Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei – contestaţie –aprecierea asupra existenţei relei credinţe în neexecutarea obligaţiilor

Decizie 254 din 06.10.2022


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2022:008.000254

Dosar nr. ...

DECIZIA PENALĂ NR. 254/CT

Şedinţa publică din data de 06 octombrie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ...

Grefier: ...

Pe rol se află pronunțarea asupra contestației formulată de ..., împotriva sentinței penale nr...., pronunțată de Judecătoria Târnăveni, în dosarul nr. ....

În lipsa părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părţilor şi ale procurorului au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 03.10.2022, când s-a stabilit că pronunţarea va avea loc la data de azi 10.10.2022, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALUL,

Asupra căii de atac de faţă,

1. Prezentarea sesizării

Prin cererea înregistrată la data de 09 august 2022 pe rolul Tribunalului Mureş sub nr. ..., persoana condamnată ..., prin avocat ales, a formulat contestaţie, în termen legal, împotriva sentinței penale nr. ... pronunțată de Judecătoria Târnăveni, în dosarul nr. ....

A solicitat admiterea contestaţiei formulate şi, în consecinţă, să fie respinsă sesizarea privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de un an şi 7 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. ... pronunţată de Judecătoria Târnăveni în dosar nr. ... A susţinut că datorită problemelor de natură medicală nu a fost în măsură să îndeplinească obligaţiile stabilite de instanţa de judecată. Astfel, în opinia sa, nerespectarea obligaţiilor nu s-a datorat relei sale credinţe, ci unor aspecte de natură obiectivă.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 597 Cod procedură penală.

Pentru termenul de judecată din data de 03.10.2022, contestatoarea-condamnată, prin avocat ales, a înaintat la dosar un memoriu în susţinerea contestaţiei formulate şi înscrisuri, constând în:

-bilet externare/scrisoare medicală din 03.09.2015,

-scrisoare medicală Anexa 43 din 16.03.2020,

-bilet de externare/scrisoare medicală din 12.03.2020,

-bilet de ieşire din spital din 19.08.2016,

-bilet de externare/ieşire din spital din 19.08.2016,

-bilet de externare/ieşire din spital din 19.09.2022,

-adresa Primăroiei .... nr. 3938/29.09.2022,

-declaraţia notarială nr. 3017/23.09.2022,

-chitaţa nr. 1/23.09.2022,

-chitanţa nr. 2/23.09.2022,

-act emis de psiholog ... din 23.,08.2022,

-adresa Primăriei .... din partea Cab. Ind. Av. ...

 La termenul de judecată din data de 03.10.2022, după luarea concluziilor participanților, instanța a stabilit termen pentru deliberare și pronunțare la data de 10.10.2022.

Ulterior, contestatoarea-condamnată, prin avocat ales, a depus la dosar concluzii scrise dar şi o cerere de repunere a cauzei pe rol, motivat de faptul că Primăria Comunei ... a emis adresa nr. 4044/07.10.2022, în care s-a menţionat că au fost executate de către contestatoare cele 180 de ore de muncă în folosul comunităţii. A fost ataşată adresa la care s-a făcut referire.

 

2. Prezentarea hotărârii atacate

 Prin sentinţa penală nr. ... pronunțată de Judecătoria Târnăveni, în dosarul nr. ..., în baza art. 96 alin. 1 Cod penal şi art. 583 alin. 1 Cod procedură penală s-a revocat suspendarea executării pedepsei de 1 an și 7 luni închisoare la care a fost condamnată contestatoarea ..., prin Sentinţa penală nr. ... pronunţată de Judecătoria Târnăveni în dosar nr. ..., definitivă prin neapelare la data de 28.01.2020 şi s-a dispus executarea pedepsei şi emiterea mandatului de executare după rămânerea definitivă a hotărârii. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că la data de 28.10.2021, Biroul executări penale Târnăveni a sesizat instanţa de judecată în vederea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere dispuse cu privire la persoana condamnată ... prin Sentinţa penală nr. ... pronunţată de Judecătoria Târnăveni în dosar nr. ..., definitivă prin neapelare la data de 28.01.2020.  A reţinut că se arată că Serviciul de probațiune Mureș a comunicat că este în imposibilitatea de punere în executare a hotărârii de condamnare, iar prin adresa nr. 18506/SPMS/26.10.2021 Serviciul de probațiune Mureș a arătat că persoana condamnată a neglijat achitarea despăgubirilor civile stabilite în sarcina sa de instanța de judecată și executarea muncii neremunerate în folosul comunității. În sprijinul celor arătate a fost comunicat raportul de evaluare nr. 268R/SPMS/26.10.2021, f. 4-7.

La solicitarea instanţei, a fost acvirat dosarul nr. ...

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constatat şi reţinut următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. ... pronunţată de Judecătoria Târnăveni în dosar nr. ..., definitivă prin neapelare la data de 28.01.2020, instanța a dispus următoarele:

„ În temeiul art. 396 alin. 1, 2 Cod procedură penală raportat la art. 396 al. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpata ... la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin.1, 229 alin.1 lit. d, alin. 2 lit. b Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. 1, 2 Cod procedură penală raportat la art. 396 al. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpata ... la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 şi 2 Cod penal. 

Constată că cele două infracţiuni se află în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal, iar în temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an și 4 luni închisoare, la care adaugă sporul fix şi obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv un spor de 3 luni (1/3 din 9 luni) pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 7 luni închisoare.

În temeiul art. 91 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 alin.1 Cod penal, care începe să curgă de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpata să respecte următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mureș, la datele stabilite de această instituţie;

 b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

 c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

 d) să comunice schimbarea locului de muncă;

 e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei ... sau Primăriei ..., jud. Mureș pe o perioadă de 90 de zile.

Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune Mureș.

În temeiul art. 94 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin.1 lit. c) – e)  se comunică Serviciului de probaţiune Mureș.

În temeiul art. 96 alin.1, 2 și 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei că, în cazul în care nu respectă, cu rea-credință, măsurile de supraveghere, sau nu execută obligațiile impuse sau stabilite de lege, ori dacă până la expirarea termenului de supraveghere nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre sau în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, săvârșește o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care se aplică pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

În temeiul art. 397 alin.1, art. 25 alin.1 Cod procedură penală cu aplic. art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, prin reprezentant legal (cu sediul în Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50, jud. Mureş) şi în consecinţă dispune obligarea inculpatei ... la plata către partea civilă a sumei de 304,51 lei reprezentând cheltuielile de spitalizare pentru victima ... ..., la care se vor adăuga dobânzile legale aferente acestei sume calculate de la data externării victimei ... ... (29.01.2018) și până la plata efectivă a debitului principal.

În temeiul art. 397 alin.1, art. 25 alin.1 Cod procedură penală cu aplic. art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă ... ... şi în consecinţă dispune obligarea inculpatei ... la plata către partea civilă:

- a sumei de 1347 lei, reprezentând cota parte de 1/2 din cheltuielile de spitalizare efectuate la secția de neuropsihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș de către partea civilă în perioada 29.01.2018-05.02.2018, imputabile inculpatei

- a sumei de 600 lei, reprezentând cota parte de 1/2 din valoarea telefonului marca Samsung J7 sustras, imputabilă inculpatei

- a sumei de 1000 lei reprezentând daune morale”.

În drept, a reţinut că, în conformitate cu art. 96 alin. 1 și 2 Cod pen.: Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

A reţinut că, art. 583 alin. 1 Cod proc. pen. arată că asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

În continuare, a reţinut că prin adresa nr. 1970/SPMS/26.01.2022, Serviciul de probațiune Mureș a arătat că persoana supravegheată nu a executat obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, dispusă prin Sentinţa penată nr. ... a Judecătoriei Târnăveni, definitivă prin neapelare la data de 28.01.2020, obligaţia nefiind executată în termenul de supraveghere, care se încheia pe data de 27.01.2022.

Totodată, în data de 07.09.2021, beneficiara a refuzat să fie inclusă în cadrul programului de reintegrare socială „Unu la Unu”, organizat în mod gratuit de Serviciul de Probaţiune Mureş, în favoarea frecventării acestuia pe cheltuiala proprie în cadrul unui cabinet psihologic autorizat (minim 4 şedinţe), iar până la data întocmirii raportului a relatat că a efectuat o singură şedinţă de consiliere psihologică, aspect confirmat şi de doamna psiholog, ...

De la întocmirea Raportului de evaluare privind neglijarea achitării despăgubirilor civile şi a efectuării muncii neremunerate în folosul comunităţii, persoana supravegheată a executat 16 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii din totalul celor 180 de ore.

A mai reţinut că din raportul de evaluare nr. 268R/SPMS/26.10.2021 al Serviciului de probațiune Mureș reiese nerespectarea măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 93 alin.1 lit. a) Cod penal de către ....

Persoana condamnată ... a arătat instanței că din cauza pierderilor de memorie uită când trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune. De asemenea, aceasta a invocat lipsa veniturilor necesare pentru achitarea obligațiilor civile stabilite de instanță în sarcina sa. Un alt aspect invocat de aceasta este că i s-a diminuat capacitatea de muncă din cauze medicale.

Conform fișei de aptitudine nr. 225/2021, f. 7, medicul de medicina muncii a constatat că ... este apt condiționat.

Conform relațiilor comunicate de Anaf, Serviciul Fiscal Târnăveni, f. 24-27, ... a realizat în anul 2021 venituri salariale fiind angajat al ... SRL.

Instanţa de fond a apreciat însă că motivele invocate de ... nu pot fi interpretate ca fiind pertinente și serioase pentru a fi de natură să justifice nerespectarea obligațiilor stabilite prin hotărârea judecătorească de condamnare.

 Astfel, a reţinut faptul că, deşi atenţionată chiar prin hotărârea de condamnare asupra consecinţelor, persoana condamnată ..., pe parcursul termenului de supraveghere, nu a respectat, cu rea credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 alin.1 lit. a). În opinia sa, aceasta a dovedit rea credință în respectarea măsurilor de supraveghere prin faptul că nu s-a prezentat, în mod repetat la solicitarea consilierului de probațiune, nu a respectat obligația a de a presta munca neremunerată în folosul comunității, dar a prestat activități lucrative pentru ... SRL și nu a făcut dovada achitării obligațiilor civile stabilite în sarcina sa.

A mai constatat că reaua credință rezultă din faptul că deși cunoștea despre hotărârea judecătorească de condamnare, inclusiv obligațiile care i-au fost stabilite, acesta nu le-a respectat în mod repetat.

3. Considerentele completului învestit cu soluţionarea contestaţiei persoanei condamnate  ...

Analizând contestaţia pendinte, prin prisma materialului dosarului nr. ... al Judecătoriei Târnăveni, a motivelor invocate, a susţinerilor şi concluziilor contestatoarei şi ale reprezentantei Ministerului Public, precum şi din oficiu, în limitele investirii, completul din cadrul Tribunalului Mureş constată că aceasta este fondată şi va fi admisă ca atare, pentru motivele ce vor fi prezentate în cele ce urmează.

Cu titlu preliminar, instanța de control judiciar constată că instanța de fond a reținut că a fost sesizată de către Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Târnăveni, cu privire la revocarea executării sub supraveghere a pedepsei de un an și 7 luni închisoare aplicată contestatoarei-condamnate ..., prin sentința penală nr. ... pronunțată de Judecătoria Târnăveni, definitivă prin necontestare la data de 28.01.2020, însă aceasta a fost investită de fapt cu sesizarea Serviciului de probațiune Mureș. Într-adevăr, această sesizare a fost înaintată instanței de către judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale, însă adresa emisă de acesta nu are natura juridică a unei veritabile sesizări a instanței de judecată, având în vedere că nu se indică temeiurile specifice și nici nu se solicită expres să se analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile privind revocarea suspendării executării pedepsei, ci doar se menționează că se înaintează sesizarea, cu solicitarea de a se înregistra dosar penal.  De altfel, instanța de fond a analizat aspectele invocate în sesizarea Serviciului de probațiune Mureș.

 Ca atare, instanța de control judiciar va avea în vedere faptul că instanța de fond a fost sesizată de către Serviciul de probațiune Mureș, iar acesta are calitate procesuală activă, conferită de dispozițiile art. 583 Cod procedură penală, în conformitate cu care:

(1) Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

(2) Dacă, până la expirarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (5) din Codul penal, condamnatul nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror, de consilierul de probaţiune sau de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere.

Tot cu titlu prealabil, instanţa de control judiciar constată că nu se impune repunerea cauzei pe rol, pentru motivul indicat de contestatoarea-condamnată, prin avocat ales, în cererea depusă la dosar după închiderea dezabaterilor, constând în aceea că Primăria Comunei ... a emis adresa nr. 4044/07.10.2022, în care s-a menţionat că au fost executate de către contestatoare cele 180 de ore de muncă în folosul comunităţii, nefiind necesare discuţii în contradictoriu cu privire la acest aspect, având în vedere concluziile reprezentantei Ministerului Public de la termenul de judecată din data de 03.10.2022, când a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, raportându-se la conduita contestatoarei pe parcursul termenului de supraveghere şi nu ulterior acestei perioade, sens în care, în opinia sa, persoana condamnată, cu rea credință, nu a respectat obligaţia de a efectua munca neremunerată în folosul comunităţii.

În continuare, instanța de control judiciar constată faptul că, la dispunerea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere instanța de fond a avut în vedere  următoarele aspecte: 

-persoana condamnată nu s-a prezentat, în mod repetat la solicitarea consilierului de probațiune,

-persoana condamnată nu a respectat obligația a de a presta munca neremunerată în folosul comunității și

-persoana condamnată nu a făcut dovada achitării obligațiilor civile stabilite în sarcina sa.

Totodată, constată că sesizarea Serviciului de probațiune Mureș privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere nu a vizat încălcarea obligaţiei ca contestatoarea-condamnată să se prezinte la chemările consilierului de probaţiune, însă a vizat pe lângă  neglijarea de către contestatoarea-condamnată a achitării despăgubirilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare şi neexecutarea muncii neremunerate în folosul comunității şi neexecutarea obligaţiei de a frecventa un program de reintegrare socială.  consilierului de probațiune nu are suport probator.

În ceea ce privește obligația contestatoarei-condamnate de a se prezenta la Serviciul de probațiune Mureș, instanța de control judiciar constată că din raportul de evaluare întocmit de consilierul de probațiune responsabil de caz rezultă faptul că pe durata termenului de supraveghere (28.01.2020-27.01.2022) s-au stabilit 8 întrevederi, din care au avut loc 7, ultima întrevedere fiind programată pentru data de 15.12.2021. Aceasta a înregistrat o singură întârziere mai mare, de aprox. 2 luni și 3 săptămâni, motiv pentru care i s-a înmânat și explicat Avertismentul nr. 1/12.08.2021. Raportul de evaluare a fost întocmit la data de 26.10.2021, așadar anterior datei stabilite pentru ultima întrevedere. Ulterior, Serviciul de probațiune Mureș nu a comunicat instanței faptul că aceasta nu s-ar fi prezentat la ultima întrevedere, ci doar relații cu privire la obligația de a frecventa un program de reintegrare socială și obligația de a executa munca neremunerată în folosul comunității (adresa nr. 1970/26.01.2022, f. nr. 32, ds. inst de fond). Ca atare, susținerea instanței de fond că aceasta nu s-a prezentat în mod repetat la solicitarea

Cu referire la îndeplinirea obligațiilor civile, instanța de control judiciar reține că, potrivit dispozițiilor art. 96 alin. 2 Cod penal, dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

Din dispozițiile art.96 alin.2 Cod penal rezultă că revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se dispune în situația în care se reține o neexecutare cu rea-credință a obligațiilor civile stabilite prin hotărâre până la expirarea termenului de supraveghere. Prin urmare, la soluționarea sesizării de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei, instanța este chemată să analizeze, pe de-o parte, dacă în cauză este vorba de o nerespectare a obligațiilor civile impuse prin sentința de condamnare, iar, pe de altă parte, în ce măsură neîndeplinirea acestor obligații s-a făcut cu rea-credință.

Prin hotărârea de condamnare, contestatoarea-condamnată ... a fost obligată la plata către partea civilă ... ... a următoarelor sume:

- 1347 lei, reprezentând cota parte de 1/2 din cheltuielile de spitalizare efectuate la secția de neuropsihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș de către partea civilă în perioada 29.01.2018-05.02.2018, imputabile acesteia,

-  600 lei, reprezentând cota parte de 1/2 din valoarea telefonului marca Samsung J7 sustras, imputabilă acesteia și

-  1000 lei reprezentând daune morale.

După învestirea instanței de control judiciar cu judecarea prezentei contestații, contestatoarea-condamnată a făcut dovada îndeplinirii acestor obligații către partea civilă, sens în care a depus la dosar copia declarației notariale a părții civile ... ..., autentificată la data de 23.09.2022, din care rezultă că a încasat integral de la contestatoare despăgubirile civile la care aceasta a fost obligată prin sentința penală nr. ... a Judecătoriei Târnăveni și că nu mai are nici o pretenție morală sau materială față de aceasta, cu referire la dosarul în care a fost pronunțată hotărârea. Totodată, aceasta a făcut și dovada achitării sumelor de 304,51 lei și 72 lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, conform celor două chitanțe depuse la dosar.

Deși contestatoarea-condamnată și-a îndeplinit obligațiile civile după împlinirea termenului de supraveghere, instanța de control judiciar constată că, raportat la situația sa materială, astfel cum a fost relevată în cuprinsul raportului de evaluare și de relațiile comunicate instanței de fond de către AJFP Mureș, Serviciul Fiscal Municipal Târnăveni, nu se poate reține reaua-credință a acesteia. În acest sens, constată că în cuprinsul raportului de evaluare s-a relevat faptul că, în perioada de supraveghere, veniturile contestatoarei și ale membrilor familiei acesteia (soț, copil și nepoată, în vârstă de 10 ani) au fost compuse din alocația nepoatei și sumele de bani obținute de soțul și fiul ei din activitățile desfășurate în Ungaria, în domeniul agriculturii. Instanța de fond a reținut că aceasta a prestat activități lucrative pentru ... SRL, însă din relațiile comunicate de AJFP Mureș, Serviciul Fiscal Municipal Târnăveni rezultă că a muncit pe o perioadă de 2 luni, venitul obținut pentru munca prestată fiind de 1507 lei. Ca atare, în perioada de supraveghere, contestatoarea-condamnată nu a obținut personal venituri consistente, aceasta fiind de fapt întreținută de membrii familiei.

Având în vedere aceste date, în opinia instanței de control judiciar, nu se poate pretinde executarea obligației de plată a despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnare, chiar dacă acestea derivă dintr-o faptă penală, cu aducerea persoanei condamnate sub limita de subzistență a acesteia și a familiei sale.

În consecință, reținând că persoana condamnată și-a îndeplinit în cele din urmă integral obligațiile civile stabilite în sarcina sa, întârzierea nefiind rezultatul relei-credințe, instanța de control judiciar constată că nu se impune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, așa cum a reținut instanța de fond.

În ceea ce privește obligația de a executa munca neremunerată în folosul comunității, instanța de control judiciar constată că, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 96 alin.1 Cod penal, legiuitorul a impus drept condiţie de bază a revocării  suspendării executării pedepsei sub supraveghere, constatarea existenţei relei-credinţe a condamnatului care nu a respectat măsurile de supraveghere ori obligaţiile dispuse de instanţă. Pentru a se reţine reaua-credinţă în neîndeplinirea măsurilor de supraveghere şi neexecutarea obligaţiilor impuse de instanţă sau stabilite de lege, este necesar să se constate că persoană în cauză a avut o atitudine în mod voit contrară dispoziţiilor legale, fiind pe deplin conştientă cu privire la consecinţele conduitei sale.

Până la data întocmirii raportului de evaluare, contestatoarea-condamnată nu executase nici o zi de muncă neremunerată în folosul comunităţii din cele 90 de zile stabilite prin hotărârea de condamnare (echivalentul a 180 de ore de muncă neremunerată, având în vedere că în conformitate cu dispoziţiile art. 52 alin. 2 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal două ore de activitate prestată efectiv echivalează cu o zi de muncă).

Pe parcursul soluţionării sesizării, prin adresa nr. 1970/26.01.2022, Serviciul de probaţiune Mureş a comunicat instanţei de fond faptul că, de la întocmirea raportului de evaluare, persoana supravegheată ... a executat 16 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, fiind ataşat formularul privind evidenţa acestor ore, din care rezultă că munca a fost prestată în cursul lunii noiembrie 2021.

Contestatoarea-condamnată a susţinut că nu şi-a îndeplinit integral acaestă obligaţie din motive medicale, sens în care a depus la dosar mai multe înscrisuri medicale din care rezultă că atât anterior cât şi în perioada termenului de supraveghere (28.01.2020-27.01.2022) a fost internată de mai multe ori datorită problemelor cu care este cunoscută, respectiv tulburare afectivă depresivă recurentă episod actual mediu/sever pe fond situaţional cu elemente anxioase, stomac operat cu fistule vasculare, HDS în antecedente, stare de post tromboză venoasă membrele inferioare, bronşită cronică tabagică, spondiloză SDL, sindrom cefalagic restant, dislipidemie mixtă. De altfel, în cuprinsul raportului de avaluare s-a menţionat faptul că adeverinţa medicală pentru începerea executării muncii neremunerate a fost eliberată de un medic de medicina muncii, care a stabilit că persoana condamnată este aptă de muncă, cu condiţia de a evita stresul neuropsihic şi situaţiile conflictuale.

Având în vedere aceste date, instanţa de control judiciar constată că starea de sănătate a persoanei condamnate, dovedită cu înscrisuri medicale, se circumscrie noţiunii de motiv obiectiv care a determinat neexecutarea integrală a orelor de muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe parcursul termenului de supraveghere şi exclude reaua credinţă a acesteia.

Totodată, constată că aceasta a depus totuşi eforturi să îndeplinească şi această obligaţie atunci când a conştientizat pe deplin consecinţele, sens în care a şi executat 16 ore de muncă neremunerată.  Chiar şi după expirarea termenului de supraveghere, aceasta a continuat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, făcând dovada că a executat integral cel 180 de ore, ceea ce dovedeşte o dată în plus că  dorinţa de reintegrare socială şi conşientizarea pe deplin a consecinţelor neîndeplinii obligaţiilor nu au rămas la nivel declarativ. 

Ca atare, reținând că neexecutarea integrală a obligaţiei de a presta muncă neremunerată nu s-a datorat relei-credinţe a contestatoarei-condamnate,  instanța de control judiciar constată că nu se impune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei nici din acest motiv, așa cum a reținut instanța de fond.

Instanţa de control judiciar mai constată că în raportul de evaluare întocmit de Serviciul de probaţiune Mureş s-a menţionat că persoana supravegheată nu şi-a îndeplinit nici obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială, însă instanţa de fond nu a avut în vedere şi acest aspect la dispunerea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, astfel încât nu poate fi analizat direct în prezenta procedură, pentru respectarea principiului neagravării situaţiei în propria cale de atac, în condiţiile în care instanţa de control judiciar este sesizată cu judecarea contestaţiei formulate de persoana condamnată. De altfel, în faţa instanţei de control judiciar, contestatoarea-condamnată a făcut dovada îndeplinirii şi a acestei obligaţii, sens în care a depus la dosar adeverinţa eliberată la data de 23.08.2022 de către Cabinetul Individual de Psihologie .... 

Pentru toate aceste motive, în baza art. 597 alin. 7 şi alin. 8 Cod procedură penală, cu aplic. art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, va admite contestaţia formulată de contestatoarea-condamnată ...,  împotriva sentinței penale nr.  ... pronunțată de Judecătoria Târnăveni, în dosarul nr. .... 

Va desființa integral sentinţa penală atacată, şi, în rejudecare:

În baza art. 583 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală, rap. la art. 96 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal, va respinge sesizarea consilierului de probaţiune din cadrul Serviciului de probațiune Mureș privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de un an şi 7 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. ... pronunţată de Judecătoria Târnăveni în dosar nr. ..., definitivă prin neapelare la data de 28.01.2020, în sarcina contestatoarei-condamnate ....

4. Cheltuielile judiciare.

 Având în vedere soluția care va fi dispusă în cauză, în baza  art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat aferente judecării cauzei în primă instanţă, cât şi cele aferente judecării prezentei contestaţii, vor rămâne în sarcina acestuia.

Va lua act că asistenţa juridică pentru contestatoarea-condamnată ... a fost asigurată prin avocat ales.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondată cererea contestatoarei-condamnate ..., formulată prin avocat ales, de repunere a cauzei pe rol.

În baza art. 597 alin. 7 şi alin. 8 Cod procedură penală, cu aplic. art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatoarea-condamnată ..., fiica lui... şi..., născută la data de ... în loc. ..., jud. ... domiciliată în loc. ..., nr...., jud. ... CNP ...,  împotriva sentinței penale nr.  ... pronunțată de Judecătoria Târnăveni, în dosarul nr. .... 

Desfiinţează integral sentinţa penală atacată, şi, în rejudecare:

În baza art. 583 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală, rap. la art. 96 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal, respinge sesizarea consilierului de probaţiune din cadrul Serviciului de probațiune Mureș privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de un an şi 7 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. ... pronunţată de Judecătoria Târnăveni în dosar nr. ..., definitivă prin neapelare la data de 28.01.2020, în sarcina contestatoarei-condamnate ....

În baza  art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat aferente judecării cauzei în primă instanţă, cât şi cele aferente judecării prezentei contestaţii, rămân în sarcina acestuia.

 Ia act că asistenţa juridică pentru contestatoarea-condamnată ... a fost asigurată prin avocat ales.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia contestatoarei-condamnate, a intimatului Serviciul de probaţiune Mureş şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10 octombrie 2022.

 

Preşedinte,

...

Judecător,

....

 

Grefier,

...

Red/tehnored. .... 10.10.2022

Listat ... -10.10.2022 -5 ex

Jud. fond. ... – Jud. Târnăveni