Plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 ncpp) – admisă - trimite cauza procurorului pentru completarea urmăririi penale

Sentinţă penală 100 din 30.03.2020


SPEŢE RELEVANTE APRILIE 2020

TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

TITLU

Plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) – ADMISĂ - trimite cauza procurorului pentru completarea urmăririi penale

TIP SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ

NUMĂR SPEŢĂ100/2020

DATA SPEŢĂ30.03.2020

DOMENIUL ASOCIATProbe, dovezi

CONŢINUT SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ NR. 100/2020

DATA: 30.03.2020

AUTOR: CONSTANTINESCU CRISTIAN

DOMENIUL ASOCIAT: Probe, dovezi

OBIECT: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

La XX.06.2019 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova plângerea formulată de petenta T.E.V., împotriva ordonanţei de clasare  nr. XX/P/2019 din XX.04.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalului Prahova.

În motivarea plângerii, petenta a învederat pe de o parte motive de nelegalitate a actelor de urmărire penală, iar pe de altă parte motive de netemeinicie a soluţiei de clasare a cauzei.

Astfel, în esenţă, în ce priveşte nelegalitatea actelor de urmărire penală, petenta prin apărător a învederat nelegalitatea actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea competenţei funcţionale şi material. Toate actele de urmărire penală au fost efectuate de către organele de poliţie, în condiţiile în care era obligatoriu a fi efectuată urmărirea penală de către procuror. Întreaga activitate de urmărire penală s-a realizat practic sub supravegherea procurorului de la parchetul de pe lângă judecătorie.

Sanţiunea nulităţii actelor de urmărire penală şi încălcarea competenţei material şi funcţionale a organelor de urmărire penală este dezvoltată şi analizată de către petentă prin raportare la considerentele Deciziei nr. 554/19.09.2017  a Curţii Constituţionale a României şi la prevederile art. 56 Cod de procedură penală.

În continuarea motivelor plângerii, petenta analizează mai multe motive de netemenicie a ordonanţei de clasare, învederând elementele de fapt a căror lămurire este necesară, precum şi indicând mijloace de probă sau procedee probatorii a căror administrare a solicitat-o în cursul urmăririi penale şi care au fost însă ignorate de către orgenele de urmărire penală.

Petenta a învederat şi încălcare obligaţiei pozitive a statului de efectuare a unei anchete penale efective, obligaţie ce îşi are izvorul în prevederile art. 2 CEDO şi în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie a Drepturilor Omului.

Prin rezoluţie a fost stabilit termen de soluţionare a plângerii la XX.09.2019, cauza fiind amânată la cererea apărătorului petenteila XX.10.2019 când faţă de lipsa petentei şi a apărătorului acesteia, a fost acordat cauzei nou termen la XX.11.2019, când tribunalul a pus în discuţie cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate, cerere depusă la dosarul cauzei – filele 53-56 dosar.

Prin încheierea din XX.12.2019, tribunalul a admis cererea şi a sesizat Curtea Constituţională a României cu privire la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 341 alin.8 Cod de procedură penală – fila 71 dosar.

Dezbaterile au avut loc la termenul din XX.02.2020 când petenta a depus la dosarul cauzei şi concluzii scrise – filele 92-96 dosar, pronunţarea fiind amanita la XX.03.2020 când tribunalul a pronunţat prezenta încheiere.

Analizând plângerea formulată de petenta T.E.V. împotriva ordonanţei de clasare  nr. XX/P/2019 din XX.04.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalului Prahova, tribunalul o va admite pentru următoarele considerente:

Se reţine că prin ordonanţa din XX.04.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova s-a dispus clasarea cauzei privind existenţa infracţiunii prev. de art. 188 alin.1 Cod penal.

În motivarea ordonanţei, Ministerul Public a reţinut că prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din XX.10.2018 al organelor de poliţie s-a format dosarul nr.XX/P/20l8 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti având ca obiect decesul numitului T.C..

Prin ordonanţa nr.XX/P/2018 din XX.10.2018 s-a dispus începerea urmăririi penale "in rem" pentru infracţiunea prev. de art. 192 al. l Cp. Prin ordonanţa nr.XX/P/2018 din XX.03.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti s-a dispus declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cauza a fost înregistrată la nr. XX/P/20I9 şi prin ordonanţa din XX.04.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în art.188 al. l C p.

S-a reţinut în fapt că T.C. locuia într-un imobil din comuna XX, jud. Prahova, ceilalţi membri ai familiei X locuiesc în X.

Familia X a locuit in România şi in urmă cu circa 4 ani, după decesul soţului său. cetăţean român, s-a mutat în X de unde, de circa un an şi jumătate de zile, T.C. a revenit, singur, pentru a locui în imobilul din comuna X.

T.C. în vârstă de 24 ani, nu a mai fost susţinui financiar de familie, nu a avat serviciu şi a acumulat datorii la uitililăţi astfel încât alimentarea cu gaz a fost sistată.

Din investigaţiile efectuate în cauză a rezultat că T.C. ducea o viaţă dezorganizată si era consumator de marijuana.

În noaptea de X/X.10.2018 T.C. s-a certat cu prietena sa B.A. şi i-a cerut să plece din imobilul din comuna X. B.A. a plecat dar in junii orelor 2.00 a revenit şi întrucât T.C. nu a răspuns la apelurile sale a privit pe geamul unei verande şi l-a observai într-o poziţie nefirească (spânzurat).

Speriată de situaţie B.A. a încercat să spargă geamul verandei, însă nu a reuşit astfel încât a mers la soţii X (vecini) pentru a cere ajutor.

N.F.A. a spart cu un scaun geamul unei ferestre şi împreună soţia N.M.A. şi B.A. au pătruns în imobil unde l-au găsit pe T.C. spânzurat cu un cablu electric.

Sus-numiţii au anunţat evenimentul pe numărul de urgenţă 112, personalul de la Ambulanţă care s-a deplasat la faţa locului a constatat decesul.

În cauză au fost efectuate cercetări de organele de poliţie care nu au identificat urme materiale privind comiterea vreunei infracţiuni şi din declaraţiile persoane audiate nu au rezultat aspecte privind comiterea unei fapte penale, fiind incidentă supoziţia unei sinucideri.

Raportul Medico-Legal (autopsie) nr.X/X.10.2018 nu a indicat leziuini relevante pe cadavrul numitului T.C. în afara celor specifice asfixiei mecanice prin spânzurare.

De asemenea, din investigaţii nu a rezultat un eventual mobil sau scop al unei infracţiuni de omor şi nici a vreunei alte infracţiuni, toate actele conducând la conducând la  comiterea unui act de sinucidere.

Pentru aceste considerente, văzând şi prev. de art. 315 al. l lit. b rap. la art. 16 lit. a C.p.p., Ministerul Public a dispus clasarea cauzei privind existenţa infracţiunii prev. de ari. 188 al. l Cp.

Reţine tribunalul cu prioritate în ce priveşte sancţiunea nulităţii tuturor actelor de urmărire penală, determinată de efectuarea urmăririi penale de către organele de cercetare ale poliţiei judiciare supravegheate de procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătorie, că aceasta nu este întemeiată.

Astfel, reţine tribunalul că prin ordonanţa din X.10.2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti a fost începută urmărirea penală in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 Cod penal. Ulterior, urmare efectuării de cercetări penale, prin ordonanţa din X.03.2019 adoptată în dosarul X/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova nr. XX/P/2019 din X.04.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei în cea prev. de art. 188 alin.1 Cod penal.

Nulitatea tuturor actelor de urmărire penală ce a fost invocată este motivată de pretinsa nerespectare a competenţei materiale de efectuare a urmăririi penale de către procuror, potrivit dispoziţiilor art. 56 Cod de procedură penală, respectiv de pretinsa nerespectare a competenţei funcţionale dedusă din activitatea de efectuare/supraveghere a urmăririi penale de către procuror. În realitate, nu a existat nicio încălcare a prevederilor art. 56 Cod de procedură penală. Astfel, dispoziţiile art. 50 alin.2 Cod de procedură penală referitoare la menţinerea motivată a probelor administrate şi actelor efectuate de către organul căreia i-a fost declinată cauza nu se referă şi la situaţia declinării de competenţă între organele de urmărire penală, privind exclusiv instanţele judecătoreşti. Această concluzie se desprinde din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 63 Cod de procedură penală privind dispoziţiile comune, din care rezultă că prevederile art. 50 Cod de procedură penală nu se aplică şi în faza de urmărire penală. O interpretare contrară, strict după argumentele petentei, ar însemna ca orice declinare a competenţei în cursul urmăririi penale, să atragă nulitatea şi deci excluderea mijloacelor de probă administrate de către organul care a declinat competenţa.

În ce priveşte netemeinicia soluţiei de clasare ce a fost invocată, tribunalul constată că mijloacele de probă administrate şi considerentele ordonanţei de clasare, nu sunt de natură să lămurească toate, sau măcar cele mai importante apărări formulate de către petentă prin apărătorul ales.

Astfel, este necesară lămurirea urmare administrării de mijloace de probă/analizei coroborate a probelor deja administrate, a mai multor împrejurări de fapt, ce au fost identificate de către petentă prin apărătorul ales în cadrul concluziilor scrise depuse la dosarul cauzei, respectiv:

-1. Care au fost primele constatări făcute la faţa locului asupra cadavrului privind semnele morţii;

-2. Identificarea urmelor de sânge de la faţa locului şi stabilirea provenienţei acestora;

-3. Lămurirea împrejurării dacă pe cablul ancorat de stâlpul aflat la m,ansardă, în special în zona nodului de strângere s-au identificat urme digito-palmare ale victimei, ori dacă ele pot aparţine şi unei alte persoane;

-4. Identificarea instrumentului cu care a fost tăiat cablul şi poziţiei de tăiere a acestuia;

-5. Stabilirea împrejurării dacă, raportat la greutatea persoanei decedate, care s-ar fi aflat în suspensie, urmele lăsate de cablu pe stâlpul de ancorare sunt veridic create de greutatea corpului acesteia;

-6. Lămurirea  mecanismului producerii urmelor traumatice de la nivelul membrelor;

-7. Stabilirea împrejurării dacă bucata de cablu a produs şanţul de spânzurare;

-8. Identificarea, în măsura posibilităţii, a comunicărilor efectuate de pe telefonul persoanei decedate.

Mai reţine tribunalul că organul de urmărire penală nu a ignorat cererea de probatorii formulate de petentă prin apărătorul ales, pronunându-se motivate asupra acestora prin ordonanţa nr. XX/P/2019 din X.04.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. În aceste condiţii, identificând împrejurările de fapt mai sus arătate, care nu se desprind din situaţia de fapt reţinută prin ordonanţa de clasare şi asupra cărora, urmare dezbaterilor contradictorii, atât petenta cât şi Ministerul Public au apreciat că sunt necesare lămuriri, tribunalul lasă organului de urmărire penală, căruia îi revine sarcina probaţiunii sarcina administrării oricărui mijloc de probă, inclusive, dacă consideră necesar a celor anterior response prin ordonanţă, astfel încât împrejurările mai sus arătate să fie lămurite. De asemenea, urmează ca organele de urmărire penală, în lămurirea împrejurărilor mai sus arătate să se pronunţe motivate cu privire la administrarea mijloacelor de probă propuse de către petentă prin apărătorul ales în cuprinsul concluziilor scrise depuse – filele 95-96 dosar.

Pentru aceste considerente, tribunalul în baza art. 341 alin. 6 lit.  b Cod de procedură penală, va admite plângerea formulată de petenta T.E.V., şi în consecinţă;

Va desfiinţa ordonanţa de clasare  nr. XX/P/2019 din X.04.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalului Prahova şi va trimite cauza procurorului pentru completarea urmăririi penale, potrivit considerentelor prezentei încheieri.

În temeiul 275 alin. 2 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.