Anularea actului administrativ si recunoasterea dreptului sau de folosinta

Sentinţă civilă 516 din 30.06.2021


Prin cererea înregistrată sub nr.X/104/2021, reclamantul I M M, în contradictoriu cu pârâta Primăria oras S a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea actului adminstrativ, adresa nr. X/27.04.2021 si recunoaşterea dreptului său de folosinţa aupra suprafeţei de 3,36 ha, categoria de folosinţa pasune atribuit prin actul administrativ numărul X/09.03.2020 teren aflat la dispoziţia Comisiei locale de Aplicare a Legilor fondului funciar şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare arată că, în fapt, deţine un efectiv de animale compus din 8 vaci cu lapte, 7 vitei si 9 capre cu lapte, înscrise in registrele D.S.V. O-S si A.P.I.A. S.

In vederea asigurării furajării efectivului de animale a formulat la data de 09.03.2020 cerere către Primăria oras S, înregistrata sub numărul X/09.03.2020, ocazie cu care i s-a repartizat suprafaţa de 3,36 ha, terenul fiind înscris in registrul agricol ca teren in folosinţa până la punerea in posesie a persoanelor îndreptăţite si pentru care a achitat impozitele conform chitanţa nr. X, pentru anul 2020 si chitanţa nr. X/02 02 2021, pentru anul 2021.

Arată faptul ca in anul 2020 a efectuat lucrări de intretinere a păşunii constind in curăţirea de arbuşti si vegetaţie spontana precum si lucrări de administrare ingrasaminte la care face dovada cu factura de cumpărare ingrasaminte nr. X/27.02.2020.

A folosit netulburat de nimeni păşunea in cursul anului 2020.

In primăvara anului 2021 a continuat lucrările de intretinere a păşunii, respectiv curăţire de vegetaţie spontana, administrare de ingrasaminte, pentru care face dovada cu factura nr X/25.02.2021 si a investit in inprejmuirea păşunii cu gard electric si generator de curent.

Pentru acest efectiv de animale a demarat si demersurile accesării de fonduri europene pentru care a incheiat un contract de consultanta cu o societate specializata in vederea accesării PNDR măsura 6.3, pentru care a efectuat studiul preliminar conform facturii nr X/01.03.2021.

Urmarea faptului ca mai multe persoane la data de 04.04.2021, au pătruns in incinta gardului, venind la pasunat cu vitele sub reprezentarea faptului ca au acordul noului primar, a sesizat organele de politie care au sosit cu adresa nr. X/04.04.2021, emisa de primăria S, adresa ce i s-a comunicat la data de 07.04.2021 pentru care a formulat contestaţie înregistrata sub numărul X/08.04.2021.

La data de 07 05 2021, a primit prin adresa nr X /27.04.2021 act administrativ, prin care Primăria oras S îi încalaca in mod flagrant, fara nici un temei legal, dreptul atribuit prin cererea formulata la data de 09.03.2020 înregistrata sub numărul X/09.03.2020, pentru motive străine de condiţiile sub care i s-a atribuit in folosinţa terenul descris.

Fata de aceste aspecte, solicită admiterea cererii de chemare in judecata si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Probe: înscrisuri şi proba cu interogatoriu formulat pârâtei.

In drept legea 554/02 12 2014.

Primăria oraşului S, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiata.

In fapt, prin cererea nr X/09.03.2020 reclamantul I M M a solicitat primăriei oraşului S atribuirea in folosinţa a unei suprafeţe de teren de 3,36 ha situata in Chitească, aflata la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, motivând ca deţine animale si este in continuarea suprafeţei de pasune pe care o deţine cu chirie de la primărie, asa cum precizează in cerere.

Ca un "act de bunăvoinţa", fostul primar, P I, a avizat cererea fiind de acord ca reclamantul sa folosească aceasta suprafaţa de teren tinand cont de faptul ca acesta deţinea animale, dar, s-a pus in vedere ca terenul respectiv nu este islaz comunal (pajişti permanente) ci este teren extravilan pasune la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar urmând a fi atribuit celor îndreptăţiţi care nu au fost pusi in posesie pana in prezent, asa cum rezulta din conţinutul vizei puse pe cerere.

Învederează faptul ca reclamatului nu i s-a întocmit un act juridic (contract) care sa creeze efecte juridice tocmai din motivul ca terenurile aflate la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar nu pot face obiectul unor contracte de inchiriere, folosinţa sau concesiune.

Precizează de asemenea ca reclamantul I M "deţine legal" o suprafaţa de 4,06 ha pajişti permenente aflata in domeniul privat al oraşului S conform contractului de inchiriere nr X/06.01.2021 si procesul verbal de punere in posesie nr X/25.02.2021, suprafaţa atribuita legal conform Legii 44/2018 pentru modificarea Legii 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente.

Faptul ca reclamantul a imprejmuit cu gard electric suprafaţa respectiva a stârnit nemulţumirea cetăţenilor din localitate, aceştia prezentandu-se de mai multe ori in audienta la primărie, reclamând faptul ca reclamantul nu le permite accesul cu animalele către alte zone de pasunat, solicitând primarului sa ia masuri pentru ca acesta sa nu se comporte ca un stăpân al acelei suprafeţe de teren care trebuie folosita de toti crescătorii de animale.

Drept urmare, in urma acestor reclamaţii, prin adresa nr X/05.04.2021 (pe care o contesta), i s-a pus in vedere ca urmare a neînţelegerilor pe care le are cu crescătorii de animale din satul C, prin ingradirea terenului, nu mai poate folosi singur terenul, ci impreuna cu ceilalţi crescători de animale, adresa care a fost contestata.

Prin adresa nr X/27.04.2021 i s-a răspuns la contestaţie prin care i se pune in vedere ca in termen de 5 zile sa retragă gardul electric, sa lase liber accesul cetăţenilor cu animalele si dreptul de folosinţa pe care pretinde ca îl are, i se retrage deoarece terenul este la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar si nu poate fi atribuit decât persoanelor îndreptăţite.

Susţinerile reclamantului ca a făcut investiţii pe teren si ca a administrat îngrăşăminte chimice, prezentând doua facturi, nu pot fi reţinute deoarece conform amenajarii domeniului pastoral, aceste lucrări se anunţa la primărie si se intocmeste proces verbal in prezenta reprezentanţilor primăriei, iar ingrasamintele chimice achiziţionate conform celor doua facturi puteau fi folosite pentru alte terenuri pe care le deţine.

Nici susţinerile ca a plătit impozite si taxe locale pe anii 2020- 2021, nu pot fi reţinute deoarece reclamantul avea obligaţia sa-si plătească aceste impozite si taxe pentru bunurile pe care le deţine chiar daca susţine ca a plătit si pentru suprafaţa de teren pe care a folosit-o.

Conform Legii nr 554/2004 privind contenciosul administrativ, reclamantul nu se poate considera o persoana vătămata printr-un act administrativ, iar dreptul de folosinţa care pretinde ca i-a fost încălcat prin adresa nr X/27.04.2021 nu a fost concretizat printr-un act juridic (contract) care să creeze efecte juridice urmare a cererii nr X/09.03.2020 pe care o invoca si susţine ca i s-a creat acest drept.

In consecinţa, tinand cont de faptul ca reclamantul nu a deţinut si nu deţine un contract legal incheiat cu privire la suprafaţa de 3,36 ha, care sa creeze efecte juridice iar folosinţa terenului i-a fost admisa ilegal de fostul primar, terenul respectiv neputand fi atribuit ca pasune (pajişti permanente) fiind la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor fondului funciar pentru a fi atribuit celor indreptatiti, iar adresa nr X/27.04.2021 nu poate fi asimilata unui act administrativ care sa creeze efecte juridice, sollicită respingerea acţiunii reclamantului, ca neîntemeiata.

In drept, invocă prevederile art. 205 privind Codul de procedura civila;

- Legea 34/2013 modificata si completata prin Legea 44/2018;

- Legile fondului funciar;

Legea 554/2004 privind Contenciosul administrativ.

Solicită judecarea chiar si in lipsa.

Anexează in copie: adresa nr X/27.04.2021; cererea nr X/09.03.2020; contract de inchiriere nr X/06.01.2021 4,06 ha pajişti permanente.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Reclamantul I M M, în contradictoriu cu pârâta Primăria oras S a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea actului adminstrativ, adresa nr. X/27.04.2021 si recunoaşterea dreptului său de folosinţa aupra suprafeţei de 3,36 ha, categoria de folosinţa pasune atribuit prin actul administrativ numărul X/09.03.2020 teren aflat la dispoziţia Comisiei locale de Aplicare a Legilor fondului funciar şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare arată că, în fapt, deţine un efectiv de animale compus din 8 vaci cu lapte, 7 vitei si 9 capre cu lapte, înscrise in registrele D.S.V. O-S si A.P.I.A. S.

In vederea asigurării furajării efectivului de animale a formulat la data de 09.03.2020 cerere către Primăria oras S, înregistrata sub numărul X/09.03.2020, ocazie cu care i s-a repartizat suprafaţa de 3,36 ha, terenul fiind înscris in registrul agricol ca teren in folosinţa până la punerea in posesie a persoanelor îndreptăţite si pentru care a achitat impozitele conform chitanţa nr. X, pentru anul 2020 si chitanţa nr. X/02 02 2021, pentru anul 2021.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din legea nr. 554/2004 Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă.

 Prin adresa contestată în cauză, reclamantului i s-a adus la cunoștință retragerea dreptului de folosinţă atribuit pentru suprafața de 3,36 ha în baza cereri nr. X/09.03.2020, teren aflat la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fonului funciar urmând a fi puse în posesie personale îndreptățite la constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate.

Reţine instanța că potrivit dispoziţiilor art. 297 din codul administrativ Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv:

a) darea în administrare;

b) concesionarea;

c) închirierea;

d) darea în folosinţă gratuită.

Totodată, dispoziţiile art. 349 din acelaşi act normativ prevăd că Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin care se aprobă darea în folosinţă gratuită va cuprinde următoarele:

a) datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia;

b) în cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementărilor legale specifice privind paza şi protecţia;

c) destinaţia bunului;

d) durata pentru care se acordă folosinţa gratuită;

e) termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului;

f) obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară;

g) entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale;

h) modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că reclamantul deţine în temeiul unui contract de închirierea încheiat cu oraşul Scorniceşti , cu titlul de închiriere, suprafaţa de teren de 4,06 ha, din care însă nu face parte şi suprafaţa de 3,36 ha, pentru care reclamantul nu deţine un titlu prin care terenul a fost dat în folosinţă .

În aceste condiţii, instanţa reţine că adresa contestată în cauză, prin care reclamantului i s-a adus la cunoștință retragerea dreptului de folosinţă atribuit pentru suprafața de 3,36 ha în baza cereri nr. X/09.03.2020, teren aflat la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fonului funciar urmând a fi puse în posesie personale îndreptățite la constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate, a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale, cererea reclamantului urmând a fi respinsă ca neîntemeiată.

Data publicarii pe portal: 11.03.2022