Recurs. Interpretarea dispozițiilor legale ce prevăd interdicția revocării din funcție a viceprimarului, cu referire la calculul perioadei de 6 luni anterioară expirării mandatului

Hotărâre 1064 din 03.12.2021


DREPT ADMINISTRATIV

Recurs. Interpretarea dispozițiilor legale ce prevăd interdicția revocării din funcție a viceprimarului, cu referire la calculul perioadei de 6 luni anterioară expirării mandatului

- art. 128 și art. 152 alin. 5 teza finală din OUG nr. 57/2019

Interpretarea sintagmei “ultimele 6 luni ale mandatului” trebuie făcută prin raportare la art. 128 alin. 1 din OUG nr. 57/2019, care arată că durata mandatului este de 4 ani. Din cele două texte normative, art. 128 alin. 1 și art. 152 alin. 5 teza finală, rezultă ca eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în cele 6 luni calculate retroactiv de la expirarea celor 4 ani, cât este durata legală a mandatului.

O altfel de interpretare ar genera o imprevizibilitate a textului normativ, atât în ce privește durata mandatului, cât și în ce privește calculul termenului de 6 luni, ce ar depinde astfel de data constituirii noului consiliu local, o dată care este incertă, depinzând de modul de derulare a alegerilor și a procedurii administrative de constituire a consiliului local.

Viceprimarul nu poate fi revocat în ultimele 6 luni ale mandatului de 4 ani (cei 4 ani calculându-se de la data constituirii legale a consiliului local), iar ulterior expirării duratei de 4 ani, cei aleși continuă să își exercite mandatul o perioadă determinată, ce se încheie cu constituirea legală a noului consiliu. Nici în această ultimă perioadă nu poate interveni revocarea viceprimarului, întrucât în temeiul art. 128 alin. 2 și 3, trebuie asigurată continuitatea exercitării atribuțiilor specifice administrației publice locale.

Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal

Decizia nr. 1065 din 3 decembrie 2021

Prin Sentința nr. (...) din 27.05.2021, Tribunalul (...) a respins, ca nefondată, cererea formulată de reclamantul Prefectul Județului (R), în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Comunei (P). A respins, ca nefondată, cererea de intervenție principală, precizată, formulată de intervenientul (I).

Pentru a pronunța această sentință instanța a reținut că, în baza referatului de aprobare nr. (...)/21.05.2020, precum şi a avizului favorabil al comisiei de specialitate 3 - juridică de disciplină, în temeiul art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. b] şi art. 152 alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în ședința extraordinară a Consiliului Local din 29.05.2020, cu un număr de 8 voturi, s-a hotărât eliberarea intervenientului (I) din funcția de viceprimar.

Reclamantul, exercitând tutela administrativă și intervenientul, direct vizat de această hotărâre, critică legalitatea actului administrativ, în primul rând din perspectiva dispozițiilor art. 152 alin. (5) Codul administrativ, potrivit cărora “eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.”

Astfel, instanța a reținut că în speță, Consiliul Local (P) a fost constituit prin Hotărârea Consiliului Local (P) nr. 3 din 22 iunie 2016, iar în conformitate cu dispozițiile 128 din același act normativ consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani. Prin urmare, mandatul Consiliului Local (P) ar fi încetat, în mod normal, la data de 22 iunie 2020.

Cu toate acestea, dată fiind situația extraordinară generată de pandemia de COVID 19, guvernul a emis Ordonanța de urgență nr. 44/2020, care prevedea la art. 3: “mandatele autorităților administrației publice locale se prelungesc până la data preluării, în condițiile legii, de către noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020”.

În aceste condiții, instanța a reținut că a existat o prorogare legală a încetării de drept a mandatului consilierilor locali până după preluarea acestora de către noii aleși, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020, astfel că eliberarea din funcție a viceprimarului la data de 21.05.2020 nu a avut loc în ultimele 6 luni ale mandatului acestuia, prin urmare nu există o încălcare a dispozițiilor art. 152 alin. 5 Cod administrativ.

În ceea ce privește motivul de nelegalitate constând în nerespectarea dispozițiilor art. 199 alin. 2 Cod administrativ, instanța reține că Hotărârea nr. (...)/29.05.2020 s-a adoptat în ședința Consiliului Local (P) din data de 29.05.2020, ședință la care a fost prezent și intervenientul (I) dată la care, i s-a și comunicat acestuia hotărârea, astfel încât, de la această dată hotărârea produce efecte juridice față de acesta, cu respectarea prevederilor art. 199 alin. 2 invocat, potrivit cărora “hotărârile și dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

De asemenea, din interpretarea judicioasă a dispozițiilor art. 199 alin. 1 “comunicarea hotărârilor și dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect” rezultă că obligația privind comunicarea actului administrativ individual în cel mult 5 zile de la data comunicării hotărârii către prefect, impune termenul limită maxim de comunicare a acestuia și nu impune condiția prealabilă de comunicare instituției prefectului și ulterior comunicarea acestuia persoanei căreia i se adresează.

În fine, referitor la cea de-a treia critică de nelegalitate a hotărârii, invocată de reclamant și intervenient, prin prisma încălcării prevederilor legale privitoare la convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local instanța reține că prin Dispoziția nr. (...)/21.05.2020 s-a dispus convocarea Consiliului Local al Comunei (P) pentru data de 29.05.2020, iar Convocatorul a prevăzut ordinea de zi și Proiectele de hotărâre ce urmau a fi dezbătute, respectiv, Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei (P), precum și Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a viceprimarului Comunei (P), acestea au fost afișate potrivit procesului verbal de afișaj, încheiat la data de 21.05.2020.

Totodată, potrivit art. 134 alin. 2 din OUG 57/2019 consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

În acest sens, instanța reține, pe baza declarației martorului (M1) că pentru ședința consiliului local din data de 29.05.2020, convocarea consilierilor locali realizat telefonic, cu 2 zile înainte de data ședinței.

Prin urmare nici acest motiv de nelegalitate nu este fondat.

Cu privire la temeinicia hotărârii de eliberare din funcția de viceprimar a intervenientului (I), instanța reține că potrivit dispozițiilor art. 152 alin. 5 din OUG 57/2019, “eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție.”

În speță, hotărârea a avut la bază referatul întocmit de un număr de 4 din cei 11 consilieri locali iar aspectele imputate intervenientului raportat la maniera în care și-a îndeplinit atribuțiile funcției de viceprimar au fost dovedite, punctual, prin depoziția martorului (M1), care a luat cunoștință nemijlocit despre împrejurările relatate, în timp ce martorul propus de intervenient, (M2), a admis în depoziția sa că toate aspectele relatate le cunoaște din discuțiile purtate cu intervenientul, iar nu nemijlocit.

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs Prefectul Județului (R), solicitând admiterea recursului, casarea sentinței recurate, iar în rejudecare, anularea Hotărârii nr. (...) ce a fost adoptată în ședința din 29.05.2020 de Consiliul Local al Comunei (P).

În motivare, recurentul a arătat că reglementările din OUG nr. 44/2020 din 6 aprilie 2020, nu abrogă și nu modifică dispozițiile alin. 5 al art. 152 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

De asemenea, OUG nr. 44/2020, nu stabilește o dată la care vor avea loc alegerile locale astfel încât calculele instanței de fond să fie susținute. Data de 31 decembrie 2020 indicată de OUG. 44/2020 este un termen eventual și maximal până la care poate fi prelungit mandatul consiliilor locale. Efectele dispozițiilor alin. 5 al art. 152 din OUG nr. 57/2019 se întind inclusiv pe perioada de prelungire a mandatului consiliului local, nu stabilește data alegerilor locale. Mai mult, la art. 2 din acest act normativ, se dispune că data alegerilor se va stabili, ca de obicei, conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Prin urmare s-au apreciat greșit efectele OUG nr. 44/2020. Deoarece, prevederile OUG nr. 44/2020 nu stabilesc data concretă a alegerilor locale, recurentul apreciază că acest act normativ nu poate avea o relevanță în calculul ultimelor 6 luni ale mandatului consiliului local, perioadă în care nu se poate face eliberarea din funcție a viceprimarului.

În fapt, mandatul consiliului local poate fi prelungit doar prin lege organică, în condițiile expres prevăzute de lege, potrivit prevederilor alin. 3 al art. 129 Cod administrativ. Din acest motiv, în condițiile prelungirii mandatului consiliului local, intervalul de 6 luni poate fi calculat exact doar în prezența unui act normativ care stabilește data alegerilor locale. În toate cazurile, mandatul consiliului local se exercită până la data la care consiliul local nou ales este legal constituit, iar dispozițiile alin. 5 al art. 152 din OUG nr. 57/2019, în sensul calculului intervalului ultimelor 6 luni de mandat, atunci când data alegerilor nu a fost stabilită printr-un act normativ, se face raportat la termenul general de 4 ani prevăzut la alin. 1 al art. 129 din Codul administrativ.

La data adoptării Hotărârii nr. (...) din 29.05.2020, era în vigoare Legea nr. 115/2015 - pentru alegerea autorităților administrației publice locale, care stabilea la art. 10 alin. 1 și 3 că ziua alegerilor este duminica și va fi stabilită prin hotărâre a guvernului cu cel puțin 75 de zile înaintea votării. Prin disp. art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020, a fost stabilită o derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, în sensul că data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 să se stabilească prin lege organică, cu cel puțin 60 de zile înaintea votării. Din acest motiv prin Legea nr. 135/2020, data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 a fost stabilită în ziua de duminică 27.09.2020. Față de data de 29.05.2020, când a fost adoptată Hotărârea nr. (...) și de data stabilită a alegerilor locale, după care mandatul consiliului local se va încheia, Consiliului Local (P) i-a rămas o perioadă de mandat de 4 luni. Astfel Consiliul Local al Comunei (P) a adoptat hotărârea contestată înăuntrul ultimelor 6 luni ale mandatului său, când eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face.

Din acest motiv, adoptarea Hotărârii nr. (...) din 29.05.2020 s-a făcut cu încălcarea prevederilor cuprinse la alin. 5 al art. 152 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.

De asemenea, recurentul consideră ca motiv de nelegalitate, omisiunea de a insera în raportul de specialitate, la proiectul acestei hotărâri, a prevederii care stabilește că eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local, coroborată cu legislația incidentă, astfel s-a omis punerea în dezbaterea consilierilor a împrejurărilor legale creând acestora o percepție greșită a situației de drept care a le-a afectat aprecierea asupra legalității actului și rezultatul votului.

Apreciază recurentul că Hotărârea nr. (...) din 29.05.2020 este nelegală deoarece a fost adoptată cu nerespectarea depozițiilor alin. 2 coroborate cu cele ale alin. 1 din art. 199 al Codului administrativ..

Mențiunea cuprinsă la art. 3 din hotărârea contestată stabilește că momentul eliberării din funcție a d-lui (I) din calitatea de viceprimar este “data prezentei”, prin care se înțelege data adoptării hotărârii. Deoarece hotărârea are ca scop producerea unor efecte juridice de stingere a unor drepturi subiective sau obligații pentru o persoană determinată, anume d-l (I), are un caracter individual, mai precis, potrivit doctrine juridice, este un act administrativ de autoritate cu caracter individual atributiv de statut personal.

Interpretarea dată de instanță dispozițiilor art. 199 alin. 1, în sensul că textul stabilește un termen limită maxim de comunicare a actului administrativ și nu impune condiția prealabilă de comunicare instituției prefectului și ulterior comunicarea hotărârii persoanei căreia i se adresează, este criticabilă.

Legea prevede expres că hotărârile cu caracter individual se comunică persoanelor cărora li se adresează în cel mult 5 zile de la data comunicării hotărârii către prefect. Deci hotărârile cu caracter individual pot produce efecte juridice doar după ce au fost comunicate cu prefectul, care este un act obligatoriu și prealabil și nu la data întocmirii sau adoptării lor.

Un alt aspect al nelegalității este dat de faptul că nu au fost respectate prevederile cuprinse la lit. b), c), d), e) și f) ale alin. 2 al art. 134 coroborate cu prevederile art. 135 din Codul administrativ, ce reglementează conținutul dispoziției de convocare a ședinței consiliului local și a proiectului ordinii de zi, incidente asupra hotărârii contestate.

Potrivit legii, consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al comunei. Documentul de convocare va avea anexat proiectul ordinii de zi și distinct în conținutul actului de convocare se vor arăta materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi.

În ce privește dispoziția de convocare a ședinței din 29.05.2020, din conținutul acesteia lipsesc specificări impuse de lege. Nu se arată care sunt materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; nu se nominalizează comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri; nu a fost consemnată invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Nu a fost întocmit proiectul ordinii de zi care se redactează de către secretarul general al comunei împreună cu compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și este anexă la dispoziția de convocare.

Întocmirea dispoziției de convocare cu încălcarea legii și lipsa proiectului ordinii de zi au afectat grav desfășurarea ședinței consiliului local din 29.05.2020, iar în consecință actele adoptate cu această ocazie.

În drept, recurentul a invocat alin. 8 al art. 488 Cod procedură civilă.

Intimații, legal citați, nu au formulat întâmpinare.

Examinând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a apreciat că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente:

Motivele de recurs vizează greșita aplicare a normelor de drept material de către instanța de fond cu privire la perioada ultimelor 6 luni ale mandatului viceprimarului, modalitatea de convocare a ședinței consiliului local și momentul de la care produce efecte hotărârea consiliului local, motive ce se înscriu în cazul de casare prevăzut la art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă.

Ca stare de fapt, instanța de fond a reținut că mandatul Consiliului Local (P) înceta la data de 22.06.2020, iar în ședința extraordinară a Consiliului Local (P) din 29.05.2020 s-a hotărât eliberarea din funcție a viceprimarului (I) înainte de expirarea mandatului.

Recurentul susține că în speță au fost aplicate greșit prevederile art. 152 alin. 5 Cod administrativ, potrivit cărora eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

Criticile recurentului sunt întemeiate.

Potrivit art. 128 din OUG nr. 57/2019, Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit. Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri.

Interpretarea sintagmei “ultimele 6 luni ale mandatului” trebuie făcută prin raportare la art. 128 alin. 1 din OUG nr. 57/2019, care arată că durata mandatului este de 4 ani. Din cele două texte normative, art. 128 alin. 1 și art. 152 alin. 5 teza finală, rezultă ca eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în cele 6 luni calculate retroactiv de la expirarea celor 4 ani, cât este durata legală a mandatului.

O altfel de interpretare ar genera o imprevizibilitate a textului normativ, atât în ce privește durata mandatului, cât și în ce privește calculul termenului de 6 luni, ce ar depinde astfel de data constituirii noului consiliu local, o dată care este incertă, depinzând de modul de derulare a alegerilor și a procedurii administrative de constituire a consiliului local.

Faptul că mandatul se exercită până la data la care consiliul local nou ales este legal constituit, cu posibilitatea prelungirii mandatului, cum s-a întâmplat în speță, nu schimbă modul de calcul al termenului de 6 luni, întrucât textul vizează continuitatea exercitării atribuțiilor specifice mandatului de consilier local/viceprimar, după expirarea termenului de 4 ani.

În concluzie, viceprimarul nu poate fi revocat în ultimele 6 luni ale mandatului de 4 ani (cei 4 ani calculându-se de la data constituirii legale a consiliului local), iar ulterior expirării duratei de 4 ani, cei aleși continuă să își exercite mandatul o perioadă determinată, ce se încheie cu constituirea legală a noului consiliu. Nici în această ultimă perioadă nu poate interveni revocarea viceprimarului, întrucât în temeiul art. 128 alin. 2 și 3, trebuie asigurată continuitatea exercitării atribuțiilor specifice administrației publice locale.

În speță, mandatul consiliului local a început la data de 22.06.2016, când a fost legal constituit consiliul local nou ales conform Hotărârii Consiliului Local (P) nr. (...)/22.06.2016. Prin urmare, mandatul de 4 ani expiră la data de 22.06.2020, iar ultimele 6 luni ale mandatului sunt reprezentate de perioada 22.12.2015 - 22.06.2020.

OUG nr. 44/2020 a prelungit mandatele autorităților administrației publice locale până la data preluării, în condițiile legii, de către noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor, ceea ce nu reprezintă o reglementare derogatorie de la art. 128 alin. 3 din OUG nr. 57/2019, însă pentru a nu determina o perpetuare a prelungirii mandatului și o afectare a exercițiului democratic al alegerii membrilor consiliului local, s-a stabilit un termen maxim al prelungirii nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Însă această prelungire, generată de starea de urgență, nu poate avea efect asupra calculului ultimelor 6 luni ale mandatului consiliului local, raportat la interpretarea dată textului normativ de mai sus.

Aplicând dispozițiile legale menționate la starea de fapt din speță, rezultă că viceprimarul comunei (P) nu putea fi revocat în perioada 22.12.2015 - 22.06.2020, și nici ulterior, până la data constituirii noului consiliu local.

Fiind revocat din funcție în interiorul acestei perioade, la data de 29.05.2020, revocarea viceprimarului a avut loc cu încălcarea dispozițiilor art. 152 alin. 5 teza finală din OUG nr. 57/2019, pentru aceste motive hotărârea de revocare fiind nelegală.

Constatând incidența unuia dintre motivele de nelegalitate invocate de recurentul reclamant, Curtea a apreciat de prisos analizarea celorlalte motive de nelegalitate.

Pentru aceste considerente, apreciind că instanța de fond a interpretat greșit normele legale, în temeiul art. 20 din Legea nr. 554/2004 coroborat cu art. 498 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul declarat, a casat sentința în parte în ce privește soluția dată acțiunii principale și rejudecând această acțiune, a admis acțiunea formulată de reclamantul Prefectul Județului (R) împotriva pârâtului Consiliul Local al Comunei (P) și a dispus anularea Hotărârii nr. (...)/29.05.2020 a Consiliului Local al Comunei (P) privind eliberarea din funcție a viceprimarului Comunei (P).

Au fost menținute restul dispozițiilor sentinței recurate cu referire la soluția dată cererii de intervenție principală, având în vedere că împotriva acestei soluții nu s-a formulat o cale de atac, intrând astfel în puterea lucrului judecat. (Decizie redactată și rezumată de judecător Claudia Carmen ORBAN)