Civil.anulare proces verbal de contravenţie

Hotărâre 21 din 08.12.2021


ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENŢIE

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei buzău la data de 16.11.2018 sub nr. .../200/2018, petentul M.M. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Buzău, anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria ... nr. ....

În motivare, a  invocat faptul că, potrivit art. 20 din O.G. nr. 2/2001, agenţii constatatori au aplicat pentru aceeaşi faptă contravenţională sancţiuni, deşi textul de lege prevede că se încheie un singur proces verbal.

A menţionat că pentru aceeaşi încadrare juridică a fost sancţionat cu suma de 1.500 de lei, fiind menţionată şi suma de 200 de lei şi termenul de 15 zile, motiv pentru care nu poate înţelege care este cuantumul amenzii pe care trebuie să o achite.

A mai subliniat că a refuzat să semneze procesul verbal de constatare a contravenţiei, iar potrivit art. 19 din O.G. nr.2/2001, agentul constatator avea obligaţia ca toate aspecte menţionate la descrierea faptei să fie confirmate cu cel puţin un martor.

Petentul a arătat că descrierea faptei este minoră, nefiind prevăzute împrejurările unde a fost săvârşită fapta, care sunt persoanele afectate de tulburarea liniştii publice şi cărora le-a adresat cuvinte jignitoare.

A recunoscut faptul că în ziua respectivă  a sărbătorit ziua de Sf. Dumitru, împreună cu familia, dar nu a tulburat liniştea publică.

În susţinerea cererii, a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri şi martori, înaintând în fotocopie, procesele verbale de constatare a contravenţiei, cartea de identitate.

Plângerea contravenţională şi înscrisurile aferente au fost comunicate intimatului Inspectoratului de Jandarmi  Judeţean Buzău, care a formulat întâmpinare, f. 16, prin care a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.

În motivare, a arătat că în data de 27.10.2018, orele 15.30 şi 20, petentul, aflându-se la domiciliul său, din ..., a ascultat muzică la o intensitate foarte ridicată, deranjând liniştea şi ordinea publică, a adresat expresii şi cuvinte jignitoare vecinilor săi, refuzând să dea relaţii cu privire la identitatea sa, la solicitarea îndreptăţită a agenţilor constatatori.

Aceste fapte constituie contravenţii, conform art. 2 pct.1, 25 şi 31 din Legea nr. 61/1991, motiv pentru care petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.500 de lei, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria ... nr. ..., respectiv cu 500 de lei, prin procesul verbal seria ... nr. ....

Intimatul a apreciat că nu sunt incidente motive de nulitate ale procesului verbal de constatare a contravenţiei, iar faptele sale sunt probate prin puterea juridică a procesului verbal întocmit.

A subliniat că faptele au fost descrise distinct în procesele verbal de constatare a contravenţiei,. Iar O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la defalcarea amenzilor pentru fiecare contravenţie în parte.

Astfel, în procesul verbal seria ... nr. ... se poate observa că agentul constatator a stabilit cuantumul total al amenzii, stabilind şi suma minimă de plată în termenul legal de 15 zile, respectiv 200 de lei, înţelegându-se că această sumă este compusă din 100+100 de lei, adică jumătatea minimului prevăzut de art.3 lit. b, aferente punctelor 1 şi 25.

A mai invocat şi dispoziţiile art. 10 alin.2,potrivit cărora atunci când contravenţiile au fost constate prin acelaşi proces verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublu maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia ce a mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanţă pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Sub aspectul temeiniciei, a învederat că deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului verbal de constatare a contravenţiei, din cuprinsul art. 34 rezultă că acesta face dovada deplină a situaţie de fapt şi a încadrării în drept, până la proba contrată, prezumţia de temeinicie reţinându-se şi prin prisma faptului că agenţii constatatori au perceput în mod direct fapta contravenţională.

În susţinerea întâmpinării, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, înaintând în fotocopie, procesele verbale de constatare a contravenţiei, declaraţiile luate, raportul agentului constatator. 

Intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Întâmpinarea a fost comunicată petentului, care nu a formulat răspuns la întâmpinare.

În temeiul art. 255 raportat la 258 C.proc.civ., au fost încuviinţate pentru reclamant, probele cu înscrisuri şi doi martori, iar pentru intimat proba cu înscrisuri.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal seria ... nr. ... ( dosar, f.5) petentul M.M.,  a fost sancţionat  cu amendă în cuantum de 1.500 de lei, reţinându-se că în data de 27.10.2018, ora 20.00, în ..., acesta, aflându-se la domiciliul său, a tulburat ordinea şi  liniştea vecinilor, ascultând muzică la o intensitate foarte ridicată, adresând  cuvvinte şi expresii jignitoare vecinilor său.

Din cuprinsul procesului verbal contestat rezultă faptul că au fost reţinute încălcări ale dispoziţiilor art. 2 pct. 25 şi 1 din Legea nr. 61/1991, fiind sancţionat, conform art. 3 lit. b din legea  nr. 61/1991, cu amendă contravenţională în cuantum de 1.500 de lei.

Totodată, din cuprinsul aceluiaşi proces verbal  reiese că petentul poate achita suma de 200 de lei, în termen de 15 zile.

Conform art. 2 din Legea nr.61/1991, constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

1) săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice;

25) tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

Potrivit art.3 lit. b) din legea nr. 61/1991 contravenţiile prevăzute de art. 2 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) și 28);

În drept, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie, pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta.

Astfel, sub aspectul legalităţii, instanţa constată că, în cauză,  nu este incident niciunul dintre motivele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei conţinând menţiunile privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, descrierea faptelor săvârşite, data comiterii acestora şi semnătura agentului constatator.

Prin plângerea contravenţională formulată, petentul a invocat  faptul că nu au fost respectate dispoziţiile prevăzute de art. 20  din O.G. nr. 2/2001, fiindu-i aplicate pentru aceeaşi faptă contravenţională sancţiuni contravenţionale, deşi textul de lege prevede că se încheie un singur proces verbal, dispoziţiile art. 19, cu privire la semnarea procesului verbal de un martor, pentru că a refuzat să semneze actul constatator, dar şi faptul că pentru aceeaşi încadrare a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1.500  de lei.

În fapt, instanţa reţine că în data de 27.10.2018 petentul a fost sancţionat prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria ... nr. ..., f. 6, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 2 pct.25 şi 31 din Legea nr. 61/1991, reţinându-se faptul că, în acea dată, la ora 15.30, aflându-se la domiciliu său, în ..., a ascultat muzică la intensitate foarte ridicară, tulburând liniştea publică a cetăţenilor din zonă, iar la cererea justificată a organelor de control, de a prezenta un act de identitate, în vederea identificării, a refuzat.

În acest sens, s-a aplicat amendă contravenţională în cuantum de 400 de lei, respectiv 100 de lei.

Ulterior, în aceeaşi dată, a fost întocmit procesul verbal de constatare a contravenţiei  seria ... nr. ..., prin care s-a reţinut că în data de 27.10.2018, ora 20.00, în ..., acesta, aflându-se la domiciliul său, a tulburat ordinea şi  liniştea vecinilor, ascultând muzică la o intensitate foarte ridicată, adresând  cuvinte şi expresii jignitoare vecinilor săi.

În acest sens, s-a aplicat o amendă contravenţională în cuantum de 1.500 de lei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 25 pct. 1 şi 25 din legea nr. 61/1991.

Potrivit art. 20 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.

Astfel, deşi al doilea proces verbal, ce formează obiectul prezentei cauze,  a fost încheiat pentru una din contravenţiile constatate si prin procesul verbal seria ... nr..../27.10.2018, cea de-a doua fapta a fost constatata la un alt moment, respectiv la un interval de aproximativ 7 ore fata de prima faptă, nefiind incidente dispoziţiile prevăzute  de art. 20 din O.G. nr. 2/2001, articol care presupune ca faptele să fie constatate în acelaşi timp.

Faţă de aceste  aspecte, va respinge motivul de nulitate invocat de către petent cu privire la faptul că a fost sancţionat pentru aceeaşi faptă contravenţională.

În ceea ce priveşte motivul nulitate invocat de către petent, cu privire la faptul că au fost încălcate dispoziţiile art. 19 din O.G. nr. 2/2001, cu privire la martorul asistent, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.  19 din O.G. nr. 2/2001:

(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. 

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. 

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Analizând cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenţiei, instanţa constată că agentul constatator a menţionat faptul că petentul este cunoscut de către vecini ca o persoană cu un comportament violent, precum şi faptul că a luat cunoştinţă despre încheierea procesului verbal de constatare a contravenţiei, dar refuză să procedeze la semnarea acestuia.

Astfel, în cuprinsul procesului verbal agentul constatator a menţionat motivul pentru care acesta a fost încheiat in lipsa martorului, respectiv faptul că "petentul este cunoscut ca o persoană cu un comportament violent", fiind respectate deci prevederile art. 19 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001.

În plus,  lipsa semnăturii martorului,  care poate atesta doar că procesul verbal a fost încheiat în lipsa contravenientului şi nu chestiuni ce ţin de temeinicia faptelor,  nu este sancţionată cu nulitatea  necondiţionată de nicio vătămare, potrivit prevederilor art. 17 din OG nr. 2/2001 rep. iar petentul nu a demonstrat că prin acest fapt i s-a provocat o vătămare care să nu poată fi analizată şi înlăturată pe calea plângerii contravenţionale.

Faţă de aceste aspecte, instanţa va respinge ca neîntemeiat acest motiv de nulitate invocat de către petent, prin plângerea contravenţională formulată.

Însă,  instanţa reţine faptul că prin proesul verbal contestat, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 1.500 de lei, pentru săvârşirea a două contravenţii, fără ca acestea să fie individualizate.

Potrivit art. 10 alin. 1 din O.G. nr.2/2001, (1) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.

(2) Când contravențiile au fost constatate prin același proces-verbal, sancțiunile contravenționale se cumulează fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenția cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanță pentru prestarea unei activități în folosul comunității.

Pentru fiecare dintre contravenţiile reţinute în sarcina petentului, Legea nr. 61/1991 stabileşte o amenda cuprinsă între 200 si 1000 lei.

Organul constatator a stabilit o amenda globala în cuantum de 1.500 de lei, fără a menţiona care este sancţiunea aplicată pentru fiecare contravenţie în parte.

Or, în aceste condiţii, instanţa nu poate verifica daca agentul constatator a stabilit cate o sancţiune pentru fiecare contravenţie si nici proporţionalitatea sancţiunilor aplicate de agentul constatator cu privire la faptele săvârşite de petent, existând o multitudine de posibilităţi de aplicare a amenzilor pentru cele două fapte pentru a se ajunge la o amenda totala de 1.500 lei.

Astfel, textul de lege a permis agentului constatator, în situaţia constatării  concomitente a mai multor  fapte contravenţionale, încheierea unui singur proces verbal, însă fiecare faptă va trebui descrisă în mod individual, sancţionată în mod individual, şi ulterior cumulate sancţiunile aplicate.

În materia dreptului contravenţional, instanţa apreciază că se stabileşte o pedeapsă pentru fiecare contravenţie în parte, urmând ca, ulterior, să fie aplicate dispoziţiile art. 10 alin.2 din O.G. nr. 2/2001, în sensul că pedepsele se vor cumula aritmetic, rezultanta având, totuşi,. O limită maximă.

În acest cadru, instanţa nu poate face aprecieri asupra raportului de proporţionalitate existent între gradul de vinovăţie al petentului în săvârşirea contravenţiilor şi sancţiunile aplicate, motiv pentru care se impune anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanța va admite plângerea contravenţională formulată de petentul M.M., în contradictoriu cu intimatul I.J.J. Buzău, şi va anula procesul verbal de constatare a contravenţiei seria ... nr. ... şi măsurile dispuse prin acesta.