Acţiune în excludere asociat

Sentinţă civilă 137 din 28.06.2022


SPEŢĂ RELEVANTĂ IUNIE 2022

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

TitluAcţiune în excludere asociat

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă137

Data speţă28.06.2022

Domeniul asociatSocietăţi comerciale

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 137

Data: 28.06.2022

Autor: Letea Crina Mihaela

Domeniul asociat: Societăţi comerciale

Obiect: Litigii cu profesioniştii - excludere asociat

 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 18.07.2019 sub nr. 3258/105/2019 reclamanta  XX S.R.L  prin administrator XX, în temeiul art. 222 lit. c si d din Legea 31/1990, republicata, cu modificările la zi, a formulat acţiune de excludere a pârâtului XX, asociat cu 10% din capitalul social, si la  plata către acesta a sumei de 700 lei, suma cu care a participat la capitalul social, acţiunea introductivă fiind depusă la filele 6-7 volum I dosar.

În fapt,  reclamantul susţine că prin acţiuni concertate cu sprijinul ,,asa zis,, a unor persoane care se lauda ca fac parte din „servicii secrete,, , asociatul XX a înaintat în data de 04.03.2019, o adresa către Primăria XX, prezentându-se ca asociat majoritar (in condiţiile in care la data înaintării adresei era asociat cu 10% din capitalul social), scopul fiind anularea Hotărârii nr.13 a Consiliului Local XX din data de 28.02.2019, prin care suprafaţa de 23 ha teren din viitoare staţiune turistica din XX, a fost trecuta in PUG al localităţii XX, încercând blocarea realizării proiectului turistic demarat de societate, proiect turistic care s-a finalizat anul acesta prin punerea lui in aplicare după o perioada de 12 ani, intervenind in actele de administrare a societăţii, fara a avea un mandat dat de societate, in acest sens.

Prin adresa înaintata către XX-Intreprindere Individuala, in data de 01.04.2019, persoana care are un contract de arenda cu societatea, a prezentat o situaţie nereala, respectiv că administratorul legal XX a fost revocat si nu mai poate incheia acte in numele societăţii.

Or, pârâtul  XX care nu a locuit efectiv in România, nu s-a  implicat în bunul mers al societăţii de la înfiinţare si pana in prezent, respectiv aproximativ12 ani, se vrea a fi numit administrator, doar pentru a vinde societatea si a distruge munca sa de administrator ( respectiv realizarea si finalizarea unui proiect turistic in golul alpin XX cu sprijinul autorităţilor locale din XX, jud.Prahova.

Mai susţine reclamantul că pârâtul, prin anumite persoane din anturajul sau, s-a prezentat la Consiliul  Local XX; în numele societăţii la data de 28.03.2019, încercând să influenţeze negativ şedinţa Consiliului Local prin care s-a pus in discuţie revocarea unei Hotărâri a Consiliului Local din 28.02.2019 prin care se introducea in PUG, suprafaţa de 23 ha de teren din viitoarea staţiune turistică.

Este evident ca scopul asociatului XX, este de a discredita societatea si pe administratorului sau, actele sale intrând in sfera ilicitului penal, iar funcţionarea societăţii si a obiectivelor pe care le a propus este afectata prin acţiunile sale dolosive.

Din Hotărârile AGA din anii precedenti ( ataşate prezentei cerereri) rezulta ca asociatul XX recunoaşte ca administratorul XX a investit - prin creditarea societăţii - suma de peste 2.500.000 lei, situaţie ce rezultă din faptul că XX a participat la adunările generale ordinare de aprobare a bilanţului, iar în bilanţ erau trecute atât imobilele cumpărate de societate, cât şi sumele cu care reclamantul  (administrator al societăţii) a creditat societatea în vederea cumpărării acestor imobile (terenuri) cat si sumele împrumutate de societate de la XX( angajatul societatii-director proiect turistic).

Fata de cele arătate, solicită admiterea acţiunii şi pe cale de consecinţă, să se dispună excluderea asociatului XX,  în cauză fiind îndeplinita condiţiile prevăzute de art.222 lit. c şi d din Legea 31/1990, republicata si cu modificările ulterioare.

 În anexă la cerere, reclamanta a depus înscrisuri  la filele  8-21 dosar.

Pârâtul XX legal citat, nu a formulat întâmpinare.

După efectuarea procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată conform disp.art.200 şi urm. din Codul de procedură civilă, în cauză  s-a fixat  prin termen de judecată la  data de 17.09.2019.

La data de 16.10.2019  pe rolul Tribunalului Prahova s-a înregistrat dosarul nr.4609/105/2019  repartizat iniţial unui alt complet.

Acţiunea  ce a format obiectul acelui dosar, a fost  formulată la data de 16.10.2019  de către  reclamanţii  SC XX SRL prin administrator XX  şi de  XX  în calitate de acţionar şi administrator în contradictoriu cu pârâtul XX şi a avut ca obiect  excluderea asociatului XX din SC XX SRL  precum şi un capăt de cerere prin care să se dispună cu privire la structura participării la capitalul social, după excludere.

În motivarea acţiunii  reclamanţii au arătat în primul rând că reclamantul XX a transferat  în perioadă 2007-2014, în  conturile personale ale numitului XX deschise la BANCPOST, BRD şi Piraeus Bank, suma de 1.500.000 euro pentru a fi folosită în scopul desfăşurării activităţii economice  a  SC XX SRL.

A arătat că a remis personal pârâtului XX, administrator al  XX SRL în perioadă 2007 -2014 , suma de 300.000 euro cu acelaşi scop, precum  şi că la indicaţiile lui XX a transferat  în perioadă 7.04.2014-3.05.2017  din conturile personale sau ale societăţilor pe care le administra, suma de 1.035.629 euro. A precizat că din aceste sume, XX SRL  a achiziţionat 230,6 ha teren în comună XX judeţul Prahova, categoria păşune, pentru care a plătit aproximativ 800.000 euro.

A arătat că suma de 2.835.629 euro pe care  a transmis-o în modalităţile mai sus detaliate trebuia să se regăsească în conturile societăţii. În aceste condiţii, apreciază incidenţa disp.art.80 din Legea nr.31/1990, care prevede că:” asociatul care fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi întrebuinţează capitalul, bunurile sau creditul societăţii în folosul său, sau în folosul unei alte persoane, este obligat să restituţie societăţii beneficiile ce au rezultat şi să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate”.

A arătat şi că deşi la  încheierea antecontractelor de vânzare cumpărare pentru suprafeţe de teren SC XX SRL a avut calitatea de cumpărător, încheierea contractelor de vânzare cumpărare în formă autentică s-a realizat pe numele unor persoane fizice respectiv XX, în calitate de cumpărător .

Această persoană  a fost interpusă de XX, tocmai pentru a deturnă, delapida bunurile din patrimonial societăţii.

Astfel, la data de 18.04.2019, XX a postat pe site-ul OLX faptul că vinde teren de 350 ha teren extravilană păşune, ce făcuse obiectul unor antecontracte de vânzare cumpărare încheiate cu  SC XX SRL  în calitate de cumpărător.

A precizat că pentru aceste fapte, a formulat plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, aflată în curs de soluţionare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, apreciind că situaţiile detaliate justifică excluderea asociatului XX.

 A mai precizat că la data de 22.07.2019 a luat cunoştinţă că din sumele de bani remise de XX care ar fi trebuit să se regăsească în conturile  SC XX SRL, prin înţelegeri frauduloase intervenite între pârâtul XX, XX şi XX, aceştia au înfiinţat două societăţi comerciale respectiv  SC XX SRL şi  SC XX SRL, în patrimoniul cărora se regăsesc suprafeţe de teren achiziţionate cu sume de bani remise de reclamant pentru  SC XX SRL.

A menţionat că în patrimoniul SC  XX SRL  se află suprafaţa de 43,65 ha de teren categoria de folosinţă păşune şi în cel al  SC XX SRL  se află suprafaţa de 4,48 ha păşune, achiziţionate cu sume ce trebuiau utilizate în interesul  SC XX SRL.

Mai menţionează că la data de 8.02.2008, XX a încălcat disp.art.82 alin.1 din Legea nr.31/1990 în sensul lipsei consimţământului asociatului XX  din  SC XX SRL, devenind asociat al  SC XX SRL, aşa cum rezultă din menţiunea de înmatriculare XXXX din 11.02.2008 cu o cotă de participare de beneficii şi pierderi de 25%, dar şi administrator al respectivei societăţi şi că ulterior, conform menţiunii XXXX din 26.09.2008 de la ORC şi a Încheierii nr.XXXX/30.09.2009 , XX dobândeşte o cotă de participare la beneficia şi pierderi de 50% din respectiva societate până la data de 25.05.2016, când acesta transmite părţile sale sociale, tatălui său, XX.

A mai precizat că în perioadă 11.02.2008 -25.05.2016, XX a încălcat disp.art.82 alin.1 din Legea nr.31/1990 fiind asociat într-o societate concurentă cu acelaşi obiect de activitate, efectuând acelaşi fel de comerţ, achiziţionând terenuri cu categoria de folosinţă fâneaţă, respectiv 43,65 ha pe care le-a arendat în dauna şi fraudă  SC XX SRL.

Cu privire la SC XX SRL  a arătat că din  informaţiile obţinute prin cererea XXXX/9.10.2019 a constatat că prin încheierea XXXX/30.09.2008 XX a devenit asociat la  SC XX SRL  cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 5% ,aşa cum rezultă din menţiunea XXXX din 26.09.2009, iar începând  din data de 11.07.2019, conform menţiunii XXXX a ORC Prahova, pârâtul a devenit asociat unic în  SC XX SRL  cu o cotă de participare la pierderi şi beneficia de 100%, încălcând în mod analog disp.art.82 alin.1 din Legea nr.31/1990, în sensul lipsei consimţământului asociatului din  SC XX SRL de a fi asociat într-o societate concurentă cu acelaşi obiect de activitate, de a efectuă acelaşi comerţ,  achiziţionând terenuri fâneaţă respectiv 4,48 ha, pe care le-a arendat în dauna şi frauda  SC XX SRL.

Art.82 din Legea nr.31/1990 prevede că :“ asociaţii nu pot lua parte, ca asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora, în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător, fără consimţământul celorlalţi asociaţi”.

(2) Consimţământul se socoteşte dat dacă participarea sau operaţiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalţi asociaţi şi aceştia nu au interzis continuarea lor.

(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), societatea, în afară de dreptul de a exclude pe asociat, poate să decidă că acesta a lucrat în contul ei sau să ceară despăgubiri.

(4) Acest drept se stinge după trecerea a 3 luni din ziua când societatea a avut cunoştinţă, fără să fi luat vreo hotărâre.

 Un  alt motiv de excludere invocat  constituie în opinia reclamantului încălcarea prevederilor al art.222 alin.1 lit.D din Leg ea nr.31/1990 rep., care se referă la excluderea şi retragerea asociaţilor.

Art.222 lit.d prevede că „ poate fi exclus  asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora”.

În acest sens, a arătat că pârâtul în calitate de administrator al  XX SRL s-a folosit de semnătura socială dar şi de calitatea de administrator pentru a încheia contractele de arendă  nr.35/10.03.2019; nr.3/27.04.2019 şi nr.15/1.05.2019 prin care a fost arendată o suprafaţă totală de 230,6 ha proprietatea  XX SRL în frauda si dauna societăţii prin încălcarea disp.art.1830- 1850 din Codul civil, prin aceea că nu a fost prevăzută plata unei arende, contractele fiind încheiate cu titlu gratuit.

În realitate, sumele de bani provenite din arendă pe care XX ca administrator al  SC XX SRL le-a pretins arendaşilor, nu au fost înregistrate în contabilitatea societăţii,  şi nu au fost evidenţiate în bilanţ, aspect de natură să aducă prejudicii materiale prin diminuarea profitului, fiind însuşite de XX în folosul său personal.

Cu privire la condiţiile de admisibilitate ale acţiunii conexate formulate, ce a format iniţial obiectul dosarului nr.4609/105/2019, reclamanţii au invocat decizia nr.829/23.06.2011 a CCR publicată în M.Of.nr.661/16.09.2011, prin care s-a reţinut că într-o economie de piaţă guvernată de regulile concurenţei loiale ale liberului acces la activitatea economică, statul nu poate să susţină şi să protejeze o societate comercială neviabilă al cărei obiect de activitate este perturbat prin lipsa de diligenţă, reaua credinţă sau neînţelegerile grave între asociaţi.

În drept, reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe disp.art.80-82 , 222 şi art.223 din legea nr.31/1990 văzând şi decizia 820 din 23.06.2011 a CCR.

În probaţiune au solicitat :proba cu acte, interogatoriu şi martori, depunând în anexă cele trei contracte de arendă încheiate în anul 2019, extrase ORC  cu privire la SC XX SRL şi  SC XX SRL,  tabelul  excel cu transferurile sumei de 1.035.629 euro, solicitând şi plata cheltuielilor de judecată de către pârât.

În anexa acţiunii introductive  înscrisurile au fost depuse la filele 13-108 dosar 4604/105/2019 volum I.

La termenul din 9.01.2020 acordat în respectivul dosar  au fost formulate note scrise de către pârâtul XX  (filele 117-119 dosar) prin care s-a solicitat respingerea acţiunii .

Prin încheierea din 27.02.2020 pronunţată de judecătorul  investit iniţial cu soluţionarea acestei cauze s-a admis excepţia conexităţii invocate din  oficiu  şi s-a dispus conexarea dosarului nr.4609/105/2019 la dosarul nr.1464/105/2020.

În dosarul nr. 3258/105/2019 ,  la data de 4.12.2019 reclamanta  XX SRL reprezentata prin administrator XX, a depus cerere (fila 78 volum I dosar) prin care a precizat că nu înţelege sa susţină si/sau sa-şi însuşească acţiunea formulata de către XX prin fostul administrator XX, având ca obiect excludere asociat . A precizat că motivele pentru care nu-şi însuşeşte acţiunea fostului administrator sunt de ordinea evidenţei, pe de o parte vizând faptul că reprezentantul legal al societăţii, care deţine si calitatea de asociat nu are interesul de susţine o cauza ce vizează excluderea sa din societate, iar pe de alta parte, acţiunea, in sine,  nu este suficient motivata, sens in care constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 222 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 pentru a fi dispusă o astfel de măsură.

La  data de 18.12.2019, XX  a depus cerere prin care a solicitat în temeiul art.413 alin.1 Cod pr.civilă, suspendarea cauzei până la  rămânerea definitivă a sentinţei civile nr.1549/14.11.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova  în dosarul nr.2629/105/2019 având ca obiect anulare Hotărâre AGA prin care  asociatul XX a fost numit ca administrator, cerere depusă la fila 80 volum I dosar.

  La aceeaşi dată,  reclamantul  XX, in calitate de asociat XX S.R.L a formulat în contradictoriu cu XX S.R.L şi cu XX,  in temeiul art. 61 şi 62 C. pr. civ. şi al art. 222 lit.c si d din Legea 31/1990, republicată, cu modificările la zi,  cerere de intervenţie principala prin care a solicitat instanţei sa dispună excluderea asociatului XX, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.222 lit. c si d din Legea 31/1990, republicata si cu modificările ulterioară, cererea fiind depusă la filele 86-87 volum  I dosar.

În motivarea cererii de  intervenţie,  reclamantul a arătat că asociatul XX, a înaintat in data de 04.03.2019, o adresa către Primăria XX, prezentandu-se ca asociat majoritar (in condiţiile in care la data înaintării adresei era asociat cu 10% din capitalul social), scopul fiind anularea Hotărârii nr.13 a Consiliului Local XX din data de 28.02.2019, prin care suprafaţa de 23 ha teren din viitoare staţiune turistica din Golul alpin XX, a fost trecuta in PUG al localităţii XX, încercând blocarea realizării proiectului turistic demarat de societate, proiect turistic care s-a finalizat anul acesta prin punerea lui in aplicare dupa o perioada de 12 ani, intervenind in actele de administrare a societăţii, fara a avea un mandat dat de societate, in acest sens.

Prin adresa înaintata către XX- întreprindere Individuala, in data de 01.04.2019, persoana care are un contract de arenda cu societatea, a prezentat o situaţie nereala, respectiv ca administratorul legal XX a fost revocat si nu mai poate incheia acte in numele societăţii.

Or, XX, care nu a locuit efectiv in România, nu s-a implicat in bunul mers a societăţii de la infiintare si pana in prezent, respectiv aproximativ 12 ani, prin spijinul unor persoane cu influenta, vrea sa preia controlul societăţi, doar pentru a vinde societatea si a distruge munca sa de administrator (respectiv realizarea si finalizarea unui proiect turistic in golul alpin XX cu sprijinul autorităţilor locale din XX, jud.Prahova.

Prin anumite persoane din anturajul sau, s-a prezentat la Consiliu Local XX, in numele societăţii ia data de 28.03.2019, încercând sa influenţeze negativ şedinţa Consiliului Local prin care s-a pus in discuţie revocarea unei Hotărâri a Consiliului Local din 28.02.2019 prin care se introducea in PUG, suprafaţa de 23 ha de teren din viitoare staţiune turistica.

Este evident ca scopul asociatului XX, este de a discredita societatea si pe administratorul sau, actele sale intrând in sfera ilicitului penal, iar funcţionarea societăţii si a obiectivelor pe care le a propus este afectata prin acţiunile sale dolosive.

Din Hotărârile AGA din anii precedenti( ataşate prezentei cerereri) rezulta ca asociatul XX recunoaşte ca administratorul XX a investit - prin creditarea societăţii - suma de peste 2.500.000 lei, situaţie ce rezultă din faptul că XX a participat la adunările generale ordinare de aprobare a bilanţului, iar în bilanţ erau trecute atât imobilele cumpărate de societate, cât şi sumele cu care subsemnatul (administrator al societăţii) a creditat societatea în vederea cumpărării acestor imobile (terenuri) cat si sumele împrumutate de societate de la XX( angajatul societăţii-director proiect turistic).

Prin încheierea din  18.12.2019 (fila 112 dosar volum I),  instanţa  a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesual active a  SC XX SRL prin XX , a comunicat pârâtului cererea de intervenţie principală formulată de reclamantul XX şi a  respins cererea de suspendare a cauzei formulată de  XX în baza art.413 alin.1 Cod pr.civilă.

Instanţa a rămas în pronunţare asupra excepţiei lipsei calităţii procesual active a  SC XX SRL  invocată din oficiu, dar a repus cauza pe rol, prorogând discuţia asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a  XX SRL invocată din oficiu, după discutarea admisibilităţii cererii de intervenţie în interes propriu formulate de XX.

Prin încheierea din 26.02.2020  (fila 128 volum I dosar), instanţa a admis cererea de intervenţie  principală formulată de intervenientul XX şi a dispus  disjungerea  cererii, apreciind că soluţionarea acestei cereri presupune administrarea unui probatoriu mai laborios care ar întârzia soluţionarea cererii principale, a prorogat  discutarea probatoriului în cererea disjunsă pentru lipsa justificată a apărătorului ales al intervenientului XX, acordând termen la 25.03.2020, instanţa a rămas în pronunţare asupra excepţiei lipsei calităţii procesuală active invocată a  SC XX SRL de instanţă conform art.222  din legea nr.31/1990, dar a repus ulterior cauza pe rol în vederea completării probatoriilor, constatând că la dosarul cauzei s-a depus sentinţa nr.1594/2019 a Tribunalului Prahova pronunţată în dosarul nr.2629/105/2019 , prin care s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii Adunării Generale  a Asociaţilor f.n. din 22.12.2018 emisă de către asociatul XX.

Cererea de interventie principală formulată de intervenientul XX a format obiectul dosarului nr.1464/105/2020 al  Tribunalului Prahova.

Prin încheierea din 26.02.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.4609/105/2019, anterior suspendării din oficiu a cauzelor determinate de intervenirea stării de urgenţă , s-a dispus  aşa cum s-a precizat mai sus, de către completul investit iniţial cu soluţionarea respectivului dosar, admiterea excepţiei de conexitate a acelui dosar, la dosarul nr.1464/105/2020.

 Prin rezoluţia  din 25.03.2020  (fila 135 dosar),  în temeiul art. 42 alin. 6 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195 din data de 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16 martie 2020, Capitolul V – Domeniul justiţie, ce prevăd că judecarea proceselor civile, altele decât cele de urgenţă deosebită, s-a suspendat de plin drept  judecată cauzei pe durata stării de urgenţă instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.

Prin rezoluţia din 18.05.2020 (fila 137 volum I dosar), s-a dispus repunerea cauzei pe rol din oficiu, fixându-se termen de judecată la 27.05.2020, urmare a încetării stării de urgenţă.

Prin încheierea din 27.05.2020 (fila 152) a fost prorogată discuţia asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active invocată din oficiu de instanţă, după soluţionarea dosarului nr.2629/105/2019 aflat pe rolul Curţii de Apel Ploieşti, având ca obiect  acţiune anulare hotărâre AGA  SC XX SRL.

Prin încheierea din 23.09.2020 (filele 215-216 volum  I dosar),  s-a dispus  conformitate disp.art.139 Cod pr.civilă conexarea dosarului nr. 1464/105/2019 la dosarul nr.3258/105/2019  şi deci, implicit a dosarului nr.4609/105/2019 (conexat în precedent la dosarul nr.1464/105/2019).

S-a mai constatat că prin decizia nr.217 din 9.09.2020 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr.2629/105/2019  sentinţa prin care s-a constatat nulitatea hotărârii AGA 22.12.2018 emisă de către asociatul XX, a fost menţinută, intrând în puterea lucrului judecat.

La acelaşi termen de judecată,  în dosarul nr.3258/105/2019 au fost încuviinţate părţilor  probele cu înscrisuri, astfel încât  a fost abilitat reclamantul XX, personal  şi prin  apărătorul ales av. XX din cadrul Baroului XX, să obţină relaţii de la  BRD. Suc. Câmpina, constând în extrasele de cont pe perioada mai 2019 – septembrie 2020  ale SC XX SRL  cu sediul social în comuna XX judeţul Prahova, având nr.de înregistrare la registrul comerţului XXXXX şi  CUI XXXXX.

La termenul de judecată din 21.10.2020 reclamantul XX  a depus  extrasele de cont pe perioada mai 2019 – septembrie 2020  ale SC XX SRL  (filele  1-26 volum II dosar).

La termenul  din 18.11.2020,  XX în calitate de reclamant în dosarul nr.4609/105/2019 conexat la dosarul nr.1464/105/2020 a formulat precizări  ale cererii introductive  în dosarul nr.4609/105/2019  conexat la dosarul nr.1464/105/2019 (filele 31 -33 volum II dosar).

Prin aceste precizări, reclamantul  XX din acţiunea conexă  a arătat următoarele:

Excluderea asociatului din societate reprezintă una din formele de separare forţată a asociaţilor, în cazul în care, unul dintre aceştia nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau devine autorul unor fapte contrare societăţii.

Societatea cu răspundere limitată are un puternic caracter intuitu personae, bazându-se pe încrederea dintre asociaţi şi pe calităţile personale ale asociaţilor.

Elementul affectio societatis este unul structural, de esenţa oricărei societăţi, după cum reiese din norma generală în materie, respectiv art. 1881 alin. (1) NCC, care face trimitere la cooperarea dintre asociaţii ghidaţi de un scop comun.

Astfel, chiar dacă art. 222 alin. (1) LSC nu prevede expres dispariţia Iui affectio societatis printre cazurile în care se poate dispune excluderea unui asociat dintre societate cu răspundere limitată, interpretarea sistematică a legii conduce la această concluzie.

Legiuitorul societar reglementează, prin dispoziţiile art. 222 LSC, cauzele generale de excludere a asociaţilor, iar în doctrină s-a stabilit că enumerarea cuprinsă în art. 222 LSC nu are caracter limitativ, deoarece excluderea ca sancţiune este pronunţată în urma modificării manifestării voinţei sociale, teoreticieni ai dreptului afirmând raptul că enumerarea cuprinsă în dispoziţiile legale sus-menţionate are caracter enunţiativ, iar nu limitativ.

La constituirea societăţii, pactul societar cuprinde intenţia asociaţilor de a constitui o societate şi de a colabora Ia desfăşurarea activităţii (affectio societatis). Fiind un element definitoriu al societăţii, acesta trebuie să existe nu numai data constituirii societăţii, ci şi in cursul existenţei sale.

Potrivit art. 222 alin. (1) lit. d) LSC, asociatul administrator poate fi exclu; din societatea cu răspundere limitată dacă comite o fraudă, prejudiciind, astfel, societatea în cadrul căreia deţine această calitate.

Prin sintagma "fraude în dauna societăţii" se înţelege prejudicierea conştientă, intenţionată, de către administrator, a intereselor societăţii prin acte juridice de natură a micşora substanţial patrimoniul acesteia.

În cazul dedus judecăţii, elementul affectio societatis, de esenţa societarii cu răspundere limitată, a fost grav afectat prin acţiunile conştiente, deliberate ale asociatului XX, prin care a urmărit şi care au avut drept consecinţă prejudicierea gravă a societăţii XX SRL.

Suplimentar, faţă de motivele invocate prin cererea introductivă de instanţă, este de subliniat faptul că, în luna decembrie 2018, în calitate de asociat majoritar, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 70 %, i-a solicitat asociatului administrator XX un raport de activitate, în scopul verificării îndeplinirii obligaţiilor sale legale şi statutare, de la data înfiinţării societăţii/numirii acestuia la zi, solicitare comunicată acestuia prin e-mail.

Urmare a acestei solicitări, asociatul-administrator XX a comunicat la data de 27 decembrie 2018, convocarea  făcută cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor  prin email, cu mai puţin de 24 de ore înainte de ţinerea şedinţei, fără indicarea ordinii de zi.

Arată că prin Hotărârea AGA din data de 28 decembrie 2018, adunare nelegal convocată, asociatul XX a decis, în mod unilateral, în lipsa îndeplinirii cerinţelor legale, majorarea capitalului social şi modificarea structurii acestuia, cu consecinţa majorării cotei sale de participare, de la 30 % la 90 % şi, în mod corelativ, diminuarea cotei de participare la beneficii şi pierderi a subsemnatului, de la 70 % la 10 %.

In scopul de a-şi preconstitui dovezi relative Ia convocare şi condiţiile efectuării acesteia, asociatul XX, uzând de faptul că, la vremea aceea, reclamantul era înregistrat cu domiciliul în imobilul proprietatea familiei sale, imobil în care, în realitate, locuia efectiv  pârâtul, a înţeles să-şi comunice sieşi un plic cu privire la care s-a pretins c-ar fi conţinut convocarea.

Aşadar, este evidentă reaua credinţă a asociatului XX care, în mod formal a expediat plicul la adresa indicată, adresa care, în fapt, reprezintă chiar domiciliul/proprietatea familiei XX. având reprezentarea că, astfel, reclamantul nu va lua cunoştinţă de convocare, nu va participa la AGA, în scopul de a crea premisa pentru  modificarea nelegală a capitalului social.

In aceste circumstanţe, prin Hotărârea AGA adoptată în condiţii de vădită nelegalitate, asociatul XX a urmărit eludarea voinţei comune a asociaţilor şi preluarea controlului societăţii prin majorarea, de la sine putere, a cotei sale de participare de la 30 % la 90 %, într-un mod nelegal, abuziv şi contrar intereselor societăţii în scopul deliberat de a devaliza patrimoniul societăţii, devenind incidente dispoziţiile art. 222 alin. (1) lit. J) LSC.

În anexă la precizări,  reclamantul XX din acţiunea conexă a depus : hotărârea AGA 16/28.12.2018 şi procesul verbal al acelei hotărâri (f.34-39 volum II dosar) precum şi sentinţa 89/3.02.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.213/105/2019

Prin sentinţa respectivă,  a fost admisă în parte acţiunea reclamantului XX, dispunându-se anularea Hotărârii AGA a  SC XX SRL  din 28.12.2018 (filele 40-46 volum  II dosar).

 La termenul de judecată din 18.11.2020 s-a solicitat de către XX pârât în dosarul nr.3258/105/2019 să se ia act  de noul  său domiciliu ca fiind în XXXXX precum  şi de domiciliul ales la Cab.Av.XX ci sediul în XXXXX conform înscrisului de la fila 49 volum II dosar.

 De asemenea, i s-a pus în vedere reclamantului-pârât XX să formuleze note scrise  în care să expliciteze relevanţa probatorie a înscrisurilor constând în extrase bancare depuse la termenul din 21.10.2020 precum şi a celor depuse azi în şedinţă publică şi să le comunice în timp util apărătorului la adresa de mail XX@ gmail.com.

La dosarul cauzei s-a depus  decizia nr.358/26.11.2020 a Curţii de Apel Ploieşti pronunţată  în dosarul nr.213/105/2019  prin care  s-a respins apelul formulat de  XX SRL împotriva sentinţei nr.89/  din 3.02.2020 a Tribunalului Prahova, respectiva hotărâre intrând în puterea lucrului judecat, astfel cum rezultă  din înscrisul aflat la filele 60-564 volum II dosar 3258/105/2019.

La termenul de judecată din 16.12.2020, în urma verificărilor efectuate potrivit dispoziţiilor instanţei s-a întocmit referatul aflat la fila 71 volum II dosar prin  care  s-a arătat că  în dosarul nr.4609/105/2019 prin încheierea din 27.02.2020 s-a admis excepţia conexităţii şi s-a dispus conexarea  la dosarul nr.1464/105/2020 şi că la termenul din  23.09.2020  din s-a dispus conexarea dosarului nr.1464/105/2020 la dosarul nr.3258/105/2019.

La termenul de judecată  din 27.01.2020 au fost formulate precizări de către  reclamantul XX depuse la filele 79-85 volum II dosar .

Prin acest precizări, reclamantul a susţinut  că activitatea societăţii este afectată de conduită ilicită a asociatului XX, care a fraudat societatea, a creat o imagine negativă,a sustras bănii din societate, respectiv suma de 85.900 lei, plătită nelegală şi fără a există un contract ca o prestaţie juridică de către cabinetul de avocat XX, a mai precizat că adresă lui XX este fictivă.A precizat că din situaţiile contabile ale societăţii rezultă că societatea a fost finanţată prin împrumuturi acordate de XX şi tatăl său, aceştia avansând sumele cu care s-au făcut investiţii în proiectul turistic, precum şi că societatea şi-a achitat în mod legal impozitele şi taxele. Precizează că XX a cunoscut investiţiile efectuate de XX prin creditarea societăţii cu suma de 2.500.000lei,deoarece primul a participat la adunările de aprobare bilanţ, cunoscând şi faptul că a creditat societatea în vederea cumpărării mai multor terenuri.

La acelaşi termen de judecată,  reclamantul XX a depus  înscrisuri  constând în : contractele de arendare  încheiate  în anul 2019 de către XX, precum şi alte înscrisuri aflate la filele 86- 124 volum II dosar.

Pârâtul XX prin apărător a invocat excepţia tardivităţii completării cererii introductive  şi decăderea reclamantului-pârât din dreptul de a mai modifică cererea de chemare în judecată,

Instanţa a prorogat  discuţia asupra excepţiei decăderii reclamantului pârât XX din dreptul de a mai modifica cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost invocată la termen de pârâtul reclamant XX prin apărător car nu a mai fost susţinută ulterior.

La termenul de judecată din 27.01.2021 ,constatând  existenţa conflictelor de interese  între reprezentanţii legali ai  SC XX SRL ,  în temeiul disp. art.58 alin.1 teza 2 Cod pr.civilă,  instanţa a dispus desemnarea unui curator special al societăţii-pârâte  SC XX SRL prin tragerea la sorţi de pe listele instanţei a poziţiei 33  a d-lui av.XX .

La data de 17.02.2021  pârâtul XX a formulat întâmpinare, la precizările formulate de  reclamantul XX , precizând că apărările reclamantului sunt vădit neîntemeiate, pentru următoarele considerente:

În primul rând, situaţia de fapt prezentată de către reclamantul XX, prin precizările depuse, nu este conformă realităţii.

La data constituirii societăţii XX SRL, pârâtul nu avea cetăţenie română, nu cunoştea limba română şi nu avea  nici cetăţenia  română.

Arată că a  constituit societatea sus-menţionată împreună cu reclamantul XX, în considerarea încrederii pe care a  avut-o în acesta, fiind conaţional al său din acelaşi raion, XX, Republica Moldova.

A  mai arătat că anterior constituirii societăţii sus-menţionate, desfăşura în calitate de asociat, activităţi comerciale în cadrul unor societăţi din Germania, Estonia, Ucraina şi Cipru, iar sumele rezultate din aceste activităţi au fost virate/remise în România, în scopul finanţării societăţii XX SRL, în baza unui contract de creditare încheiat cu societatea.

Profitând de faptul că  nu cunoştea limba română, legislaţia şi nici alte persoane şi uzând de încrederea pe care o avea în acesta, asociatul XX  i-a solicitat, ca sumele destinate societăţii să fie virate/remise acestuia şi, respectiv, virate/remise în contul unor terţe persoane, respectiv: XX; XX - contabilul societăţii; XX; XX; XX; XX;XX;

 In acest context, în perioada 2007-2018, în baza unui contract de creditare, încheiat între societatea XX SRL, reprezentată de reclamantul XX, în calitate de împrumutată si XX , în calitate de împrumutător, a creditat societatea cu suma de peste 2.835.629 euro, sumă care ar fi trebuit să fie evidenţiată în contabilitatea societăţii ca reprezentând creditarea societăţii de către  XX  şi să servească achiziţionării unor terenuri. Societatea a achiziţionat numeroase suprafeţe de teren în localitatea XX, iar achiziţionarea acestora s-a făcut cu sume de bani virate/remise de pârât.

Potrivit art. 1918 alin. (2) Cod civil, "  oricare dintre asociaţi are dreptul de a consulta registrele şi situaţiile financiare ale societăţii, de a lua cunoştinţă de operaţiunile acesteia şi de a consulta orice document al societăţii, fără a stânjeni operaţiunile societăţii şi a afecta drepturile celorlalţi asociaţi".

Potrivit art. 199 alin. (5) din Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, "în lipsă de cenzori sau, după caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociaţi, care nu este administrator al societăţii, va exercita dreptul de control pe care asociaţii ti au în societăţile în nume colectiv" t

Art. 1918 Cod civil reglementează expressis verbis conţinutul dreptului de control al asociaţilor neadministratori, acestora recunoscându-li-se dreptul de a lua cunoştinţă de operaţiunile acesteia şi de a consulta orice document al societăţii, precum şi dreptul de a cerceta registrul asociaţilor întocmit prin grija administratorilor şi a celorlalte registre comerciale conform art. 198 din Legea 31/1990.

Controlul actelor şi al activităţii societăţii cu răspundere limitată este un drept ce revine fiecărui asociat, în temeiul calităţii sale şi a interesului său legitim de a cunoaşte situaţia financiară şi evoluţia patrimonială a societăţii, drept de control consacrat de prevederile art. 199 alin. (S) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în favoarea fiecărui asociat care nu are şi calitatea de administrator.

Or, cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale sus-menţionate, asociatul XX i-a încălcat dreptul de control, refuzându-i accesul la documentele societăţii, în scopul de a-l împiedica să ia cunoştinţă de înregistrările contabile, de modul în care au fost gestionate sumele de bani trimise de subsemnatul şi, respectiv, de fraudele comise de acesta, în calitate de administrator, în dauna societăţii, de sumele de bani trimise destinate societăţii, dar deturnate de acesta în folosul său şi al unor terţi.

În realitate, a existat un plan bine pus la punct de asociatul XX, prin care pârâtul să fie determinat să trimită în ţară bani pe numele unor persoane indicate de acesta, pentru ca, ulterior, să-i poată folosi ca şi cum ar fi ai săi, aşa cum de altfel a şi susţinut, că achiziţiile terenurilor s-au făcut din fondurile sale proprii.

În felul acesta, societatea XX SRL a fost grav prejudiciată cu o parte din sumele trimise pentru societate şi care au fost folosiţi în interes propriu de către XX, iar când a considerat oportun, pentru a obţine şi cealaltă parte de bani, s-a încercat îndepărtarea sa in societate, un prim pas fiind adoptarea Hotărârii Generale a Asociaţilor prin care s-a dorit transformarea sa din asociat majoritar cu o cotă de 70% în unul minoritar cu o cotă de doar 10%.

În scopul preluării în mod nelegal, a controlului asupra societăţii, prin Hotărârea AGA din data de 28 decembrie 2018, asociatul XX a decis, în mod unilateral, majorarea capitalului social şi modificarea structurii acestuia, cu consecinţa majorării cotei sale de participare, de la 30 % la 90 % şi, în mod corelativ, diminuarea cotei de participare la beneficii şi pierderi a pârâtului, de la 70 % la 10 %.

Prin Hotărârea AGA adoptată în condiţii de vădită nelegalitate, asociatul XX a urmărit eludarea voinţei comune a asociaţilor şi preluarea controlului societăţii prin majorarea, de la sine putere, a cotei sale de participare de la 30 % la 90 %, într-un mod nelegal, abuziv şi contrar intereselor societăţii, în scopul deliberat de a devaliza patrimoniul societăţii şi de a "şterge" urmele manoperelor sale dolosive.

Prin sentinţa civilă nr. 89 din data de 03.02.2020, pronunţată de Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr. 213/105/2019, a fost admisă în parte acţiunea promovată de pârât şi s-a dispus anularea Hotărârii AGA a SC XX SRL din data de 28.12.2018, emisă de XX, definitivă prin decizia civilă nr. 358 din data de 26.11.2020, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, prin care a fost respins apelul declarat de pârât ca nefondat.

La data de 08.08.2019, asociatul XX, în lipsa convocării, a adoptat Hotărârea AGA nr. 21, prin care, în mod unilateral, cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale în materie, a decis revocarea pârâtului din funcţia de administrator şi numirea sa în funcţia de administrator, hotărâre care face obiectul dosarului nr. 6061/105/2020, aflat pe rolul Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă.

Nu este conformă realităţii susţinerea asociatului XX, în sensul că acesta şi, respectiv, tatăl său, XX, ar fi creditat societatea, neexistând o hotărâre AGA în acest sens şi nici un contract de creditare, încheiat în condiţiile legii.

În realitate, din sumele virate/remise de XX, asociatul XX, o parte o folosea în scopuri personale, iar o parte o evidenţia în contabilitate, însă nu cu titlu de creditare a societăţii, de către XX conform realităţii, ci cu titlu de creditare, de către acesta, ceea ce se circumscrie noţiunii de fraudă în dauna societăţii, prin folosirea sumelor provenind de Ia pârât şi destinate societăţii, în folos personal.

Astfel cum rezultă din corespondenţa pe e-mail, pârâtul  a arătat  nu doar că a creditat societatea, ci a susţinut toate cheltuielile aferente.

Administratorii trebuie să dea dovadă de fidelitate, sinceritate, bună-credinţă şi întotdeauna să îşi armonizeze interesele cu cele ale societăţii. Pentru ca obligaţia de loialitate să îşi producă efecte cât mai profund posibil, legiuitorul societar a considerat oportun ca administratorul să nu beneficieze de avantaje financiare de la societate, altele decât cele care i se cuvin pentru activitatea prestată în virtutea calităţii sale, ceea ce nu este cazul administratorului XX.

Având în vedere refuzul administratorului XX de a-i pune la dispoziţie actele societăţii, pârâtul a fost în imposibilitatea de a lua cunoştinţă de înregistrările şi evidenţe contabile, cu atât mai mult cu cât, din consultarea bilanţului, astfel cum susţine reclamantul prin precizări, nu rezultă numele persoanei care a creditat societatea.

Cu privire la motivele invocate de către reclamantul XX, raportat la obiectul litigiului -excludere asociat, solicită să  se constatate că, în principal, acestea nu sunt conforme realităţii, fiind pură ficţiune, în scopul de a crea confuzii în soluţionarea cauzei şi de a distrage atenţia de la propriile sale fapte de fraudare a societăţii XX SRL, iar în subsidiar, sunt vădit neîntemeiate.

În ceea ce priveşte fapta invocată, constând în amestecul fără drept în administraţie, pârâtul nu a săvârşit faptele imputate.

Cauzele de excludere, fiind prevăzute în mod determinat de legiuitor, sunt enumerate în mod limitativ, neputându-se aplica sancţiunea excluderii şi în alte cazuri, decât cele expres prevăzute.

Art. 222 alin. (1) lit. c) prevede drept cauză de excludere situaţia asociatului cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie, întrebuinţează capitalul social, bunurile sau creditul în folosul său sau al unei alte persoane, fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi.

Textul de lege instituie expressis verbis această sancţiune în privinţa asociatului cu răspundere nelimitată, astfel încât, excluderea poate să intervină în privinţa asociaţilor societăţilor în nume colectiv şi asociaţilor comanditaţi de la societăţile în comandită.

În raport de dispoziţia legală sus-menţionată, nu se poate dispune excluderea din societatea cu răspundere limitată a asociatului neadministrator, deoarece niciunul dintre cazurile de excludere prevăzute de lege nu îşi găseşte incidenţa.

Astfel cum a menţionat nu a săvârşit fapta pretinsă.

Având în vedere refuzul administratorului XX de a-i pune la dispoziţie, spre consultare, documentele societăţii, de a-i permite exercitarea dreptului de control, prin Hotărârea AGA din data de 28 decembrie 2018, emisă de  pârât a fost revocat administratorul XX şi desemnat XX , în funcţia de administrator al societăţii XX SRL.

Menţionează faptul că, şi în calitate de administrator, XX a refuzat să-i predea documentele societăţii.

În acest context, pentru şi în numele societăţii, XX a încheiat cu Cabinet de avocat XX, contractul de asistenţă şi consultanţă juridică, pentru o perioadă de trei ani.

Suma invocată de către reclamantul XX, de 85.900 lei, reprezintă contravaloare servicii avocaţiale prestate de avocatul XX, nu în favoarea sa, ci a societăţii. Această sumă nu a fost însuşită de pârâtul XX, ci a fost achitată de societate avocatului.

Prin urmare, atât încheierea contractului de asistenţă juridică, cât şi achitarea sumei respective s-au făcut în folosul societăţii, pentru buna funcţionare a acesteia, iar nu în interes personal, motiv pentru care acestea nu se circumscriu noţiunii de fraudă în dauna societăţii.

De asemenea, mai arată că pe perioada exercitării mandatului,  pârâtul a încheiat contractul de arendare cu XX, având ca obiect suprafaţa de 269,6 ha, teren aflat în proprietatea societăţii XX SRL, contravaloarea arendei fiind de 100 Euro/ha.

Raţiunea pentru care a înţeles să încheie, pentru şi în numele societăţii, contractul de arendă susmenţionat, a fost pentru a valorifica activele societăţii, în scopul obţinerii de profit, reţinând faptul că, anterior, asociatul XX a înţelers să încheie, pentru aceleaşi suprafaţe de teren, contract de arendă cu titlu gratuit.

În realitate, arenda încheiată cu titlu gratuit, de către asociatul XX reprezintă o veritabilă simulaţie, acesta fiind actul public, dublat de un alt act secret, ocult, reprezentat de un act adiţional, de natură a-i permite asociatului XX să încaseze, în nume propriu, contravaloarea arendei.

Astfel cum rezultă din contractul de arendare încheiat de pârât, comparativ cu arenda prevăzută în contractul de arendare anterioare, încheiate de către XX, rezultă că  pârâtul a negociat şi obţinut, cu titlu de arendă, valoarea cea mai mare, de la data dobândirii în proprietate şi până în prezent, ceea ce dovedeşte că a acţionat în beneficiul societăţii, iar nu în dauna ei.

În aceste circumstanţe, este evident că actele de administrare săvârşite de XX  pe perioada exercitării funcţiei, reprezintă acte săvârşite în beneficiul societăţii XX SRL, iar nu în dauna acesteia.

Totodată, este de precizat faptul că, măsurile întreprinse  au fost luate de XX exclusiv pe perioada mandatului de administrator, nefiind efectuat niciun act/fapt nici anterior dobândirii calităţii şi nici ulterior.

Prin urmare, cauzei nu îi este incidentă  ipoteza prevăzută de art. 222 alin. (1) lit. c) şi d) LSC,  respectiv ipoteza amestecului fără drept în administraţie şi nici cea vizând fraudarea societăţii, prin sustragerea resurselor sau folosirea capitalului social în folosul propriu.

Dimpotrivă, cel care s-a folosit de bunurile societăţii, fraudând-o, este asociatul XX.

Precizează că XX a înţeles să fraudeze societatea astfel: din sumele virate/remise de pârât, destinate societăţii, o parte şi-a însuşit-o asociatul XX pe nedrept, fraudând societatea, prin diminuarea disponibilităţilor băneşti ale acesteia, punând, astfel, societatea în situaţia de a nu avea suficiente lichidităţi, în vederea achiziţionării de alte terenuri , iar o altă parte din banii destinaţi societăţii, asociatul XX o folosea în scopul creditării societăţii. Altfel spus, în măsura în care s-ar admite că acesta ar fi creditat societatea, cel mult, aceasta s-a realizat chiar cu banii societăţii. A treia modalitate de fraudare a societăţii de către asociatul XX constă în retragerea unor sume de bani, cu titlu de restituire credit, deşi nu era îndreptăţit, întrucât banii cu care se pretinde că a fost creditată societatea erau banii societăţii, provenind din creditarea acesteia de către pârât.

O  altă modalitate de fraudare a societăţii constă în utilizarea sumelor destinate societăţii pentru achiziţionarea unor bunuri imobile, cu banii societăţii XX, pe numele celor două societăţi în care deţine/deţinea calitatea de asociat, SC XX SRL şi  SC XX SRL.

O  altă modalitate de fraudare a societăţii a fost diminuarea disponibilităţilor băneşti, ca urmare a pretinselor creditări a societăţii, de către directorul XX, în lipsa voinţei sociale în acest sens, exprimată prin hotărâre AGA, în condiţii de vădită nelegalitate;

Nu  în ultimul rând, manoperele dolosive ale asociatului XX, în scopul încasării, în mod ocult, a contravalorii arendei, în condiţiile în care, prin actul public, arenda era cu titlu gratuit, iar prin acte adiţionale, secrete, oculte, era prevăzută o arendă pe care o încasa acesta, în nume personal.

Din corespondenţa pe e-mail purtată cu directorul societăţii, XX, rezultă că, lunar îi erau solicitate sume de bani, în vederea susţinerii tuturor cheltuielilor, solicitând, deopotrivă, sume de bani pentru investiţii.

Doar cu titlu exemplificativ, astfel cum rezultă din e-mail-ul din 10 decembrie 2012, XX i-a trimis raportul cheltuielilor, din care rezultă că  pârâtul i-a trimis  acestuia, doar in intervalul 7 septembrie 2012 - 4 decembrie 2012, suma totală de 167.000 Euro.

De asemenea, la data de 14 noiembrie 2018, XX a confirmat plăţile efectuate de XX  In sumă de 2.623.570 Euro, astfel:

- 2007-2010 - suma de 1.079.940 Euro;

- 2011-2018- suma de 1.543.630 Euro.

În ceea ce priveşte procura dată lui XX, astfel cum rezultă din cuprinsul acesteia, aceasta a fost dată nu în calitate de administrator al societăţii, ci in nume persoanal, în scopul de a-l reprezenta în litigii civile şi penale, neavând nicio relevanţă în raport de obiectul litigiului - excludere asociat.

Referitor la celelalte motive invocate de reclamantul XX, din care  a redat  cu titlu exemplificativ:

(i) "conduita pretins ilicită a asociatului XX care, împreună cu persoane din afara societăţii, ar fi afectat buna funcţionare a activităţii, a creat o imagine negativă";

(ii) "s-ar fi prezentat, în mod nereal, la Primăria XX ca fiind asociat majoritar, în condiţiile în care se pretinde că deţinea doar 10 % din cota de participare Ia beneficii şi pierderi";

(iii) "ar fi întreprins demersuri la Primăria XX, în scopul blocării realizării proiectului turistic";

(iv) "cu sprijinul unor persoane cu influenţă, urmăreşte să preia controlul societăţii, pentru a vinde societatea şi a distruge munca de administrator a reclamantului XX";

(v) "ar fi încercat să influenţeze negativ şedinţele Consiliului Local XX", a precizat că  toate reprezintă pure speculaţii, lipsite de orice fundament probator, menite să creeze confuzii în soluţionarea cauzei.

Este de remarcat poziţia procesuală a reclamantului XX care atribuie pârâtului în mod nefundamentat, o serie de fapte pretins săvârşite, în conivenţă cu anumite persoane cu nume sonore.

În mod real, pârâtul arată că  nu a creat o imagine negativă nici asociatului XX şi nici societăţii, în rândul oamenilor de afaceri şi al autorităţilor locale. Împrejurarea că, în raport de litigiile  şi de soluţiile pronunţate de instanţe, a înţeles să informeze corect autorităţile, nu reprezintă fapte de natură a atrage incidenţa sancţiunii excluderii.

Totodată, acţiunile întreprinse de pârât au fost făcute exclusiv în folosul societăţii şi, contrar susţinerilor reclamantului XX, nu a încercat şi nici urmărit să blocheze niciun proiect şi niciun demers care viza societatea.

În anexă la întâmpinare, pârâtul a depus înscrisuri: sentinţa nr.89/3.02.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.213/105/2019  (filele150 – 148 volum II dosar),  , adrese de corespondenţă purtată între părţi filele 152-216 volum II dosar.

 La termenul de judecată din 17.02.2021 instanţa a pus în discuţia părţilor cadrul procesual în fiecare dintre dosarele conexate,  prorogând această discuţie.

În dosarul nr. 4609/105/2019  instanţa a constatat că  reclamanţi sunt XX , iar pârâţi sunt XX şi  SC XX SRL  reprezentată de curator av.XX, în raport şi de precizările formulate de apărătorul  reclamantului XX, formulate confom  art.223 alin.2 Cod pr.civilă.

La termenul din  19.05.2021 instanţa  a precizat că revine asupra excepţiei lipsei calităţii procesuală active a  SC XX STL  invocată din oficiu  în urma pronunţării sentinţei  judecătoreşti de anulare a hotărârii  AGA prin care  fusese desemnat administrator XX.

 La acelaşi termen, reclamantul XX a formulat cerere de recuzare (fila 213 volum III)  a completului de judecată, cerere ce a fost respinsă prin încheierea pronunţată la data de 24.05.2021 , aşa cum rezultă din înscrisul aflat la filele 218-219 volum III dosar.

La termenul de judecată din 16.06.2021, instanţa în raport de art.222 alin.1 din Legea nr.31/1990 a dispus introducerea în dosarul nr.3258/105/2019 în calitate de pârât a domnului XX şi revenind la cadrul procesual în acest dosar, a constatat că în cauză reclamantă este  SC XX SRL prin administrator  XX  şi pârâţi XX şi XX în calitate de asociat pentru opozabilitate.

În dosarul nr.1464/105/2019  instanţa constată că în cauză părţile sunt reclamantul XX, iar pârâţi sunt  SC XX SRL prin curator şi pârâtul XX.

Cu privire la dosarul nr.4609/105/2019 instanţa  constată că reclamant este XX , iar pârâţi sunt  SC XX SRL prin curator şi pârâtul XX.

La acelaşi termen,  instanţa a pus în discuţia părţilor  cererea  formulată de XX (aflată la  fila 211  volum III dosar), de renunţare  la  chemarea în judecată a SC XX SRL ce formează obiectul dosarului nr.1464/105/2019.

Instanţa a constatat însă, că în acea cauză disjunsă iniţial în dosarul nr.3258/105/2019, intervenţia promovată de domnul XX la momentul disjungerii pentru care s-a formulat ulterior cerere de renunţare la judecată, a avut semnificaţia însuşirii acţiunii principale şi de către asociatul XX. Faţă de această situaţie, instanţa  a calificat cererea de intervenţie depusă la filele 208-213 volum III dosar, ca o precizare a acţiunii introductive în dosarul nr.3258/105/2019.

 La acelaşi termen de judecată instanţa a constatat că în dosarele nr.1464/105/2019 şi nr.4609/105/2019 instanţa a  administrat probatoriul propus de părţi.

În dosarul nr.3258/105/2019  instanţa a încuviinţat pentru pârâtul XX proba cu înscrisuri şi i-a pus vedere reclamantului XX în calitate de administrator al societăţii XX SRL să depună  la dosar fişa următoarelor conturi contabile utilizate în decontările cu asociaţii, aferentă perioadei 2007 - la zi: 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" (pentru pretinsele creditori despre care s-a vorbit) cont care se desfăşoară pe două conturi: 4551 "Acţionari/asociaţi-conturi curente"4558 "Acţionarii asociaţi-dobânzi la conturi curente" 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" 457 "Dividende de plată".

Prin aceeaşi încheiere a fost încuviinţată  pârâtului XX  proba cu interogatoriul reclamantului XX;

La acelaşi termen a fost prorogată  discutarea probei cu înscrisurile  indicate la punctul 1 al notei de probatorii (depusă de pârâtul XX la 16.06.2021),pentru ca pârâtul din acest dosar să depună dovezi cu privire la faptul că aceste conturi în care  se pretinde că au fost virate anumite sume de bani către destinatarii persoanele fizice, erau  destinate utilizării în societate, respectiv să depună înscrisuri, corespondenţă care să conducă la teza probatorie indicată de pârât.

În raport de aceleaşi considerente, instanţa  a prorogat  discutarea şi încuviinţarea probei testimoniale precum  şi discutarea oportunităţii administrării expertizei contabile.

Instanţa la acelaşi termen a constatat  că în dosarul nr.3258/105/2019 instanţa la  termenul din 23.09.2020 a încuviinţat pentru reclamantul XX  înscrisurile  depuse la dosar.

Instanţa,  suplimentar  a încuviinţat reclamantului XX proba cu interogatoriul pârâtului XX,  şi a pus  în vedere apărătorului pârâtului ca la termenul de judecată ce se va acorda  să prezinte mandatul special prevăzut de lege, pentru administrarea probei încuviinţat.

 La termenul din 20.10.2021 a fost administrată proba cu interogatoriul reclamantului XX .

Reclamantul XX a renunţat la cererea de suspendare a cauzei motivat de existenţa dosarului penal nr.2408/P/2018 şi au fost depuse înscrisuri aflate la filele  1-155 volum IV dosar).

La termenul de judecată din 18.05.2022, instanţa a respins  proba testimonială şi cea cu expertiză contabilă solicitate  de pârâtul XX, pentru considerentele detaliate în încheierea de şedinţă aflată la filele 136-137 volum V dosar.

 Instanţa a rămas în pronunţare asupra cauzei la termenul din 15.06.2022.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Din extrasul ORC  depus la filele 47-54  volum I dosar rezultă că  SC XX SRL a fost înfiinţată în anul 2007, având actualmente  ca asociaţi  pe XX  şi pe XX .

Din extrasul ONRC  actualizat ( filele 139-150 volum V dosar), conform verificărilor dispuse din oficiu de instanţă, rezultă că societatea are un  capital social de 1000 lei  divizat  în 100 părţi sociale a câte 10 lei.

Participarea  asociaţilor la beneficii şi pierderi este următoarea: XX  cu un aport la capital  de 700 lei deţinând 70 părţi sociale cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 70 % şi XX  cu un aport de 300 lei reprezentând 30 părţi sociale la capitalul social cu o cotă  de participare la beneficii şi pierderi de 30%.

Din acelaşi extras aflat la filele (filele 139-150 volum V dosar), rezultă că administratorul societăţii este asociatul  XX.

La data introducerii acţiunii ce formează obiectul dosarului nr.3258/105/2019, participarea la capitalul social, aşa cum rezultă din extrasul ORC  aflat la filele 47-54 volum  I dosar,  era însă diferită în sensul în care, capitalul social total  era de 7.000 lei divizat în 700 părţi sociale în valoare de 10 lei.

Participarea asociaţilor la capitalul social la acea dată era pentru XX  de 70 părţi sociale cu un aport de 700 lei şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 10% şi pentru XX de 6.300 lei (630 părţi sociale )cu o cotă de participare şi  beneficii de 90 %.

Din cuprinsul sentinţei nr.773/28.06.2021 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.496/105/2021,(filele 151-153 volum V dosar), rezultă că s-a dispus radierea din registrul comerţului a menţiunilor efectuate în baza Hotărârii  AGA  a  SC XX SRL  din 28.12.2019 emisă de asociatul XX  prin care  acesta a decis unilateral majorarea capitalului social de la 1.000 lei la 7.000 lei, modificarea structurii acestuia cu consecinţa majorării cotei sale de participare de la 30% la 90% şi în mod corelativ , diminuarea cotei de participare la beneficii şi pierderi a reclamantului de la 70% la 30%.

Cu privire la temeiurile de drept invocate  în acţiunile conexe  şi modalitatea în care s-a interpretat în doctrină şi jurisprudenţă incidenţa disp.art.222 din Legea nr.31/1990 care reglementează cazurile de excludere ale asociaţilor, instanţa a reţinut în preambul următoarele:

Potrivit art.222 lit.c din legea nr.31/1990  :”poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82.

Art. 222 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, care cuprinde in sfera de aplicabilitate societatile cu raspundere limitata dispune că poate fi exclus din societate asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii.

Conditiile de aplicabilitate ale acestui text sunt, in consecinta, urmatoarele: a) sa fie vorba de o societate de persoane sau de o societate cu raspundere limitata; b) sa fie vorba de un asociat care indeplineste si functia de administrator, pe perioada in care a savarsit frauda in dauna societatii; c) paratul sa fi savarsit o frauda in dauna societatii.

Notiunea de „frauda in dauna societatii” presupune prejudicierea conştienta, intentionata de catre administrator a intereselor societatii prin acte juridice de natura a micsora substantial patrimoniul acesteia.

Sintagma „folosirea capitalului social” are in vedere activele societatii, care includ si firma, emblema sau marcile societatii. Erorile in activitatea de gestiune, ineficienta acti¬vitatii societatii etc., ţin de răspunderea administratorului aferenta raporturilor juridice de mandat in care acesta se afla fata de societate, insa nu pot constitui temei suficient de excludere.

Cele doua calitati ale persoanei in cauza (asociat si administrator) tre¬buie separate, altfel se confundă raspunderea aferenta functiei de administrator cu cea aferenta calitatii de asociat. Raspunderea, inclusiv cea sub forma de revocare, are in vedere funcţia de administrator, pe care însă pârâtul XX din acţiunea principală nu o deţine, dar a exercitat-o în perioadă decembrie 2018 până  la  data constatării nulităţii hotărârii  AGA prin care şi-a atribuit această  prerogativă , în timp ce excluderea ce  are in vedere calitatea de asociat se referă la încalcarea obligatiei de affectio societatis.

Aceasta  nu exclude, de plano, cumularea raspunderii pentru cele doua tipuri de obligatii, situatie in care  poate fi atrasă atât raspunderea civila (una pecuniara, una sub forma revocarii din functie ,si una sub forma de excludere din societate), cat si răspunderea  penala sau contravenţională.

Asupra acţiunii principale ce a format iniţial obiectul dosarului nr.3258/105/2019, astfel cum a fost completată, instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanta  XX SRL  solicită  excluderea asociatului pârât XX  pentru  motive  legate de pretinse acţiuni concertate  ale pârâtului în calitate de asociat cu scopul  blocării realizării proiectului turistic demarat de societate.

De asemenea, reclamanta invocă faptul  că pârâtul XX  s-ar fi prezentat în mod nelegal  ca asociat majoritar la Primăria XX,  depunând demersuri privind anularea Hotărârii nr.13 a Consiliului Local XX din data de 28.02.2019.

Cu privire la  pretinsa prezentare a pârâtului ca asociat majoritar, invocată de reclamantă, instanţa reţine  că această situaţie nu corespunde realităţii şi mai mult decât atât, motivarea acţiunii  de către reclamantă prin administratorul XX, sub acest aspect, are semnificaţia invocării propriei culpe.

Aşa cum s-a arătat în preambul, pârâtul XX a deţinut  calitatea de asociat majoritar în  SC XX SRL cu o participare  la profit şi pierderi de 70%, situaţie ce corespunde realităţii şi în prezent.

Astfel, prin  sentinţa  nr.773/28.06.2021 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.496/105/2021 s-a dispus radierea din registrul comerţului a menţiunilor efectuate în baza Hotărârii  AGA  a  SC XX SRL  din 28.12.2018 emisă de asociatul XX.

Prin acea hotărâre, reclamantul din prezenta cauză a decis în mod unilateral majorarea capitalului social de la 1.000 lei la 7.000 lei, modificarea structurii acestuia cu consecinţa majorării cotei sale de participare de la 30% la 90% şi în mod corelativ , diminuarea cotei de participare la beneficii şi pierderi a reclamantului de la 70% la 30%, aşa cum rezultă în mod neechivoc din considerentele hotărârii judecătoreşti maisusmenţionate depusă la dosar la filele 151-153  volum V dosar.

Hotărârea AGA din 28.12.2018 emisă de asociatul XX  a fost menţionată în registrul comerţului sub nr.90135/28.12.2019 în baza rezoluţiei 70/3.01.2019.

Prin sentinţa civilă nr.89/3.01.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.213/105/2019,(filele  40-46 volum II dosar)  s-a dispus anularea Hotărârii AGA  a SC XX SRL din 28.12.2018 emisă de pârâtul XX, sentinţa rămânând definitivă prin decizia civilă din 26.11.2020 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.

În esenţă, reclamantul invoca in sprijinul cererii sale de excludere a asociatului parat, faptul ca pârâtul a comis o frauda in dauna societatii prin aceea că a încercat blocarea realizării proiectului turistic prin adresa înaintată Primarului localităţii  XX şi ar fi contribuit prin aceasta la revocarea Hotărârii nr 13 a  Consiliului Local XX, prin care suprafaţa de teren de 23 ha teren situată pe versantul XX a fost trecută în intravilanul localităţii.

Reclamanta pretinde că  prin respectiva cerere, pârâtul a cauzat o pagubă patrimoniului social, a comis o fraudă in dauna societatii comerciale, ceea ce s-ar încadra in sfera de actiune a prevederilor art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/190, republicată.

Affectio societatis, caracter special al consimtamantului cerut pentru incheierea unui contract de societate, trebuie pastrat pe intreg parcursul existentei societatii, ca intentie de a colabora la derularea obiectivelor societare, iar respectarea rigorilor intere¬sului societar trebuie menţinută pe toata durata societatii.

Asociatul vinovat de frauda incalca obligatia de affectio societatis, adica obligatia de fidelitate fata de societate si fata de ceilalti asociati, facand raportul sau juridic obligational cu ceilalti asociati si cu societatea rezolubil.

Prin frauda in dauna societatii se intelege, in principiu, orice actiune sau omisiune intentionata (in ciuda formularii legale – „comitere” – ce pare a trimite doar la actiunea frauduloasa) savarsita de asociat , indiferent daca acesta are sau nu atributii de reprezentare si indiferent daca prejudiciul conditionat de lege se introduce in sfera gestiunii interne sau in sfera relatiilor cu tertii, precum si indiferent daca fraudarea are ca suport exercitarea atributiilor in calitate de administrator, sau exer¬citarea drepturilor si obligatiilor societare in simpla calitate de asociat, iar aceasta mai ales in conditiile trimiterii la art. 80 din legea-cadru.

Sanctiunea excluderii poate fi aplicată asociatului pentru orice delict intentionat savarsit in dauna societatii  . Simplul asociat poate fi sanctionat cu excluderea doar pentru o gama mai restransa de fapte, iar nu pentru o categorie generala, precum a fraudelor in dauna societatii. Se observa, totusi, că o ipoteză întâlnită în practică este cazul asociatului neabilitat de organul statutar sau care incalca limitele abilitarii acordate de acest organ, ce foloseste sau trafica creditul, atributele ori activul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane.

Elementul subiectiv reiese din formularea textului si din natura faptelor sanctionate, si anume intentia, autorul faptei delic¬tuale urmarind sau acceptand un profit din activitatea sa frauduloasa sau acceptand ca un tert sa profite de pe urma acestei acti¬vitati.

Analiza cererii  depuse de pârâtul XX  către primarul localităţii XX ,înscris aflat la fila 9 vol.1 dosar, nu conţine însă  o cerere de revocare a Hotărârii nr 13 a  Consiliului Local XX ,cum susţine reclamantul,ci una care explică raporturile tensionate dintre asociaţi şi lipsa acordului pârâtului din acţiunea principală, în calitate de asociat la acţiunile asociatului XX.

Această situaţie tensionată dintre asociaţi corespunde realităţii deoarece ambii asociaţi au promovat acţiuni de anulare hotărâri AGA ale SC XX SRL admise de instanţe şi intrate în puterea lucrului judecat .

În acelaşi sens, cererea pârâtului adresată către XX-Întreprindere Individuală prin care denunţă contractul nr 35 de arendare încheiat la 12.03.2019 de SC XX prin administrator XX pentru suprafaţa de 80,81 ha păşune pe  golul  alpin XX (fila 10 vol.1 dosar) are aceeaşi semnificaţie,de a aduce la cunoştinţa cocontractantului despre lipsa acordului dintre asociaţi cu privire la încheierea acelei convenţii,subliniind caracterul conflictual al raporturilor dintre cei doi asociaţi.

 În acest sens, sunt justificate apararile pârâtului in sensul ca nu pot fi considerate fraudă in dauna societatii asemenea înscrisuri, atata timp cat acestor fapte le lipseste elementul voliţional care sa permita calificarea lor ca fiind un act de inselaciune. Un element-premisă al laturii subiective este acceptarea deturnarii exercitiului dreptului societar de la scopul său social.

De aceea, in conditiile in care din cuprinsul acestor înscrisuri  rezulta fara putinta de tagada că pârâtul,  prin aceste manifestări a urmărit să aducă la cunoştinţă terţilor despre dezacordul dintre asociaţii SC XX în ceea ce priveşte activitatea societăţii , instanţa constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a caracteriza  exclusiv activitatea para¬tului ca fiind una frauduloasa in dauna societatii, mai ales că această situaţie de conflict între asociaţi corespunde realităţii si, prin urmare, apreciază că nu este incident cazul de excludere prevazut de lit. d) a alin. (1) al art. 222 din Legea nr. 31 /1990, republicata.

Pe linia aceluiaşi raţionament, instanţa pornind de la evidenta deteriorare a elementului intuitu personae,  “affectio societatis”, nu poate absolutiza conduita  pârâtului concretizată în adoptarea Hotărârii AGA in 27.12.2018  prin care  pârâtul a decis revocarea din funcţia de administrator a reclamantului XX, numirea sa în calitate de administrator şi împuternicirea de a  îndeplini formalităţile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGA.

Astfel, prin sentinţa nr.1594/2019 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 2629/105/2019 (filele 82-84 vol.1 dosar), s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii AGA f.n.  din 28.12.2018 emisă de către pârâtul XX , soluţia intrând în puterea lucrului judecat prin respingerea apelului.

Printr-un comportament analog însă, asociatul XX a adoptat o hotărâre prin care, la rândul său,  a decis, în mod unilateral, majorarea capitalului social şi modificarea structurii acestuia, cu consecinţa majorării cotei sale de participare, de la 30 % la 90 % şi, în mod corelativ, diminuarea cotei de participare la beneficii şi pierderi a pârâtului, de la 70 % la 10 %.

Prin sentinţa civilă nr. 89 din data de 03.02.2020, pronunţată de Tribunalul Prahova - Secţia a II- a civilă, de contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr. 213/105/2019, s-a dispus anularea Hotărârii AGA a SC XX SRL din data de 28.12.2018, emisă de XX, prin care reclamantul a decis unilateral, majorarea capitalului social şi modificarea structurii acestuia.  Sentinţa a rămas definitivă prin decizia civilă nr. 358 din data de 26.11.2020, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a Il-a civilă.

Astfel, câtă vreme, conduita ambilor asociaţi s-a concretizat în demersuri infirmate de instanţele de judecată, nu se poate concluziona numai  cu privire la culpa uneia dintre părţi cu privire la aspectele învederate.  Pe de altă parte, dispariţia elementului affectio societatis este necesară, dar nu suficientă pentru a dispune excluderea pârâtului XX din societate, în cauză fiind relevant contextul raporturilor dintre părţi.

În cazul dispariţiei elementului affectio societatis, art.227  lit.e din Legea societăţilor comerciale prevede  posibilitatea dizolvării societăţii la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi care împiedică funcţionarea societăţii, posibilitate deschisă celor doi asociaţi ai  SC XX SRL  în  cazul deteriorării  iremediabile a relaţiilor dintre aceştia.

De asemenea,  art. 222 alin. (1) lit. c) prevede drept cauză de excludere situaţia asociatului cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie, întrebuinţează capitalul social, bunurile sau creditul în folosul său sau al unei alte persoane, fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi.

În cauză, însă, aşa cum s-a detaliat mai sus, acţiunile fiecăruia  dintre asociaţii  SC XX SRL demonstrează o luptă pentru supremaţie  şi control  în societate.

Textul de lege prevăzut de art. 222 lit.c, instituie expressis verbis această sancţiune în privinţa asociatului cu răspundere nelimitată, astfel încât, interpretarea literală a textului conduce la concluzia că  excluderea poate să intervină în privinţa asociaţilor societăţilor în nume colectiv şi asociaţilor comanditaţi de la societăţile în comandită.

Astfel,  cu privire la  conduita pârâtului XX  de a încheia contractul  de asistenţă juridică seria B.XXXXX din 17.01.2020 (fila 154 volum II dosar, în numele SC XX SRL cu  Cab.Av.XX, instanţa a constatat că obiectul acestui contract vizează asistare, reprezentare, redactare acţiuni, căi de atac, executări silite, consultanţă precum şi alte activităţi prevăzute de Legea nr.51/1995, pe o perioadă de 3 ani începând cu data contractului, iar facturile şi ordinul de plată emise  în temeiul acestui contract (filele 152-153 volum II dosar), corespund convenţiei părţilor.

În  prezenta cauză, instanţa nu a putut aprecia asupra oportunităţii încheierii acestui contract ,în contextul  relaţiilor tensionate  dintre cei doi asociaţi, dar  în raport de anvergura  activităţii societăţii implicată în proiecte turistice care presupun  fonduri semnificative, nu poate concluziona că încheierea în sine a contractului de asistenţă juridică ar fi nelegală şi că ar trebui cenzurată de către instanţă.

În contextul conflictelor dintre asociaţi, instanţa apreciază plauzibilă  apărarea pârâtului cu privire la acest aspect, constând în faptul că încheierea respectivului contract de asistenţă juridică a  fost  şi  o urmare a refuzului reclamantului XX de a-i preda documentele societăţii pârâtului XX, refuzându-i  accesul la documente.

 Astfel, suma invocată de către reclamantul XX, de 85.900 lei  reprezintă contravaloare servicii avocaţiale prestate de avocatul XX, aşa cum rezultă din înscrisurile de la filele 152 volum  II dosar  şi a fost virată nu în favoarea pârâtului XX, în calitate de persoană fizică, ci urmare a unui serviciu avocaţial prestat  societăţii XX SRL. 

În consecinţă, câtă vreme încheierea contractului de asistenţă juridică, cât şi achitarea sumei respective s-au făcut în folosul societăţii, pentru buna funcţionare a acesteia, iar nu în interes personal, aceste motive  nu se circumscriu noţiunii de fraudă în dauna societăţii, nefiind incidente disp. art. 222 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea 31/1990, republicată.

De asemenea, cu  privire la faptul că, pe perioada exercitării mandatului de administrator , pârâtul XX a încheiat contractul de arendare cu XX, având ca obiect suprafaţa de 269,6 ha, teren aflat în proprietatea societăţii XX SRL, contravaloarea arendei fiind de 100 Euro/ha, instanţa apreciază  şi cu privire la această susţinere că respectivul contract încheiat în numele societăţii nu evidenţiază  în mod necesar o deturnare a interesului societar în favoarea pârâtului ca persoană fizică.

Astfel, din conţinutul respectivului contract  rezultă că  încheierea sa a avut ca scop valorificarea  activelor societăţii, reclamanta nefăcând dovada că în sine un asemenea contract ar fi fost de natură să prejudicieze  SC XX SRL, cu atât mai mult cu cât, în situaţii analoge, asociatul administrator XX a încheiat  contracte de arendă cu titlu gratuit , situaţie necontestată de cel din urmă.(filele 87-92 volum II dosar ).

 Astfel, câtă vreme  în luna februarie 2021, în baza contractului de arendă încheiat de pârâtul XX în perioada deţinerii mandatului de administrator, societatea a încasat de la arendaşul XX suma de 128.308 lei, reprezentând contravaloarea arendei pentru anul 2021, instanţa  nu poate reţine că această conduită  a pârâtului este contrară interesului societar.

În consecinţă, actele de administrare  imputate  pârâtului au fost luate de acesta  pe perioada mandatului de administrator iniţiat în baza hotărârii AGA ce ulterior a fost anulată, dar ele nu au o aparenţă de nelegalitate vădită, iar contestarea oportunităţii lor decurge în principal din afectarea gravă a relaţiilor de încredere dintre asociaţi, care însă în contextul complex ce a fost mai sus detaliat, nu poate fi absolutizat în favoarea niciuneia dintre părţi.

Prin urmare, instanţa a constatat că nu  există  dovezi pentru a proba ipotezele prevăzute de art. 222 alin. (1) lit. c) şi d) LSC, nefiind incidentă  ipoteza amestecului fără drept în administraţie şi nici cea vizând fraudarea societăţii, prin sustragerea resurselor sau folosirea capitalului social în folosul propriu.

De asemenea, mandatarea de către pârâtul XX a numitului XX să-l reprezinte într-o serie de  procese,  aşa cum rezultă din înscrisul aflat la filele 149-152 volum II dosar, nu reprezintă prin ea însăşi o dovadă a fraudării societăţii de către pârâtul XX.

Mai mult decât atât, încheierea de către mandatarul XX a unor acte adiţionale la contractele în curs de derulare, în numele societăţii, excede  cadrului prezenţei acţiuni, astfel încât, deşi răspunderea mandantului cu mandatarul  este solidară,  în cauză nu s-a probat  o eventuală depăşire a mandatului acordat sau acţiuni întreprinse cu pretinsă  rea credinţă de către mandatar.

Aceste apărări  pot fi  de altfel cenzurate şi  într-un alt cadru procesual şi întemeiate pe dispoziţiile legale care guvernează contractul de mandat.

Pe de altă parte, ambii asociaţi au acţionat  în mod evident  pentru a dobândi supremaţia şi controlul în societate  prin diferite mijloace ce au fost detaliate mai sus, astfel încât instanţa nu poate reţine în cauză  culpa exclusivă a unui asociat.

O dovadă în acest sens este şi existenţa plângerilor penale reciproce, a plângerii formulate de pârâtul XX în dosarul nr.1490/281/2021  de pe rolul  Tribunalului Prahova, finalizată cu o ordonanţă de clasare, aşa cum rezultă  din comunicarea încheierii penale nr.437/9.12.2021 , depusă la dosarul cauzei, care demonstrează raportările tensionate existente între părţi.

Pentru toate aceste motive, instanţa a respins acţiunea  de excludere a pârâtului XX, formulată de reclamanta  XX SRL  prin  administrator XX, ca neîntemeiată.

În ceeea ce priveşte acţiunea conexă de excludere asociat formulată de reclamantul XX  împotriva  pârâtului  XX , instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit art. 222 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, care cuprinde in sfera de aplicabilitate societatile cu raspundere limitata, poate fi exclus din societate asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii.

Condiţiile de aplicabilitate ale acestui text sunt, in consecinta, urmatoarele: a) sa fie vorba de o societate de persoane sau de o societate cu raspundere limitata; b) sa fie vorba de un asociat care indeplineste si functia de administrator, pe perioada in care a savarsit frauda in dauna societatii; c) paratul sa fi savarsit o frauda in dauna societatii.

Notiunea de „frauda in dauna societatii” presupune prejudicierea constienta, intentionata de catre administrator a intereselor societatii prin acte juridice de natura a micsora substantial patrimoniul acesteia. Sintagma „folosirea capitalului social” are in vedere activele societatii, care includ si firma, emblema sau marcile societatii. Erorile in activitatea de gestiune, ineficienta acti-vitatii societatii etc. tin de raspunderea administratorului aferenta raporturilor juridice de mandat in care acesta se afla fata de societate, insa nu pot constitui temei suficient de excludere. Cele doua calitati ale persoanei in cauza (asociat si administrator) tre¬buie separate, altfel se confunda raspunderea aferenta functiei de administrator cu cea aferenta calitatii de asociat. Raspunderea, inclusiv cea sub forma de revocare, are in vedere functia de administrator, in timp ce excluderea are in vedere calitatea de asociat, fiind vorba de incalcarea obligatiei de affectio societatis, ceea ce nu exclude, de plano, cumularea raspunderii pentru cele doua tipuri de obligatii, situatie in care poate fi antrenată  atat  o raspundere civila  cât şi  una pecuniara, una sub forma revocarii din functie si una sub forma de excludere din societate, cat si o raspundere penala sau contraventionala.

În esenta,  reclamantul XX invoca in sprijinul cererii sale de excludere a asociatului parat faptul că, fara ca el sa aiba cunostinta, pârâtul  a comis o frauda in dauna societatii prin aceea că  într-un  prim aspect,  nu a folosit  sumele puse la dispoziţie exclusiv de către acesta în calitate de acţionar majoritar în interesul  SC XX SRL.

De asemenea, susţine că pârâtul XX  ar fi  deţinut calitatea de asociat  şi respectiv de  administrator  în două societăţi cu obiect de activitate concurente, (SC XX SRL şi XX SRL) fără consimţământul  reclamantului.

A invocat şi faptul  că, pârâtul  folosindu-se de semnătura socială, dar şi de calitatea de administrator, a încheiat  contracte de arendă  cu titlu gratuit pentru o suprafaţă de 230,6 ha proprietatea  SC XX SRL  în frauda societăţii şi cu încălcarea disp.art.1836-1850 Cod civil,  dar că în realitate, a pretins arendaşilor sume de bani cu titlu de arendă, sume  ce nu au fost înregistrate în contabilitatea societăţii şi nu au fost evidenţiate în bilanţ, prejudiciind  societatea  prin diminuarea profitului. 

Reclamantul  susţine că o asemenea conduită a cauzat o paguba patrimoniului social  si se încadrează în noţiunea  de fraudă in dauna societatii comerciale SC XX SRL , atrăgând incidenţa prevederilor art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicata.

 În analiza  situaţiei de fapt, instanţa a pornit de la principiul  unanim recunoscut în doctrina şi practica judiciară că  elementul affectio societatis,de natură psihologică cerut pentru incheierea unui contract de societate, trebuie pastrat pe intreg parcursul existentei societatii, ca intentie de a colabora la derularea obiectivelor societare, iar respectarea rigorilor intere¬sului societar trebuie menţinută pe toata durata societatii.

Deturnarea exercitiului drepturilor asociatilor de la scopul lor social se poate materializa intr-o fraudă in dauna societatii sau in folosirea semnaturii sau a capitalului social in interes personal de catre asociatul administrator.

Asociatul vinovat de frauda incalca obligatia de affectio societatis, adica obligatia de fidelitate fata de societate si fata de ceilalti asociati, facand raportul sau juridic obligational cu ceilalti asociati si cu societatea rezolubil.

Prin frauda in dauna societatii se intelege, in principiu, orice actiune sau omisiune intentionata (in ciuda formularii legale – „comitere” – ce pare a trimite doar la actiunea frauduloasa) savarsita de asociatul administrator, indiferent daca acesta are sau nu atributii de reprezentare si indiferent daca prejudiciul conditionat de lege se introduce in sfera gestiunii interne sau in sfera relatiilor cu tertii, precum si indiferent daca fraudarea are ca suport exercitarea atributiilor in calitate de administrator sau exer¬citarea drepturilor si obligatiilor societare in simpla calitate de asociat, iar aceasta mai ales in conditiile trimiterii la art. 80 din legea-cadru.

Sanctiunea excluderii poate fi aplicata asociatului administrator atunci cand revocarea este considerata insuficienta nu strict pentru abuzul de putere si incalcarea limitelor mandatului, ci pentru orice actiune sau inactiune frauduloasa in dauna societatii, asadar nu pentru frauda ce este in pozitie sa o savarseasca, anume datorita ocuparii functiei de administrator, ci pentru orice delict intentionat savarsit in dauna societatii, iar aceasta tocmai datorita calitatii sale de administrator si a increderii de care trebuie sa se bucure titularul acestei functii si pe care administratorul impricinat a tradat-o.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că  reclamantul  XX a virat  în conturile pârâtului  suma de aproximativ 1.500.000 euro.

Reclamantul susţine însă că, în realitate, aceste sume erau destinate  finanţării unor proiecte ale  SC XX SRL  şi că respectivele sume trebuiau folosite exclusiv în interesul societăţii.

Aşa cum s-a arătat în cele ce preced, reclamantul XX din acţiunea conexă a deţinut calitatea de asociat majoritar cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 70% în societatea în litigiu.

Din  cuprinsul aceluiaşi act constitutiv rezultă că administrarea societăţii a fost încredinţată pârâtului cu puteri depline pe o perioadă nelimitată, dar că exercitarea calităţii de administrator a fost efectuată şi de către reclamantul din prezenta cauză, urmare a Hotărârii  AGA  din anul 2018, ce ulterior a fost anulată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Cu privire la  sumele semnificative virate de reclamantul XX, în conturile personale ale pârâtului XX deschise la banca BANCPOST, BRD şi  PIRAEUS BANK  aşa cum rezultă din probele administrate în cauză, instanţa apreciază cu privire la această apărare că în realitate, reclamantul îşi invocă propria culpă, aceea de a nu fi transferat  sumele respective  în conturile SC XX SRL, câtă vreme  pretinde că destinaţia acestor sume avea caracter exclusiv societar.

În lipsa unor dovezi certe cu privire la  viramentul respectivelor sume  de către reclamantul XX în conturile  SC XX SRL, instanţa nu poate prezuma că fondurile puse la dispoziţie de către reclamant erau destinate exclusiv societăţii.

Această manieră de a acţiona ridică serioase dubii cu privire la buna credinţă a reclamantului în ceea ce priveşte interesul societar , iar faptul că din aceste sume se pretinde că societatea a achiziţionat cele 230,6 ha teren păşune în comuna XX judeţul Prahova, pentru care s-a plătit aproximativ suma de 800.000 euro, nu este o dovadă suficientă pentru a concluziona asupra  scopului pretins  în care reclamantul a transferat sumele de bani în litigiu.

O asemenea conduită echivalează  în accepţiunea instanţei  cu invocarea propriei culpe, aşa cum s-a precizat mai sus, vădind  potenţiale interese oculte  ale celor doi asociaţi  în raport de interesul societar şi ridicând serioase dubii asupra bunei credinţe a părţilor în  desfăşurarea activităţii societăţii.

Pe de altă parte, în cauză există dovezi şi cu privire la creditarea societăţii de către pârâtul XX,  fiind depuse  mai multe înscrisuri cu acest caracter , aşa cum rezultă din actele depuse  la filele 75- 104 volum V dosar, astfel încât şi sub acest aspect, legat de pretinsă finanţare exclusivă a societăţii numai de către un asociat, instanţa nu poate concluzionă  în sensul  temeiniciei apărărilor reclamantului.

Instanţa nu a putut reţine în cauză incidenţa disp.art.80 din Legea nr.31/1990 invocate de reclamant în sensul că pârâtul ar fi întrebuinţat capitalul, bunurile sau creditul societăţii în folosul său, sau  în  interesul altei persoane, fără consimţământul scris al celuilalt asociat.

Cu privire la pretinsă încălcare a disp.art.82 alin.1 din Lega nr.31/1990, în sensul lipsei consimţământului reclamantului la dobândirea de către pârât  a calităţii de asociat, respectiv administrator în cele două societăţi cu obiect de activitate concurent  şi respectiv la faptul că ar fi  arendat terenuri  în dauna şi frauda  SC XX SRL  folosindu-şi atributele de  asociat în  SC XX SRL  şi SC XX SRL , pentru desfăşurarea unui obiect de activitate concurent cu cel al  SC XX SRL, instanţa a reţinut următoarele:

Din  extrasele ONRC ale celor două societăţi, depuse la filele 13 verso-24  din dosarul nr.4609/105/2019, instanţa a reţinut că este adevărat că  pârâtul  a dobândit calitatea de asociat  la SC XX SRL  cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 25% şi cu un aport la capitalul social de 300 lei, având în respectiva societate şi calitatea de administrator alături de numitul Stoica Nicolae.

De asemenea, aceleaşi înscrisuri relevă faptul că la  SC XX SRL , pârâtul XX  are calitatea de  administrator, dar observă că în cazul SC XX SRL pârâtul deţine calitatea de asociat  de la data de 8.02.2008, iar în  cadrul  SC XX SRL de la data de 11.07.2019.

Instanţa a apreciat însă, în lumina  disp.art.82 din Legea societăţilor comerciale că, asociaţii nu pot lua parte ca asociat cu răspundere nelimitată în alte societăţi concurente, sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora,în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător, fără consimţământul celorlalţi asociaţi.

Consimţământul se socoteşte dat, dacă participarea sau operaţiunile  au fost cunoscute de ceilalţi asociaţi şi aceştia nu au interzis continuarea lor, dar alin.4, prevede că :”acest drept se stinge după trecerea a 3 luni, din ziuă când societatea a avut cunoştinţă, fără să fi luat vreo hotărâre”.

În raport de susţinerile reclamantului XX, cu privire la conduita pârâtului XX, dar şi în raport de propriile acţiuni ale reclamantului, astfel cum au fost detaliate mai sus,  instanţa apreciază că există serioase dubii cu privire la corectitudinea şi buna credinţă a ambilor asociaţi şi că este improbabil ca reclmantul din acţiunea conexă să nu fi cunoscut  aceste împrejurări până la data formulării prezenţei acţiuni.

În acest sens, instanţa a nu putut concluziona ferm  că reclamantul nu a  cunoscut despre  calitatea de asociat a pârâtului XX în  SC XX SRL ,calitate pe care o deţine încă din anul 2008 şi nici de  încheierea  cu titlu gratuit a celor trei contracte de arendă de către pârât la nivelul anului 2019, respectiv contractul nr.35/12.03.2019, 3.din 27.04.2019 şi 15 din 1.05.2019, astfel cum se regăsesc  la dosar  la filele  25 -38  din dosarul nr.4609/105/2010.

 Transparenţa activităţii pe care reclamantul o pretinde pârâtului în calitate de administrator cu privire la încunoştiinţarea sa despre existenţa acestor contracte este în mod rezonabil minată de propria conduită a reclamantului, care în loc să vireze sumele de bani direct către  SC XX SRL, în ipoteza în care  acesta ar fi dorit  să le utilizeze pentru activitatea societăţii respective, foloseşte  căi ocolite  şi  care,  în mod evident pot urmări eludarea interesului societar de conivenţă, inclusiv prin utilizarea  ca intermediare a  celor două societăţi  XX SRL  şi  XX SRL în care asociaţi şi administratori sunt persoane apropiate  părţilor.

Instanţa nu a putut analiza situaţia de fapt prezentată de reclamant sub  acest aspect desprinzând-o de context şi  ignorând  cadrul general în care  ambii asociaţi înţeleg să-şi exercite atributele societare, apreciind  în cauză incidenţa dispoziţiilor art.82 alin.4  din  Legea nr.31/1990, maisusdetaliate.

Concluzia instanţei s-a întemeiat pe faptul că, în cauză  comportamentele celor doi asociaţi în mod general  derogă de la  buna credinţă şi legalitate, făcând imposibilă  deplasarea centrului de greutate pe culpa unuia sau altuia pentru motivele maisusdetaliate.

De aceea,  instanţa a considerat că există  un dubiu rezonabil în contextul  probatoriului administrat cu  privire la faptul că în realitate, reclamantul nu ar fi cunoscut  despre  calitatea de asociat şi administrator al pârâtului în cele două societăţi.

Pe de altă parte, este posibilă şi ipoteza în care însuşirea  sumelor de bani în mod ocult cu titlu de arendă, dacă s-a  produs,  a fost menită să profite în realitate ambilor asociaţi ai  SC XX SRL.

În acest¸ instanţa a apreciat că probele administrate  sub acest aspect, nu demonstrează în mod neechivoc culpa exclusivă a pârâtului XX în sensul invocat de reclamant. 

Acest mod de lucru conduce la concluzia ca reclamantul nu era străin de operatiunile derulate de societate prin parat şi că, in virtutea dreptului  său de asociat majoritar , in realitate se implica în administrarea societăţii, această fiind asigurată în mod conjunct de reclamant si parat.

Reclamantul nu poate susţine ca nu avea cunoştinţă de activitatea societăţii, câtă vreme  era informat periodic  prin rapoarte de către pârâtul din acţiunea conexă, aşa cum s-a probat  prin  înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

În acelaşi sens, instanţa a reţinut ca o asemenea modalitate de administrare a societăţii nu exclude răspunderea  asociatului  reclamant  pentru  prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de  administrator dacă acesta le-a cunoscut, deoarece  în această eventualitate,  o asemenea conduită atrage răspunderea solidară.

Instanţa a constatat că împrejurările invocate  de reclamantul din acţiunea conexă nu pot fi interpretate ca o  dovadă a fraudării de către pârât a intereselor SC XX SRL  pentru motivele maisusdetaliate.

În consecinţă, probele administrate au condus la concluzia că faptele pârâtului astfel cum au fost  invocate de reclamantul din  acţiunea conexă şi detaliate în cele ce preced nu pot fi caracterizate ca dovezi de fraudare a intereselor societăţii si  nu atrag incidenta cazului de excludere prevăzut de lit. d) a alin. (1) al art. 222 din Legea nr. 31 /1990, republicata, împrejurările invocate de reclamant, neavând relevanta sub acest aspect.

 Pe cale de consecinţă, instanţa a respins  acţiunea conexă completată şi precizată formulată de reclamantul XX în contradictoriu cu pârâţii  XX SRL prin curator  şi XX, ca neîntemeiată.