Executare silita in baza titlului executoriu reprezentat de contract de amanet

Decizie 185 din 21.03.2022


Asupra apelului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. X/17.12.2020 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. X/311/2020 s-a respins contestaţia la executare formulată de contestatorul D I în contradictoriu cu intimata W C F IFN S.R.L., ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Prin Contractul de amanet nr.X/14.09.2018, G M A IFN S.R.L. (actual W C F IFN S.R.L.), în calitate de împrumutător, i-a împrumutat lui D I, în calitate de împrumutat, suma de 17000 de lei, acesta din urmă constituind un gaj în favoarea creditorului asupra autoturismului M1 Dacia, ale cărui date de identificare au fost inserate în contract (f.3-4).

Ca urmare a neexecutarii obligației de restituire a împrumutului la termenul stabilit în contract, în data de 20.08.2019, contestatoarea creditoare s-a adresat cu o cerere de executare silită către Biroul Executorului Judecătoresc I D, care a deschis dosarul de executare nr.X/2019 (f.26-27 ).

Prin Decizia civilă nr.X din data de 05.11.2019 pronunțată de Tribunalul Olt în  dosarul nr.X/207/2019, a fost încuviințată executarea silită a creanței ce rezulta din titlul executoriu (f.43-45).

În data de 18.11.2019, a fost emisă somația (f.48 verso), prin care i s-a pus în vedere debitorului că a fost declanșată urmărirea silită împotriva sa și i s-a solicitat să achite suma de 20095 lei, reprezentând debit și cheltuieli de executare. La aceeași dată, a fost emisă încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare. Aceste două înscrisuri, împreună cu încheierea de încuviințare a executării silite, înștiințarea privind începerea executării silite și titlul executoriu, fiind comunicate debitoarului în data de 25.11.2019 (f. 54).

S-a procedat ulterior la înființarea popririi asupra pensiei contestatorului, în data de 16.12.2019, înștiințarea privind înființarea popririi fiind comunicată contestatorului în data de 16.01.2020 (f.51 verso).

În data de 25.11.2019 a fost declarat sechestrat autoturismul marca M1 Dacia Logan, constituit drept gaj, procesul-verbal de sechestru fiind comunicat contestatorului în data de 20.12.2019 (fila 50 verso)

În data de 10.03.2020, s-a încheiat un nou proces-verbal de sechestru (comunicat în 11.03.2020-f.60), iar ulterior, în data de 08.05.2020, a fost numit un evaluator pentru bunuri mobile (f.58), apoi, în data de 18.05.2020, s-a întocmit publicația de vânzare, fiind stabilit un preț de pornire al licitației  de 24958 lei (f.82 verso), la aceeași dată stabilindu-se, prin încheiere (f.82), primul termen de licitație pentru data de 03.06.2020. La acest termen a fost vândut autoturismul indicat, fiind încheiat proces-verbal în acest sens (f.99). Toate actele au fost comunicate contestatorului.

Prin încheierea din 03.08.2020, executorul judecătoresc a încetat executarea silită în temeiul dispozitiilor art.703 alin.1 pct.3 din Codul de procedură civilă, reținând că s-a renunțat la executarea silită de către creditor.

Cu privire la această încheiere, comunicată contestatorului în data de 24.08.2020 și atacată în termenul legal de 15 zile prevăzut de art.715 alin.(1) pct.1 din Codul de procedură civilă (acțiunea fiind introdusă în data de 09.09.2020), instanța de fond a reținut că au fost respectate dispozițiile art.657 alin.(1) din același act normativ, încheierea cuprinzând: a)denumirea și sediul organului de executare; b) data și locul întocmirii încheierii și numărul dosarului de executare; c) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează procedura de executare; d) numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul creditorului și ale debitorului; e) procedura de executare care face obiectul încheierii; f) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea; g) motivele în fapt și în drept care au determinat darea încheierii; h) dispoziția luată de executor; i) calea și termenul de atac al încheierii; j) semnătura și ștampila executorului judecătoresc, fiind, totodată, respectate alin.(2) și (3) ale acestui articol.

De asemenea, instanța a constatat că încheierea a fost emisă cu respectarea art.703 din Codul de procedură civilă, urmare a solicitării de creditorului de renunțare la urmărirea penală, încheierea fiind comunicată atât acestuia din urmă, cât și debitorului, iar titlul executoriu a fost remis intimatului.

Nu în ultimul rând, deși contestatorul a reiterat în fața instanței cele susținute prin cererea introductivă, în sensul atacării exclusiv a încheierii de încetare a executării silite, motivând aceasta prin prisma faptului că, în urma executării silite, a fost încasată o sumă mai mare decât cea datorată, instanța constată că, pentru a pune în discuție acest aspect, contestatorul ar fi trebuit să atace, în termenul legal, celelalte acte de executare care i-au fost comunicate, lucru pe care nu l-a realizat. Acesta nu poate, prin contestația împotriva încheierii menționate, să aducă în dezbatere chestiuni pe care a omis să le conteste în termenul legal.

Prin urmare, contestația la executare privind încheierea de încetare a executării silite nu este întemeiată, din moment ce au fost respectate toate condițiile de formă și de fond prevăzute de lege pentru încheierea sa valabilă, urmând ca solicitarea contestatorului să fie respinsă ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel apelantul contestator D I, arătând că prin însăşi cuprinsul motivării sentinţei atacate, instanţa reţine în mod corect că apelantul a respectat termenele şi procedurile legale, arătând şi motivând cu înscrisuri, dovedind astfel, că, în mod nelegal şi abuziv, intimata i-a pretins şi încasat suma de 60.000 lei, faţă de 17.000 lei, atât cât a fost stabilită prin contractul de amanet valoarea autoturismului lăsat în gaj creditorului.

De asemenea, se mai arată în motivarea sentinţei că intimata nu a formulat întâmpinare, aspect ce relevă în mod cert lipsa de interes a intimatei faţă de cauză, şi implicit, recunoaşterea culpei fată de apelant.

În aceste condiţii, la pronunţarea sentinţei, instanţa ar fi trebuit să ţină cont de lipsa de interes a intimatei faţă de aceasta cauză, să realizeze că acest aspect se interpretează ca o renunţare tacită la apărare, prin ne respectarea termenelor stabilite de către instanţă conform C. Pr. Civ.

În ce priveşte necontestarea celorlalte acte de executare, motiv pentru care i-a şi fost respinsă cererea introductivă, apreciază că instanţa a reţinut în mod greşit acest aspect, întrucât, actele respective (notificări, somaţii, etc.) îi cereau în mod imperatriv, sa achite o anumită sumă de bani, fără a ataşa la acestea şi înscrisuri, modalităţi de calcul, etc. din care să rezulte faptul că suma respectivă este certă şi exigibilă.

În aceste condiţii, nu putea contesta respectivele acte premergătoare executării silite, ci doar dispoziţia de executare, care cuprinde într-adevăr toate detaliile pentru a fi în deplină cunoştinţă de cauză, în vederea motivării corecte a contestaţiei a executare, pe care, de altfel, a formulat-o şi depus-o la instanţă în temen legal.

În concluzie, apelantul consideră că în mod eronat prin pronunţarea sentinţei apelată, instanţa, deşi constată că diferenţa între suma gajată (17.000 Lei) şi suma încasată de către intimată (60.000 Lei) este infinit mai mare, invocă aspectul necontestării actelor de executare premergătoare executării în sine, acestea neavând relevanţă juridică, întrucât nu precizau toţi termenii necesari formulării contestaţiei, ci aveau cel mult, valoarea unei simple înştiinţări de plată.

Aşadar, singurul document contestabil care conţinea toate elementele necesare pentru a motiva contestaţia, este dispoziţia de executare silită.

Din aceste motive, solicită admiterea apelului şi continuarea judecării cererii introductive pe care o susţine.

Prin Serviciul Registratură, la data de 06.12.2021, intimata a depus note de şedinţă, arătând că la data de 14.09.2019 intimata a încheiat cu debitorul D I Contractul de Amanet nr. X. ( denumit in continuare "Contractul")

Prin Contractul de Amanet nr. X care acesta a împrumutat suma de 17.000 lei ( Art.11 pct. 2.1. din Contract ) iar pentru garantarea obligaţiei a constituit un gaj asupa bunului mobil "autoturism Ml Dacia /LOGAN, AN FAB. 2018, NR. PROVIZORIU, BENZINA." ( Ari. IV pct. 4.1 din Contract).

Potrivii art. III pct. 3.1 din Contract, termenul de restituire a împrumutului si a comisionului este 13.10.2018, debitorul datorând la acea data suma de 18.275,00 lei compusa din 17.000 lei suma imprumutata si 1.275,00 lei comision (0,25%/zi).

Potrivii art. VII Obligaţiile debitorului " 7.1 Debitorul se obligă ca in termen de 30 de zilei până ln data de 13 11.2018 să restituie Creditorului suma primita 17.000 lei, la care sc adaugă dobânda de 1.2795,000 lei, suma totală de rambursat fiind 18.275,00 lei. Debitorul se obligă să restituie şi penalităţi de întârziere de 0,25 %/zi calendaristică de întârziere pe perioada de aşteptare şi penalităţi de întârziere de 1,00%/ zi calendaristică de întârziere după perioada de aşteptare, calculate cf. Art. 3.5 şi orice alte sume datorate conform Contractului."

De asemenea, art.8.1 din Contract prevede "Nerespectarea obligaţiei de plată a dobânzii şi de restituire a împrumutului la expirarea Duratei Contractului, va atrage obligaţia Debitorului la plata unei penalităţi de întârziere în cuantumul prevăzut la art. 3.5 si anume penalităţi de întârziere de 0,25%/zi calendaristică de întârziere pe perioada de aşteptare şi penalităsi de întârziere de 1,00%/zi calendaristică de întârziere dupa perioada de aşteptare, calculate cf art. 3.5 şi orice alte sume datorate conform Contractului."

Având în vedere faptul ca debitorul D I nu a respectat obligaţiile contractuale asumate potrivit Contractului de Amanet nr. X, respectiv obligaţia de plata a sumei împrumutate şi a comisioanelor şi penalităţilor de întârziere, intimata a înţeles să formuleze cerere de executare silita a titlului executoriu Contract de Amanet nr. X împotriva debitorului D I.

Cererea de executare a fost înregistrată de către BEJ I D sub nr. X/2019 fiind deschis dosarul de executare cu nr. X/2019,

Tribunalul Olt, prin incheierea pronunţata in data de 05.11.2019 in dosarul nr. X/207/2019 a admis cererea de încuviinţare a executării silite si a dispus " Admite apelul formulat de apelanta creditoare. Schimbă încheierea civilă în sensul că încuviinţează cererea de executare silită a titlului executoriu reprezentat de Contractul de Amanet nr.X/l4.09.2018, privind pe debitorul D I."

In urma executării silite demarata de către BEJ I D in dosarul de executare nr.X/2019 împotriva debitorului D I, au fost recuperate sumele datorate de către debitorul D I in baza titlului executoriu Contractul de Amanet nr. X.

Ca urmare a recuperării tuturor sumelor de bani datorate, BEJ I D a emis încheierea de încetare a executării silite, încheiere pe care debitorul D I a inteles sa o conteste.

Face precizarea ca debitorul a inteles sa nu formuleze contestaţie la executare împotriva actelor de executare silita, acceptând in acest sens atât modalitatea de executare silita cat si cuprinsul actelor de executare, singurul act de executare contestat fiind incheierea de încetare a executării silite.

Prin Sentinţa nr. X/17.12.2020 Judecătoria Caracal a respins contestaţia la executare ca neîntemeiata, debitorul D I intelegand sa formuleze apel împotriva sentinţei anterior menţionata.

Asa cum putem observa din motivele de apel, debitorul D I nu contestata actele de executare, asa cum prevede art. 712 si următoarele din Codul de Procedura Civila si aduc in discuţie numai cuantumul sumei achitate, acesta facand referire la toate sumele achitate pe perioada contractuala si nu numai de sumele executare. Astfel, solicită respingerea contestaţiei la executare ca inadmisibilia, motivat de faptul ca debitorul prin contestaţia la executare invoca motive de fapt si de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, deşi debitorul avea la îndemana o cale procesuala de drept comun.

In acest sens,  solicită intimata respingerea contestaţiei la executare pentru motivele invocate, întrucât mijlocul procedural al contestaţiei la executare nu permite debitorului sa analizeze chestiuni ce tin de valabilitatea titlului executoriu ce vizează raporturile juridice dintre parti si specifice dreptului comun.

Aşadar, solicită ca instanţa de apel să observe faptul ca in mod corect instanţa de fond a respins contestaţia la executare ca neîntemeiata sens in care solicita respingerea apelului formulat de către contestatorul D I si menţinerea sentinţei apelate.

Asa cum se poate observa din cererea de chemare in judecata formulata de către contestator, singurul motiv de contestaţie il reprezintă cuantumul sumei executate si nicidecum actele de executare. Apreciază intimata că în mod corect instanţa de fond a reţinut faptul ca debitorul nu a contestat celelalte acte de executare care i-au fost comunicate, neputand sa aducă in dezbatere chestiuni pe care a omis sa le conteste in termen legal, astfel, raportat la dispoziite art. 712, art. 713 Cod Procedura Civila solicita respingerea apelului formulat de către contestatorul D I si menţinerea sentinţei apelate.

De asemenea, solicită să se observe ca, contestaţia la executare este tardiv formulata, întrucât debitorul a luat la cunoştinţa de executarea silita primind documente sub semnătura, iar potrivit art. 715 CPC contestaţia privitoare la executarea silita propriu zisa se efectuează in termen de 15 zile de când contestatorul a primit incheierea de încuviinţare a executării silite.

Astfel, intimata consideră că ca executorul judecătoresc a respectat intru totul dispoziţiile legale in materia executării silite, sens in care solicita respingerea contestaţiei la executare si menţinerea actelor de executare contestate, asa cum au fost emise de către executorul judecătoresc.

Având in vedere situaţia de fapt prezentata mai sus, precum si motivele de fapt si de drept din contestaţia la executare formulata de către debitorul D I solicită intimata, pe cale de excepţie, anularea cererii ca netimbrată, motivat de faptul ca potrivit art. 1 si art. 10 din OUG 80/2013 contestaţia la executare este supusă timbrării, obligaţie pe care debitorul nu a înţeles să o îndeplinească.

Respingerea apelului formulat de către D I împotriva Sentinţei Civile nr. X/17.12.2020 pronunţata de către Judecătoria Caracal in dosarul nr. X/311/2020 ca nefondat,motivat de faptul ca in mod corect instanţa de fond a respins contestaţia la executare.

În temeiul art. 249 şi art. 250 din Codul de Procedură Civilă, în dovedirea celor susţinute, solicita încuviinţarea probei cu inscrisuri.

In drept, invocă art. 712 si următoarele din Codul de Procedura Civila, art. 205 Cod Procedura Civila.

A fost achitată taxa judiciară de timbru, dovada aflându-se ataşată la dosarul cauzei.

Tribunalul,analizând hotărârea apelată prin prisma criticilor formulate şi a probatoriului administrat,constată că apelul este întemeiat pentru următoarele considerente:

Împotriva apelantului debitor a fost declanşată executarea silită pentru recuperarea debitului şi cheltuielilor de executare în cuantum de 20.095 lei ,conform titlului executoriu reprezentat de contractul de amanet nr. CO X/14.09.2018.

În scopul executării silite a debitorului au fost emise acte de executare în dosarul execuţional nr. X/2019 al BEJ I D începând cu somaţia din 18.19.2019, apoi adrese de înfiinţare a popririi asupra pensiei contestatorului din 16.12.2019 şi 16.01.2020 ,la 25.11.2019 a fost declarat sechestrat autoturismul marca M1 Dacia Logan ,constituit drept gaj, la 10.03.2020 s-a încheiat un nou proces verbal de sechestru astfel că în privinţa acestui bun a fost efectuată executarea silită mobiliară ,sens în care în data de 18.05.2020, s-a întocmit publicația de vânzare, fiind stabilit un preț de pornire al licitației  de 24.958 lei (f.82 verso ds. fond), la aceeași dată stabilindu-se, prin încheiere primul termen de licitație pentru data de 03.06.2020. La acest termen a fost vândut autoturismul indicat pentru suma de 26.900 lei ,fiind încheiat proces-verbal în acest sens (f.98 şi 99 ds.fond) . Toate actele au fost comunicate contestatorului.Conform ordinului de plată nr. X din 09.06.2020 (f. 105 ds. fond) ,BEJ I D a virat în contul creditoarei W C F IFN SRL suma de 26.900 lei  reprezentând preţul cu care a fost adjudecat autoturismul menţionat.

Prin încheierea din 03.08.2020, executorul judecătoresc a încetat executarea silită în temeiul dispozitiilor art.703 alin.1 pct.3 din Codul de procedură civilă, reținând că s-a renunțat la executarea silită de către creditor.

Observând actele dosarului , tribunalul precizează că prin cererea înregistrată la sediul BEJ I D în data de 02.06.2020 ,creditoarea a solicitat continuarea executării silite pornite împotriva debitorului pentru suma de 69.130 lei în condiţiile în care ,conform recunoaşterii inserate în cuprinsul cererii, încasase direct de la debitor suma de 8100 lei dar şi suma de 11.000 lei prin virament bancar de la BEJ I D.

În contestaţia la executare ,apelantul contestator a precizat că executarea silită a fost făcută în mod fraudulos , aspect care se confirmă raportat la actele din dosarul de executare silită precum şi cele depuse de debitorul însuşi la dosarul cauzei şi dispoziţiile legale incidente în speţă.

În drept:

Art.625 alin.1 C.pr.civ :,, executarea silită se face cu respectarea dispoziţiilor dispoziţiilor legii,a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate „

Art.663 alin.1 C.pr.civ :,, executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă,lichidă şi exigibilă”.

Art.864 C.pr.civ :,,dacă există un singur creditor urmăritor ,după reţinerea cheltuielilor de executare,când este cazul ,suma de bani realizată prin urmărirea silită se eliberează acestuia până la acoperirea integrală a drepturilor sale ,iar suma rămasă disponibilă se predă debitorului” .

Art. 879 alin.3 C.pr.civ :,, suma rămasă se va elibera debitorului”.

În fapt , se reţin următoarele aspecte :

-suma  pentru care a fost declanşată executarea silită împotriva debitorului a fost de 20.095 lei,debit şi cheltuieli de executare;

-până la data vânzării respectiv adjudecării autoturismului -03.06.2020 creditoarea încasase din creanţa executată suma de 19.100 lei ;

-cu chitanţele nr. X/24.03.2020, nr. X/14.01.2020 şi nr. X/11.03.2020 (f. 71 ds. apel) debitorul a făcut dovada achitării sumei totale de 8100 lei în contul creditorului iar  cu chitanţa de depunere numerar din 28.05.2020 emisă de BRD (f.72 ds. apel) a făcut dovada depunerii în contul BEJ I D a sumei de 12.301 lei;

-în contul creditoarei în urma adjudecării autoturismului la licitaţie publică a fost virat preţul încasat de 26.900 lei (f. 105 ds. fond).

-

Aşadar ,sumele încasate ca urmare a plăţilor benevole şi a executării silite efectuate împotriva debitorului ,apelant contestator, în baza titlului executoriu contract de amanet nr.CO X/14.09.2018 sunt în cuantum total  47.301 lei(8100 +12.301+26.900). Creanţa  datorată în baza titlului executoriu a fost 20.095 lei reprezentând debitul de 18581 lei şi cheltuieli de executare de 1820 lei conform încheierii  emise de executorul judecătoresc la 18.11.2019.

Se constată că executorul judecătoresc a ignorat cu desăvârşire plăţile benevole efectuate de apelantul contestator anterior declanşării executării silite mobiliare ,că în mod nelegal creditoarea a insistat în continuarea executării silite în contextul în care la data formulării cererii de continuare a executării silite -2.06.2020 încasase de la debitor suma de 19.100 lei ce acoperea în totalitate debitul datorat de 18.581 lei şi că în mod nelegal nu a fost eliberată apelantului suma disponibilă, rămasă în urma acoperirii integrale a dreptului creditorului şi a cheltuielilor de executare.

În atare condiţii, tribunalul concluzionează că executarea silită desfăşurată împotriva debitorului a fost realizată cu încălcarea dispoziţiilor legale sus enunţate şi se impune a fi anulată în condiţiile art.704 C.pr.civ în privinţa tuturor formelor de executare emise în dosarul execuţional nr.65/2019 al BEJ Ispas, care au avut ca efect împovărarea debitorului prin încasarea de la acesta a  unei sumei mai mari decât cea datorată , reţinându-se totodată că încheierea de încetare a executării silite din 03.08.2020 nu are ca temei renunţarea creditorului la executarea silită ci realizarea integrală a obligaţiei prevăzute în titlu executoriu şi achitarea cheltuielilor de executare (art.703 alin.1 pct.1 C.pr.civ).

Ca o consecinţă a celor arătate, raportat la disp.art. 864 C.pr.civ, obligă intimatul  creditor  să restituie contestatorului debitor suma de 27.206 lei încasată în plus şi neeliberată debitorului la încetarea executării silite  (47.301- 20.095).

Pentru toate expuse, în temeiul art. 480 C.pr.civ ,tribunalul va admite apelul ,va schimba în tot sentinţa atacată în sensul că va admite contestaţia la executare ,va anula formele de executare din dosarul execuţional nr. X/2019 al BEJ I D şi va obliga intimatul creditor W C F IFN SRL să restituie contestatorului debitor suma de 27.206 lei încasată în urma executării silite nelegal efectuate.

Reţinând culpa procesuală a intimatului creditor , în baza art. 453 C.pr.civ, îl va obliga să plătească apelantului contestator suma de 1520 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru - fond, apel şi recurs.

Data publicarii pe pprtal: 03.05.2022