Posibilitatea analizării actelor de executare întocmite în cadrul unei executări silite încetate numai cu privire la efectul întreruptiv al prescripției dreptului de a obține executarea silită invocate în cursul unei noi executări silite.

Hotărâre 857 din 19.11.2020


Contestație la executare. Posibilitatea analizării actelor de executare întocmite în cadrul unei executări silite încetate numai cu privire la efectul întreruptiv al prescripției dreptului de a obține executarea silită invocate în cursul unei noi executări silite.

Încheierea nr. 857/2020/19.11.2020 a Judecătoriei Galaţi, definitivă prin neapelare

În fapt, la data de 29.08.2007 a fost încheiat contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. ___ între B____ C____ R____ și contestatoare, având ca obiect acordarea unui credit în valoare de 14.986 euro ( f. 42).

La data de 05.05.2010 a fost emisă notificarea de cesiune de creanță între B___ C___ R___ și S____ S.___. prin care s-a adus la cunoștința contestatoarei cesionarea creanței la data de 10.02.2010 (f. 106). Nu s-a făcut dovada comunicării acestei cesiuni de creanță către debitoare.

La data de 24.03.2014 creditoarea S____ S.____ a formulat cerere de executare silită a contestatoarei, această cererii fiind încuviințată de Judecătoria Brăila, prin încheierea din data de 07.04.2014, în cadrul dosarului de executare nr. ___/2014 al BEJ Plăcintă Adina Maria (f. 148). Ulterior, prin încheierea din data de 21.06.2018, în cadrul acestui dosar de executare, s-a dispus încetarea executării silite întrucât executarea silită nu poate fi efectuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului (f. 243).

La data de 11.12.2017 a fost emisă notificarea de cesiune de creanță între S_____ S.____. și intimata I_____ S.____. prin care s-a adus la cunoștința contestatoarei cesionarea creanței la data de 07.12.2017 (f. 20). Nu s-a făcut dovada comunicării acestei cesiuni de creanță către debitoare, dovada comunicării fiind returnată cu mențiunea „nimeni să semneze” (f. 22).

Ambele cesiuni de creanțe au fost notate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Imobiliare.

La data de 10.01.2020 intimata I_____ a formulat în fața B.E.J. Caraman Cosmin cerere de demarare a executării silită împotriva contestatoarei ( fila 14), cerere admisă prin încheierea nr. ___/2020 din 10.01.2020, prin care s-a dispus și deschiderea dosarului de executare nr. ___/2020 ( fila 58).

Prin încheierea nr. ____/17.01.2020 pronunțată de Judecătoriei Galați în dosarul nr. _____/233/2020 a fost încuviințată executarea silită împotriva contestatoarei în baza contractului de credit nr. _____/29.08.2007 ( fila 65).

La data de 03.02.2020 a fost emisă somație pe numele contestatoarei, somație comunicată la data de 05.02.2020 ( filele 68).

În drept, potrivit art. 712 alin. 1 Cod de procedură civilă „ Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare”.

Contestatoarea a invocat prescripția dreptului intimatei de a obține executarea silită.

Conform art.6 și 7 din Decretul nr.167/1958, lege aplicabilă față de data titlului executoriu, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, care începe să curgă de la data când se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită.

Cu referire la aplicabilitatea în timp a prevederilor de drept material ce reglementează prescripția extinctivă, instanța reține că potrivit art.201 din legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil prescripțiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt și rămân supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.

În cauza, se reține că executarea silită desfășurată în dosarul de executare nr. ____/2020 al B.E.J. Caraman Cosmin privește creanța obiect a contractului de credit nr. ____/29.08.2007 între Banca Comercială Română și contestatoare.

Totodată, se observă că intimata nu a menționat data declarării scadente a creditului.

Prin contractul de credit încheiat de bancă cu debitoarea, s-a acordat acesteia din urmă un credit în valoare de 14.986 euro, pe o durata de 120 luni.

Deoarece la dosarul cauzei nu s-a depus notificarea de declarare a scadenței anticipate a debitului menționat în contractul de credit, în lipsa acestuia instanța concluzionează că întreaga creanță rezultată din contractul de credit mai sus menționat a fost declarată scadentă anticipat de către instituția bancară creditoare, în vederea recuperării sale, la momentul intervenirii primei cesiunii de creanță din data de 10.02.2010, acesta fiind momentul maxim obiectiv la care debitorul a fost decăzut din beneficiul termenului de rambursare a ratelor de credit scadente în viitor.

Așadar, instanța va reține incidența în cauză a prevederilor Decretului nr.167/1958 în privința tuturor prestațiilor rezultate din contractul de credit, având în vedere că scadența anticipată a acestora a avut loc cel mai târziu la data de 10.02.2010, data primei cesiuni de creanță.

Înainte de a analiza pe fond intervenirea sau nu a prescripției dreptului creditoarei de a solicita executarea silită, instanța ține să menționeze că, în prezenta cauză a fost învestită cu o contestație la executare având ca obiect actele de executare ce fac obiectul dosarului de executare nr. ____/2020 al BEJ Caraman Cosmin, iar nu și cu privire la legalitate actelor de executare din dosarul inițial nr. ____/2014 al BEJ Plăcintă Adina Maria. Instanța va avea în vedere actele de executare din acest din urmă dosar doar în măsura în care acestea ar putea constitui cauze de întrerupere sau suspendare a cursului prescripției extinctive, cu impact asupra dreptului de a cere executarea in dosarul de executare nr. ____/2020 al BEJ Caraman Cosmin.

Instanța constată că la dosarul cauzei nu a fost depusă o notificare din partea băncii de declarare a scadenței anticipate a contractului de credit. Cu toate acestea, prin contractul de cesiune de creanță inițial a fost cesionată întreaga sumă restantă, în cuantum de 72.302,96 lei (la data de 10.02.2010 – fila 105), aspect din care se deduce logic faptul că anterior cesiunii de creanță, instituția bancară a procedat la declararea scadenței anticipate a creditului și la calcularea sumei cu care debitorul figura restant.

Astfel, este fără echivoc împrejurarea că, anterior cesionării creanței, Banca a declarat împrumutul scadent anticipat, chiar dacă o asemenea dovadă nu se regăsește la dosar.

Așadar, termenul de trei ani în care intimata putea obține executarea silită  început să curgă cel mai târziu la data de 10.02.2010 (data la care a fost cesionată pentru prima dată creanța) și s-a împlinit la data de 10.02.2013, fără ca intimata (sau creditorii anteriori) să întreprindă în cauză vreun act de executare silită sau vreun act care să întrerupă curgerea acestui termen.

Totodată, instanța apreciază că înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și încheierea contractului de cesiune de creanță  nu reprezintă cauze de întrerupere a cursului prescripției dreptului de a obține executarea silită.

În consecință, intimata nu mai era îndreptățită să solicite și să obțină punerea în executare a contractului de credit nr. _____/29.08.2007, după un interval de 3 ani de la data la care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, întrucât prin împlinirea termenului de 3 ani prevăzut de lege, acest contract și-a pierdut puterea executorie în ceea o privește pe intimată, după cum dispun prevederile art. art.6 și 7 din Decretul nr.167/1958.

Un alt argument în sprijinul acestei soluții este interpretarea în cauză a dispozițiilor art. 705 C.pr.civ. care dispun că „în cazurile prevăzute de art. 703 alin. 1 pct. 2  se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită”.

Într-adevăr, se observă că prima executarea silită demarată împotriva debitoartei a fost începută la data de 24.03.2014 în dosarul de executare nr. _____/2014 al BEJ Plăcintă Adina Maria (f. 148), dar această cerere de executare nu poate fi reținută ca un act întreruptiv al cursului prescripției, deoarece la data de 24.03.2014 prescripție era deja împlinită.

Totodată, chiar având în vedere legalitatea actelor de executare din dosarul de executare nr. _____/2014 al BEJ Plăcintă Adina Maria (acestea fiind legale în măsura în care nu au fost contestate în termen, iar o instanță nu a dispus anularea acestora), dreptul creditoarei de a solicita reluarea executării silite trebuia exercitat înăuntrul termenului de prescripție, astfel cum dispune art. 705 alin. 1 C.pr.civ.

Or, cum instanța a reținut mai sus că dreptul de a solicita executarea silită s-a împlinit încă de la data de 10.02.2013, reiese cu evidență că cererea de executare silită depusă la data de 10.01.2020 este tardivă sub acest aspect.

Pentru aceste motive, instanța constată că executarea silită a fost demarată în mod nelegal în cauza de față, cu nesocotirea prevederilor Codului de procedură civilă, sens în care va constata că în prezenta cauză a intervenit prescripția dreptului de a cerere executarea silită în baza contractului de credit nr. _____/29.08.2007, va admite contestația la executare și va anula toate actele de executare întocmite în dosarul de executare silită nr. ____/2020 al BEJ Caraman Cosmin.

Referitor la  capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecată, instanța va lua act că reprezentantul contestatoarei a precizat cu ocazia dezbaterilor de fond că va solicita aceste cheltuieli pe cale separată.

Totodată, pentru faptul că nu s-a facut dovada de către contestator a achitării contravalorii xerocopierii dosarului de executare nr. _____/2014 al BEJ Plăcintă Adina Maria, se va dispune obligarea contestatoarei la plata către BEJ Plăcintă Adina Maria a sumei de 243,95 lei, contravaloarea xerocopierii dosarului de executare.