Contestație la executare

Sentinţă civilă 399 din 26.02.2019


Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin prezenta cerere înregistrată sub nr. .............., contestatoarea ................. în contradictoriu cu intimata ........................., a formulat contestație împotriva executării silite efectuate în dosarul execuțional nr. ................ al SCPEJ .................., respectiv împotriva încheierii de încuviințare a executării silite pronunțată la data de ................... de Judecătoria Ploiești în dosarul nr. ................, a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită, a somației și dispoziției de poprire  emise la data de 30.07.2018, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, art. 663 alin. (4) C.p.c. cu privire la caracterul exigibil al creanței, lipsa notificării din partea creditoarei pentru declararea scadenței anticipate a creditului, fapt pentru care consideră că nu putea fi obligată la valoarea creditului în totalitate, ci doar la ratele din credit care erau scadente la data formulării cererii de executare silită. Din această cauză și cheltuielile de executare silită stabilite de executor sunt apreciate ca nefiind dovedite și justificate. A solicitat instanței și reducerea obligațiilor debitorului asumate prin contractul de credit nr. ................... în raport cu obiectul acestuia, respectiv la suma de 1.500 lei rambursată efectiv de către creditoare la data încheierii contractului de credit în baza art. 1.551 C. civ., reducerea ratei dobânzii stipulate la pct. 2.1 pct. B din contractul de credit la o valoare care să permită menținerea echilibrului contractual, dobânda anuală de 80% fiind excesiv de mare, situație care contravine atât dispozițiilor codului civil, cât și bunei credințe, și constatarea nulității absolute consecință a caracterului abuziv a clauzei contractuale stipulate în contract la 2.1.lit. c) cu privire la comisionul de administrare, deoarece pentru acordarea creditului se percep două costuri fapt ce a determinat un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. Apreciază că sunt îndeplinite condițiile art. 4 din Legea nr. 193/2000 care transpune în dreptul intern Directiva nr. 93/13/CEE a Consiliului Europei privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii: ”o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși  sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei -credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților”, contestatoarea neavând nicio posibilitate de negociere.

În fapt, arată că a încheiat cu intimata contractul de credit nr. ................. în data de ............... prin care  a contractat un credit în sumă de 3.500 lei, însă în realitate nu i-a fost plătită decât suma de cca 1.500 lei.

Arată că la data semnării contractului nu i-au fost prezentate condițiile generale de afaceri ale bănci, singurul înscris fiind contractul de credit însă nici acesta ne era completat cu suma împrumutată și valorile dobânzilor și comisionarelor decât în același timp ce a semnat contractul. Nu i-au fost aduse nici un fel de explicații deoarece persoana care reprezenta creditoarea nu avea studii de specialitate. A observat ulterior toate costurile creditului, faptul că nu a încasat valoarea totală, a purtat discuții cu reprezentantul creditoarei și a fost asigurată că se vor diminua costurile Însă fără să primească o notificare în sensul prevederilor art. 7.1 pct. b) din contract a constatat că s-a demarat executarea silită a cărei anulare o solicită pentru o creanță pe care nu o datorează și fără respectarea obligațiilor asumate prin contract.

În dovedire , proba cu înscrisuri și expertiză în specialitate contabilitate.

În drept, art. 712,713 alin. 3 C.p.c., Legea nr. 193/2000, Directiva nr. 93/13/CEE, art. 1.170.,art. 1.257, art. 1.551 C. civ.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 430 lei (f.94).

Intimata a formulat întâmpinare și a solicitat respingerea tuturor capetelor de cerere ca neîntemeiate. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Arată că în data de ................ între părți s-a încheiat contractul de credit nr. .................., contestatoarea fiind împrumutată cu 3.500 lei, rambursarea urmând a fi efectuată în 60 de rate săptămânale. Deoarece contestatoarea a efectuat plăți cu intermitențe prin notificarea cu nr. ....... din ..............., comunicată prin executor judecătoresc la data de .................. a informat-o despre întârzierea la plată. Întrucât, și în continuare, debitoarea a stat în pasivitate cu privire la executarea obligației de plată, creditoarea a reziliat contractul informând contestatoarea prin notificarea de reziliere având nr. de ieșire ................ din data de .............., comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, dar contestatoarea a refuzat primirea plicului, acesta a fost returnat către intimată la expirarea perioadei de păstrare la oficiul poștal în circumscripția căreia se regăsește adresa de domiciliu a contestatoarei. Anterior demarării procedurii se arată că contestatoarea a fost informată și de iminența începerii procedurii execuționale prin notificarea cu nr. de ieșire ............. din ............. Deoarece nu a efectuat plăți, intimata s-a adresat SCPEJ menționat în vederea  executării silite.Mai precizează că suma remisă contestatoarei a fost de 3.500 lei, contrar susținerilor acesteia, dispoziția de plată cu seria .......... nr. ............ din data de .............., purtând semnătura olografă a contestatoarei.

Solicită respingerea și susținerilor contestatoarei cu privire la rata dobânzii și comisionul de administrare, clauzele fiind clare și inteligibile, iar aceste clauze care definesc elementul principal al contractului sunt parte a prețului contractului fiind exceptate de legiuitor de la evaluarea caracterului abuziv.

În dovedire s-au depus înscrisuri (f. 29-37).

La termenul de judecată din 22.01.2019 contestatoarea a renunțat la proba cu expertiză în specialitate contabilitate.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanţa reține următoarele:

Între părţi, respectiv între ............................ în calitate de creditor şi ............., în calitate de debitor, s-a încheiat contractul de credit nr. ............. din data de .............., având ca obiect acordarea unui credit în valoare 3.500 lei, în schimbul achitării unei rata fixe conform condiţiilor agreate de părţi pentru o perioadă de 60 săptămâni (f. 47-53).

Potrivit dispoziției de plată seria ...... nr. .............. din data de .............. (f. 56) contestatoarei i-a fost înmânată suma de 3.500 lei, dispoziția de plată purtând semnătura olografă a acesteia, în ciuda susținerilor debitoarei, iar aceasta nu a contestat semnătura, astfel încât instanța apreciază ca neîntemeiate afirmațiile contestatoarei că în realitate i-au fost înmânate ”cca. 1.500 lei”

Potrivit susținerilor intimatei-creditoare, necombătute în niciun fel de către  contestatoarea-debitoare,  aceasta din urmă a efectuat numai 4 plăți ultima fiind la data de ............ (f. 29).

La data de ............ creditoarea a transmis debitoarei, prin executor judecătoresc, notificarea cu nr. ........... din .......... (f. 58), prin care a informat-o despre întârzierea la plată, despre cuantumul debitului existent la acea dată, respectiv 1.950,1 lei şi  a informat-o că în termen de 30 de zile de la data prezentei notificări vor proceda la declararea scadenței anticipate a întregului credit și rezilierea acestuia.

Prin notificarea de reziliere având nr. de ieșire ........... din data de ................ (f. 59), comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, returnată către intimată la expirarea perioadei de păstrare la oficiul poștal în circumscripția căreia se regăsește adresa de domiciliu a contestatoarei, ca urmare a neridicării acesteia de contestatoare s-a declarat scadența anticipată a creditului la data de ............

Prin notificarea cu nr. de ieșire ..........din .................  (f. 60), anterior demarării procedurii, contestatoarea a fost informată și de iminența începerii procedurii execuționale în caz de neplată în termen de 30 de zile de la notificare. Nici aceasta notificare nu a fost ridicată de către contestatoare, deși a fost trimisă la adresa de domiciliu a acesteia.

În raport cu cele prezentate, instanța apreciază că cererea creditoare de executare silită, formulată și înregistrată pe rolul SCPEJ ...............,  în vederea recuperării creanței în cuantum de 5.188,37 lei s-a făcut în temeiul unui contract ce constituie titlu executoriu, fiind o creanță certă, lichidă și exigibilă, astfel încât va respinge ca neîntemeiate susținerile contestatoarei în sens contrar, iar încheierea  nr. ........... din ............... pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul nr. .............. prin care s-a încuviințat executarea silită a titlului de credit, respectiv contractul de credit nr. ............... este legal dispusă.

În ceea ce privește cheltuielile de executare stabilite prin încheierea nr. ............ din data de ..............., în cuantum de 1.235,42 lei (TVA inclus) – f. 68, instanța apreciază că acestea respectă dispozițiile art. 670 alin 3 C.p.c., ale art. 39 din Legea nr. 188/200, republicată, și ale Ordinului ministrului justiției nr. 2550/C/2006, astfel cum a fost modificat, nefiind întemeiate susținerile contestatoarei.

Referitor la cererea debitoarei de reducere a ratei dobânzii stipulate la pct. 2.1 pct. B din contractul de credit la o valoare care să permită menținerea echilibrului contractual, dobânda anuală de 80% fiind excesiv de mare, situație care contravine atât dispozițiilor codului civil, cât și bunei credințe, și constatarea nulității absolute consecință a caracterului abuziv a clauzei contractuale stipulate în contract la 2.1.lit. c) cu privire la comisionul de administrare, deoarece pentru acordarea creditului se percep două costuri, fapt ce a determinat un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, instanța apreciază că contestatoarea are în vedere constatarea de către instanță a  caracterului abuziv al acestora. În raport cu acestea, instanța reține următoarele:

Contractul de credit, ce face obiectul analizării existenței unor clauze abuzive,  intră sub incidența dispozițiilor Legii nr. 193/2000.

Potrivit art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000, ”evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil”.

De asemenea, potrivit art. 4 alin. 2 din Directiva Consiliului 93/13/CEE, care a fost transpusă în dreptul intern prin Legea nr. 193/2000, ”aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu priveşte nici definirea obiectul contractului, nici justeţea preţului sau a remuneraţiei, pe de o parte, faţă de serviciile sau bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar şi inteligibil”.

Astfel, instanţa constată că dispoziţiile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000 şi ale art. 4 alin. 2 din Directiva Consiliului 93/13/CEE nu exclud automat şi nediferenţiat de la controlul caracterului abuziv clauzele referitoare la preț, ci fac referire la adecvarea dintre preț şi serviciile sau produsele oferite în schimb, fiind necesar să existe o contraprestație corespunzătoare prețului perceput şi la necesitatea ca, pentru a nu putea face obiectul controlului, clauza referitoare la preț să fie exprimată în mod clar şi inteligibil.

De asemenea, instanța reține din dispozițiile arătate mai sus, că o clauză contractuală poate fi considerată abuzivă, dacă nu a fost negociată direct cu consumatorul şi dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei.

În concret, raportat la cauza de față, se apreciază că nu sunt îndeplinite condițiile arătate mai sus, pentru a se considera că acele clauze indicate de contestator în acţiune, respectiv art. 2.1.lit. b  rata dobânzii anuale de 80%; art. 2.1. lit. c) care prevede că se percepe comision de administrare  de 24% aplicat la soldul curent al creditului sunt abuzive.

De altfel la art. X. 10.1.3 din contract se arată că anterior semnării contractului de  către contestatoare i-au fost furnizate toate informațiile și documentele prevăzute de O.U.G nr. 50/2010 privind contractele de credit  iar la 10.1.4 se arată că debitoarea are cunoștință, înțelege și acceptă clauzele prezentului contract și că au fost negociate  cu creditorul, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992, O.U.G. nr. 50/2010, ale Legii nr. 193/2000, Legii nr. 287/2009. Ca atare, aceste clauze au fost negociate cu debitoarea, nefiind abuzive, având în vedere că ele au fost exprimate în mod clar şi inteligibil (la art. 3.1.1.1 lit a) fiind explicat pentru ce se percepe comisionul de administrare iar la art. 3.2. explicitată dobânda), au fost negociate cu consumatorul şi prin ele însele sau împreună cu alte prevederi din contract, nu creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

În concluzie, se apreciază că este neîntemeiată în totalitate contestaţia la executare, motiv pentru care ea va fi respinsă.

În temeiul art. 453 alin. (1) C.p.c și având în vedere opțiunea intimatei, instanța va lua că intimata va solicita pe cale separată cheltuielile de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare formulată de către contestatoarea ................... ..., cu domiciliul .............., în contradictoriu cu intimata ....................., cu sediul în .............., ca neîntemeiată.

Ia act că intimata înţelege să solicite cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată astăzi, 26.02.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte,  Grefier,