8.Cerere de valoare redusă. Excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtului.

Hotărâre 12538 din 08.12.2021


Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea de valoare redusă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.04.2021 sub nr. 16215/299/2021, reclamanta EEM S.A. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului LV la achitarea debitului în sumă de 1.122,35 lei, reprezentând contravaloare energie electrică consumată şi neachitată, penalități e întârziere în cuantum de 197,75 lei şi obligarea pârâtului la achitarea cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei reprezentând taxa judiciară de timbru.

În motivarea cererii, s-a arătat că, între părţi s-au derulat raporturi contractuale în baza cărora reclamanta a furnizat energie electrică, însă pârâtul nu a respectat obligaţia de a achita integral şi la termen contravaloarea energiei electrice furnizate, în termenul de 15 zile de la emiterea facturilor, data emiterii facturilor şi termenul de scadenţă fiind înscris în facturi. Reclamanta a precizat că între părţi operează condiţiile standard ale unui contract de adeziune, contract aprobat prin Decizia ANRE nr. 57/1999 şi aplicabil la nivel naţional.

În drept, cererea fost întemeiată pe dispoziţiile art.87 din Regulamentul de Furnizare a energiei electrice, aprobat prin HG 64/2014, Decizia A.N.R.E. nr. 57/1999, Ordinul 5/2003,  Legea nr. 13/2007, Legea 123/2012.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru de 50 lei conform art.6 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, astfel cum rezultă din ordinul de plată ataşat la f.2.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu interogatoriul pârâtului şi a probei cu înscrisuri (f.9-102).

Față de neîndeplinirea legală a procedurii de citare cu pârâtul, instanța a dispus efectuarea de verificări în D.E.P.A.B.D.,  constatându-se în urma verificărilor că pârâtul figurează decedat din data de 11.10.2007 (f.125).

Raportat la acestea, la termenul de judecată din data de 23.11.2021, instanța a invocat din oficiu excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtului și a reținut cauza în pronunțare pe aceasta.

Analizând cu prioritate, conform art. 248 alin. (1) C.pr.civ., excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtului, excepție de fond, absolută și peremptorie, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 56 alin. (3) C.pr.civ., „Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosinţă sunt lovite de nulitate absolută.”

Se punctează astfel că instituția capacității procesuale de folosință constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligații pe plan procesual. În cazul persoanelor fizice, capacitatea de folosință începe la naștere și încetează la moarte, conform art. 35 C.Civ.

Astfel, instanța observă că din verificările în D.E.P.A.B.D., s-a constatat că pârâtul figurează decedat din data de 11.10.2007 (f.125), deci anterior momentului introducerii prezentei cereri de chemare în judecată.

Față de acestea, instanța va admite excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtului LV și va respinge cererea de valoare redusă formulată de reclamanta EEM S.A. în contradictoriu cu pârâtul LV, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală de folosință.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtului LV, invocată din oficiu.

Respinge cererea de valoare redusă formulată de reclamanta EEM în contradictoriu cu pârâtul LV– PE NUMELE MOŞTENIRII, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală de folosință.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare; cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 08.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.