Adeverinţa eliberată de Uniunea Practicienilor în insolvenţă, potrivit căreia reclamanta are asigurat accesul la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă prin intermediul abonamentului contractat de unpir - Filiala b.., nu face dovada dotării practicianului c

Sentinţă civilă 29/F din 18.12.2020


(Notă: sentinţa  are caracter definitiv,  prin nerecurare)

Adeverinţa eliberată de Uniunea Practicienilor în insolvenţă, potrivit căreia reclamanta are asigurat accesul la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă prin intermediul abonamentului contractat de UNPIR - Filiala B.., nu face dovada dotării practicianului cu abonament la Buletinul procedurilor de insolvenţă.

- art. 7 din Ordinul nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Întrucât accesul la serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în format electronic, se asigură pe bază de abonament, prin încheierea unui contract, iar  beneficiarul are obligaţia de a asigura folosirea exclusivă a user-ului şi a parolei numai de către persoana desemnată şi de a nu divulga user-ul şi parola pentru accesarea BPI online, Uniunea Practicienilor în Insolvenţă a asigurat accesul reclamantei la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu încălcarea obligaţiilor sale contractuale de a nu divulga user-ul şi parola, transmiţând acesteia un drept pe care nu îl avea.

 

Constată că, la data de 04.12.2018, prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Braşov sub nr. de mai sus, reclamanta A. S.P.R.L. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, să dispună anularea în parte a actului administrativ-Decizia nr. X/29.06.2017, emisă de Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă din cadrul Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală, privind aprobarea Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi modificarea Deciziei nr. X/03.05.2017 în sensul înscrierii reclamantei trecerii societăţii reclamante în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În motivare, reclamanta a arătat că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul nr. 2442/18.08.2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a depus scrisoarea de intenţie în vederea participării la procedurile de verificare a cerinţelor întocmirii Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către ANAF. Oferta sa a fost descalificată, prin Decizia nr. X/03.05.2017 privind aprobarea Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit art. 8 alin. (l) din Ordinul nr. 2442/2016, întrucât în documentaţia depusă nu s-a regăsit documentul prevăzut la art. 7 alin. (l) lit. e), respectiv copia de pe actul justificativ din care să rezulte dotarea practicianului cu abonament la Buletinul procedurilor de insolvenţă (BPI). Decizia mai sus menţionată, împreună cu Procesul-verbal al Comisiei de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă, i-a fost comunicată în data de 17.05.2017, prin adresa nr. Y/17.05.2017. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, a depus o plângere administrativă prealabilă prin care solicita reexaminarea cererii sale şi modificarea Deciziei nr. X/03.05.2017 în sensul trecerii societăţii reclamante în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF. 

Faţă de răspunsul negativ din partea pârâtei, a formulat prezenta cerere de chemare în judecată prin care solicită toate cele enumerate de mai sus, având în vedere următoarele motive:

Cu ocazia Adunării Generale a Membrilor UNPIR Filiala B. din 12.06.2008, s-a hotărât punerea la dispoziţia tuturor membrilor uniunii parola de acces la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Această decizie reprezintă o facilitare acordată membrilor şi consideră că astfel toţi practicieni în insolvenţă din cadrul filialei au un abonament comun. Ţinând seama că, în vederea agreării societăţii reclamante, condiţia prevăzută este să aibă acces pe pagina de internet al Buletinului procedurilor de insolvenţă, iar societatea reclamantă, împreună cu toţi practicienii în insolvenţă din cadrul UNPIR Filiala B., are abonament, consideră că descalificarea ofertei reclamantei este netemeinică şi nelegală. Consideră că esenţa condiţiei reprezintă ca practicianul în insolvenţă agreat de ANAF să poată folosi serviciile oferite de BPI, respectiv să publice acte de procedură şi să aibă acces la toate documentele publicate în aceasta. Prin acordarea parolei de UNPIR Filiala B. la BPI către practicieni în insolvenţă, a asigurat să aibă acces la toate serviciile BPI. Reclamanta a folosit BPI Online ca şi cum ar avea un abonament individual.

În drept, reclamanta a invocat prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi art. 7 din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Pârâta a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii deoarece nu este întemeiată. Arată că oferta reclamantei a fost descalificată de către Comisia de agreare şi selecţie constituită la nivelul ANAF în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OPANAF nr. 2.442/2016, întrucât în documentaţia depusă nu s-a regăsit documentul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. e) alineatul 2, respectiv copia de pe actul justificativ - abonament la Buletinul insolvenţei. Cu toate că reclamantul face vorbire în cererea de chemare în judecată de faptul că la nivelul anului 2008 în cadrul UNPIR Filiala B. de care aparţine s-ar fi hotărât încheierea unui contract pentru abonament BPI şi acordarea accesului tuturor practicienilor membri ai acestei Filiale, nu a depus niciun fel de document în acest sens. Mai mult decât atât, Comisia a solicitat prin adresele nr. 51CSP/21.04.2017 şi nr. 54 CSP/25.04.2017 punct de vedere către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la situaţia in care anumite Filiale UNPIR atesta accesul gratuit la Buletinul Procedurilor de Insolvenţa pentru membrii filialei. ONRC, prin adresa de răspuns nr. 198665/25.04.2017, comunica faptul că: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate asigura unui singur beneficiar accesul la serviciul de furnizare a Buletinelor Procedurilor de Insolvenţă, în format electronic, pe baza de abonament, prin încheierea unui singur “Contract privind furnizarea “ ’’Buletinului Procedurilor de Insolvenţă” în format electronic” în contul mai multor user-i (adrese de e-mail stabilite de beneficiar), acesta efectuând plata pentru fiecare user în parte, şi alocarea de către ONRC a parolelor aferente fiecărui user, fiind permisă vizualizarea buletinelor publicate în perioada contractantă. În privinţa reclamantului comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă nu a solicitat punctul de vedere al ONRC referitoare Ia deţinerea de către ofertantul reclamantă prin intermediul UNPIR Filiala B., întrucât nu a prezentat nicio adeverinţă în acest sens, aşa cum au depus cei care se regăsesc enumeraţi, prin care să fi acordat accesul la BPI, acesta fiind motivul pentru care nu se regăseşte în anexa punctului de vedere ONRC nr. 198665/25.04.2017. Întrucât în documentaţia depusă de către ofertantul reclamant în vederea agreării, sau în plângerea prealabilă formulată împotriva Deciziei nr. X/03.05.2016, nu s-a făcut dovada efectuării plăţii de către UNPIR Filiala B. pentru user-ul reclamantei aşa cum încearcă să susţină reclamantul în cererea de chemare în judecată, sens în care s-ar fi acordat o parola de către ONRC în vederea permiterii vizualizării şi publicării actelor de procedură emise de instanţele judecătoreşti şi de practicienii în insolvenţă, în cadrul dosarelor de insolvenţă în BPI, oferta a fost descalificată de către Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă, iar plângerea prealabila respinsă de către Comisia de soluţionare a plângerilor prealabile formulate de practicienii în insolvenţă în cadrul procedurii de agreare. Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este publicaţia editata de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin care se realizează procedura de citare/comunicare/convocare/ notificare a actelor de procedură emise de instanţele judecătoreşti şi de practicienii în insolvenţă, în cadrul dosarelor de insolvenţă.

În probaţiune, a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de reclamantă este nefondată pentru următoarele considerente:

Ca stare de fapt, curtea de apel reţine că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordinul ANAF nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la data de 16.09.2016 a fost publicată, pe pagina de internet a pârâtei, invitaţia de participare la procedura de verificare a cerinţelor în vederea agreării de către pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvenţă, având termen de depunere a ofertelor (cel târziu) data de 07 octombrie 2016, ora 13:00.

În urma acestui anunţ, reclamanta a depus oferta sa în vederea participării la procedurile de verificare demarate de către pârâtă şi includerii sale pe lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de pârâtă.

Prin decizia nr. X/03.05.2017 privind aprobarea Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, oferta reclamantei a fost descalificată, potrivit art. 8 alin. (1) din Ordinul nr. 2442/2016, întrucât în documentaţia depusă nu s-a regăsit documentul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. e) liniuţa a doua, respectiv copia de pe actul justificativ din care să rezulte dotarea practicianului cu abonament la Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Decizia a fost contestată de reclamantă care, în data de 31.05.2017, a depus o plângere administrativă prin care solicita reexaminarea ofertei sale şi modificarea deciziei nr. 01/03.05.2017 în sensul trecerii societăţii în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF. Plângerea a fost respinsă ca nefondată, motiv pentru care reclamanta a formulat prezenta cerere de chemare în judecată în condiţiile Legii contenciosului administrativ.

Analizând actele dosarului, curtea de apel constată că acţiunea formulată de reclamantă este nefondată, pentru următoarele considerente:

În cauză sunt incidente următoarele texte legale:

Art. 7 din Ordinul nr. 2.442/2016, pentru participarea la procedurile de verificare a cerinţelor întocmirii sau completării Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prevede că ofertanţii trebuie să depună următoarele documente:

a) o scrisoare de intenţie prin care îşi manifestă interesul de a participa la selecţia în vederea înscrierii în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - va fi completat formularul cuprins în anexa nr. 2;

b) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă este înscrisă în evidenţele UNPIR, precum şi faptul că asociatul coordonator sau asociaţii coordonatori ai acesteia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de selecţie;

c) certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că nu sunt înregistrate obligaţii fiscale restante;

d) o copie certificată de pe poliţa de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare la data depunerii ofertei;

e) o declaraţie pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu: computer; abonament la Buletinul insolvenţei (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) - se anexează o copie de pe actul justificativ; acces la internet; adresă de e-mail; imprimantă; telefon mobil; telefon fix; fax, completată conform anexei nr. 3.

Documentaţia va fi depusă în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată în dosar cu şină, în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate şi semnate. Participantul va menţiona obligatoriu pe plic numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social, cu menţiunea "a nu se deschide - pentru Comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă - agreare".

Totodată, art. 8 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede că oferta va fi descalificată în situaţia în care în documentaţie nu este prezentat unul dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (1). Potrivit art. 9, în situaţia în care se impun clarificări cu privire la documentaţia depusă, Comisia de agreare şi selecţie poate solicita orice informaţii suplimentare pe care le consideră relevante. În măsura în care nu sunt comunicate în timpul stabilit, Comisia de agreare şi selecţie va decide descalificarea ofertei.

Aşa cum reiese din adeverinţa nr. Z/27.09.2016, eliberată de Uniunea Practicienilor în Insolvenţă, reclamanta are asigurat accesul la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă prin intermediul abonamentului contractat de UNPIR - Filiala B. (fl.15).

Conform dispoziţiilor din H.G. nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, coroborate cu prevederile H.G. nr. 124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă, accesul la serviciul de furnizare a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în format electronic, se asigură pe bază de abonament, prin încheierea unui contract.

Este posibil ca printr-un singur contract să se asigure accesul mai multor user-i (adrese de e-mail stabilite de beneficiar), cu plata pentru fiecare user în parte, fiecăruia fiindu-i alocată o parolă (rezultă din adresa ORC nr. 198665/25.04.2017 fl.54).

Conform art. 5.3 lit. b) şi c) din contractul tip încheiat la nivel de ORC (fl. 64-65), beneficiarul are obligaţia de a asigura folosirea exclusivă a user-ului şi a parolei numai de către persoana desemnată şi de a nu divulga user-ul şi parola pentru accesarea BPI online.

Or, din adeverinţa nr. Z/27.09.2016, eliberată de Uniunea Practicienilor în Insolvenţă, nu rezultă că UNPIR îi plăteşte reclamantei abonament pentru user şi parolă proprie, de unde rezultă, per a contrario, că UNPIR i-a asigurat reclamantei accesul la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu încălcarea obligaţiilor sale contractuale de a nu divulga user-ul şi parola.

 Conform art. 17 alin. (1) Cod civil, "nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuşi", iar reclamanta nu poate susţine că a fost în eroare, necunoscând că UNPIR nu avea dreptul să-i asigure accesul, întrucât dispoziţiile art. 17 alin. (4) arată expres că prevederile referitoare la eroarea comună şi invincibilă nu sunt aplicabile în materiile în care legea reglementează un sistem de publicitate, cum este şi cazul buletinului procedurilor în insolvenţă, ce are exact rolul de a asigura publicitatea actelor ce se emit în cadrul procedurii, conform art. 1 din H.G. nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă.

Prin urmare, adeverinţa nr. Z/27.09.2016, eliberată de Uniunea Practicienilor în insolvenţă, nu reprezintă act justificativ care să facă dovada dotării reclamantei cu abonament la Buletinul insolvenţei, aşa încât refuzul pârâtei, întemeiat pe dispoziţiile art. 7 alin. (1) lit. e) liniuţa a doua din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia naţională de Administrare Fiscală, este justificat, motiv pentru care va respinge cererea de anulare a Deciziei nr. 1/29.06.2017.