Contestaţie în anulare declarată împotriva unei decizii de respingere a unei cereri de revizuire formulată împotriva unei decizii pronunţate în recurs. Inadmisibilitate-

Decizie 494/R din 21.07.2021


- art. 503 alin.2 Cod procedură civilă

Motivul de contestaţie în anulare invocat este unul dintre motivele contestaţiei în anulare speciale, cale extraordinară de atac deschisă exclusiv împotriva hotărârilor instanţei de recurs în condiţiile art. 503 alin.2 Cod procedură civilă. Astfel nu poate fi primită contestaţia în anulare specială formulată împotriva unei decizii pronunţate asupra unei cereri de revizuire.

Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalităţii acestora, precum şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor şi, din acest motiv, apare ca o soluţie inadmisibilă în ordinea de drept. Normele procesuale privind sesizarea instanţelor judecătoreşti şi soluţionarea cererilor în limitele competenţei atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 alin. (2) din Constituţia României.

Deliberând asupra contestaţiei în anulare de faţă constată următoarele:

La data de 05.07.2021  pe rolul Curţii de Apel Braşov s-a înregistrat contestaţia în anulare declarată de contestatorii A. B. SEN. şi A. C. împotriva deciziei civile nr. 386/R/02.06.2021 pronunţată de Curtea de Apel Braşov-secţia contencios administrativ şi fiscal  în  dosarul nr. xxx/64/2021, solicitând anularea deciziei şi soluţionarea cererii de revizuire în sensul admiterii pentru motivele arătate în cuprinsul acesteia.

În motivare se arată că  prin decizia contestată a fost respinsă ca inadmisibilă  cererea de revizuire formulată  împotriva deciziei de recurs pronunţate în cauză, fără ca inadmisibilitatea să fie pusă în dezbaterea părţilor, neasigurând dreptul la apărare.

În drept,  se invocă şi citează prevederile art. 503 alin.2 din Codul de procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru de 100 lei. (f.30).

Intimatele DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢT PUBLICE MUNICIPALE D. a formulat întâmpinare ( f.20)  prin  care lasă la aprecierea instanţei soluţionarea prezentei cereri.

Analizând contestaţia în anulare formulată, prin prisma condiţiilor de admisibilitate Curtea reţine că prezenta cerere astfel cum a fost formulată şi întemeiată în drept este inadmisibilă pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 503 alin. 2 Cod procedură civilă (2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când:

1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;

2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;

3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;

4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

Din interpretarea acestor norme rezultă că, pentru admisibilitatea contestaţiei în anulare speciale reglementate de art. 503 alin.2 Cod procedură civilă, este necesară îndeplinirea  cumulativă a următoarelor condiţii: pe de o parte hotărârea ce face obiectul acestei căi extraordinare de atac să fi fost pronunţată de o instanţă de recurs, iar, pe de altă parte, ca dezlegarea dată recursului să fie rezultatul unei erori materiale, etc..

Curtea reţine că, în speţă, cererea apare ca vădit inadmisibilă, decizia atacată nefiind pronunţată de o instanţă de recurs în soluţionarea unei cereri de recurs, ci,  decizia civilă nr. 386/R/02.06.2021 pronunţată de Curtea de Apel Braşov-secţia de contencios administrativ şi fiscal  în  dosarul nr. xxx/64/2021a privit respingerea ca inadmisibilă a unei cereri de revizuire declarate împotriva unei decizii pronunţate în recurs.

 Astfel, Curtea reţine că motivul de  contestaţie în anulare invocat este unul dintre motivele contestaţiei în anulare speciale, cale extraordinară de atac deschisă exclusiv împotriva hotărârilor instanţei de recurs  în condiţiile art. 503 alin.2 Cod procedură civilă.

Faţă de caracterul neechivoc al prevederilor legale mai sus enunţate, Curtea reţine că nu poate fi primită contestaţia în anulare specială formulată împotriva unei decizii pronunţate asupra unei cereri de revizuire.

Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalităţii acestora, precum şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor şi, din acest motiv, apare ca o soluţie inadmisibilă în ordinea de drept. Normele procesuale privind sesizarea instanţelor judecătoreşti şi soluţionarea cererilor în limitele competenţei atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 alin. (2) din Constituţia României.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, Curtea va respinge ii ca inadmisibilă a contestaţia în anulare formulată în cauză.