Carieră functionar public

Sentinţă civilă 70/FCA din 01.03.2022


Prin contestaţia înregistrată la această instanţă sub nr...., contestatoarea ... a solicitat, în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritorială comuna ... anularea raportului de evaluare a performanţelor sale profesionale pentru activitatea desfăşurată în anul 2020, înregistrat sub nr.1624/26.03.2021 şi refacerea integrală a acestuia, precum şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei formulate, contestatoarea arată că a fost încadrată pe funcția publică de Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei ..., Județul Brăila.

Evaluarea performanțelor profesionale, pentru anul 2020, s-a realizat în baza Raportului de Evaluare nr.1624/26.03.2021, cu încălcarea dispozițiilor legale, fapt pentru care susţine că este necesară refacerea în integralitatea acestui raport.

De asemenea contestatoarea susţine că Raportul de evaluare a fost realizat în mod aleatoriu. fără existența obiectivelor individuale și a indicatorilor de performanță utilizați în evaluarea gradului si modului de atingere a acestora, potrivit dispozițiilor art.16, coroborat cu din Anexa 6 a Codului Administrativ.

Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor din Codul Administrativ, persoana desemnată a avea calitatea de evaluator, avea obligația de a întocmi si comunica, la începutul perioadei, respectiv la începutul anului 2020. sub semnătură, obiectivele individuale și indicatorii de performantă ce trebuiau atinși de fiecare funcționar public în parte, de la nivelul instituției, inclusiv de către contestatoare.

În cauză, contestatoarea susţine că nu i s-a comunicat nici la începutul perioadei și nici ulterior, care sunt obiectivele individuale și indicatorii de performanță ce trebuiau atinși sau realizați pe perioada aferentă evaluării — anul 2020, astfel că, pe de o parte, nu exista reprezentarea obiectivelor ce trebuiau atinse, iar pe de altă parte, a lipsit în mod absolut reperul de raportare al evaluatorului — acesta nu a avut un criteriu de referință, prin care să urmărească posibilele diferențele dintre obiectivele urmărite și rezultatele concrete.

Prin răspunsul nr.1988/13.04.2021 la contestaţia administrativă s-a susținut faptul că s-ar fi adus la cunoștința generală, prin afișare, către toți funcționarii primăriei, un presupus proces-verbal nr.166/13.01.2020, ce conținea toate obiectivele și indicatorii de performanță, la nivel global.

Aducerea la cunoștință a acestor obiective și indicatori de performanță trebuie însă să fie personală, dovedită prin semnătură de luare la cunoștință, adaptată postului și atribuțiilor specifice acestuia, prin stabilirea unor rezultate concrete și punctuale, cu caracter particular, întocmite de evaluatorul desemnat pentru fiecare dintre funcționarii publici.

Sub al doilea aspect, obiectivele și indicatorii nu pot avea un caracter general,  postului, așa cum pretinde intimata, ci trebuie stabiliți în mod concret raportându-se la atribuțiile și obligațiile postului individualizându-se conținutul și termenul de execuție.

Sub al treilea aspect, presupusul proces-verbal nr.166/13.01.2020 se pretinde a fi fost realizat și afișat la începutul perioadei, însă, în timpul anului, fișa postului contestatoarei a suferit modificări majore, începând cu 01.10.2020, care nu au fost urmate de întocmirea și aducerea la cunoștință a noilor obiective și a noilor indicatori de performanță.

Modalitatea de realizare. în mod arbitrar si subiectiv. a raportului de evaluare a activității contestatoarei a condus la încălcarea principiilor declarate de dispozițiile art.11 din Anexa 6 a Codului Administrativ întrucât potrivit dispozițiilor legale, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, nu se poate realiza decât prin compararea gradului și modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic.

Raportul de evaluare s-a realizat cu încălcarea principiului imparțialității si obiectivității evaluatorului, contrasemnatarului si a persoanei care aprobă acest raport„ conform art.ll alin.3 din Anexa 6 la Codul Administrativ

Potrivit acestor dispoziții legale, ”în realizarea activităților specifice, evaluatorul  contrasemnatarul și persoana care aprobă raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcționarului public au obligatia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare. precum si a respectării regimului juridic al incompatibilitătilor și al conflictului de interese.

În speță, deși era subordonată compartimentului financiar-contabil ( procedura legală impunând ca evaluator să fie desemnat șeful ierarhic superior) activitatea de evaluare s-a realizat de către primar, care a aprobat singur raportul de evaluare. Așa fiind, evaluatorul a avut dublă calitate, fiind într-o poziție de autoritate absolută față de propriul subiectivism.

De asemenea susţine că în raportul de evaluare nu s-au consemnat obiecțiunile contestatoarei în secțiunea dedicată, conform art.17 alin.4 lit.b) din Anexa 6 la Codul Administrativ

Or, la momentul realizării interviului, contestatoarea a solicitat în mod expres a se consemna obiecțiunile punctuale la acest raport, însă, i s-a refuzat acest drept, fapt pentru care s-a încălcat în mod nejustificat metodologia specifică.

Contestatoarea apreciază că şi-a îndeplinit în mod profesional, corect şi conştiincios îndatoririle de serviciu, aspecte care i-au provocat şi neplăceri ulterioare, neplăceri care nu au izvorât din activitatea sa, ci din relaţiile de rudenie cu unul din consilierii locali ce aparţin unui alt grup politic, adversar celui din care face parte actualul primar.

În ceea ce priveşte criteriile de performanţă utilizate în evaluare, apreciază că acestea au fost analizate cu subiectivism, cu nerespectarea metodologiei obligatorii, cât şi cu încălcarea principiilor de imparţialitate şi obiective, care să se raporteze la dispoziţiile legale.

În dovedirea susţinerilor sale contestatoarea a administrat proba cu înscrisuri şi martori.

La dosarul cauzei a fost depus raportul de evaluare nr.1624/26.03.2021 (fila11), fişa postului ocupat de contestatoare, plângerea prealabilă, răspunsul intimatei.

Legal citată intimata a formulat întâmpinare (fila 95) prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca inadmisibilă.

În acest sens arată că în cuprinsul Raportului de evaluare nr. 1624/26.03.2021, Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei — Comuna ..., județul Brăila a consemnat procedura de evaluare a reclamantei ..., în calitate de consilier, clasa l, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului impozite și taxe, ”pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.202031.12.2020".

În conținutul Raportului de evaluare nr. 1624/26.03.2021, au fost detaliate atât obiectivele în perioada evaluată (01.01.2020-31.12.2020), % din timp, indicatorii și criteriile de performanță, ponderea de realizare, precum și nota aferentă fiecăruia.

Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu atribuțiile din fișa postului, prin raportare la funcția publică deținută, gradul profesional al acesteia, cunoștințele teoretice și practice și abilitățile necesare exercitării funcției publice deținute de funcționarul public și corespund obiectivelor compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public.

Indicatorii de performanță prevăzuți la alin. (1) se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul atribuțiilor titularului funcției publice, prin raportare la cerințele privind cantitatea și calitatea muncii prestate.

În toate situațiile obiectivele individuale și indicatorii de performantă se aduc la cunoștința funcționarului public la începutul perioadei evaluate".

În referire la dispoziţiile legale, contestatoarea a susţinut în mod eronat că „ persoana desemnată a avea calitatea de evaluator, avea obligația de a întocmi si comunica, la începutul perioadei, respectiv la începutul anului 2020, sub semnătură, obiectivele individuale și indicatorii de performantă”, or din cuprinsul prevederilor legale indicate, în sarcina autorităţii evaluatoare nu incumbă „obligaţia de a întocmi şi comunica, la începutul perioadei, respectiv la începutul anului 2020. sub semnătură, obiectivele individuale și indicatorii de performantă”.

În ceea ce priveşte comunicarea obiectivelor individuale și indicatorilor de performanță la începutul perioadei supuse evaluării, autoritatea evaluatoare a procedat la afișarea publică a ”Obiectivelor individuale și a indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu atribuțiile din fișa postului în vederea evaluării performanțelor individuale ale funcționarilor publici pentru perioada 01.01.2020„31.12.2020 — Compartimentul impozite și taxe - casier", în prezența numiților ... și ..., sens în care a fost întocmit Procesul-verbal nr. 166/13.01.2020.

De asemenea, în cuprinsul ”Fișei postului” aferentă poziției de "Consilier, clasa l, grad profesional asistent din cadrul compartimentului impozite și taxe al Primăriei U.A.T. Comuna ....” sunt precizate, în mod expres, condițiile specifice pentru ocuparea postului, atribuțiile postului, activitățile aferente postului, precum și responsabilitățile postului.

Prin urmare, raportat la prevederile legale, potrivit cărora ”obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu atribuțiile din fișa postului, prin raportare la funcția publică deținută, gradul profesional al acesteia", susținerile reclamantei potrivit cărora a avut un criteriu de referință, prin care să urmărească posibilele diferențe dintre obiectivele urmărite și rezultate concrete” sunt neîntemeiate câtă vreme în procesul de evaluare au fost avute în vedere atribuțiile din fișa postului, constatându-se îndeplinirea necorespunzătoare/neîndeplinirea unora dintre acestea.

În ceea ce privește susținerea contestatoarei referitoare la ”modalitatea de realizare, în mod arbitrar și subiectiv, a raportului de evaluare a activității contestatoarei, a condus la încălcarea principiilor declarate de dispozițiile art .21 din Anexa 6 a Codului Administrativ" intimata susţine că afirmațiile acesteia reprezintă o încercare de a induce în eroare instanța de judecată învestită cu atribuția de soluționare a prezentei pricini, câtă vreme în cuprinsul Raportului de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici nr. 1624/26.03.2021 s-a consemnat, în mod explicit, operațiunea de comparare a gradului și modului de îndeplinire a obiectivelor individuale raportat la indicatorii de performanță, aspecte care reies, în mod neîndoielnic, din cuprinsul Raportului.

În referire la susținerea reclamantei potrivit căreia ”raportul de evaluare s-a realizat cu încălcarea principiului imparțialității și obiectivității evaluatorului, contrasemnatarului și a persoanei care aprobă acest raport", se arată că în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 din Metodologie „evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit şi semnat de către superiorul ierarhic nemijlocit al funcţionarului public, care se contrasemnează de persoanele prevăzute la art. 12 alin. 2 şi 3 din prezenta anexă şi se aprobă de către persoanele prevăzute la art. 12 alin. 4”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. 4 lit. b din Metodologie „raportul de evaluare semnat de contrasemnatar se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de conducere pentru care nu are calitatea de evaluator, respectiv pentru funcţionarii publici de execuţie, în situaţia în care nu există un superior ierarhic în condiţiile lit. a)”.

Din alcătuirea Organigramei aparatului de funcționari a Primăriei U.A.T. Comuna ... rezultă, în mod expres, calitatea de evaluator (care nu poate fi substituit) a Primarului U.A.T. Comuna ..., precum și calitatea de contrasemnatar și conducător al acestuia, câtă vreme Compartimentul financiar contabil în cadrul căruia își exercita atribuțiile de serviciu contestatoarea se afla în subordonarea directă a Primarului U.A.T. Comuna ....

În ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei potrivit căreia „în raportul de evaluare nu s-au consemnat obiecţiunile în secţiunea dedicată conform art.17 alin. 4 lit. b din Anexa 6 la Codul administrativ, se susţine că ... a indicat cu titlu de obiecţiuni contestarea raportului de evaluare deoarece nu i-au fost aduse la cunoştinţă la începutul perioadei de evaluare obiectivele şi criticile de performanţă, raportul fiind subiectiv”.

Caracterul inadmisibil al acţiunii rezultă din faptul că „în instanţă nu poate fi contestată modalitatea în care au fost apreciate cunoştinţele sau capacităţile unei persoane – în cadrul concursului sau cu prilejul unei evaluări”.

De asemenea, s-a reţinut că „instanţa de judecată poate doar sancţiona un abuz al evaluatorului, însă nu se poate substitui acestuia, evaluatorul fiind cel mai în măsură să aprecieze în concret activitatea celui evaluat, în funcţie de criteriile de performanţă necesare”.

Pentru aceste considerente, intimata a solicitat respingerea contestaţiei formulate de către contestatoare şi menţinerea ca legal şi temeinic Raportul de evaluare a performanţelor profesionale pentru activitatea desfăşurată în anul 2020, înregistrat sub nr.1624/26.03.2021.

De asemenea, a solicitat respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei în ceea ce priveşte criticile privind temeinicia „conţinutului concret al Raportului de evaluare” precum şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În cauză, la solicitatea ambelor părţi a fost administrată proba testimonială fiind audiaţi la cererea contestatoarei martorii ... şi .... şi la cererea intimatei martorii ... și ....

Având în vedere rezultatul evaluării, respectiv obţinerea calificativului „Nesatisfăcător”, contestatoarei prin Dispoziţia nr.126/13.05.2021, i-a încetat raportul de serviciu prin eliberarea din funcţia publică deţinută.

Împotriva acestei dispoziţii s-a formulat contestaţie la data de 03.11.2021 ce a făcut obiectul dosarului nr.... înregistrat pe rolul Tribunalului Brăila.

Reţinându-se de către completul legal investit că acest dosar reprezintă o cerere ulterioară dosar ... şi că între cele două cauze există o strânsă legătură la data de 6.01.2022 a admis la cererea intimatei U.A.T. comuna ... excepţia conexării dosarului .... la dosarul ..., dosare aflate pe rolul aceleiaşi instanţe, respectiv Tribunalul Brăila.

Examinând întregul material probator administrat în cauză prin prisma susţinerilor orale şi scrise ale părţilor şi având în vedere dispoziţiile legale incidente în speţă, referitoare la procedura de evaluare a funcţionarilor publici, respectiv dispoziţiile Codului administrativ, Tribunalul constată că prezenta contestaţie este fondată pentru următoarele considerente:

 În vederea realizării componenţei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie, la începutul perioadei evaluate, persoana care are calitatea de evaluator stabileşte obiectivele individuale pentru funcţionarii publici a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora.

Obiectivele se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, conform funcţiei publice deţinute şi compartimentului în care-şi desfăşoară activitatea funcţionarul evaluat.

Indicatorii de performanţă, de asemenea, se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual în conformitate cu atribuţiile titularului funcţiei publice.

Atât obiectivele cât şi indicatorii de performanţă, conform dispoziţiilor art. 16 pct. 4 din Anexa 6 din Codul administrativ, se aduc la cunoştiinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate.

Contestatoarea a susţinut că în procedura de evaluare nu i s-au comunicat nici obiectivele şi nici indicatorii de performanţă, astfel că nici un moment nu a cunoscut în concret aspectele ce urmează a fi evaluate raportat la atribuţiile conferite de fişa postului ocupat.

Deşi în combaterea susţinerilor acesteia, la solicitarea intimatei au fost audiaţi martorii ... și .... din dispoziţiile acestora nu rezultă cu certitudine dacă funcţionarilor evaluaţi şi, în speţă, contestatoarei i s-au comunicat obiectivele şi indicatorii de performanţă personal, sub semnătură.

Aceştia au arătat că s-au afişat criteriile de evaluare şi că s-a întocmit procesul verbal de afişare în acest sens.

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale prevede în mod expres că acestea se aduc la cunoştinţa funcţionarului public.

Având în vedere că fiecare funcţie publică de execuţie sau de conducere presupune atribuţii specifice corespunzătoare postului ocupat compartimentului din care face parte atât obiectivele cât şi indicatoruii de performanţă sunt diferiţi.

Or, afişarea generică a criteriilor de evaluare nu corespunde scopului avut în vedere de legiuitor, persoana evaluată fiind în imposibilitate a cunoaşte cu certitudine dacă a avut loc o apreciere obiectivă a performanţelor sale profesionale individuale.

În speţă, Tribunalul constatând că nu i-au fost comunicate contestatoarei criteriile de evaluare (obiective şi indicatori de performanţă) şi că în acest mod procedura de evaluare s-a desfăşurat cu încălcarea dispoziţiilor legale, urmează să admită contestaţţia astfel cum a fost formulată şi să dispună anularea raportului de evaluare obligând intimata să reia procedura de evaluare cu respectarea dispoziţiilor legale.

Referitor la dispoziţia nr.126/13.05.2021 contestată de asemenea Tribunalul constată că singurul motiv care a stat la baza emiterii dispoziţiilor de încetare a raporturilor de muncă nr.126/13.05.2021 a fost obţinerea calificativului „Nesatisfăcător”, dispunând anularea raportzului de evaluare, Tribunalul va dispune şi anularea dispoziţiei privind încetarea raporturilor de muncă.

În consecinţă, în lipsa oricărui temei de drept care să justifice destituirea contestatoarei, urmează a se dispune obligarea  intimatei la  reîncadrarea acesteia în funcția deținută anterior, decizia contestată fiind nelegală şi netemeinică.