Acţiune în constatare

Hotărâre **** din 14.09.2012


Dosar nr. …..4/2011

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ……

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 14.09.2012

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE : ……….

GREFIER : ……

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul ……… în contradictoriu cu pârâta Asociaţia de Proprietari ………… având obiect „acţiune în constatare”.

Dezbaterile si susţinerile părţilor au fost consemnate in încheierea de şedinţă din data de 5.09.2012 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea succesiv la data de 12.9.2012 şi  14.09.2012.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii  civile de faţă  constată  următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr………./4/2011 la data de ………., astfel cum a fost precizată şi modificată (fila 140), reclamantul ………. a chemat în judecată pârâta ASOCIAŢIA  DE LOCATARI A BLOCULUI ……., solicitând instanţei de judecată  ca prin hotărârea ce o  va  pronunţa să constate că modalitatea de calcul a modului de energie termică pentru perioada octombrie 2010 – aprilie 2011, pentru apartamentul nr. 9 este cea care are în vedre repartitoarele pe costuri, pe apartament, şi nicidecum modalitatea de calcul în sistem pauşal; obligarea pârâtei la  rectificarea listelor de întreţinere aferente apartamentului nr. 9 pentru perioada octombrie 2010-aprilie 2011, în sensul introducerii în listă, a consumului de energie termică calculat în sistem – repartitoare de costuri pe apartament; obligarea pârâtei să plătească reclamantului suma de 454 lei plată nedatorată; obligarea pârâtei la  plata tuturor  cheltuielilor determinate de  acest proces. 

În motivarea cererii reclamantul a arătat că şi-a instalat repartitoare la toate caloriferele din apartament la 3.10.2006 conform contractului prestări-servicii nr. ………./21.09.2006, încheiat cu SC ………. SRL, iar de la data montării până în prezent a plătit consum individual conform datelor menţionate de repartitoare; în luna octombrie 2010 a fost furat contorul general al blocului, iar pârâta a montat un sistem provizoriu de măsurare cu mosor şi a obligat la plată în sistem pauşal toţi consumatorii, fără a lua în calcul că unii dintre ei deţin repartitoare.

În drept, au fost invocate dispoziţiile legii 230/1997, art. 172 alin 1 Cpc.

La termenul din 1.06.2012 reclamantul şi-a precizat cererea în sensul că a solicitat instanţei să constate că modalitatea de calcul a consumului de energie termică pentru perioada octombrie 2010-aprilie 2011, pentru ap. nr. 9 este cea care are în vedere repartitoarele pe costuri, pe apartament, şi nu ce în sistem pauşal; obligarea pârâtei la rectificarea listelor de întreţinere pentru ap. 9 pentru perioada octombrie 2010-aprilie 2011, în sensul introducerii în listă a consumului de energie termică calculat în sistem – repartitoare de costuri pe apartament; să constate că reclamantul a achitat suma de 454 lei plată nedatorată şi obligarea pârâtei la restituirea acestei sume.

Cererea  a fost legal timbrată .

Pârâta a formulat întâmpinare prin care au  solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată,  arătând, în esenţă,  următoarele:

 Întrucât blocul ….. nu primea  căldură, datorită  lipsei  contorului  de branşament, asociaţia a cerut în scris reprezentanţilor …….., prin cererea nr. …/11.10.2010, rezolvarea problemei,  cererea  fiind  soluţionată  favorabil prin reluarea  furnizării  căldurii. De asemenea, prin cererea …./15.11.2010 asociaţia a solicitat ……….să-i pună la dispoziţie datele  tehnice  ale contorului de branşament  furat (contor  care  era  proprietatea ……). Datele erau absolut necesare pentru înlocuirea  contorului cu  unul identic, pentru că  numai astfel se aviza de  către  ……  lucrarea  de înlocuire  a  contorului executată de o firmă specializată. Cererea a fost respinsă şi a fost încheiat  procesul  verbal  din 15.10.2010 între  reprezentanţii …..  şi Asociaţia  de  proprietari  reprezentată prin preşedinte.

 La data de 16.10.2010, a precizat pârâta, a afişat la fiecare scară a blocului, convocatorul adunării generale a proprietarilor, programată pe 23.10.2010 şi copia procesului verbal din 15.10.2010,  prin care informa locatarii  cu privire la situaţia în  care  se află instalaţia de  încălzire. La  şedinţa  astfel  convocată  s-au prezentat numai 10 membri  din 50, nefiind întrunit  cvorumul  necesar  adoptării  hotărârii.

La data de  30.10.2010 un reprezentant al firmei …….,  a  efectuat măsurători  în subsolul blocului, la  instalaţia de  încălzire,  în  baza  unui  contract licitat de  angajatorul …….., în scopul  modernizării  acesteia,  pentru montarea de  contoare de branşament, unul pentru scările A + B şi alt contor  de  branşament  pentru scările  C + D,  plus un  contor separat pe  fiecare scară,  pentru  apa  caldă, lucrare care  s-a încheiat după încetarea furnizării  căldurii în  sezonul 2010-2011.

Majoritatea proprietarilor blocului ……. a precizat pârâta,  aveau încheiate  contracte individuale  raportate la contractul colectiv nr. ……/21.09.2006 cu  SC  ……..  SRL, pentru prestări servicii, având ca obiect montarea de  repartitoare  pe  calorifere şi  calculul  costului căldurii,  contract executat continuu din anul 2006 până  la  sfârşitul  sezonului  de  furnizare a  căldurii  în perioada 2010-2011. 

A învederat  pârâta că  este  scris în art.  40 din  contractele  individuale  cât şi  din contractul  colectiv  nr. ../21.09.2006 (care a  fost  ascuns de  reprezentantul  asociaţiei  în anul  2006……,  apartamentul 16)  că  procedura de  calcul al  costului  căldurii  pe apartamente  implică  nemijlocit contorul de branşament, însă, niciun locatar şi nici administraţia  nu  au sesizat  în timp  util  ce  scrie  în  contractele lor privind lipsa  contorului. Mai mult, au  fost  membri ai asociaţiei blocului ….. care în ultimele două sezoane,  2009 – 2010 şi 2010 – 2011,  au sesizat  nemulţumiri  în mod  repetat,  referitoare  la : faptul că apartamentele  nu  sunt  încălzite suficient  faţă de  costul afişat  în listele de plată; s-au mucegăit  pereţii  locuinţelor,  consumul de gaze la  comun  este prea mare. 

În aceste condiţii, a  precizat  pârâta,  Comitetul  executiv  al  asociaţiei  a  identificat cauzele şi a propus ca soluţie de rezolvare a problemelor  reclamate  de locatari,  renunţarea la  utilizarea  repartitoarelor  de  căldură  montate pe  calorifere şi  trecerea la  plata  costului căldurii  prin  raportare la  suprafaţa locuibilă  a  apartamentelor, metodă  utilizată anterior instalării repartitoarelor, a fost  întocmit un  tabel,  în  trei  exemplare,  tabel în  care au fost expuse motivele  luării acestei măsuri,  motive  care  corespund  cu  condiţiile  prevăzute  de Ordinul  343/13 iulie  2010,  art.  2, lit.  a, b, c, d, e, f.  Tabelul  a  fost  semnat  de  37  de membri  din  50, aprobat în  adunarea  generală  reconvocată  din  05.05.2011,  urmată  de  o altă aprobare  a  adunării  generale  tot  reconvocată  din  31.10.2011.

Majoritatea proprietarilor blocului ……. a predat în fiecare lună  citirea  repartitoarelor de pe caloriferele lor către administratorul blocului – firma …….. cu toate că  erau  informaţi de lipsa contorului de branşament. Pentru apartamentele cărora le  lipsea  indexul contorului de branşament, firma …….  adăuga  factura  …… şi preda  documentele  către firma …….., pentru calculul costului ’’căldurii  individuale’’ ţinând  seama  de  suma  facturată de ………. Pe primele  şase luni ale sezonului  rece  2010-2011, pentru  acele apartamente care  nu au  predat citirea  repartitoarelor,  a  aplicat  din oficiu  costuri mai  mari  decât cele normale (ap. 10, 11,  12), sume care au fost contestate de către locatarii respectivelor apartamente.  Sumele  de plată datorate  pentru consumul de căldură au  fost  recalculate conform  listelor  afişate pe  luna mai 2011.

A  mai  precizat pârâta referitor la modul de calcul aplicat de administratorul blocului ……,  SC  ………, la  recalcularea  încălzirii  în sezonul  iarnă  octombrie 2010 –aprilie 2011, este următorul:  a însumat costul energiei  pentru încălzire  din  facturile emise  de ……… pe perioada octombrie 2010 – aprilie 2011,  sumă pe  care  a  împărţit-o la suprafaţa utilă  a blocului ………,  pentru aflarea  costului pe  metru  pătrat, apoi,  costul pe metru pătrat l-a înmulţit  cu  suprafaţa utilă a fiecărui apartament în cazul apartamentelor încălzite  cu  agent ……,  determinându-se astfel costul  încălzirii  pentru  fiecare apartament,  pe tot sezonul. Pentru apartamentele încălzite cu  centrale proprii, a  aplicat procentul  stabilit dintre,  cota comună,  raportat  la  cota indiviză  a  apartamentului, stabilindu-se  şi pentru acestea  costul pe  întregul sezon.  Din  costul total  recalculat pe suprafaţa utilă a  fiecărui apartament, pe fiecare sezon, a  fost  scăzută  suma  încasată conform listelor de  plată afişate lunar pe parcursul sezonului rece,  stabilindu-se  astfel diferenţa în plus  sau în minus  de  achitat.

Solicită  pârâta  a  se  reţine  că  suma  de plată  rezultată  din  recalcularea  căldurii aferente perioadei  octombrie  2010 - aprilie  2011,  aflat pe  lista de plată  din luna  mai 2011 este  temeinică şi legală  pentru că a  fost  efectuată  cu respectarea  art.  2  lit. b, c, f, şi potrivit art.  3,  în baza  hotărârii  adunării  generale adoptată  potrivit  Legii 230/2007  cu privire  la renunţarea  la  utilizarea  repartitoarelor  de  costuri,  conform  art.  3 pct.  24 şi  art.  3  pct. 27,  iar în prezent  asociaţia  respectă în întregime  art. 2  literele a,  b, c, d, e,  f  din  Ordinul 343/13.07.2010,  instalaţia de  încălzire fiind completă.

În probaţiune reclamantul a propus proba cu înscrisuri şi luarea interogatoriului pârâtei  admise de instanţă, apreciate ca  fiind utile, pertinente şi concludente  soluţionării cererii. 

Pârâta a solicitat proba cu înscrisuri şi interogatoriul reclamantului, admise de instanţă.

Reclamantul a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri:  carte  de identitate, proces verbal de  punere în funcţiune condiţionată a  instalaţiilor de încălzire/apă de consum, lista afişată pe luna  mai  2011, interogatoriul propus pârâtei.

S-au depus la dosarul cauzei, în  copie: contract de prestări servicii, recalculare, cerere, cererile adresate de reclamantă către ……. sub  nr. ……./11.10.2010 şi nr………15.11.2010, proces verbal încheiat între Asociaţie şi …….., convocatorul nr. …../2010, lista de prezenţă la adunarea generală  din 23.11.2010, contract individual încheiat de  apartamentele 9 ŞI 11 cu firma ……. din data de 03.10.2006, contract de prestări servicii încheiat între  asociaţia de proprietari reprezentată prin administrator …….. şi reprezentantul  firmei .., tabel cu semnăturile proprietarilor bloc ……. din data de 05.05.2011, adresa  nr……/14.06.2011emisă de Asociaţie către  firma ….., adresa  nr. ………./07.09.2011 emisă de Asociaţie către …….., procese verbal de predare primire a contoarelor de branşament şi apă caldă de la firma ……..,  facturile ……. din sezonul rece octombrie 2010 – aprilie 2011, listele cu calculul căldurii din sezonul octombrie 2010 – aprilie 2011,  patru  tabele emise de  SC ……S cu recalcularea încălzirii în  perioada octombrie 2010 – aprilie  2011.

Analizând  materialul  probator instanţa  reţine următoarea situaţie:

 În apartamentul 9, proprietatea reclamantului, situat  în Bucureşti, ………, locuiesc 2 persoane.

 Între SC …. SRL în calitate de furnizor prestator, pe de o parte şi Asociaţia de proprietari a ……  4, reprezentată prin ……, administrator,  - în calitate de beneficiar colectiv şi locatarii blocului …în calitate de beneficiari individuali – semnatari ai anexelor individuale I, părţi integrante ale contractului, pe de altă parte, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. ..9/23.09.2006, pe o durată d  10 ani, cu începere de la 21.09.2006, având ca obiect vânzarea şi instalarea pentru beneficiarii individuali a echipamentelor de reglare şi repartizare individuală a consumului de energie termică pentru încălzire: robinete termostatice şi repartitoare electronice de  costuri pentru încălzire, cu  obligaţia furnizorului –prestator d e a efectua pentru beneficiarul colectiv serviciile necesare de exploatare a echipamentelor de reglare şi repartizare individuală a energiei termice pentru încălzire.

Din susţinerile ambelor părţi rezultă că la acea dată au  rămas  necontorizate câteva apartamente, pentru care calculul costurilor de încălzire s-a  efectuat în sistem pauşal, pe baza facturii emise  de …, prin  raportare la suprafaţa locuibilă a  fiecărui apartament.

De asemenea, existau în bloc apartamente pentru care încălzirea se efectua cu centrală individuală de apartament, pentru care, cota de contribuţie lunară la încălzire se calculează numai pentru cota - parte din părţile comune , aferentă apartamentului. 

În perioada octombrie 2010 – aprilie 2011, blocul B 10 a beneficiat de agent termic furnizat de ………. cota lunară de întreţinere fiind afişată lunar la avizier.

 Reclamantul a achitat la zi cota de întreţinere aferentă apartamentului 9, afişată conform listelor de plată întocmite lunar până în aprilie 2011.

În luna octombrie 2010 preşedintele asociaţiei de proprietari, …….., a sesizat reprezentanţilor ……….., prin cererea nr. ………11.10.2010, lipsa contorului de branşament şi a solicitat montarea unui nou aparat, pentru a exista posibilitatea de furnizare a agentului termic.

Prin procesul verbal de punere în funcţiune condiţionată a instalaţiilor de încălzire /apă caldă de consum, nr …./15.10.2010, între reprezentanţii ……şi Asociaţia de proprietari a blocului ……..-reprezentată prin preşedinte ……., s-a constatat punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire / apă cladă de consum, la punctul de consum bloc ……. unde s-a montat un mosor aparţinând ………(punctul termic ……….) în locul debitmetrului furat; utilizatorul s-a obligat ca în termen de maxim 30 de zile calendaristice, începând cu data încheierii procesului verbal, să asigure reîntregirea grupului de măsurare a energiei termice prin montarea unui debitmetru în locul mosorului montat provizoriu.  De asemenea, utilizatorul şi-a exprimat acordul prin semnarea procesului verbal, ca în perioada în care funcţionează cu mosor, stabilirea consumului de energie termică să se efectueze în sistem pauşal .

La data de 15.11.2010 s-a înregistrat la ……… cerere formulată de Asociaţia pârâtă, prin care solicita datele tehnice ale contorului de căldură furat, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiei de reîntregire a grupului de măsurare a energiei termice asumată prin procesul verbal încheiat la 15.10.2010.

La data de 16.11.2010 a fost afişat convocatorul pentru desfăşurarea adunării generale a membrilor Asociaţiei de proprietari anunţată pentru data de 23.11.2010, pe ordinea de zi fiind înscrisă la punctul 1, cumpărarea contorului de  căldură ce  a fost  furat (fila  18) . Conform  listei de prezenţă (fila  19 ) s-au prezentat 10 persoane,  nefiind cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor. 

La data de 01.07.2011, Asociaţia pârâtă a întocmit un tabel, înregistrat în evidenţe sub nr. ………./2011, privind acordul locatarilor de a  renunţa la  utilizarea contoarelor montate pe caloriferele din apartamente şi aplicarea sistemului de plată pentru încălzire în funcţie de suprafaţa locuibilă a apartamentului, semnat de 37 de membri ai asociaţiei. Pe baza acestui tabel, Asociaţia de proprietari a blocului ……. i-a comunicat SC ……. SRL notificarea de reziliere a contractului …../2006 începând cu sfârşitul sezonului 2010-1011, conform adresei nr. …./14.06.2011, cu menţiunea faptului că există şi o hotărâre adoptată de Adunarea General  din ………., în acelaşi sens, cu confirmare d  primire. 

De asemenea, Asociaţia pârâtă i-a solicitat fostului administrator, ……, să predea un exemplar al contractului de prestări servicii ……../2006 încheiat cu SC ………. SRL.

Prin procesul verbal de punere în funcţiune a contoarelor de energie termică şi predarea în custodie, nr. 196/01.08.2011 s-a constatat punerea în funcţiune de către ………..prin SC  …… SRL a unei noi instalaţii de contorizare a energiei termice pe circuitul de încălzire şi de apă caldă la blocul B ….. s-a stabilit obligaţia Asociaţiei de a  suporta costurile repunerii în funcţiune a contoarelor de energie termică predate de furnizor (filele  31-38).

RADET a emis lunar facturi privind consumul de energie termică  pentru încălzire şi apă caldă, pe perioada octombrie 2010 – aprilie 2011.

Conform listei afişată la 27 iunie 2011 pentru întreţinerea pe luna mai 2011, a fost menţionată o rubrică intitulată recalculare căldură , în care, pentru apartamentul 9, a fost înscrisă suma de 454,81 lei ca obligaţie de plată. Reclamantul contestă prin cererea de chemare în judecată această obligaţie.

Prin chitanţele nr. …./9.12.2011 şi  ……/9.03.2012 emise de pârâtă rezultă că reclamantul a achitat suma de 454,81 lei cât şi suma de 99,77 lei calculată de asociaţie cu titlu de penalizare pentru întârzierea plăţii. În raport de acest fapt reclamantul a modificat cererea de chemare în judecată, solicitând restituirea acestor sume încasate necuvenit de asociaţie.

Se reţine că în perioada octombrie 2010 - aprilie 2011, în fiecare lună, mulţi locatari au predat citirea repartitoarelor de pe caloriferele lor către administratorul blocului – SC  ……… SRL, cu toate că erau informaţi de lipsa contorului de branşament. Pentru apartamentele care nu au predat citirea repartitoarelor, a aplicat din oficiu costuri mai mari decât cele  normale (ap. 10, 11,  12), sume care au fost contestate de către locatarii respectivelor apartamente.

Sumele de plată datorate pentru consumul de căldură şi apă caldă au fost recalculate de SC ….. SRL la solicitarea Asociaţiei pârâtei formulată prin cererea nr. ……/02.06.2011 în conformitate cu Ordinul 343/2010 – Norma tehnică  privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobile de tip condominiu, rezultatul refacerii calculului fiind menţionat în lista afişată pe luna mai 2011.

La  recalcularea încălzirii în sezonul iarnă octombrie 2010 –aprilie 2011  SC ……. SRL – administratorul asociaţiei pârâtei, a însumat costul energiei pentru încălzire din facturile emise de ….pe perioada octombrie 2010 – aprilie 2011, sumă pe care a împărţit-o la suprafaţa utilă a blocului ….., pentru aflarea costului pe metru pătrat, apoi, costul pe metru pătrat l-a înmulţit cu  suprafaţa utilă a fiecărui apartament în cazul apartamentelor încălzite cu agent ……., determinându-se astfel costul încălzirii pentru fiecare apartament, pe tot sezonul. Pentru apartamentele încălzite cu centrale proprii, a aplicat procentul stabilit dintre, cota comună, raportat la cota indiviză a apartamentului, stabilindu-se şi pentru acestea costul pe întregul sezon. Din costul total recalculat pe suprafaţa utilă a fiecărui apartament, pe fiecare sezon, a fost scăzută suma încasată conform listelor de plată afişate lunar pe parcursul sezonului rece, stabilindu-se astfel diferenţa în plus sau în minus de achitat.

În drept, conform art. 40 din contractul de prestări servicii nr. 299/2006, părţile au convenit ca repartizarea individuală a  consumului de energie  termică pentru încălzire se execută exclusiv de  către furnizorul prestator, pe  baza înregistrărilor efectuate de contorul de la branşamentul termic comun, contor care nu a mai existat în dotarea asociaţiei pârâte începând cu luna octombrie 2010, fiind sustras.

Conform art. 25 alin. (3) din Legea  230/2007 ’’În situaţii excepţionale, hotărârile adunării generale pot fi luate prin acordul scris a majorităţii proprietarilor unei scări sau a unui bloc, membri ai asociaţiei de proprietari, pentru probleme care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal’’, astfel cum a procedat asociaţia în cazul de faţă.

Art. 24 (4) din Legea 230/2007 prevede obligativitatea hotărârilor adunării generale a asociaţiei şi pentru proprietarii din condominiu care nu au participat la adoptarea hotărârii ori au votat împotrivă, precum şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari.

Instanţa reţine că suma de plată rezultată din recalcularea căldurii aferente perioadei octombrie 200  - aprilie 2011 aferentă apartamentului 9, menţionată pe lista de plată din luna mai 2011, a fost stabilită printr-un mod de calcul transparent, cu respectarea principiilor pe baza cărora a fost elaborat Ordinul 343/13.07.2010 al ANRSCUP- Norma tehnică pentru repartizarea consumurilor de energie termică, în baza hotărârii adunării generale -  a cărei  validitate nu  a  fost contestată, considerente pentru care se apreciază neîntemeiată acţiunea având  ca obiect obligaţia de a face.

Referitor la cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, se apreciază neîntemeiată şi urmează a fi respinsă având în vedere dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă şi constatând culpa procesuală a reclamantei în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamantul ………, în contradictoriu cu pârâta Asociaţia de Proprietari ………. ca neîntemeiată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.09.2012.

PREŞEDINTEGREFIER

Domenii speta