Proces verbal de constatare nereguli și stabilire a creanțelor bugetare. Subvenții pentru agricultură. Suspendarea procedurii de stabilire a creanței bugetare. Lipsa legăturii cu activitatea de cercetare penală pentru fraudă. Prescripția dreptului de stab

Hotărâre 598 din 22.07.2020


Cuprins pe materii: Drept administrativ.

Indice alfabetic: Stabilire creanțe bugetare:

-proces verbal de constatare nereguli

-subvenții pentru agricultură

-prescripție

-suspendare procedură de stabilire creanțe bugetare

Temei de drept: OUG nr. 66/2011 art. 2 alin. 1 lit. b, art. 8, art. 23, art. 45 alin. 1 și 4

Regulamentul european nr. 65/2011 art. 5 alin.3

Reclamantul nu indică nici în cererea de chemare în judecată și nici în cererea de recurs elementele care conduc la concluzia că stabilirea creanței bugetare depinde de existența unei fapte penale, respectiv a unei fraude, astfel cum acestea este definită de art. 2 alin. 1 lit. b din OUG nr. 66/2011, de natură a impune suspendare procedurii de emitere a titlului de creanță în baza art. 45 alin. 4 din actul normativ precitat.

Interpretarea textelor legale și argumentul prezentat de către recurent, referitor la posibilitatea de constatare a neregulilor doar pe perioada acordării ajutorului financiar pentru anul sau anii agricoli verificați, nu are suport legal, rezultând din interpretarea prevederilor art. 45 alin. 1 din OUG nr. 66/2011 faptul că procesul de verificare a existenței neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se poate realiza în termenul de prescripție definit de actul normativ.

Recurentul ar fi acționat în calitate de împuternicit în formularea cererii de acordare a subvenției, pentru membrii unei asociații (deși acest aspect nu este indicat în cererea adresată agenției intimate), posesori de animale, aspecte de natură a reliefa faptul că în realitate reclamantul nu îndeplinea criteriul UVM pentru acordarea subvenției, iar această eroare/neregulă era cunoscută de către recurent astfel încât nu poate invoca beneficiul reglementat de art. 5 alin. 3 din Regulamentul nr. 65/2011 al Uniunii Europene, deoarece eroare îi este imputabilă.