Contestaţie decizie actualizare pensie militară

Decizie 281/Ap din 19.03.2020


- art.59, art.60, art.99 coroborat cu art.97 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat

Potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, aşa cum erau în vigoare la data de 30.06.2017, cuantumul pensiilor militare de stat se actualiza ori de câte ori se majora solda de grad şi/sau solda de funcţie ale militarilor în activitate, în procentele stabilite de art. 29, art. 30 şi art. 108 din lege şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

Totodată, conform art. 59 din Legea nr. 223/2015 cuantumul pensiilor militare se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei (fostul art. 59 alin. 1 din lege în forma în vigoare la data de 01.01.2017 prevedea o indexare a pensiei anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

Potrivit art. 14 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2015, „Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.” Însă, conform dispoziţiilor alin. (3) al art. 60 din Legea nr. 223/2015, în anul în care pensiile militare de stat pot fi actualizate atât cu rata medie anuală a inflaţiei conform art. 59, cât şi datorită majorării soldei de grad şi/sau de funcţie a militarilor în activitate, se aplică dispoziţiile cele mai avantajoase.

Raportat la cele de mai sus se reţine că sunt prevăzute de lege două modalităţi alternative de protecţie a pensiilor militare faţă de devalorizarea monedei naţionale, respectiv: a) prin indexare anuală cu rata medie a inflaţiei sau b) prin actualizare, atunci când se majorează soldele cadrelor militare în activitate, urmând ca în anul în care pot fi aplicate ambele metode de protecţie să se aplice dispoziţiile mai avantajoase.

Din interpretarea textului de lege rezultă că cele două instituţii juridice, ale majorării şi actualizării, nu pot fi aplicate împreună; se aplică doar dispoziţiile mai favorabile, drepturile de pensie urmând a fi supuse majorării sau actualizării, în funcţie de efectele produse asupra drepturilor de pensie.

Deliberând asupra apelului civil de față constată că, prin sentinţa civilă  nr.523/2019, Tribunalul Brașov a respins contestaţia formulată de către contestatorul A., […] în contradictoriu cu intimatele: Casa de Pensii Sectorială din cadrul Serviciului Român de Informaţii – B. […] şi Comisia de Contestaţii din cadrul SRI, C. , […].

Împotriva acestei sentințe a declarat apel contestatorul A., care a solicitat anularea sa și admiterea contestației.

Verificând, în conformitate cu prevederile art.479 alin.1 Cod procedură civilă, în limitele cererii de apel, văzând că nu există motive de apel de ordine publică, stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de către prima instanță Curtea reține următoarele:

Pe fond Curtea constată că, raportat la starea de fapt din speță (necontestată în apel), prima instanţă a realizat o judicioasă aplicare a legii.

În esență se reține că actualizarea pensiei contestatorului prin decizia contestată s-a făcut în baza prevederilor art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, în formularea în vigoare până la data de 15.09.2017, având în vedere majorarea, începând cu data de 30.06.2017, cu 15% a soldelor de funcţie ale militarilor în activitate, conform prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal bugetare.

Potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, aşa cum erau în vigoare la data de 30.06.2017, cuantumul pensiilor militare de stat se actualiza ori de câte ori se majora solda de grad şi/sau solda de funcţie ale militarilor în activitate, în procentele stabilite de art. 29, art. 30 şi art. 108 din lege şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

Totodată, conform art. 59 din Legea nr. 223/2015 cuantumul pensiilor militare se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei (fostul art. 59 alin. 1 din lege în forma în vigoare la data de 01.01.2017 prevedea o indexare a pensiei anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

În ceea ce priveşte pensia contestatorului, se observă că aceasta a fost indexată cu 5% pentru anul 2016 (conform art. 14 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2015) şi cu 5,25% pentru anul 2017 (conform art. 12 alin. 2 din O.U.G. nr. 99/2016).

Potrivit art. 14 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2015, „Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.” Însă, conform dispoziţiilor alin. (3) al art. 60 din Legea nr. 223/2015, în anul în care pensiile militare de stat pot fi actualizate atât cu rata medie anuală a inflaţiei conform art. 59, cât şi datorită majorării soldei de grad şi/sau de funcţie a militarilor în activitate, se aplică dispoziţiile cele mai avantajoase.

Raportat la cele de mai sus se reţine că sunt prevăzute de lege două modalităţi alternative de protecţie a pensiilor militare faţă de devalorizarea monedei naţionale, respectiv: a) prin indexare anuală cu rata medie a inflaţiei sau b) prin actualizare, atunci când se majorează soldele cadrelor militare în activitate, urmând ca în anul în care pot fi aplicate ambele metode de protecţie să se aplice dispoziţiile mai avantajoase.

Prin actualizarea pensiei, practic, drepturile de pensie ale apelantului au fost recalculate ca şi cum acesta ar fi trecut în rezervă după 30.06.2017 şi ar fi beneficiat de majorarea cu 15% a soldei de funcţie a militarilor activi.

În mod corect intimata Casa de Pensii Sectorială a SRI, prin decizia de actualizare contestată în speţă, a evidenţiat două cuantumuri ale pensiei, corespunzătoare celor două metode - indexare şi actualizare - prevăzute la art. 59 şi 60 din lege, anume 4257 lei ,,cuantum pensie militară brută actualizată” şi 4316 lei ,,cuantum pensie militară brută la 29.06.2017”, care conţinea indexările anterioare, de 5% şi 5,25%.

În acest sens, prin decizia de actualizare contestată se ține seama atât de indexarea de 5% aferentă anului 2016, cât şi indexarea de 5,25% aferentă anului 2017, fiind păstrat în plată cuantumul pensiei mai avantajos, adică cel stabilit prin indexare.

În ceea ce priveşte cuantumul rezultat în urma actualizării pensiei având în vedere majorarea cu 15%, începând cu 30.06.2017, a soldelor de funcţie ale militarilor activi, acesta nu cuprinde şi indexarea de 5%, respectiv de 5,25%, deoarece din textul alin. (3) al art. 60 din Legea nr. 223/2015 rezultă că indexarea şi actualizarea nu se cumulează, ci se aplică dispoziţiile legale mai avantajoase.

Apelantul-contestator în mod nelegal solicită cumularea celor două tipuri de beneficii, respectiv a celor două modalităţi alternative de protecţie a pensiilor militare faţă de devalorizarea monedei naţionale, pretinzând adăugarea la pensia actualizată în temeiul art. 60 din Legea nr.223/2015 a cuantumului indexării de 5% aferent anului 2016. Argumentele contestatorului referitoare la aplicarea majorării de 5% la cuantumul pensiei actualizate sunt nelegale şi nu pot fi primite deoarece, potrivit textului de lege în discuție, aceasta se aplică o singură dată în cursul anului şi, prin urmare, eventualele modificări ale drepturilor de pensie nu pot antrena o nouă majorare a pensiei.

Mai mult, astfel cum s-a arătat mai sus, potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. 3 din Legea nr.223/2015 (forma în vigoare până la data de 07.08.2017) „În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât şi cele ale alin. (1), se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.”

Din interpretarea textului de lege rezultă că cele două instituţii juridice, ale majorării şi actualizării, nu pot fi aplicate împreună; se aplică doar dispoziţiile mai favorabile, drepturile de pensie urmând a fi supuse majorării sau actualizării, în funcţie de efectele produse asupra drepturilor de pensie. Or, în situaţia contestatorului, sunt mai favorabile drepturile de pensie astfel cum au fost indexate, rămânând în plată cu acest cuantum mai favorabil, în care este inclus şi procentul de 5% acordat de O.U.G. nr. 57/2015.

În concluzie, apelantul confundă procedura de actualizare a pensiei, reglementată de art.60 din Legea nr. 223/2015, cu cea de indexare a acesteia, reglementată de art. 59 din acelaşi act normativ şi solicită în mod nelegal ca acestea să i se aplice concomitent.

Modul, eventual diferit, de interpretare și aplicare a prevederilor legale analizate adoptat de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne este irelevant din punct de vedere juridic, întrucât deciziile de actualizare a pensiei emise de această instituție nu constituie izvor de drept. Acordarea unor drepturi de pensie apelantului pe alte baze decât cele legale nu este posibilă.

Litigiul de față nu este unul circumscris prevederilor art. 27 din Ordonanţa nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, ci o contestație formulată, în baza art. 99 coroborat cu art. 97 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, împotriva unor acte administrative emise de către intimate, situație în care, acestea nu ar putea fi anulate decât dacă au fost emise cu încălcarea legii, condiție care nu este îndeplinită în speță.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea va respinge apelul declarat de către apelantul A. împotriva sentinţei civile nr. 523/18.06.2019 a Tribunalului Braşov, pe care o va păstra.