2.Ordonanță de plată. Inadmisibilitate pentru necomunicarea legală a somației conform art. 1015 C.pr.civ.

Hotărâre 0 din 03.02.2022


Deliberând asupra cauzei civile  de faţă, instanța constată:

Prin cererea de chemare în judecată  înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.10.2021, sub nr. 44361/299/2021, creditoarea CCB S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea A S.R.L., a solicitat instanţei obligarea acesteia la plata sumei de 6.570 lei cu titlu de debit principal, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că între părţi s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 78/27.02.2020, prin care creditoarea s-a obligat să presteze servicii de lucrări de construcție, cu obligația corelativă a debitoarei de a achita prețul respectivelor servicii, conform facturilor emise.

A precizat creditoarea că, în ceea ce privește ultimele două facturi emise, acestea totalizau o creanță în cuantum de 17.064,6 lei, din care debitoarea a efectuat doar o plată parțială în cuantum de 10.494,6 lei.

În fine, a considerat că creanța deținută împotriva debitoarei este certă, lichidă și exigibilă, astfel că se impune admiterea cererii de emitere a unei ordonanțe de plată.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1013 şi urm. C.pr.civ.

În dovedirea cererii, creditoarea a ataşat cererii de chemare în judecată înscrisuri în copie certificată conform cu originalul (f.4-15).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 de lei (f.1).

La data de 14.12.2021, debitoarea A S.R.L. a formulat întâmpinare (f.21-23), prin care a solicitat, în esență, respingerea cererii ca inadmisibilă, față de lipsa somării debitoarei în acord cu dispozițiile art. 1015 C.pr.civ.

Sub aspectul probatoriului, în temeiul dispoziţiilor art. 255 alin. (1) şi art. 258 C.pr.civ., instanţa a încuviinţat pentru creditoare proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciindu-le ca fiind admisibile şi utile soluţionării cauzei.

Analizând cu prioritate excepția inadmisibilității cereii raportat la prev. art.1015 CPC, invocată de debitoare prin întâmpinarea formulată în cadrul ordonanței de plată, instanța apreciază că aceasta este întemeiată, pentru următoarele argumente:

Potrivit art.1015 alin.(1) din C.pr.civ., „Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia”. Totodată, prevederile art. 1017 alin. (2) din C.pr.civ. dispun că dovada comunicării somaţiei prev. la art.1015 alin.(1) din C.pr.civ. se va ataşa cererii, sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.

Prin urmare, inadmisibilitatea cererii de ordonanţă de plată pentru lipsa procedurii prealabile este în concepţia legiuitorului o excepţie relativă, supusă unor condiţii restrictive în ceea ce priveşte persoana în drept să o invoce şi termenul până la care poate fi invocată, respectiv doar pârâtul prin întâmpinare (care este obligatorie în această materie conform art.1019 alin. (3) din C.pr.civ.), sub sancţiunea decăderii.

Din analiza actelor dosarului de fond, instanța constată că la dosar nu se regăsește dovada emiterii somației de plată către societatea debitoare și dovada expedierii prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat sau notificarea adresată prin intermediul unui executor judecătoresc, cele două modalități prevăzute alternativ de dispozițiile art. 1015 alin. (1) C.pr.civ.

Sub acest aspect, se punctează că înscrisurile depuse de către creditoare la termenul de judecată din data de 12.01.2022 nu echivalează cu somarea în mod legal a debitoarei, din moment ce notificarea de plată (f.26-27) a fost transmisă acesteia prin e-mail (f.28), deci prin niciuna dintre cele două modalități alternative prevăzute limitativ la art. 1015 alin. (1) C.pr.civ., anume scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire sau notificare prin intermediul executorului judecătoresc.

Prin urmare, instanța constată că prevederile art. 1015 din C.pr.civ. au fost nerespectate în cauza de față, iar argumentele pârâtei din întâmpinare sunt fondate sub acest aspect, motiv pentru care va admite excepția inadmisibilității cererii, invocată de către debitoarea A S.R.L. prin întâmpinare și va respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea CGB S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea A S.R.L., ca inadmisibilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite excepţia inadmisibilităţii cererii, invocată de către debitoarea AS.R.L. prin întâmpinare.

Respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea C CB S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea A S.R.L., ca inadmisibilă.

Cu drept de cerere în anulare pentru creditoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

 Pronunţată astăzi, 26.01.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.