Traficul de droguri. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de drog

Sentinţă penală **** din 14.03.2019


Dosar nr. ….

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. ….

Şedinţa publică din data de ….

Tribunalul constituit:

PREŞEDINTE: PÎRVU IOSEFINA

GREFIER: CIOCÎRDEL MIHAELA

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT - Structura Centrală a fost reprezentat prin procuror Laura Curea.

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul …., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. …. din data de …. al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT Structura Centrală.

La apelul nominal, făcut în cameră de consiliu răspunde inculpatul …., personal, aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar şi asistat de apărător din oficiu, avocat …., cu delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr. .…, emisă de …. la data de ….,  aflată la dosarul cauzei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că a fost citat inculpatul cu mandat de aducere, după care,

Se dă citire actului de sesizare a instanţei, în conformitate cu dispoziţiile art. 374 alin. 1 C.p.p.

Totodată în temeiul art. 374 alin. 2 C.p.p. instanţa explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări martorilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti.

De asemenea, în temeiul art. 374 alin. 4 C.p.p. instanţa pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aşa cum au fost descrise în actul de sesizare al instanţei, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. 10, respectiv faptul că atunci când judecata se desfăşoară în conformitate cu procedura recunoaşterii învinuirii, iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea recunoscută de inculpat, în caz de condamnare sau de amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii cu o pătrime. 

Inculpatul …., având cuvântul personal, arată că este informat cu privire la acuzaţia ce i se aduce şi dorește să se prevaleze de procedura  simplificată a recunoaşterii învinuirii.

La întrebarea expresă a instanţei, inculpatul arată că dorește să dea o declaraţie.

Tribunalul procedează la audierea inculpatului …., în conformitate cu dispoziţiile art. 375 C.p.p., declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Judecătorul cauzei pune în discuția participanților solicitarea inculpatului …. de a se prevala de procedura recunoaşterii învinuirii.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul, pune concluzii de admitere a judecării cererii în procedură simplificată, apreciind că sunt întrunite toate condițiile prevăzute de lege.

Apărătorul desemnat din oficiu al inculpatului …. având cuvântul apreciază că, având în vedere poziția procesuală a inculpatului care fost constantă încă din faza urmăririi penale, este admisibilă cererea de judecare în procedură simplificată.

Judecătorul cauzei constată că sunt întrunite disp. prev. de art. 375 alin. 2 C.p.p.  privind procedura simplificată, motiv pentru care admite cererea de judecare a inculpatului în procedura simplificată.

Apărătorul desemnat din oficiu al inculpatului …., având cuvântul, înţelege să solicite proba cu acte în circumstanţiere, respectiv o adeverinţă de la asociaţia de proprietari.

Judecătorul cauzei pune în discuţie proba cu înscrisul solicitat de către inculpatul …. prin apărător.

Judecătorul cauzei, luând acordul procurorului, încuviinţează proba cu înscrisul solicitat de către apărătorul inculpatului, totodată luându-se act că se depune în timpul şedinţei de judecată.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul, arată că prin rechizitoriul nr. ….. din data de ….. al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT, a fost trimis în judecată inculpatul …., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc, faptă prev. de  disp. art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, întrucât în cursul anului … a înființat o cultură de ….., împrejurare în care, la data de …. a deținut la adresa sa din …. … …., cu masa netă de …. grame. În aceste condiții, având în vedere probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, precum și declarația inc. …., care a recunoscut și a solicitat aplicarea acestei proceduri simplificate, solicită, ca în temeiul disp. art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, cu reținerea în cauză a disp art. 396 alin. 10 C.p.p.,  condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii orientată către minimul special prev. de lege. Solicitarea privind condamnarea inculpatului …. la pedeapsa închisorii, vine pe fondul faptului că, trebuie avută în vedere cantitatea destul de însemnată de …. deținută de inculpat, iar cu privire la scopul pentru care a fost deținută această cantitate, apreciază că nu subzistă în prezenta cauză, întrucât …. inculpatului a decedat cu … ani înainte de a înființa această ….. Totodată, prin raportare la această cantitate de …. grame de …., consideră că orientarea pedepsei cu închisoarea către minimul special, este justificat.

De asemenea, în temeiul art. 67 C.p. solicită aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de disp. art. 66 lit. a și b C.p. pe o perioadă minimă de …. ani, după executarea pedepsei. Totodată, în baza disp. art. 65 C.p. solicită aplicarea pedepsei accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a și b C.p. pe perioada executării pedepsei principale. În temeiul disp. art. 399 alin. 1 C.p.p. solicită menținerea măsurii controlului judiciar până la rămânerea definitivă a hotărârii pe care instanța o va pronunța. Totodată, în baza art. 112 alin. 1 lit. b și art. 16 din Legea 143/2000, solicită confiscarea specială a bunurilor ridicate cu ocazia percheziției domiciliare, respectiv ….. De asemenea, în baza disp art. 112 alin. 1 lit. e și art. 16 din Legea 143/2000, solicită confiscarea cantității de …. grame de …., cantitate rămasă după efectuarea raportului de constare tehnico-științifică, iar prin raportare la art. 17 alin. 1 din Legea 143/2000, să se dispună distrugerea acestei cantități de ….. Totodată, în baza disp art. 7 din Legea 76/2008, solicită prelevarea probelor biologice pentru a fi depuse în registrul ADN.

De asemenea, în baza disp. art. 274 C.p.p., solicită obligarea inculpatului ….. la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Apărătorul desemnat din oficiu al inculpatului …. având cuvântul, în temeiul prev. art. 374 alin. 4 C.p.p, art. 375 C.p.p. rap. la prev. art. 396 alin. 10 C.p.p. solicită să se dispună față de inculpat, aplicarea unei pedepse orientată  spre minimul special în ceea ce privește executarea și să se dea eficiență disp art. 91 C.p. Totodată solicită să se aibă în vedere toate circumstanțele atenuante și înscrisurile în circumstanțiere depuse, respectiv faptul că inculpatul a recunoscut în totalitate săvârșirea faptelor, a colaborat cu organele de urmărire penală și s-a prezentat la toate termenele de judecată.

Învederează circumstanțele personale ale inculpatului, respectiv faptul că nu este cunoscut cu antecedente penale, mama sa în vârstă de …. de ani este …, are … pe care …crește singur și are un loc de muncă.

Cu privire la executarea pedepsei, solicită să se aibă în vedere aplicarea disp. art. 74 C.p., art. 75 C.p. și art. 76 C.p., de asemenea a disp. art. 91 C.p. cu privire la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Precizează că inculpatul …. a recunoscut și regretă profund această situație, în raport de faptul că până la vârsta de …. de ani nu a avut niciodată nici o sancțiune. Concluzionând, solicită o pedeapsă îndreptată spre minimul special.

Inculpatul …. având ultimul cuvânt, arată că regretă și nu va mai săvârși niciodată fapte penale, menționând totodată că cel mai greu este să se reabiliteze în fața familiei și a prietenilor.

Tribunalul reţine cauza spre deliberare şi pronunţare.

După rămânerea cauzei în pronunțare, s-a prezentat inculpatul …., care a precizat, în prezența apărătorului desemnat din oficiu, că este de acord să presteze muncă în folosul comunității.

TRIBUNALUL,

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT - Structura Centrală, Secţia de Combatere a Traficului de Droguri, nr. …. din …., s-a dispus  trimiterea în judecată, sub control judiciar a inculpatului

-…..,  pentru săvârşirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

S-a reținut in actul de sesizare a instantei in sarcina inculpatului următoarele fapte:

În cursul anului … a înființat o cultură de ….  în vederea distribuirii către persoanele interesate, împrejurare în care la data de …. a deținut la adresa din . …. …. cu masa netă după uscare de …. grame (….), în scopul menţionat mai sus.

Din ansamblul probator administrat  în cauză, respectiv: - procese verbale de investigaţie întocmite de lucrătorii de poliţie judiciară;- raport de constatare tehnico – ştiinţifică întocmit de INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – LABORATORUL CENTRAL DE ANALIZĂ ŞI PROFIL AL DROGURILOR privind cantitatea de …. depistată la percheziția domiciliară;- declaraţii inculpat;- proces-verbal de percheziție domiciliară;- fișă cazier judiciar;- declarație suspect …., tribunalul va retine in esenţă următoarea situaţie de fapt:

La data de …. PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM a fost sesizat prin adresa nr. … din data de …. a INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – DIRECȚIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE, SERVICIUL ANTIDROG cu privire la faptul că inc. …. a achiziționat în mai multe rânduri, în cursul anului …, folosind date de identitate false, mai multe …., cu intenția de a înființa o …..

Întrucât în cauză existau indicii privind săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, prin ordonanţa nr. …. din data de …. a acestei direcţii s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapte, sub aspectul săvârşirii infracţiunii sus menţionate.

Prin ordonanţa acestei direcţii nr. …. din data de …. s-a dispus delegarea unor lucrători de poliţie judiciară din cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – DIRECŢIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE, SERVICIUL ANTIDROG pentru efectuarea unor acte procedurale.

Din investigaţiile efectuate de lucrătorii de poliţie judiciară delegaţi în cauză a rezultat că inc. …. utiliza postul telefonic nr. …. pentru a ține legătura cu persoane din anturajul infracțional și a discuta aspecte legate de traficul ilicit de droguri.

Prin încheierea Tribunalului Bucureşti din data de …. pronunţată în dosarul nr. …. s-a dispus emiterea mandatului de supraveghere tehnică nr. …. constând în interceptarea comunicaţiilor, localizarea şi urmărirea prin mijloace tehnice a comunicărilor telefonice efectuate de la postul telefonic nr. …. utilizat de inc. …., precum şi supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților desfășurate de inc. ….  în legătură cu infracţiunile ce fac obiectul prezentului dosar, însă din exploatarea mandatelor emise nu au rezultat date de interes operativ.

În urma investigațiilor efectuate de lucrătorii de poliție judiciară delegați în cauză a rezultat că inc. …. ar depozita o cantitate de …. la adresa de domiciliu din mun. …..

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la data de …. la adresa din …., au fost găsite și ridicate de la inc. …  …..

Din adresa preliminară de constatare tehnico - ştiinţifică nr. …. întocmit de Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE a rezultat că în probele înaintate privind inc. …. s-a evidenţiat ……, substanţă psihotropă biosintetizată de …., aceasta constituind drog de risc potrivit Tabelului anexă nr. …. la Legea nr. 143/2000, aspecte care au fost confirmate prin raportul de constatare tehnico - ştiinţifică nr. …. întocmit de Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE din care a rezultat că în probele înaintate în cauză constând din …. cu masa netă după uscare de …. grame s-a evidenţiat …., substanţă psihotropă biosintetizată de …., aceasta constituind drog de risc potrivit Tabelului anexă nr. …. la Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța acestei direcții din data de …. s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de inc. …. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Cu ocazia audierii inc. …. la data de …. în prezenţa apărătorului din oficiu, dna. avocat …. din cadrul …., acesta a recunoscut săvârşirea infracţiunii de care este învinuit, declarând că a luat decizia cu câteva luni în urmă să înființeze o …., pe fondul decesului … … petrecut în urmă cu … ani, cauza fiind …., culegând o serie de informaţii de pe internet în prealabil care sugerau că ….. pot contribui la prevenirea …..

Astfel că, în luna ianuarie …, atunci când a înfiinţat …., și-a propus ca în momentul recoltării să hotărască pentru ce va utiliza …..

Inc. …. a declarat că nu a fost niciodată consumator de …. sau orice alt drog şi nici nu intenţiona să devină.

Cu privire la suspecta …., concubina inc.  …., acesta a declarat că o cunoaște de aproximativ …. ani, însă relaţia a devenit mai amicală după …., totodată informând-o că dorește să înfiinţeze …., dar că nu i-a dat detalii cu privire la modul în care urma să procedeze după recoltarea ….. Din materialul probator a rezultat că cei doi nu locuiau împreună, suspecta …. nefiind implicată sub nicio formă la …. și nefiind consumatoare de droguri.

In instanţă inculpatul a avut aceeaşi conduită procesuală, uzitând de procedura simplificată si recunoscând in totalitate faptele reţinute in sarcina sa.

Declaraţia de recunoaştere a inculpatului se coroborează cu probele administrate in prezenta cauză, respectiv: procese verbale de investigaţie întocmite de lucrătorii de poliţie judiciară;- raport de constatare tehnico – ştiinţifică întocmit de INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – LABORATORUL CENTRAL DE ANALIZĂ ŞI PROFIL AL DROGURILOR privind cantitatea de ….depistată la percheziția domiciliară;- declaraţii inculpat;- proces-verbal de percheziție domiciliară;- fișă cazier judiciar;- declarație suspect …., rezultând cu evidenta vinovăţia inculpatului în înfiinţarea …. .

In concluzie, susţinerea inculpatului ca motivul înfiinţării acestei …. s-ar fi datorat decesului …. nu va fi primită de instanţă, motivat de faptul că  decesul …. s-a petrecut in urma cu …. ani  de zile.

Situatuia de fapt retinută in actul de sesizare, astfel cum a fost detaliată in aliniatele precedente, rezultă cu evidenţă din materialul probator administrat in cauză, coroborat si cu declaratiile inculpatului, care a  uzat de procedura simplificată, recunoscând in totalitate faptele retinute in sarcina sa, insusindu-şi probatoriile administrate.

In cauza, fapta săvârşită de către inc. …., constând în aceea că, în cursul anului …. a înființat …. în vederea distribuirii către persoanele interesate, împrejurare în care la data de …. a deținut la adresa din. …. cu masa netă după uscare de …. grame (….), în scopul menţionat mai sus, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000,  text  de lege a căror aplicare se va face in cauză si in baza cărora se va dispune condamnarea inculpatului, reţinând incidenta disp. art. 396 alin.10 C.p.p., art. 10 alin.1 din  lg 241/2005 .

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului , instanta va avea în vedere că este la primul conflict cu legea penală,  conduita procesuală sinceră de recunoastere si regret,in cauza urmând a se retine incidenta dis part 396 alin.10 C.p.p..

Apreciind ca scopul educativ si sanctionator al pedepsei va putea fi atins si fără privare de libertate, in cauză se va face aplicarea disp. art. 91 C.p., dispunând suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare,conform disp.art.92 C.p.

Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte următoarele masuri de supraveghere :

- Sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta ;

-  Sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa ;

- Sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

- Sa comunice schimbarea locului de munca;

- Sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor  sale de existenta;

- In baza prev. art 93 lit. d c pr pen va dispune ca inculpatul sa nu paraseasca teritoriul Romaniei fara incuviintarea instantei.

In baza prev. art. 93 alin 3 C.p.p. va dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere  condamnatul  sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de …. de zile afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate nu poate presta aceasta munca în cadrul …. si  …..

Va atrage atentia inculpatului  asupra disp art. 96 cod penal ce privesc revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul  nerespectarii cu rea credinta a masurilor de supraveghere sau a neexecutarii obligatiilor impuse.

In baza prev. art 112 alin 1 lit. f cod penal cu ref la art 16 din Legea nr 143/2000 va dispune confiscarea cantitatii de …. ,ramasa in urma analizelor de laborator, depusa la camera de corpuri delicte  cf dovada seria ….nr ….din …. , drogurile urmind a fi distruse.

In baza prev. art. 330 C.p.p. va dispune mentinerea sechestrului asigurator si cf disp. art. 112 alin 1 lit. b cod penal dispune confiscarea speciala a urmatoarelor bunuri: …. .

In baza prev. art. 7 din Legea nr 76 /2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat.

In baza prev. art. 404 pct. 4 lit. b C.p.p. va mentine masura controlului judiciar pina la momentul raminerii definitive a hotaririi.

In baza prev. art 274 c pr pen va obliga pe inculpat la plata cheltielilor judicare catre stat in  suma de …. lei urmarire si …. lei instanta .

 Onorariu avocat oficiu se va avansa din fondul  Ministerului Justitiei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza prev. art. 2 alin 1  din Legea nr 143/2000 cu aplic. art. 396 alin 10 C.p.p.  condamna pe inculpatul …., fiul lui …., născut la data de …. în ….., CNP …..,  la pedeapsa de …. ani închisoare  şi ….ani interdicţia drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a b cod penal.

In baza prev. 65  alin 1 si 3 cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a b cod penal pe durata  executării pedepsei principale.

In baza prev. art. 91 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de  …. ani . 

Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte următoarele masuri de supraveghere:

-  Sa se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

-  Sa primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- Sa anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- Sa comunice schimbarea locului de munca;

- Sa comunice informaţii si documente de natura a permite controlul mijloacelor  sale de existenta;

-In baza prev. art. 93 lit. d C.p.p. dispune ca inculpatul sa nu părăsească teritoriul României fără încuviinţarea instanţei.

In baza prev. art. 93 alin 3 C.p.p. dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere  condamnatul  sa presteze munca neremunerata in folosul comunităţii pe o perioada de …. de zile afara de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta aceasta munca in cadrul …. si …. .

Atrage atenţia inculpatului  asupra disp art. 96 cod penal ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere in cazul  nerespectării cu rea credinţă a masurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse.

In baza prev. art. 112 alin 1 lit. f cod penal cu ref. la art. 16 din Legea nr 143/2000 dispune confiscarea cantitatii de …. , rămasă in urma analizelor de laborator, depusa la camera de corpuri delicte  cf dovada seria …. nr …. din …. , drogurile urmând a fi distruse.

In baza prev. art. 330 C.p.p. dispune mentinerea sechestrului asigurator si cf disp. art. 112 alin 1 lit.,b cod penal dispune confiscarea speciala a urmatoarelor bunuri: …. .

In baza prev. art. 7 din Legea nr 76 /2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat.

In baza prev. art. 404 pct. 4 lit. b C.p.p. mentine masura controlului judiciar pina la momentul raminerii definitive a hotaririi.

In baza prev. art. 274 C.p.p. obliga pe inculpat la plata cheltielilor judicare catre stat in  suma de …. lei urmărire si …. lei instanţa.

 Onorariu avocat oficiu se va avansa din fondul  Ministerului Justitiei.

 Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publica azi …. .

PREŞEDINTE, GREFIER,

PÎRVU IOSEFINA CIOCÎRDEL MIHAELA

Red PI/….

Thdact.GD