Pretenţii

Hotărâre 2157 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:2020:.... Cod Operator: 2926

Dosar nr. ../252/2019

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ../2020

Şedinţa publică din data de .. 2020

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: S. M.

Grefier: Ş. M. T.

Pe rol se află pronunţarea cauzei civile privind pe reclamantul S.A.şi pe pârâta P. Bank S.A. (fostă B.C.C.S.A.), având ca obiect pretenţii.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 25 iunie 2020, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 03.07.2020, iar ulterior la data de 09.07.2020, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 10.10.2019, sub nr. ../252/2019, reclamantul S.A.a chemat în judecată pârâta P. Bank SA, (fostă B.C.C.S.A.), solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa în cauză, să dispună obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în dosarul nr. .../252/2018, proces încheiat la Curtea de Apel prin Decizia Civilă nr. .../R prin care a fost respins recursul formulat de P. Bank (fosta Carpatica) şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată generate de prezentul litigiu.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că a chemat pârâta în judecată în cadrul dosarului cu nr. .../252/2018 al Judecătoriei Lugoj, iar ca urmare a pronunţării de către instanţa a sentinţei civile nr. .../24.07.2018, atât reclamantul cât şi pârâta au declarat apel. Prin Decizia nr. .../04.03.2019, Tribunalul Timiş a respins apelul declarat de către P. Bank şi a admis apelul său.

Reclamantul a arătat că a efectuat cheltuieli de judecată în faza procesuală a apelului, constând în onorariu avocaţial, în sumă de 2000 lei și, având în vedere soluţia pronunţată de instanţa de apel, respectiv admiterea apelului reclamantului şi respingerea apelului P. Bank, a înţeles să solicite obligarea pârâtei la plata acestei sume, reprezentând cheltuieli de judecată, în conformitate cu prevederile art. 453 C.pr.civ., "Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată."

În ce privește dreptul de a solicita cheltuieli de judecată după soluţionarea definitivă a cauzei, pe calea unei noi cereri de chemare în judecată, reclamantul a arătat că, prin Decizia nr. 59/2007, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a statuat că: "În cauzele având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenţiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluţionat definitiv, dispoziţiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă rămân aplicabile."

În ceea ce priveşte natura juridică a obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată, reclamantul a arătat că aceasta izvorăşte din culpa procesuală a părţii, consfinţită prin soluţia definitivă pronunţată de instanţă - în speţă, de instanţa de control judiciar, Tribunalul Timiş.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

A anexat cererii: procură autentică, Decizia Civilă nr. .../04.03.2019; factura fiscală seria F nr. .. şi chitanţa seria C nr. ... din 11.10.2018; factura fiscală seria F nr. .. şi chitanţa seria C nr. .. din 21.1.2018, decizia civila nr. .../R.

La data de 22.11.2019, pârâta P. Bank S.A., în temeiul art. 205 C.P.C., a formulat întâmpinare, prin care a solicitat anularea cererii ca nelegal timbrată, cu cheltuieli de judecată.

Totodată, a invocat excepția autorității de lucru judecat, arătând că, deși a căzut în pretenţii în dosarul nr. .../252/2018, instanţele s-au pronunţat în toate fazele procesuale de la fond, apel şi recurs în sensul respingerii cererii de acordare a cheltuielilor de judecată.

Astfel, pârâta a arătat că, prin dispozitivul Sentinţei Civile nr. .../2018 pronunţată de către Judecătoria Lugoj în data de 24.07.2018, în dosarul nr. .../252/2018, instanţa de fond a dispus: "Respinge cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată", iar ulterior, prin Decizia civilă nr. .../04.03.2019 pronunţată în acelaşi dosar nr. .../252/2018 Tribunalul Timiş a dispus: „Fără cheltuieli de judecată".

Aşadar, în condiţiile în care, reclamantul din prezentul dosar, nu a atacat cu recurs Decizia civilă nr. .../04.03.2019 sub aspectul acordării cheltuielilor de judecată, rezultă că Sentinţa Civilă nr. .../2018, definitivă, are deja autoritate de lucru judecat (art. 430 alin. 1 C.P.C.) în dosarul nr. .../252/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj având ca obiect clauze abuzive, unde instanţa s-a pronunţat în sensul respingerii cererii de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Având în vedere cele precizate mai sus, pârâta a considerat că sunt întrunite condiţiile de la art. 431 C.P.C., în sensul că prin prezenta cauză s-a solicitat soluţionarea unor chestiuni deja supuse judecăţii şi în dosarul nr. .../252/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj, în cele două dosare existând identitate de părţi, obiect şi cauză.

Drept urmare pârâta a solicitat respingerea cereri ca inadmisibilă în baza anteriorităţii hotărârii instanţei în dosarul nr. .../252/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj raportat la obiectul prezentei cauze.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 205, art. 431 şi următoarele C.P.C., O.U.G. nr. 80/2013, precum şi pe orice alte norme de drept material sau procedural incidente în speţă.

În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

 A anexat: împuternicirea nr. ../12.03.2019, Sentinţa civilă nr. .../2018, Decizia civilă nr. .../04.03.2019, Decizia civilă nr. .../R din 25.09.2019.

Reclamantul S.A.a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepției autorității de lucru judecat, întrucât nu există tripla identitate de părți, obiect și cauză, obiectul cererilor fiind diferit.

Astfel, reclamantul a arătat că, prin cererea dedusă judecății nu a solicitat cheltuielile de judecată efectuate în fața primei instanțe, ci cheltuielile de judecată efectuate în faza procesuală a apelului. Or, în apel, nu a solicitat cheltuieli de judecată, astfel că nu există o hotărâre judecătorească prin care instanța să se fi pronunțat cu privire la aceste cheltuieli.

La termenul de judecată din 25.06.2020, instanța a respins ca neîntemeiată excepția nelegalei timbrări a acțiunii invocată prin întâmpinare.

În cadrul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză și examinând cu prioritate, conform art. 248 alin. 1 C.pr.civ., excepția autorității de lucru judecat invocată prin întâmpinare, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 430 Cod procedură civilă, hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată, iar potrivit art. 431 Cod procedură civilă, nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleaşi cauze şi pentru acelaşi obiect.

Instanţa constată că, pentru a reţine autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri, este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiții: existența unui litigiu anterior între aceleași părți soluționat printr-o hotărâre, identitatea dintre obiectul respectivului litigiu și obiectul procesului în curs și identitatea de cauze între cele două litigii.

În speță, pârâta a arătat că Tribunalul Timiș a pronunțat Decizia nr. .../04.03.2019, hotărâre prin care s-a dezlegat jurisdicțional chestiunea ce face obiectul dosarului de față.

Cu toate acestea, instanța reține că autoritatea de lucru judecat nu este incidentă întrucât, în decizia invocată de pârâtă, Tribunalul Timiș nu s-a pronunțat și cu privire la cheltuielile de judecată, în considerentele hotărârii reținându-se că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Pe fondul cauzei instanța reține că, prin decizia civilă nr. .../04.03.2019, pronunţată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. .../252/2018, a fost admis apelul declarat de apelantul-reclamant S.A.în contradictoriu cu intimata-pârâtă P. Bank SA. Hotărârea menționată a rămas definitivă prin pronunțarea deciziei nr. .../R/25.09.2019 a Curții de Apel Timișoara, care a respins apelul pârâtei.

În cadrul dosarului nr. .../252/2018, în faza apelului, reclamantul a beneficiat de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică asigurate de avocaţi din cadrul SCPA C. şi Asociaţii, în baza contractului de asistenţă juridică nr. ../T din 11.10.2018 (fila 19 dosar apel).

Instanţa mai reţine că reclamantul a achitat contravaloarea onorariului în cuantum de 2.000 lei din faza apelului, astfel cum rezultă din chitanţele nr.3985 din 11.10.2018 și nr. 4307 din 12.11.2018 şi din facturile nr. ... din 12.11.2018 și nr. .. din 11.10.2018 (fila 11, 12 din prezentul dosar).

Potrivit dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Astfel, temeiul juridic al acordării cheltuielilor de judecată este atitudinea procesuală culpabilă a părţii care a căzut în pretenţii, cheltuielile de judecată la care este îndreptăţită partea care a câştigat procesul având natura unei despăgubiri acordate acestei părţi pentru prejudiciul cauzat de culpa procesuală a părţii care a căzut în pretenţii, fapta acesteia din urmă declanşând o răspundere civilă delictuală al cărei conţinut îl constituie obligaţia civilă de reparare a prejudiciului cauzat, prin plata cheltuielilor de judecată efectuate de partea care a câştigat procesul.

Având în vedere soluţia pronunţată în cauza nr. .../252/2018 de instanţa de apel, instanţa reţine culpa procesuală a pârâtei care a căzut în pretenţii, apreciind, în consecinţă, în baza art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, că reclamantul este îndreptăţit a solicita obligarea acestei pârâte la plata cheltuielilor efectuate cu litigiul anterior menţionat aferente stadiului procesual descris.

În consecinţă, instanţa va admite cererea şi va obliga pârâta la plata în favoarea reclamantului a sumei de 2.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată din dosarul nr. .../252/2018, respectiv onorariu de avocat.

În baza art. 453 Cod procedură civilă, instanţa, reţinând culpa procesuală a pârâtei, o va obliga pe aceasta la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către reclamant cu soluţionarea prezentului litigiu, în cuantum de 149 de lei, reprezentând taxa judiciară de timbru de la fila 40.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat, invocata de pârâtă prin întâmpinare, ca neîntemeiată.

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul S. A., ....prin mandatar S. M. – C., în contradictoriu cu pârâta P. Bank SA, (fostă B.C.C.S.A.), înregistrată la .....

Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantului a sumei de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată din dosarul nr. .../252/2018, respectiv onorariu de avocat.

Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantului a sumei de 143 lei, reprezentând cheltuieli de judecată din prezentul dosar.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunțată azi, 09.07.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Preşedinte

M.S.

Grefier

Ş.T.

Red.: M.S.

Tehnored.: Ş.T.

15.07.2020

Ex.: 4

Com.: 2 ex.

Ş.T. 15 Iulie 2020