1.Acțiune în revendicare precizată. Soluția instanței de constatare a calității de proprietar al reclamantului în temeiul art. 1 cedo

Hotărâre 1316 din 04.02.2022


I. PROCEDURA

A. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 11156/299/2021 la data de 25.03.2021 reclamantul PF a formulat în contradictoriu cu pârâții PCP și DGITL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI, solicitând

1. În contra pârâtului PCP :

•Acțiune în revendicarea imobilului situat în București, XXX, sector 1 compus din teren în suprafață de 244mp locuința (P+1E) cu o suprafață construită la sol de 177,10 mp și garaj, cu o suprafață construită la sol de 27,90 mp și obligarea pârâtului la restituirea imobilului;

2. În contra pârâtului DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 BUCUREȘTI :

•Obligarea de a înregistra imobilul de mai sus pe numele său;

În motivare, în 14.03.2005 reclamanta împreună cu soțul său PC a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1062 prin care a cumpărat de la PG și PF dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, XXX, sector 1. PG a beneficiat de pe urma unui drept de abitație viageră.

Imobilul a fost dobândit de PG și PF prin contract de vânzare-cumpărare de la RM și RC contract autenficiat sub nr. 1861/31.07.1998.

La data de 25.11.2010 PN a decedat.

Încercând să plătească impozitele și taxele locale asupra imobilului a constatat că rol asupra acestui imobil acea fiica sa, PG, aceasta fiind decedată din data de 20.06.2018.

S-a solicitat pârâtei DITL ca în baza contractului de vânzare din 2005 și a extras CF pe numele său să inscrie imobilul.

DITL a refuzat căci PG figurează cu imobilul deținut în baza Sentinței civile nr. 4118/26.03.2008 definitivă și irevocabilă.

S-a solicitat compararea de titluri, titlul reclamantei fiind mai bine caracterizat.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 563 alin. 1, art. 565, art. 885, art. 1.164 și art. 1.528 C.civ.

B. Apărări - întâmpinare

Pârâtul PCP a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată.

Pârâtul DITL Sector 1 a solicitat respingerea cererii ca fiind neîntemeiată.

C. Disjungere și precizări

La termenul din 21.01.2022 instanța a dispus disjungerea capătului de cerere referitor la obligarea pârâtei DITL de a înscrie imobilul pe numele reclamantei și formarea unui nou dosar cu termen ulterior.

Prezentul dosar va avea drept părți reclamanta PF, respectiv pârât PCP.

La același termen de judecată reclamantul și-a precizat cererea arătând că înțelege să solicite în subsidiar și constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului în favoarea reclamantei.

D. Probe

În temeiul art. 258 rap. la art. 255 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat reclamantei administrarea probei cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă cauzei.

II. Soluţia instanţei

Având în vedere cele arătate mai sus, având în vedere că judecata se poartă între reclamanta PF, respectiv pârât PFP, iar obiectul judecății este, în principal, acțiunea în revendicare, iar, în subsidiar, acțiunea în constatarea dreptului de proprietate, instanța va proceda în principal la analiza întrunirii condițiilor art. 563 și urm. C.civ. referitoare la revendicare.

Conform art. 563 C.civ. ”Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deține fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul.”

Astfel condiția principală este ca proprietarul să fie deposedat de bunul său prin acțiunea ilicită a unei persoane care se consideră a fi posesor.

În cauza de față instanța consideră că este evident că nu acesta este cazul, căci pârâtul a recunoscut în totalitate că a folosit imobilul doar cu acordul bunicii sale, iar întreg litigiul este rezultatul unor probleme administrative în legătură cu DITL Sector 1.

Prin urmare nu se poate admite că există vreo încălcare al dreptului de proprietate a reclamantului, ci fără îndoială există o neclaritate între titularul actual al dreptului de proprietate în raport cu aparenta coexistență a două titluri de proprietate în favoarea a două persoane.

Această neclaritate instanța consideră că este reală și că poate conduce la îngrădirea exercitării dreptului de proprietate în defavoarea titularului său.

Având în vedere că dreptul de proprietate este consfințit în Constituție dar reprezintă și un drept fundamental al omului, remarcat în art. 1 Pr. 1 din CEDO, instanța consideră că este necesară intervenția sa pentru stabilirea persoanei care este actualul proprietar, astfel încât toate drepturile și obligațiile (inclusiv obligațiile fiscale) să poată fi exercitate în chip normal.

Prin Contractul de vânzare-cumpărare din 14.03.2005 PF (reclamanta) și PN (soțul său, decedat la momentul de față) au cumpărat de la PG (fiica reclamantei) și PF (soțul său) imobilul obiect al litigiului, anume cel situat la adresa : XXX – teren în suprafață de 244 mp, Locuință – C1 – în suprafață de 177,10 mp, C2 – garaj cu suprafață de 27,90 mp (f. 5-8).

Astfel, la acel moment dreptul de proprietate a fost transferat în patrimoniul reclamantei, alături de cel al soțului său, aceștia devenind proprietari deplini.

Acest lucru emană inclusiv din extrasul de carte funciară depus la dosarul cauzei (f. 8) la Partea a III-a figurând drept proprietar reclamanta alături de soțul dumneaei.

Faptul că ulterior într-un proces de divorț între foștii proprietari, anume PG și PN în tranzacția prin care s-a încetat starea de indiviziune și s-a tranșat partajul dintre soți figurează și dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv, nu poate constitui un temei de renaștere a dreptului de proprietate în favoarea vânzătorilor, căci dreptul de proprietate le-a părăsit în mod ferm patrimoniul la momentul anului 2005 atunci când aceștia au vândut imobilul.

Sentința civilă nr. 4118/26.03.2008 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București este o hotărâre judecătorească prin care se consfințește o tranzacție asupra partajării unor bunuri rezultate din căsătoria desfăcută, iar natura sa nu este constitutivă, ci declarativă.

Cu alte cuvinte, tot ce a făcut această Sentință civilă este să confirme faptul că soții au avut în trecut în patrimoniu respectivul bun, însă dreptul de proprietate asupra imobilului a fost transmis irevocabil în favoarea reclamantei și a soțului dumneaei la momentul anului 2005. 

Nu există dovada că respectivul contract fie a fost constatat nul absolut, fie nul relativ, fie rezoluționat, fie și-a încetat existența în orice mod.

Astfel la momentul de față situația juridică a imobilului între părțile litigiului de față este clară, în acord și cu Cartea funciară, reclamanta, alături de soțul său, defunctul PN, fiind deplini proprietari ai imobilului situat la adresa : XXX – teren în suprafață de 244 mp, Locuință – C1 – în suprafață de 177,10 mp, C2 – garaj cu suprafață de 27,90 mp.

Nu s-a făcut dovada succesiunii de pe urma domnului PN și nici a partajului succesoral făcut ca urmare a devoluțiunii succesorale. După realizarea acestor proceduri administrative se va stabili dacă reclamanta este unicul moștenitor, caz în care va deveni unic proprietar, ori există și alți succesori caz în care succesiunea va stabili cotele rămase asupra imobilului.

Având în acestea în vedere, instanța va admite în parte cererea și va constata că reclamanta, alături de soțul său, defunctul PN, sunt deplini proprietari ai imobilului situat la adresa : XXX – teren în suprafață de 244 mp, Locuință – C1 – în suprafață de 177,10 mp, C2 – garaj cu suprafață de 27,90 mp.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite în parte cererea precizată formulată de reclamanta PC în contradictoriu cu pârâtul PCP.

Constată că reclamanta, alături de soțul său, defunctul PN, sunt deplini proprietari ai imobilului situat la adresa : XXX – teren în suprafață de 244 mp, Locuință – C1 – în suprafață de 177,10 mp, C2 – garaj cu suprafață de 27,90 mp în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1062/14.03.2005.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.02.2022.