Hotarâre revocarea amanarii aplicarii pedepsei

Sentinţă penală - din 27.07.2022


Cod ECLI ECLI:RO:JDURZ:2022:002.######

DOSAR NR. ####/330/2022

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA URZICENI

JUDEŢUL ########

SENTINŢA PENALĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 27.07.2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ####### ######## ########

GREFIER: ####### #####

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni a fost reprezentat de procuror  ####### ######### #####

Pe rol  se află judecarea cauzei penale având ca obiect revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei ( art. 582 NCPP) privind pe intimatul ######## #######, CNP – #############, fiul lui ####### şi #######, născut la data de ########## în #### #########, sector 8, domiciliat în ###### #######, str. Nucilor, #### ########.

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 30.06.2022 și au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a redacta hotărârea, în conformitate cu dispoziţiile art. 405 al. 1 şi art. 406 al. 1 C.pr.pen.,  a stabilit pronunţarea la data de 14.07.2022 şi apoi la data de azi când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de 14.04.2022 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Urziceni, sub nr. ####/330/2022, sesizarea Serviciului de Probațiune ######## prin judecătorul delegat cu executarea  privind faptul ca intimatul ######## ####### nu a respectat obligațiile stabilite prin sentința penală nr. ###/04.11.2021 pronunțată de Judecătoria Urziceni, definitivă prin neapelare la data de 24.11.2021 .

Sesizarea este întemeiată pe dispoziţiile art. 582 C.p.p.

La baza acestei sesizări a stat adresa nr. 2821/05.04.2022 a Serviciului de Probaţiune ######## referitoare la faptul ca intimatul ######## ####### nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune ######## la datele fixate de acesta, pe parcursul termenului de supraveghere de 2 ani, obligaţie stabilită prin sentinţa penală anterior menţionată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ### din data de 04.11.2021 pronunţată de Judecătoria Urziceni în dosar nr. ####/330/2019, definitivă prin neapelare la data de 24.11.2021, s-a stabilit în sarcina intimatului ######## #######, în baza art. 396 alin. (1), (4), (10) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen., pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 378 alin. (1) lit. c C. pen..

În temeiul art. 83 alin. (1) C. pen., s-a dispus amânarea aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a respectivei hotărâri.

Conform art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuia să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ########, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

S-a dispus, în baza art. 86 alin. (1) C.pen.ca, pe durata termenului de supraveghere, ca datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) să se comunice Serviciului de Probaţiune ########, competent potrivit art. 32 alin. 4 rap. la art. 32 alin. 1 lit. c din Legea nr. 252/2013.

În temeiul art. 404 alin. (3) C. proc. pen., s-a atras atenția intimatului asupra dispoziţiilor art. 88 C.pen. cu privire la revocarea amânării aplicării pedepsei în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiei impuse sau de săvârşire de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

După primirea sentinţei penale anterior menţionate, Serviciul de Probaţiune ######## a demarat procedurile în vederea punerii în executare a sentinţei penale nr.###/04.11.2021

Astfel, În data de 02.12.2021, Serviciul de Probațiune ######## a emis notificarea nr. 10.394/02. 12.2021, prin care a fost convocat numitul ######## ####### să se prezinte la serviciul de probațiune în data de 20.12.2021.( fila 20 a dosarului)

În data de 23.12.2021 Serviciul de Probațiune ######## a emis cea de-a doua notificare, având nr. 11 . 112/23.12.2021, prin care numitul ######## ####### a fost convocat să se prezinte la sediul serviciului în data de 11.01.2022, ora 10:00.(fila 17 a dosarului) Notificarea emisă a fost primită de destinatar în data de 30.12.2021, însă persoana supravegheată nu s-a prezentat la data la care a fost convocat. ( conform dovezii de comunicare aflate la fila 16 a dosarului)

În dața de 13.01.2022, Serviciul de Probațiune ######## a emis adresa nr. 346/13.01.2022 către Postul de Poliție Sinești prin care a solicitat sprijin în demersurile efectuate în vederea obținerii de dovezi care să ateste situația de fapt existentă a numitului Beredei #######.(fila 15 a dosarului)

Potrivit procesului-verbal din data de 23.02.2022 întocmit de către un lucrător de poliție din cadrul Postului de Poliție Sinești reiese faptul că persoanei supravegheate i s-a adus la cunoștință faptul că trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune ######## pentru punerea în executare a sentinței penale nr. ###/04.11.2021 pronunțată de Judecătoria Urziceni, rămasă definitivă prin neapelare la data de 24.11 .2021 (fila 10 a dosarului), dar numitul ######## ####### nu a dat curs solicitării serviciului de probațiune și nu s-a prezentat la chemarea acestuia.

De la primirea sentinței penale și până în prezent, s-au făcut mai multe demersuri în vederea contactării persoanei supravegheate prin intermediul mai multor convorbiri telefonice atât cu reprezentanți ai Postului de Poliție Sinești, cât și cu persoana supravegheată și membri ai familiei acesteia.

Din raportul de consemnare a convorbirii telefonice nr. 874 din 01.02.2022 reies următoarele aspecte: consilierul de probațiune l-a contactat telefonic pe domnul ###### ######, șeful postului de poliție Sinești, pentru a solicita informații cu privire la persoana supravegheată ######## #######, iar acesta a menționat că se va deplasa la domiciliul numitului pentru a face verificări.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că numitul ######## ####### se afla la domiciliu. Acestuia i s-a comunicat faptul că trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune lalomiţa și i s-a solicitat și un număr de telefon la care poate fi contactat, număr care a fost comunicat de şeful postului de poliţie către consilierul de probaţiune

Prin raportul de consemnare a convorbirii telefonice nr.1036/04.02.2022, s-a consemnat că şeful postului de poliţie Sineşti a fost contactat de consilierul de probaţiune care i-a  comunicat că a încercat să ia legătura cu ######## #######, însă acesta nu a răspuns la telefon. În acest sens, şeful de post i-a comunicat că va merge la domiciliul lui ######## ####### pentru a-i aduce din nou la cunoştinţă că trebuie să se prezinte la Serviciul de Probaţiune.

La fila 12 a dosarului se află raportul de consemnare a convorbirii telefonice nr. 1513 din 21.02.2022 ( convorbire telefonică ce a avut loc înaintea convorbirii din 21.02.2022 cu ######## #######) prin care se atestă că seful postului de poliţie Sineşti a fost contactat  din nou de către consilierul de probaţiune pentru a-i comunica faptul că a încercat să ia legătura telefonic, de mai multe ori, cu persoana supravegheată ######## #######, însă acesta nu a răspuns la telefon. Şeful de post i-a comunicat consilierului manager de caz că s-a deplasat la domiciliul numitului ######## #######, i-a adus din nou la cunoştinţă faptul că trebuie să se prezinte la Serviciul de Probaţiune. Întrebat fiind care a fost motivul pentru care nu răsp. la tel. ######## ####### a menţionat că şi-a schimbat nr. de telefon.

În raportul de consemnare a convorbirii telefonice nr. 1517 din 21.02.2022 ( fila 11) se menţionează că s-a luat legătura telefonic cu persoana supravegheată şi i-a fost comunicat acesteia faptul că are obligaţia de a se prezenta în cel mai scurt timp posibil la Serviciul de Probaţiune ######## pentru a se pune în executare sentinţa penală. Ca răspuns la solicitările consilierului de probaţiune, numitul ######## a „afirmat că va încerca să ajungă până la sfârşitul lunii februarie la Serviciul de Probaţiune”.

Mai mult decât atât, consilierul de probaţiune a discutat cu ######## ####### şi la data de 02.03.2022, aşa cum reiese din raportul de consemnare a convorbirii telefonice nr. 1814 din 02.03.2022. Astfel, consilierul de probaţiune i-a readus la cunoştinţă lui ######## ####### despre faptul că are obligaţia de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune ########. Persoana supravegheată a invocat acelaşi motiv pentru neprezentare, motiv reprezentat de lipsa disponibilităţilor băneşti, însă a menţionat că în data de 15 ale lunii va lua salariul. Consilierul de probaţiune i-a solicitat să se prezinte după încasarea salariului, a doua zi, în data de 16 martie la Serviciul de Probaţiune ########.

Consilierul de probaţiune a discutat şi cu fiul lui ######## ####### la data de 16.03.2022, aşa cum reiese din raportul de consemnare a convorbirii telefonice nr. 2268/16.03.2022. Fiul persoanei supravegheate a invocat acelaşi motiv referitor la lipsa banilor, deşi persoana supravegheată menţionase că ziua de salariu este pe data de 15.03.2022 iar pe data de 16.03.2022 ( data convorbirii) se va prezenta la serviciul de probaţiune, urmând să poată achita costul transportului.

Eforturile depuse în vederea prezentării numitului ######## ####### la sediul Serviciului de Probațiune ######## au rămas fără rezultat, fapt ce a condus la deplasarea la domiciliul acestuia, în data de 29.03.2022, a consilierului de probațiune manager de caz.

Persoana supravegheată a fost găsită la domiciliu, a dat o declarație în care menționa motivul pentru care nu s-a prezentat, faptul că își ia angajamentul .să se prezinte la Serviciul de Probațiune ######## în data de 01 .04.2022, fiindu-i precizate și consecințele neprezentării. ( filele 6 şi 7 ale ds.)

Ca urmare a vizitei realizate la domiciliul persoanei supravegheate a fost întocmit un proces-verbal de către consilierul de probațiune manager de caz în care a fost menționat faptul că, persoanei condamnate i-a fost adus Ia cunoștință necesitatea prezentării la sediul serviciului de probațiune pentru a se pune în executare sentința penală rămasă definitivă, precizându-se și consecințele neprezentării acestuia Ia data la care și-a luat angajamentul de a se prezent.

De asemenea, s-a discutat şi cu a.p. ###### ##### care a comunicat că pers. supravegheată nu este cunoscută cu alte fapte de natură penală în comunitate, nu are amenzi, nu este consumator de băuturi alcoolice şi este angajat ca muncitor necalificat.

În ciuda tuturor acestor demersuri efectuate de Serviciul de Probațiune ######## în vederea punerii în executare a sentinței penale privindu-l pe ######## #######, acesta nu a dat curs solicitărilor serviciului de probațiune și nu s-a prezentat pentru punerea în executare a sentinței penale.

Prin încheierea din 27.05.2022, faţă de lipsa lui ######## #######, apreciind necesară prezenţa acestuia în faţa instanţei, instanţa a emis mandat de aducere pe numele persoanei în cauză pentru a fi prezentată la termenul din 30.06.2022.

La termenul din 30.06.2022, numitul ######## ####### a lipsit din faţa instanţei, fiind depus la dosarul cauzei procesul verbal prin care s-a menţionat că în data de 23.06.2022 organul de executare a mandatului de aducere s-a deplasat la domiciliul lui ######## #######. Aceştia au găsit persoana care face obiectul mandatului, i-au adus la cunoştinţă conţinutul acestuia iar ######## ####### şi-a manifestat acordul de a-i însoţi la data de 30.06.2022 în faţa instanţei pentru a răspunde în prezentul dosar.

Cu toate acestea, aşa cum reiese din procesul verbal aflat la dosarul cauzei, în data de 30.06.2022, organele de executare s-au deplasat la domiciliul lui ######## #######, unde, văzând că nu găsesc persoana în cauza, au discutat cu vecinii care au spus că nu l-au mai văzut de aproximativ 2-3 zile.

Fiind apelat telefonic, ######## ####### nu a răspuns la telefon şi a respins apelurile organului de executare a mandatului.

Astfel, deşi a avut cunoştinţă despre prezentul dosar, ######## ####### nu a fost prezent în faţa instanţei la termenele de judecată acordate.

Instanţa reţine că în art. 88 alin 1 din Codul penal se prevede că dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei”.

Totodată, conform art. 582 alin 3 Cpr.pen, „dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 88 sau 89 din Codul penal, instanţa, anulând sau, după caz, revocând amânarea aplicării pedepsei, dispune condamnarea inculpatului şi executarea pedepsei stabilite prin hotărârea de amânare, aplicând apoi, după caz, dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară”.

Potrivit disp. art. 88 alin.(1) Cod penal:”Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei.”

De asemenea, potrivit disp. art. 582 Cod proc pen: Revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei: (1) Asupra revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea. (2) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la art. 86 alin. (4) lit. c) din Codul penal persoana cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea prin care s-a dispus amânarea, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă amânarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror sau de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere.(3) Dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 88 sau 89 din Codul penal, instanţa, anulând sau, după caz, revocând amânarea aplicării pedepsei, dispune condamnarea inculpatului şi executarea pedepsei stabilite prin hotărârea de amânare, aplicând apoi, după caz, dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

Având in vedere ca  din întregul material probator administrat în cauză rezultă că persoana supravegheată a încălcat cu bună știință obligația prevăzută în sentința penală nr. ###/04.11.2021 pronunţată de Judecătoria Urziceni în dosar nr. ####/330/2019, definitivă prin neapelare la data de 24.11.2021, respectiv pe parcursul termenului de supraveghere, nu a respectat obligația de a se prezenta la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta,  în baza art. 582 alin. 1 Cod de procedură penală raportat la art. 88 alin 1 Cod penal, va admite sesizarea formulată de Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Urziceni privind pe condamnatul ######## #######.

Revocarea amânării aplicării pedepsei este o măsura ce se dispune de instanţa de judecată şi constă în revenirea asupra amânării pedepsei. În cauza de faţă, cauza revocării amânării este ulterioară datei de 24.11.2021, dată la care sentinţa penală nr. ### din 04.11.2021 a rămas definitivă.

Codul penal reglementează doua modalităţi ale revocării: obligatorie şi facultativă.

Raportat la faptul că pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea credinţă, nu a respectat măsurile de supraveghere dispuse, instanţa constată că situaţia de fapt expusă are consecinţa revocării obligatorii.

Astfel, ca urmare a probelor aflate la dosar, instanţa constată că ######## ####### nu a respectat măsura de supraveghere constând în obligaţia acestuia de a se prezenta la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta. Deşi a fost contactat în nenumărate rânduri, atât de consilierul de probaţiune, cât şi de reprezentanţii postului de poliţie, având cunoştinţă de datele stabilite, persoana supravegheată a ales, cu rea-credinţă, să nu dea curs invitaţiilor adresate şi să nu se prezinte la sediul serviciului de probaţiune.

Mai mult decât atât, deşi cunoştea că pe rolul Judecătoriei Urziceni se află prezentul dosar ce are ca obiect revocarea amânării pedepsei şi deşi a fost emis mandat de aducere, acesta s-a sustras şi nu a binevoit să se prezinte în faţa instanţei, deşi a comunicat contrariul organului de executare a mandatului.

Având în vedere că nerespectarea măsurilor de supraveghere este făcută cu intenţie, aşa cum rezultă din actele aflate la dosar, se constată că măsura de clemenţă acordată de instanţă în sensul amânării aplicării pedepsei nu este eficientă.

Instanţa constată că nerespectarea nu a fost realizată din culpă sau dintr-o imposibilitate obiectivă de a respecta obligaţiile impuse, astfel încât să existe motive pentru respingerea prezentei sesizări.

Sesizarea a fost făcută în termenul de supraveghere de 2 ani de către Biroul de executări penale, la sesizarea consilierului de probaţiune. Astfel,  sunt îndeplinite condiţiile prev. de lege conform cărora neexecutarea obligaţiilor să  fie descoperită în termenul  de supraveghere.

Pe cale de consecinţă, instanţa va dispune revocarea amânării aplicării pedepsei de 10 luni închisoare, stabilită în sarcina lui ######## ####### prin sentinţa penală nr. ###/04.11.2021 pronunţată de Judecătoria Urziceni, definitivă prin neapelare la data de 24.11.2021.

Va dispune condamnarea infractorului la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 378 alin. (1) lit. c Cod. pen.,cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.p.p., aplicând astfel pedeapsa stabilită anterior prin sentinţa penală nr. ### din 4 noiembrie 2021, rămasă definitivă prin neapelare la data de 24 noiembrie 2021.

Referitor la individualizarea executării pedepsei, având în vedere că ne aflăm în situaţia revocării obligatorii a pedepsei, ca urmare a a faptului că pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu a respectat măsurile de supraveghere impuse ( art. 85 alin.(1) lit. a Cod penal: să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta), pedeapsa aplicată va fi executată în regim de detenţie, nefiind posibilă dispunerea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare către stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Suma de 313 lei, ce reprezintă onorariul avocatului desemnat din oficiu, conform delegaţiei pentru asistenţa judiciară obligatorie nr.562/20.04.2022, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi ########.

Văzând şi prevederile art. 597 alin. 7 cod de procedură penală,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 582 alin. 1 Cod de procedură penală raportat la art. 88 alin 1 Cod penal, admite sesizarea formulată de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Urziceni privind pe intimatul ######## #######, fiul lui ####### și #######, născut la data de ##########, în #### #########, sect. 8, domiciliat în ###### #######, strada Nucilor, ####### ########, C.N.P. #############, cetățean român, stare civilă - necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, muncitor la ### ####### ##### S.R.L. Sineşti.

Dispune revocarea amânării aplicării pedepsei de 10 luni închisoare, stabilită intimatului ######## ####### prin sentinţa penală nr. ###/04.11.2021, pronunţată de Judecătoria Urziceni, definitivă prin neapelare la data de 24.11.2021.

Condamnă pe ######## ####### la executarea pedepsei de 10 luni închisoare în regim de detenție, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 378 alin. (1) lit. c C. pen. cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.p.p., aplicând astfel pedeapsa stabilită anterior prin sentinţa penală nr. ### din 4 noiembrie 2021, rămasă definitivă prin neapelare la data de 24 noiembrie 2021.

În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Suma de 313 lei, ce reprezintă onorariul avocatului desemnat din oficiu, ####### ###, conform delegaţiei pentru asistenţa judiciară obligatorie nr.562/20.04.2022, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi ########.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.07.2022.

PREŞEDINTE, GREFIER,

####### ######## ######## ####### #####

Red.#####/Tehnored.######

4ex./27.07.2022

2ex.com./27.07.2023