Contestaţie la executare

Decizie 6 din 18.04.2019


Dosar nr. xxx/222/2017 contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DOROHOI  JUDEŢUL BOTOŞANI

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de xxx 2018

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte:  xxx

Grefier:  xxx

La ordine judecarea contestaţiei la executare, formulată de contestatorii xxx în contradictoriu cu intimaţii xxx, cu toţii prin xxx, cu sediul în xxx, împotriva executării silite declanşate de Biroul Executorului Judecătoresc xxx, cu sediul în xxx, în dosarul execuţional nr. xxx/2017.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, lipsă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată modul de îndeplinire a procedurii de citare, obiectul cauzei şi stadiul judecăţii, precum şi faptul că reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului xxx au depus precizări la dosar.

Instanţa, văzând că nu mai sunt probe de administrat, cereri de formulat şi nici incidente de soluţionat, constată încheiată cercetarea procesului şi reţine cauza pentru soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr. xxx/222/2017 - contestaţie la executare la data de xxx 2017, contestatorul Consiliul Local al Municipiului xxx a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite declanşate de Biroul Executorului Judecătoresc xxx în dosarul execuţional nr.xxx/20017, pornite la cererea intimaţilor prin xxx, solicitând constatarea nulităţii titlului executoriu, anularea somaţiei înregistrate cu nr. xxx/10.11.2017, anularea încheierii de încuviinţare a executării silite, anularea actelor şi formelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. xxx/2017 aflat pe rolul BEJ xxx, suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de excepţie, a invocat prescripţia dreptului de a obţine executarea silită.

În motivare, contestatorul a arătat că dreptul creditoarei de a cere executarea silită este prescris, impunându-se şi anularea tuturor formelor şi actelor de executare silită efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale. A mai precizat contestatorul că executarea silită are la bază un titlu executoriu pentru valabilitatea căruia nu au fost respectate dispoziţiile legale privind învestirea cu formulă executorie prevăzute de vechiul cod de procedură civilă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 712-720, 666-667, 706, 783 NCPC şi art. 6,7,18 ale Decretului nr. 167/1958.

În dovedirea cererii, contestatorul a depus la dosar înscrisuri.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr. xxx/222/2017 – suspendare executare silită la data de xxx.2017, contestatorul Consiliul Local al Municipiului xxx a solicitat suspendarea executării silite declanşate de Biroul Executorului Judecătoresc xxx în dosarul execuţional nr.xxx/20017, pornite la cererea intimaţilor prin xxx, solicitând suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, constatarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, contestatorul a arătat că dreptul creditoarei de a cere executarea silită este prescris, impunându-se şi anularea tuturor formelor şi actelor de executare silită efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale. A mai precizat contestatorul că executarea silită are la bază un titlu executoriu pentru valabilitatea căruia nu au fost respectate dispoziţiile legale privind învestirea cu formulă executorie prevăzute de vechiul cod de procedură civilă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 712-720, 666-667, 706, 783 NCPC şi art. 6,7,18 ale Decretului nr. 167/1958.

În dovedirea cererii, contestatorul a depus la dosar înscrisuri.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr. xxx/222/2017 – contestaţie la executare la data de xxx.2017, contestatorul Colegiul Naţional xxx a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite declanşate de Biroul Executorului Judecătoresc xxx în dosarul execuţional nr.xxx/20017, pornite la cererea intimaţilor prin xxx solicitând constatarea nulităţii titlului executoriu, anularea somaţiei înregistrate cu nr. xxx/10.11.2017, anularea încheierii de încuviinţare a executării silite, anularea actelor şi formelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. xxx/2017 aflat pe rolul BEJ xxx, suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de excepţie, a invocat prescripţia dreptului de a obţine executarea silită.

În motivare, contestatorul a arătat că dreptul creditoarei de a cere executarea silită este prescris, impunându-se şi anularea tuturor formelor şi actelor de executare silită efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale. A mai precizat contestatorul că executarea silită are la bază un titlu executoriu pentru valabilitatea căruia nu au fost respectate dispoziţiile legale privind învestirea cu formulă executorie prevăzute de vechiul cod de procedură civilă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 712-720, 666-667, 706, 783 NCPC şi art. 6,7,18 ale Decretului nr. 167/1958.

În dovedirea cererii, contestatorul a depus la dosar înscrisuri.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr. xxx/222/2017 – suspendare executare silită la data de xxx.2017, contestatorul Colegiul Naţional xxx a solicitat suspendarea executării silite declanşate de Biroul Executorului Judecătoresc xxx în dosarul execuţional nr.xxx/20017, pornite la cererea intimaţilor prin xxx, solicitând suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, constatarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, contestatorul a arătat că dreptul creditoarei de a cere executarea silită este prescris, impunându-se şi anularea tuturor formelor şi actelor de executare silită efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale. A mai precizat contestatorul că executarea silită are la bază un titlu executoriu pentru valabilitatea căruia nu au fost respectate dispoziţiile legale privind învestirea cu formulă executorie prevăzute de vechiul cod de procedură civilă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 712-720, 666-667, 706, 783 NCPC şi art. 6,7,18 ale Decretului nr. 167/1958.

În dovedirea cererii, contestatorul a depus la dosar înscrisuri.

xxx a depus întâmpinare la dosar, solicitând respingerea excepţiei dreptului material de a cere executarea silită şi s-a arătat de acord cu conexarea dosarelor.

Dosarele nr. xxx/222/2017, nr. xxx/222/2017, nr. xx/222/2017 au fost conexate la dosarul nr. xxx/222/2017.

Raţiunea conexării a constat în faptul că, contestatoarele de faţă sunt debitoare solidare şi că au solicitat atât prin contestaţie cât şi separat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţe reţine că prin sentinţa civilă nr. xxx din xxx 2009 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. xxx/40/2009, rămasă definitivă, contestatoarele de faţă au fost obligate să plătească intimaţilor suma totală de 60.013 lei cu titluri de drepturi salariale. Se mai reţine că această sentinţă nu a fost pusă niciodată în executare.

Contestatoarele invocă faptul că dreptul de a cere executarea silită s-a prescris şi ca atare titlul executoriu ar trebui constatat ca fiind nul, şi pe cale de consecinţă şi actele de executare.

În situaţia dedusă judecăţii, instanţa urmează a analiza mai întâi excepţia invocată.

Potrivit dreptului intern, respectiv Legea nr. 230/2011 pentru aprobarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti ce au acest obiect, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011 se vor eşalona în perioada anilor 2012 – 2016, perioadă în care orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Titlul executoriu în baza căruia s-a pornit executarea silită constă într-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă în cursul anului 2009 şi ca atare intră în procedura eşalonării cât şi a suspendării de drept a executării silite conform sus-citatei norme de drept. 

În ce priveşte excepţia prescrierii, instanţa constată că această creanţă trebuia eşalonată până în anul 2016.

Ca atare, operând cu termenul general de prescripţie de 3 ani, se constată că prescrierea dreptului de a cere executarea silită se împlineşte în cursul anului 2019.

Deci excepţia nu poate fi primită.

Aşa fiind, instanţa constată că dispoziţiile interne ce reglementează plata sumelor rezultate din titlul executoriu menţionat anterior trebuie corelate şi prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Primul caz în care Curtea a statuat că nu este necesară o procedură de executare silită pentru ca administraţia să execute o hotărâre judecătorească este ONERYILDIZ c. TURCIEI, în care s-a reţinut că, „sigur, reclamantul nu a solicitat niciodată plata despăgubirilor, ceea ce de altfel nici nu se contestă. Totuşi, Curtea consideră că având în vedere durata excesivă a procedurii la care participase, nu i s-ar putea imputa reclamantului faptul că nu a deschis, în plus, o procedură de executare silită”.

În cauza METAXAS c.GRECIEI, Curtea a mai reţinut că „nu este oportun să se ceară unei persoane, care a obţinut o creanţă contra statului în urma unei proceduri judiciare, să iniţieze procedura executării pentru satisfacerea creanţei sale”.

În acest sens a se vedea şi cauza KARAHALIOS c.GRECIA.

Dealminteri şi Statul Român a fost condamnat la CEDO în cauza ŞANDOR c. ROMÂNIEI.

În acest caz Curtea a reţinut că, deşi reclamantul obţinuse o hotărâre judecătorească definitivă prin care autorităţile administrative au fost obligate la o acţiune specifică, aceasta nu este nici acum executată, din cauza refuzului de a respecta cele decise de instanţă. Pe cale de consecinţă, cum administraţie constituie un element al Statului de drept, interesul său fiind identic cu cel al unei bune administrări a Justiţiei, dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre judecătorească sau întârzie în executarea acesteia, garanţiile art. 6 din Convenţie de care a beneficiat justiţiabilul în faţa instanţei de judecată îşi pierd orice raţiune de a fi.

De asemenea, Curtea a mai reţinut că nu este oportun să-i ceri acestui justiţiabil să recurgă la procedura de executare silită şi, în fine, deşi în conformitate cu dreptul intern, termenul până la care se putea cere executarea silită a hotărârii judecătoreşti se împlinise, creanţa creditorului împotriva statului este încă validă şi trebuie plătită.

De asemenea, în cazul HORNSBY c.GRECIEI, Curtea a statuat în sensul că „dreptul la o instanţă” garantat de art. 6 în Convenţie ar fi iluzorie dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul uneia dintre părţi (nulă).

Instanţa constată că jurisprudenţa sus-menţionată a CEDO este obligatorie conform art. 11 şi 20 din Constituţia României.

În concluzie, nu se poate reţine intervenirea prescrierii dreptului de a cere executarea silită în situaţia creanţelor datorate de stat şi de instituţiile publice, aşa cum sunt definite de art. 2 pct. 1 lit. b din Legea 554/2004, atâta vreme cât, conform practicii constante a CEDO, împotriva Statului nu este necesară nici măcar o procedură de executare silită pentru ca administraţia să execute o hotărâre judecătorească.

În situaţia dedusă judecăţii, xxx are această calitate şi în virtutea dreptului de a ordona credite trebuia să depună diligenţele pentru obţinerea sumelor necesare plăţii creanţei sus-amintite, chiar dacă sumele provin de la bugetul centralizat al statului.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de suspendare a executării silite.

Respinge excepţiile invocate în cauză, iar pe fond respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii xxx în contradictoriu cu intimaţii xxx cu toţii prin xxx cu sediul în xxx, ca neîntemeiată.

Numai cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, xxx 2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,