Autorizare căsătorie minor

Sentinţă civilă 589 din 06.06.2019


Titlu autorizare căsătorie minor

Tip speta Sentinţă civilă

Numar speta 589

Data speta  06.06.2019

Domeniu asociat cerere cu caracter necontencios

Continut speta Fiind îndeplinite condiţiile de art. 272 alin. 2 Cod procedură civilă, în sensul că  părinţii  minorei şi-au exprimat acordul pentru încheierea căsătoriei şi există şi un aviz medical din care rezultă că minora este aptă pentru căsătorie, instanța a autorizat căsătoria petentei minore cu intimatul.

ROMANIA

JUDECATORIA LIPOVA  OPERATOR ...

DOSAR Nr. ...

ÎNCHEIEREA NR. ...

Şedinţa camerei de consiliu din ...

Preşedinte: ...

Grefier: ...

Se procedează la soluţionarea cererii cu caracter necontencios în cauza având ca părţi pe petenta minoră ...., prin reprezentanţi legali ... şi ... şi pe intimatul ..., având ca obiect autorizare căsătorie minor.

La apelul nominal, se prezintă petenta, asistată de avocat ... din Baroul ..., reprezentanţii legali ai petentei şi intimatul, personal.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cererea este timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 20 lei.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul cauzei, după care, după care instanţa îşi verifică competenţa.

Se pune în discuţie să se procedeze la interogarea reprezentanţilor legali ai petentei, referitor la autorizarea căsătoriei fiicei minore ai acestora.

 Reprezentanţii legali ai minorei sunt de acord.

 Se procedează la interogarea reprezentanţilor legali ai petentei minore.

 Se pun în discuţie cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive.

Reprezentanta petentei solicită admiterea cererilor de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive. Depune următoarele înscrisuri: cartea de identitate a reprezentantului legal al minorei, Declaraţia nr. ...,certificatul de înregistrare emis de ... şi cartea de identitate a petentei minore.

Se soluţionează cererile de probaţiune.

Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa declară terminata etapa de cercetare a procesului şi acordă cuvântul pentru dezbaterea fondului cauzei.

 Reprezentanta petentei solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Intimatul solicită este de acord cu cererea de chemare în judecată aşa cum a fost formulată. Nu solicită cheltuieli de judecată.

INSTANŢA:

Constată că, prin cererea înregistrată la .... la această instanţă, petenta minoră ..., prin reprezentanţi legali ... şi ... şi pe intimatul .... 

 Petenta minoră, prin reprezentanţi legali, a argumentat că este născută la data de ..., urmând să împlinească vârsta de 18 ani, la data de ... .

Petenta minoră, prin reprezentanţi legali, a precizat că îl cunoaşte pe intimatul ..., de mai mult timp, iar de aproximativ doi ani, între aceştia s-a legal o relaţie de dragoste.

 Petenta minoră, prin reprezentanţi legali, a mai argumentat că doreşte să îşi întemeieze o familie cu intimatul, iar părinţii viitorilor soţi sunt de acord cu relaţia şi căsătorie, hotărând ca evenimentul căsătoriei să aibă loc la data de ... .

Intimatul este în vârstă de ... de ani, lucrează ca şofer la ..., având şi calitatea de administrator unic al societăţii.

De asemenea, petenta minoră, prin reprezentanţi legali, a mai precizat că intimatul va fi întreţinătorul familiei viitorilor soţi, urmând să fie sprijiniţi şi de părinţii acestora.

Petenta minoră, prin reprezentanţi legali, a precizat că urmează să aibă loc de muncă după terminarea liceului, în timp ce va urma cursurile universitare.

De asemenea, petenta minoră, prin reprezentanţi legali, a mai precizat că pastorul la care urmează să fie celebrată căsătoria în luna august, este de acord cu căsătoria viitorilor soţi, cunoscând despre aceştia că sunt două persoane care se iubesc şi doresc să îşi întemeieze o familie.

Petenta minoră, prin reprezentanţi legali  mai argumentat că ambele părţi provin din familii de religie penticostală.

Petenta minoră, prin reprezentanţi legali a precizat că, la data de ... , a încheiat o convenţie de prestări servicii cu ...., având ca obiect serviciile organizate în sala de evenimente, reprezentând petrecerea pentru ziua nunţii.

De asemenea, petenta minoră, prin reprezentanţi legali  a mai argumentat că intimatul, respectiv viitorul soţ al acesteia, a încheiat un contract de închiriere, având ca obiect o casă de locuit situată în ...., unde  viitorii soţi urmează să locuiască împreună.

În drept, cererea este întemeiată pe art. 272 alin. 2 Cod civil, art. 527 şi următoarele Cod procedură civilă.

Pentru probațiune, petenta minoră, prin reprezentanţi legali, a depus: cărţile de identitate ale petentei minore, cărţile de identitate ale reprezentanţilor legali ai minorei, cartea de identitate a intimatului, adeverinţă medicală, Adeverinţa din data de ..., Convenţie prestări servicii din data de ..., Cererea pentru încheierea unui contract de închiriere spaţiu cu destinaţie locuinţă nr. ..., Contractul de închiriere încheiat la data de ..., Procesul – verbal din data de ..., fişa de calcul, Adeverinţa nr. ....

Intimatul nu a depus întâmpinare.

Verificându-şi competenţa potrivit dispoziţiilor art. 131 al. 1 Noul Cod de Procedură Civilă raportat la art. 32 al. 2 din OG nr. 2/2001, instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cerere.

 Pentru soluţionarea cererilor de probaţiune formulate de către părţi, se procedează astfel:

 În temeiul art. 254 alin. 1 Cod procedură civilă, va încuviinţa ca vizând probe necesare soluţionării cauzei, cărţile de identitate ale petentei minore, cărţile de identitate ale reprezentanţilor legali ai minorei, cartea de identitate a intimatului, adeverinţă medicală, Adeverinţa din data de ..., Convenţie prestări servicii din data de ..., Cererea pentru încheierea unui contract de închiriere spaţiu cu destinaţie locuinţă nr. ..., Contractul de închiriere încheiat la data de ..., Procesul – verbal din data de ..., fişa de calcul, Adeverinţa nr. ... şi poziţia reprezentanţilor legali ai minorei petente.

Conform  art. 238 alin. 1 Cod procedură civilă, nemaifiind alte probe de administrat, instanţa va constata că nu este cazul să se stabilească durata estimativă a procesului, întrucât cauza se află în stare de soluţionare.

Analizând probele administrate în cauză, respectiv; cărţile de identitate ale petentei minore, cărţile de identitate ale reprezentanţilor legali ai minorei, cartea de identitate a intimatului, adeverinţă medicală, Adeverinţa din data de ..., Convenţie prestări servicii din data de ..., Cererea pentru încheierea unui contract de închiriere spaţiu cu destinaţie locuinţă nr. ..., Contractul de închiriere încheiat la data de ..., Procesul – verbal din data de ..., fişa de calcul, Adeverinţa nr. ..., cartea de identitate a reprezentantului legal al minorei, Declaraţia nr. ..., certificatul de înregistrare emis de O.N.R.C. şi cartea de identitate a petentei minore şi poziţia reprezentanţilor legali ai minorei petente, instanţa reţine următorul raport juridic litigios:

Instanţa reţine că, din actele de stare civilă rezultă că petenta ... este fiica lui ... şi ....

Certificatul medical prenupţial nr. ..., întocmit de medicul . .., confirmă că petenta ... este aptă din punct de vedere medical pentru încheierea căsătoriei cu persoana majoră ....

 Reglementările care conţin condiţiile necesare pentru autorizarea căsătoriei unui minor sunt următoarele:

 Art. 38 alin.1 Cod civil; „Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră. (2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani”.

Art. 39. Situaţia minorului căsătorit. (1) Minorul dobândeşte, prin căsătorie, capacitatea deplină de exerciţiu”.

Art. 272. Vârsta matrimonială. ,,(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani. (2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul”.

Cum o atestă documentaţia care compune dosarul cauzei, conform celor menţionate, minora ... îndeplineşte toate condiţiile ca instanţa să autorizeze această căsătorie, urmând ca instanţa, în exercitarea atribuţiilor sale de tutelă, după constatarea acordului părinţilor petentei, să autorizeze căsătoria acesteia cu intimatul ....

Acestea fiind considerentele ce decurg din documentaţia aferentă cauzei,în temeiul art. 272 alin. 2 Cod procedură civilă va admite cererea formulată de către petenta minoră ..., minoră, C.N.P. ... , domiciliată în ...., identificată cu cartea de identitate seria ... nr. ..., prin reprezentanţi legali ... şi ..., ambii domiciliaţi în ..., toţi cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat ....

Fiind îndeplinite condiţiile de art. 272 alin. 2 Cod procedură civilă, în sensul că  părinţii  minorei şi-au exprimat acordul pentru încheierea căsătoriei şi există şi un aviz medical din care rezultă că minora este aptă pentru căsătorie, va autoriza căsătoria petentei minore ... minoră, ... domiciliată în ..., identificată cu cartea de identitate seria ...  nr. ..., cu intimatul  ..., C.N.P. ..., domiciliat în ....

Constatând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, în temeiul dispoziţiilor art. 451 Cod de procedură civilă, instanţa nu va acorda sume cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cerere.

Admite cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii de chemare în judecată, respectiv; cărţile de identitate ale petentei minore, cărţile de identitate ale reprezentanţilor legali ai minorei, cartea de identitate a intimatului, adeverinţă medicală, Adeverinţa din data de ..., Convenţie prestări servicii din data de ..., Cererea pentru încheierea unui contract de închiriere spaţiu cu destinaţie locuinţă nr. ..., Contractul de închiriere încheiat la data de ..., Procesul – verbal din data de ..., fişa de calcul, Adeverinţa nr. ... şi poziţia reprezentanţilor legali ai minorei petente.

Admite cererea formulată de către petenta minoră ..., domiciliată în ..., identificată cu cartea de identitate seria ...  nr. ..., prin reprezentanţi legali ... şi ..., ambii domiciliaţi în ..., toţi cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat ... .

Autorizează căsătoria petentei minore ..., minoră, domiciliată în ..., identificată cu cartea de identitate seria ...  nr. ..., cu intimatul  ...,  domiciliat în .... .

Fără cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la pronunţare.

În cazul exercitării căii de atac, cerere se va depune la Judecătoria Lipova.