Drept procesual penal. Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Apel împotriva sentinţei prin care a fost admis acordul. Critici referitoare la alte aspecte decât felul, cuantumul pedepsei sau forma de executare. Admisibilitate.

Decizie 1014 din 05.06.2014


Potrivit art. 488 alin. 2 Cod procedură penală,  în apelul declarat împotriva sentinţei prin care s-a admis acordul, pot fi formulate critici exclusiv cu privire la felul şi cuantumul pedepsei sau forma de executare.

Or, în cazul în care felul pedepsei, cuantumul acesteia şi modalitatea de executare corespund întocmai celor stabilite prin acord, aspectele de nelegalitate invocate de Parchet nu pot fi remediate pe această cale, în conformitate cu disp. art. 488  alin. 4 Cod procedură penală instanţa de apel neputând pronunţa o soluţie de respingere a acordului şi trimitere a cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi, ci doar de modificare a felului şi cuantumului pedepsei în cazul în care acordul a fost admis sau dimpotrivă,  de admitere a acordului, în cazul în care acesta a fost respins

Prin sentinţa penală nr. 533 din 5 iunie 2014, pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 3149/311/2014, în baza art. 485 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. a fost admis acordul de recunoastere a vinovatiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina cu inculpatul A. A. I., fiul lui A. E. si P.N.I., nascut la .. in mun Slatina, jud Olt, domiciliat in orasul Bals, b-dul .. nr .., bl. ., sc. ., ap. ., jud Olt CNP .., cercetat pentru săvârsirea infractiunilor prev de art 244 alin 1 si 2 N Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal de inselaciune si art 290 alin 1 V Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal de fals in inscrisuri sub semnatura privata ambele cu aplicarea art. 33 lit. a VCP, obiect al cauzei penale nr. 5051/P/2013

In baza art 244 alin 1 si 2 N Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal a fost condamnat inculpatul A.A.I. la pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.

In baza art 290 alin 1 V Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal a fost condamnat inculpatul A.A.I. la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In baza art 33 lit a, 34 lit b V Cod penal au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului urmand ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an si 2 luni inchisoare.

In baza art 81 V Cod penal a fost suspendată executarea pedepsei fixand termen de incercare pe o durata de 3 ani si 2 luni stabilit conform art 82 V Cod penal.

S-a atras atentia inculpatului asupra dispoz art 83 V Cod penal.

In baza art 486 alin 2 Cod de procedura penala a fost lasată nesolutionata actiunea civila.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu în cuantum de 200 lei (delegaţie asistenţă judiciară obligatorie nr. 436/2014 – av. Bajan Nicoleta Alina) a rămas în sarcina statului.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a constatat că, la data de 03.04.2014 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr 3149/311/2014 acordul de recunoastere a vinovătiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina cu inculpatul A.A.I. cercetat pentru săvârsirea infractiunilor prev de : art 244 alin 1 si 2 N Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal şi art 290 alin 1 V Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal, ambele cu aplic art 33 lit a V Cod penal, obiect al cauzei penale nr. 5051/P/2013.

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare a instanţei că inculpatul A.A.I. a incheiat un contract cu Romtelecom folisind date de identificare ale numitului P.N.M., beneficiind de cablu TV, internet, telefonie fixa si de o tableta Samsung Tab 2, fapta intrunind elementele constitutive ale infractiunilor de inselaciune prev de art 244 alin 1 si 2 N Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal si fals in inscrisuri sub semnatura privata prev de art 290 alin 1 V Cod penal  cu aplic art 5 N Cod penal.

Totodată s-a precizat că situatia de fapt anterior expusă a fost stabilită în urma analizei coroborate a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: plangerea si declaratia partii vatamate, declaratii martori, inscrisuri, declaratii inculpat.

Prin acordul de recunoastere a vinovatiei, Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina a indicat instantei felul şi cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, respectiv masura suspendarii conditionate a executarii pedepsei rezultante aplicata in urma concursului dintre cele doua infractiuni cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat.

Totodată a fost înaintat instantei dosarul de urmărire penală nr 5051/P/2013.

Analizând acordul de recunoastere a vinovătiei înaintat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina instanta a constatat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 C. proc. pen.

S-a constatat faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului, maximul special prevăzut de lege pentru infractiunile retinute în sarcina inculpatului în cuprinsul actului de inculpare este mai mic de 7 ani închisoare, acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă, contine mentiunile prev. de art. 482 C. proc. pen. iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat din oficiu cu delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr. 315/2014 depusă la dosarul de urmărire penală.

Fată de aceste considerente, si apreciind cuantumul masurii aplicate cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei în baza art. 485 alin. (1) lit. a) rap. la art. 396 alin. (2)  C. proc. pen. ., a admis acordul de recunoastere a vinovătiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina cu inculpatul A.A.I. cercetat pentru săvârsirea infractiunilor prev de art 244 alin 1 si 2 N Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal de inselaciune si art 290 alin 1 V Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal de fals in inscrisuri sub semnatura privata ambele cu aplicarea art. 33 lit. a VECHIUL COD PENAL.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, criticând-o pentru nelegalitate.

În motivarea apelului a susţinut că hotărârea instanţei de fond prin care s-a luat act de acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi s-au aplicat disp. art. 5 Cod penal referitoare la legea penală mai favorabilă pe instituţii autonome este nelegală, având în vedere Deciza Curţii Constituţionale din 06.05.2014 prin care s-a stabilit că disp. art. 5 Cod penal sunt constituţionale numai în măsura în care nu perit combinarea prevederilor din legii succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

Apelul este nefondat.

Prima instanţă a fost învestită cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei  înregistrat sub nr. 3149/311/2014, încheiat între Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina cu inculpatul Andreescu Alin Ionut,  cercetat pentru săvârsirea infractiunilor prev de  art 244 alin 1 si 2 N Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal şi art 290 alin 1 V Cod penal cu aplic art 5 N Cod penal, ambele cu aplic art 33 lit a V Cod penal, obiect al cauzei penale nr. 5051/P/2013.

Procedând la judecarea cauzei prin prisma disp. art. 485 Cod procedură penală, instanţa de fond a pronunţat o soluţie de condamnare preluând condiţiile stipulate în acordul astfel încheiat, nu doar în ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor, pedepsele stabilite, dar şi sub aspectul tratamenului sancţionator al concursului de infracţiuni şi a modalităţii de executare, aplicând legea penală mai favorabilă, pe instituţii autonome.

Chiar dacă la data pronunţării soluţiei asupra acordului se pronunţase Curtea Constituţională, stabilind printr-o decizie interpretativă (nr. 265/06.05.2014) că aplicarea legii penale mai favorabile se face în mod global, prin alegerea unei singure legii cu privire la toate instituţiile de drept substanţial incidente, instanţa de fond era ţinută de soluţiile impuse de art. 485 Cod procedură penală, neputând crea pentru inculpat o situaţie mai grea decât cea asupra căreia poartă acordul

Nu erau îndeplinite nici condiţiile prev. 485 alin. 1 lit. b) referitoare la respingerea acordului şi restituirea cauzei procurorului, câtă vreme acesta îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de art. 480-482 Cod procedură penală, cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, iar pedeapsa rezultantă nu poate fi considerată neustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului.

Nu în ultimul rând, Curtea constată că potrivit art. 488 alin. 2 Cod procedură penală,  în apelul declarat împotriva sentinţei prin care s-a admis acordul, pot fi formulate critici exclusiv cu privire la felul şi cuantumul pedepsei sau forma de executare.

Or, în cazul în care felul pedepsei, cuantumul acesteia şi modalitatea de executare corespund întocmai celor stabilite prin acord, aşa cum este cazul în speţă, aspectele de nelegalitate invocate de Parchet nu pot fi remediate pe această cale, în conformitate cu disp. art. 488  alin. 4 Cod procedură penală instanţa de apel neputând pronunţa o soluţie de respingere a acordului şi trimitere a cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi, ci doar de modificare a felului şi cuantumului pedepsei în cazul în care acordul a fost admis sau dimpotrivă,  de admitere a acordului, în cazul în care acesta a fost respins.

Pentru aceste considerente, în baza art. 488 alin.4  lit. a) Cod procedură penală, apelul declarat de Parchet va fi respins, ca nefondat.

Domenii speta