Contecios administrativ si fiscal. Obligare emitere act administrativ

Sentinţă civilă 25 din 04.02.2019


Dosar nr. 3094/89/2017*

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 25/CA/2019

Şedinţa publică de la 04 februarie 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE I.......-M...... P......

Grefier A... C...

Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei civile pe contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta D... N...-D... cu domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat .............. în contradictoriu cu pârâţii Unitatea Administrativ Teritorială Z.... şi Primarul Comunei Z...., ambele cu sediul în  comuna .........., având ca obiect obligare emitere act administrativ, cauză aflată în REJUDECARE, cauză ale cărei dezbateri au avut loc în şedinţa publică din 28.01.2019 şi consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când în conformitate cu art. 396 (1) Cod procedură civilă, pronunţarea cauzei s-a amânat pentru termenul de astăzi.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă constată următoarele,

Prin  decizia civilă nr. 1833/2018  a Curţii de Apel Iaşi a  fost admis recursul declarat de D. N. D. împotriva sentinţei civile nr. ../20.02.2018 a Tribunalului Vaslui sentinţa fiind casată în tot iar cauza trimisă spre rejudecare şi la data de  9 11 2018 a fost înregistrat prezentul dosar în rejudecare.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la data de 01.11.2017 sub nr. 3094/89/2017 reclamanta D.N.-D. a chemat în judecată în calitate de pârâţi Unitatea Administrativ Teritorială Z.... şi Primarul Comunei Z... solicitând obligarea pârâţilor la eliberarea Certificatului de urbanism în vederea împrejmuirii imobilului teren proprietate conform documentaţiei tehnice, constând în Proiect .../2014 şi conform actului de alipire admis definitiv de OCPI, documente care arată că au fost depuse la Unitatea Administrativ Teritorială Z.... odată cu cererea iniţială.

În fapt, arată că în data de 24.07.2017,  a formulat cerere către Comuna Z.... pentru obţinerea unui certificat de urbanism în vederea împrejmuirii proprietăţii aşa cum a fost achiziţionată de aceasta prin contractele de vânzare-cumpărare autentificate şi alipite conform actului de alipire, precum şi referatul OCPI -V.... de admitere a alipirii imobilelor aflate pe raza UAT -Z....., loc. S.... sub nr. cadastrale ..........., rezultând un număr cadastral de imobil ........ cu suprafaţa măsurată de 4874 mp.

UAT Z...... a refuzat  eliberarea unui certificat de urbanism pentru întreaga proprietate alipita, deşi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta, considerând în mod netemeinic că acest lucru este fără obiect, fără a avea o bază legală şi temeinică pentru justificarea refuzului. Menţionează că procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire, lucru pe care  l-a făcut.

Astfel, arată că certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art.4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

a)fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b)stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c)stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d)încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Aşadar, pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul ( îndeplinind toate condiţiile de mai jos) şi, pe care aceasta arată că le-a îndeplinit, trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

1.elementele de identificare a solicitantului;

2.elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

3.elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

1.pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000,1:5.000,1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

2.pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ort fotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi. eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

Astfel, arată că a  depus următoarele documente:

-contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ..../12.03.2015, prin care s-a vândut numitei D. N.-D. terenul având categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 1500 mp, înscris în cartea funciara sub nr. .... a localităţii Z......., parcela .........., punctul "Inarie", între vecinii: la nord - imobil cu nr. cadastral provizoriu, la est- DC 443, la sud- imobil cu nr. cadastral provizoriu 456, la vest- DE 234; terenul având categoria de folosinţă păşune în sup. de 2400 mp, cu nr. cadastral ......., înscris în cartea funciară nr. ...... a loc. Z......., situat în intravilanul satului S....., com. ........., în sola 17, parcela 200/13, punctul "Inarie”, între vecinii: la nord- imobil cu nr. cadastral provizoriu 424, la est- DC 443, la sud- imobil cu nr. cadastral provizoriu 71, la vest- DE 234; terenul având categoria de folosinţă arabil, în sup. de 1300 mp, cu nr. cadastral ......, înscris în cartea funciară nr..... a loc. Z..., situat în intravilanul satului S......, com. .........., în sola 17, parcela 200/15, punctul "Inarie", între vecinii: la nord- Ivan Sterian, la Est- DC 443, la sud- imobil cu nr. cadastral provizoriu 424, la vest- DE 234;

-act de alipire autentificat sub nr......./08.09.2015;

-cerere prin care s-a solicitat clarificarea situaţiei terenului situat în intravilanul com. Z.., nr....../30.01.2017;

-cererea nr. ....../25.08.2017 prin care a solicitat eliberarea unei copii după toate documentele existente la Primăria Z...... pentru eliberarea certificatului de urbanism;

-documentaţie tehnica pentru obţinerea certificatului de urbanism, obiectiv construire împrejmuire teren;

-memoriu tehnic general construire împrejmuire teren;

-plan de încadrare în zona SC. 1/2000;

-cerere pentru emiterea certificatului de urbanism nr. ...../24.08.2016;

-procura specială autentificată sub nr. ....../12.01.2015.

Documentele indicate au fost depuse aferent  cererii de chemare în judecată, certificate pentru conformitate cu originalul, arătând că au fost  depuse şi alăturat  plângerii prealabile formulată  în temeiul art.7 din Legea 554/2004.

 În consecinţă, solicită admiterea acţiunii ca fiind legală şi temeinică şi obligarea pârâţilor la emiterea Certificatului de urbanism solicitat temeinic şi în concordanţă cu disp. legale în materie.

În drept, invocă prevederile art. 7 şi următoarele din Legea 554/2004, art. 4 din Legea nr. 50/1991.

Pârâtul Primarul comunei Z......,  în termen legal, a  formulat  şi depus întâmpinare,  prin care solicită respingerea acţiunii.

B... C. C... vinde numitei B... I. M.., căsătorită cu B... T. C... dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2400 m.p. conform actelor de proprietate - titlul de proprietate nr. 2481/01.03.2003 real măsurat 2135,34 m.p. cu nr. cadastral provizoriu 456, în tarlaua 17, parcela 200/13, punctul Inărie, act autentificat sub nr. 1587/05.05.2003 la Biroul Notarului Public F. L. din mun. B...;

I. Gh. L. vinde  numitei B. I. M. suprafaţa de 1500 m.p. conform actelor de proprietate - titlul de proprietate ....../30.09.2002 - real măsurat 1499,60 m.p. cu nr. cadastral provizoriu 424, în tarlaua 17, parcela 200/14, punctul Inhărie, act autentificat sub nr. .../12.02.2003 la BNP T.V... din mun. B....;

B... I. I.. vinde  numitei B... I. M... suprafaţa de 1300 m.p. conform actelor de proprietate - titlu de proprietate nr. ..../48287/30.08,1999 - real măsurat 1239,426 m.p. cu nr. cadastral provizoriu 176, în tarlaua 13, parcela 200/14, punctul Inărie, act autentificat sub nr ...12.02.2003 la BNP T... V... din mun. B...;

Pe data de 30.06.2003 arată că la cererea d-nei B...I. M... i se eliberează Autorizaţia de construire nr. 15 pentru împrejmuire proprietate privată cu numerele cadastrale 176. 424 si 456; împrejmuire realizată de către aceasta din scândură de brad pe şipci de brad susţinut de stâlpi din ţeava, implantaţi pe soclu de beton.

La data de 12.03.201S, numitul B... C..., divorţat în baza Sentinţei Civile nr. 2530/25.10.2004 dată de Judecătoria Bârlad,  a vândut d-nei D... N... D...:

-terenul in suprafaţa de 1500 m.p. conform actelor, real măsurat 1499,60 m.p. cu nr. cadastral provizoriu 424, în tarlaua 11, parcela 200/14, punctul Inărie;

-Terenul în suprafaţă de 2400 m.p., conform actelor de proprietate, real măsurat 2135,34 m.p. cu nr. cadastral provizoriu, 456 în tarlaua 17, porecla 200/13, punctul Inărie şi, terenul în suprafaţă de 1300 m.p. conform actelor de proprietate, real măsurat 1239,42 m.p. cu nr. cadastral provizoriu 176, în tarlaua 17, parcela 200/13, punctul Inărie, cu menţiunea  că suprafeţele  menţionate se găseau la data încheierii actului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 581 din 12.03-2015 în îngrăditura realizată conform autorizaţiei nr. ..../30.06.2003 de către B... 1. M...;

 La data de 30.01.2017 numita D... I..., s-a  adresat cu cerere către Primarul com. Z..., jud. ....prin care a solicitat clarificarea situaţiei terenului situat în intravilanul comunei Z...., tarlaua 17, parcela 200/14, parcela 200/13 şi parcela 200/15 potrivit actului de alipire autentificat sub nr. 2431/08.09.2015 şi a împuternicirii date de către D..N.. D.., conform procurii speciale autentificată sub nr 63/12.01.2015.

La cerere nu este anexată procura specială şi nici actul de proprietate.

La data prezentă, arată că numita D. I., pentru D. N. – D., a trasat pe partea de nord a proprietăţii, prin ţăruşi, pretinsa limita a proprietăţii, pe terenul deţinut legal de numitul I. C., conform titlului de proprietate nr. 145517, cu toate că la pagina doi a actului de alipire numita D. I., în numele şi pentru D. N. D., declară  că imobilele mai sus menţionate nu formează obiectul vreunui litigiu.

 La data de 24.07.2017, doamna D. N. D. se adresează Primăriei com. Z...., jud. V...... cu o sesizare/plângere transmisă prin e-mail pentru obţinerea unui certificat de urbanism, pentru a împrejmui proprietatea, iar echipa din cadrul primăriei să se prezinte la teren pentru a face măsurătorile corespunzătoare.

În concluzie, arată că solicitarea petentei de a i se elibera un nou certificat de urbanism şi o nouă autorizaţie de construire/împrejmuire proprietate, este fără obiect şi  solicită să se dispună respingerea  cererii.

În data de 17.01.2018 s-a înregistrat la dosar răspunsul la întâmpinare formulat de către reclamantă, prin care invocă faptul că întâmpinarea este formulată de o persoană fără calitate, motiv pentru care invocă excepţia lipsei calităţii de reprezentant, iar raportat la comunicarea acţiunii introductive către pârâţi, solicită decăderea acestora din dreptul de a mai propune probe şi de a formula excepţii, fiind depăşit termenul prevăzut de lege.

Prin sentinţa civilă nr. 76/CA/2018 instanţa a respins  cererea formulată de reclamanta D. N. D., în contradictoriu cu pârâta  U.A.T. Z...,  ca neîntemeiată, soluţia fiind atacată cu recurs la CA Iaşi, care prin decizia civilă nr. 1833/2018 a admis recursul declarat de D. N. D. împotriva sentinţei civile nr. 76/20.02.2018, sentinţa fiind casată în tot iar cauza trimisă spre rejudecare. În motivarea deciziei din recurs s-a reţinut că prima instanţă nu s-a pronunţat în contradictoriu cu pârâtul Primarul Comunei, ceea ce echivalează cu necercetarea fondului, că nu a analizat lipsa calităţii de reprezentant invocat prin răspunsul la întâmpinare.

În data de 09.11.2018 s-a înregistrat pe rolul instanţei dosarul cu nr. 3094/89/2017*.

La termenul din 10 dec 2018  s-a reţinut că Primarul care calitatea de reprezentant pentru unitatea administrativ teritorială, conf. art. 62 din 215/2001 si art. 21 alin 2  din acelaşi act normativ.

 În cauză s-a administrat proba cu acte şi nu s-au administrat noi probe în rejudecare.

 La termenul din data de 10.12.2018 instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Unitatea administrativ teritorială Comuna Zorleni.

Analizând actele şi lucrările dosarului se reţine că acţiunea este întemeiată:

Prin cererea  din 29 08 2017 a reclamantei D... N.... D..., prin avocat, intitulată „plângerea prealabilă” s-a solicitat pârâtului Primarul comunei Z... eliberarea  certificatului de urbanism pentru terenul în proprietate şi revizuirea refuzului exprimat de pârât prin adresa din 8 08 2017.

Din adresa din 8 08 2017 emisă de Primarul comunei către Instituţia Prefectului rezultă că  refuzul eliberării certificatului de urbanism  este justificat pe faptul că cererea de eliberare este fără obiect iar pentru rezolvarea litigiului se recomandă formularea unei acţiuni în grăniţuire. Prin acest răspuns al pârâtului  se realizează şi succesiunea transmiterilor dreptului de proprietate  din tarlaua 17, parcele 200/14,200/13 şi 200/15, care sunt în prezent în proprietatea reclamantei şi faptul că antecesoarea reclamantei, B... M....., a avut eliberată autorizaţia de construire pentru împrejmuirea acestui teren la data de 30 06 2003.

Anterior reclamanta a adresat cererea din 24 07 2017 ( fila 29 dosar) pentru eliberarea certificatului de urbanism  pentru suprafaţa de 5200 mp (real măsurată de 4874 mp) pentru împrejmuire proprietate.

În temeiul art. 248 CPC excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Unitatea administrativ teritorială Comuna Z...... va fi analizată prioritar. În cauză această excepție este întemeiată.

Potrivit art. art. 6  si 4 din legea 50/1991  certificatul de urbanism este actul de informare eliberat de autoritățile publice locale printre care si Primarul comunei pentru terenul care se execută în teritoriul administrativ al acestora.

În cauză se solicită eliberarea unui certificat de urbanism pentru împrejmuirea suprafeţei din proprietatea  reclamantei, astfel că refuzul eliberării acestui act de informare se soluţionează în contradictoriu cu Primarul comunei.

În cauză, Unitatea administrativ teritorială Comuna Z...... nu are atribuţii în emiterea certificatului de urbanism, astfel că această pârâtă nu are calitate procesuală pasivă.

În consecinţă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Unitatea administrativ teritorială Comuna Z........ va fi admisă.

Pe fondul acțiunii în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei se reţine că acţiunea este întemeiată, întrucât acest pârât a refuzat nejustificat a emite certificatului de urbanism, fiind îndeplinite condiţiile refuzului reglementat de art. 2 lit. i din legea  554/2004 care defineşte  ca „refuz nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile”.

Reclamanta este titulara dreptului de proprietate de 5200 mp, potrivit actelor si de 4874 mp( potrivit măsurătorilor)  pentru care a formulat cerere de eliberare certificat de urbanism pentru împrejmuire proprietate.

 Astfel, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 581 din 12 03 2015  reclamanta 12.03.2015 D..... N.......  a dobândit dreptul de proprietate de la autorul B... C... asupra terenului în suprafață de 1500 mp, real măsurat  1499,6 mp cu nr. cadastral provizoriu 424, în tarlaua 17, parcela 200/14, punctul Inărie; terenul în suprafață de 2400 m.p., real măsurat 2135,34 mp, nr. cadastral provizoriu 456, în tarlaua 17, parcela 200/13, punctul Inărie; terenul în suprafață de 1300 m.p., real măsurat 1239,42 m.p., nr. cadastral provizoriu 176, în tarlaua 17, parcela 200/13, punctul Inărie (f.36,37). În total reclamanta a dobândit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 5200 mp.

La data de 08.09.2015 prin actul de alipire autentificat prin încheierea de autentificare nr. 2431/08.09.2015 de notarul public F... L... (f.22-23), reclamanta D... N... D..., prin mandatarul său D... I..., a procedat la alipirea celor trei terenuri cu nr. cadastrale ..... (fost 456), ..... (fost 176) și ..... (fost 424) achiziționate la data de 12.03.2015 de la B. C.. Această operațiune a fost aprobată, prin încheierea nr. .../09.09.2015 emisă de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bârlad, întreaga suprafață de 4874 mp având nr. cadastral .......

Reclamanta a depus aferent actelor de proprietate, documentaţia tehnică pentru obţinerea certificatului de urbanism( 33-35), memoriu tehnic ( 40-46) din care rezultă că reclamanta urmăreşte construirea unei împrejmuiri de teren cu detaliile: pe latura de sud un gard cu soclu de beton, cu închideri din stâlpi de fier şi tablă iar pe laturile de sud, nord si vest gardul va fi construit din stâlpi de spalier cu închideri de plasă zincată.

În prealabil, la data de 30.06.2003, numitei B. M., căsătorită la acea dată cu B. C., i-a fost eliberată autorizația de construire nr. 15 (f.94) necesară pentru împrejmuirea suprafețelor de teren cu nr. cadastrale provizorii 176, 424, 456, adică cele care i-au fost înstrăinate ulterior de B. C. reclamantei și față de care a operat alipirea.

Autoarea B. M. a obţinut autorizaţie de construire pentru un gard pentru acelaşi teren, dar împrejmuirea avea alte caracteristici pentru un gard de scândură de brad, cu şipci de brad, susţinută de stâlpi din ţeavă implantaţi pe soclu de beton.

Comparând caracteristicile tehnice, se constată că gardul pentru care reclamanta a depus documentaţia tehnică are alte caracteristici decât cele pentru care a fost eliberată autorizaţia din 2003 pe numele autoarei B. M..

Astfel că refuzul pârâtului de eliberare certificat reclamantei pe motivul că exista o autorizaţie pentru gard pe numele unei alte persoane este nejustificat. Reclamanta, în calitate de proprietar, are dreptul de a obţine certificat de urbanism pentru un gard cu alte caracteristice decât cel anterior construit; autorizaţia anterioară are o durată de valabilitate limitată, care nu îndreptăţeşte reclamanta că construiască un alt gard cu alte caracteristici.

Potrivit art. 6 alin 2 din legea 50/1991 „ Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.”

În cauză pârâtul nu a eliberat certificatul de urbanism în termen de 30 zile de la datele cererilor din 24 07 2017, 29 08 2017, astfel că pârâtul a refuzat nejustificat eliberarea acestui act de informare. În cauză sunt îndeplinite condiţiile uni refuz nejustificat de eliberare certificat de urbanism, astfel prin exprimarea explicită din 8 08 2017 în sensul că nu eliberează certificat de urbanism, astfel că sunt îndeplinite condiţiile refuzului reglementat de art. 2 lit. i din 554/2004.

 În consecinţă se va respinge  acţiunea formulată de reclamanta D...N... D... în contradictoriu cu pârâta Unitatea administrativ teritorială Comuna Z... ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă şi  se va admite acţiunea formulată de reclamanta D... N... D... în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei Z.....şi va fi obligat pârâtul Primarul comunei Z.... să emită certificat de urbanism  reclamantei pentru împrejmuirea imobilului teren în suprafaţă de 5200 mp potrivit actului de alipire (real măsurat de 4874 mp).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Unitatea administrativ teritorială Comuna Z.......

Respinge  acţiunea formulată de reclamanta D. N. D. în contradictoriu cu pârâta Unitatea administrativ teritorială Comuna Z........... ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite acţiunea formulată de reclamanta D. N. D., cu CNP ................... în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei Z......

Obligă pârâtul Primarul comunei Z......... să emită certificat de urbanism  reclamantei pentru împrejmuirea imobilului teren în suprafaţă de 5200 mp potrivit actului de alipire (real măsurat de 4874 mp), cu număr cadastral 7......., identificat în actul de alipire autentificat prin încheierea nr........ din 8 09 2019 a Societăţii Profesionale Notariale F.... L. si F. A. N..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare, care se depune la prezenta instanţă.

Pronunţată  prin punerea soluţia la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei,  azi, 4 02 2019.