6.Cerere necontencioasă. Restituire taxă de timbru. Art. 45 alin. (1) lit. f) din o.u.g. nr.80/2013

Hotărâre 0 din 25.06.2021


Prin cererea înregistrată pe  rolul acestei instanțe la data de 24.05.2021 sub nr.19704/299/2021, petenta SNTFM - ”CM” S.A. a solicitat restituirea taxei de timbru, achitată în dosarul nr. 20998/299/2018, anexând în copie conformă cu originalul, Decizia Civilă nr. 1639A.

În drept s-au invocat dispozițiile art.45 alin. 1lit f) din OUG nr. 80/2013.

Analizând actele și lucrările dosarului sub aspectul cererii de restituire taxă de timbru, reține următoarele:

Prin  cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 28.07.2018 sub nr. 20998/299/2018, contestatoarea SNTFM - ”CM” S.A. a formulat în contradictoriu cu intimata MD, contestație împotriva executării silite începute de BEJ PC în dosarul de executare nr. 116/2018, prin care a solicitat diminuarea corespunzătoare a cheltuielilor de executare în  raport de volumul și complexitatea muncii desfășurate de avocat, expertul contabil și executorul judecătoresc, precum și anularea actelor de executare încheiate, inclusiv a expertizei contabile. Totodată, contestatoarea a solicitat întoarcerea executării silite, obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată și restituirea sumelor reținute/indisponibilizate din conturile societății.

Prin Sentința civilă nr. 24 din 08.01.2019 pronunțată de  Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr.20998/299/2018, s-a admis excepția tardivității formulării noului motiv de contestație și în consecință s-a respins contestația la executare întemeiată pe acest motiv, ca tardiv formulată; s-a admis în parte cererea formulată de contestatoarea SNTFM - ”CM” S.A.  în contradictoriu cu intimata MD, s-au anulat în parte actele de executare întocmite în dosarul de executare nr. 116/2018 al BEJ PC în privința sumei de 238 lei reprezentând consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale; s-a dispus întoarcerea parțială a executării silite, în sensul că a obligat intimata să plătească contestatoarei suma de 238 lei, obligând intimata să plătească contestatoarei suma de 65 lei cu titlu de cheltuieli de judecată - taxă judiciară de timbru aferentă cererii de întoarcere a executării silite și cheltuieli privind fotocopierea dosarului de executare și respingând restul cererii, ca neîntemeiată.

Ca urmare a exercitării căii de atac, prin Decizia nr. 1639A din 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 20998/299/2018, s-a admis excepția netimbrării apelului formulat de către apelantul SNTFM - ”CM” S.A.  invocată din oficiu și s-a anulat apelul formulat de către apelantul SNTFM - ”CM” S.A., ca netimbrat, respingându-se apelul formulat de către apelanta MD, ca neîntemeiat.

În conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. 1 lit f) din OUG nr.80/2013 ”Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului: f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă”.

Potrivit alin 2 al art.45 din OUG nr.80/2013 ”În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) și i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporțional cu admiterea contestației. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluționat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești”.

Raportând situația de fapt la dispozițiile legale incidente, față de admiterea în parte a  contestației la executare, în sensul anulării în parte a actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 116/2018 al BEJ PC în privința sumei de 238 lei reprezentând consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale, urmează să admită cererea formulată, iar în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 lit f) din OUG nr. 80/2013,  se va dispune restituirea taxei de timbru de 20 de lei (raportat la pretențiile admise - 238 lei) în favoarea petentei.