardoseală şi ce anume presupune aceasta conform recomandării din raport, iar situaţia reclamată nu presupune urgenţă.

Precizează recurenta şi faptul că singurul său venit este pensia lunară, în cuantum de 708 lei, nu deţine conturi bancare şi nu are venituri din alte surse.

Examinând hotărârea atacată, prin prisma art. 3041 Cod procedură civilă şi a motivelor invocate de către recurent, tribunalul constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Singura nemulţumire a recurentei vizează obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu expert – 800 lei şi taxă judiciară de timbru – 10 lei.

Potrivit art. 274 Cod procedură civilă anterior (aplicabil în cauză prin raportare la data înregistrării acţiunii pe rolul instanţei de fond), „Partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată.”

Cum, în speţă, recurenta pârâtă a căzut în pretenţii prin admiterea acţiunii reclamantei împotriva sa, instanţa de fond a procedat în mod corect şi la aplicarea prevederilor art. 274 din Codul de procedură civilă anterior, întrucât reclamanta a solicitat în faţa instanţei şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

Tribunalul reţine şi faptul că aplicarea prevederilor art. 274 Cod procedură civilă anterior nu este condiţionată de cuantumul veniturilor părţii ce cade în pretenţii şi raportat la obiectul cauzei – obligaţie de face nu există obligaţia ambelor părţi de a suporta costurile efectuării expertizei tehnice de specialitate, aşa cum pretinde recurenta.

Constatând astfel că motivele recursului nu sunt întemeiate şi nici nu există motive de ordine publică, de natură să atragă casarea ori modificarea sentinţei, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, Tribunalul va respinge, ca nefondat acest recurs al recurentei, menţinând în vigoare hotărârea atacată.