10.Cerere de emitere a ordonanței de plată. Excepția lipsei capacității procesuale de exercițiu

Hotărâre 6563 din 02.07.2021


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 București la data de 17.12.2020, creditoarea DIM S.R.L. a formulat cerere de emitere a ordonanței de plată împotriva debitoarei AKTOR S.A. – SUCURSALA BUCUREȘTI, pentru a fi obligată la plata sumei de 14.280 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, creditoarea a arătat de-a lungul timpului, părțile derulat un raport comercial, constând în închirierea unei automacarale pentru proiectul vizând proiectarea, execuția și finalizarea autostrăzii București-Brașov, fiind emisă în acest scop factura fiscală F MAC- 708/ 17.01.2019, pentru suma de 14.280 lei, scadentă la 16.02.2019. A mai susținut că acest din urmă document poartă semnătura și ștampila debitoarei, fiind o dovadă pertinentă a înregistrării sale în contabilitatea debitoarei, care a recunoscut dreptul creditoarei, conform dispozițiilor art. 2.538 C.proc.civ. A mai învederat că sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea ordonanței de plată, deținând o creanță lichidă exprimată în bani, exigibilă, deoarece termenul de plată era de 30 de zile de la data emiterii facturii, precum și certă, de vreme ce este cuprinsă documentul de plată și recunoscută către debitoare. A precizat că și-a îndeplinit obligația de notificare prin poștă conform dispozițiilor art. 1.015 C.proc.civ., prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, dar debitoarea nu a înțeles să își îndeplinească de bunăvoie obligația.

În drept, au fost invocate prevederile art. 1.014 și următoarele C.proc.civ.

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 200 de lei, potrivit art. 6 alin. (2) din O.U.G nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (fila nr. 5).

La data de 18.01.2021, debitoarea a depus la dosarul cauzei întâmpinare (filele nr. 29-33), prin care a invocat, cu prioritate, excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Sectorului 6 București, cu motivarea că, potrivit art. 10.2 din Contractul de Prestări servicii nr. 0072/A3 din data de 24.07.2018, în cazul în care litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, competența soluționare aparține instanțelor din București, iar potrivit art. 107 alin. (1) C.proc.civ., sediul său se află în București, sectorul 1. De asemenea, a mai invocat și excepțiile lipsei calității sale procesuale pasive, deoarece raportul juridic dedus judecății a fost încheiat, în realitate între creditoare și societatea Aktor S.A. Grecia, în calitate de lider al asocierii, astfel că aceasta din urmă este singura titulară a drepturilor și obligațiilor izvorâte din contract. A susținut că, deși sucursala unei societăți poate sta în judecată, conform art. 56 alin. (2) C.proc.civ., justificarea existenței capacității de folosință nu este suficientă pentru exercitarea acțiunii civile împotriva sa, de vreme ce societatea-mamă este parte în contract și asupra sa se răsfrâng efectele acestuia.

 Debitoarea mai invocat și excepția lipsei capacității sale de exercițiu, întrucât este o entitate fără personalitate juridică, ce reprezintă un simplu dezmembrământ al societății comerciale, fiind integrată organic societății-mamă și dependentă din punct de vedere economic și financiar de aceasta. A subliniat că Aktor S.A. Grecia este subiectul de drept care și-a asumat drepturi și obligații față de creditoare, sucursala acționând exclusiv în calitate mandatar al societății mamă, fără a putea să îi fie angajată răspunderea juridică.

 În subsidiar, a susținut și inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată, deoarece nu au fost îndeplinite, în mod cumulativ, condițiile speciale ale procedurii ordonanței de plată, deoarece nu i-a fost comunicată, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, somația de plată. A precizat că i-a fost transmis un plic fără a se face dovada conținutului acestuia, astfel că nu se poate determina dacă a fost în concret notificată asupra de achitarea debitului. A mai susținut că, potrivit prevederilor art. 1.951 și 1.953 alin. (1) și (2) C.civ., în cazul contractului de asociere, membrii asocierii își asumă obligații în nume propriu, asocierea neavând, în realitate, personalitate juridică. În acest context a subliniat procedura prealabilă ar fi fost legal îndeplinită dacă somația ar fi fost transmisă către Asociere și Aktor S.A. Grecia, iar nu exclusiv către sucursală.

Prin Sentința civilă nr. 2410 din data de 23.03.2021, Judecătoria Sectorului 6 București a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea acestei instanțe, cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 19.04.2021

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat pentru părți proba cu înscrisuri, considerând-o admisibilă și concludentă, în temeiul art. 255 alin.(1) C.proc.civ. (filele nr. 5-10, 166-176).

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, reţine următoarele:

În fapt, între Aktor S.A. – Euro Construct Trading’98 S.R.L, lider al asocierii fiind Aktor S.A. și creditoare, a fost încheiat contractul de închiriere și prestări servicii nr. 0072/A3 din 24.07.2018, având ca obiect închirierea unei automacarale model Man 20 tone cu braț de 26 ms, împreună cu accesoriile necesare, precum și cu operatorii aferenți, în schimbul plății tarifului convenit prin Anexa nr. 1 la convenție (filele nr. 166 – 176). În executarea contractului, a fost emisă factura fiscală seria MAC nr. 708 din 17.01.2019, pentru suma de 14.280 lei, reprezentând contravaloare închiriere automacara (filele nr. 6-8).

Analizând cu prioritate, conform dispozițiilor art. 249 C.proc.civ., excepțiile invocate de către debitoare în cuprinsul întâmpinării, reține următoarele:

Cu titlu preliminar, făcând aplicarea prevederilor art. 248 alin. (2) C.proc.civ., conform cărora dacă s-au invocat simultan mai multe excepții, se impune determinarea ordinii de soluționare a acestora în funcție de efectele pe care le produc, instanța se va pronunța mai întâi asupra excepției lipsei capacității procesuale de exercițiu și apoi asupra excepției lipsei calității procesuale pasive.

Referitor la excepția lipsei capacității procesuale de exercițiu, se constată că, potrivit  prevederilor art. 41 alin. (2) C.proc.civ., asociațiile şi societățile care nu au personalitate juridică pot fi chemate în judecată, în calitate de pârâte, dacă au organe proprii de conducere, trebuind astfel ca acestea să dețină o anumită autonomie decizională și voință proprie. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 42 C.proc.civ., chiar şi entitățile fără personalitate juridică pot sta în judecată, dacă sunt autorizate în chipul arătat, în legile sau statutele care rânduiesc capacitatea sau organizarea lor.

Cu toate acestea, se impune a se preciza că sucursalele nu sunt entități cu personalitate juridică, ele fiind dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților comerciale și se înregistrează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului din județul în care vor funcționa, conform prevederilor art. 43 alin. (1) ale Legii nr. 31/1990. Așa fiind, sucursala nu are aptitudinea de a avea drepturi și obligații proprii, fiindcă nu deține capacitate civilă de folosință și nici un patrimoniu propriu, drepturile și obligațiile atribuite acesteia fiind, de fapt, ale societății-mamă. Orice drept și orice obligație se poate naște doar în patrimoniul societății-mamă și doar în cazul existenței unui mandat acordat de aceasta pentru încheierea actului. Așa fiind, sucursala nu poate avea calitatea de parte în prezenta cauză, în condițiile în care nu are capacitate de folosință, care este formată din toate drepturile civile pe care persoana juridică le poate dobândi și din obligațiile pe care și le poate asuma, al cărei început coincide cu momentul dobândirii personalității juridice. Deși societatea-mamă poate fi reprezentată de sucursală în baza unui mandat ratificat de aceasta, o asemenea împrejurare nu îi conferă sucursalei capacitate de folosință.

Instanța subliniază că sucursala exercită în raporturile cu terții o funcție de mandat (cu sau fără reprezentare) în limitele împuternicirii primite de la societatea-mamă prin actul de înființare sau printr-un act ulterior, precum și faptul că ea poate încheia acte juridice în limitele mandatului primit, fie în numele societății-mamă, fie în nume propriu, dar pe socoteala firmei primare.

În cauză, se constată că, în cuprinsul cererii de chemare în judecată, creditoarea a indicat ca pârâtă pe Aktor S.A. Grecia - Sucursala București, în cuprinsul contractului de prestări servicii invocat, sucursala fiind indicată ca reprezentat al Aktor Societate Tehnică Anonimă (Aktor S.A.) – Grecia. Așa fiind, instanța, constatând că lipsa capacității de folosință, presupune, implicit, și o lipsă a capacității de exercițiu, va admite excepția invocată și va respinge cererea de emitere a ordonanței de plată, ca fiind formulată împotriva unei entități lipsite de capacitate procesuală de exercițiu.

Față de efectul pe care admiterea acestei excepții îl produce asupra soluționării cauzei, instanța nu se va ai preocupa de analiza celorlalte motive invocate.