Măsura sechestrului asigurator- ridicare măsură sechestru – inexistenţa constituirii de parte civilă

Hotărâre - din 03.10.2022


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. ...

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 03 octombrie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ...

Grefier: ...

Pe rol se află pronunțarea potrivit art. 2502 Cod procedură penală a verificării măsurii asiguratorii asupra bunurilor aparținând inculpatului ....

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă se constată lipsa participanților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care.

Mersul dezbaterilor și susținerile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 28.09.2022, când s-a stabilit termen de pronunțare pentru data de astăzi, 03.10.2022, încheiere care face parte din prezenta.

TRIBUNALUL

Prin rechizitoriul din 14.06.2016 în Dosar nr.... al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ... sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări sau restituiri de la bugetul consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat – în formă continuată, prevăzută și pedepsită de art. 8 alin. 1 alin. 3 din legea 241/2005

- și evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 2 din legea 241/2005 – evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.

Instanța constată că prin adresa din 28.03.2018 - aflată la fila 129 vol. 1 dosarul instanței partea civilă MFP prin ANAF a precizat că nu se constituie parte civilă în cauză. A arătat în cuprinsul adresei respective că prejudiciul ce a fost cauzat de inculpatul ... prin infracțiunea de evaziune fiscală a fost în cuantum de 126.082 lei dar că această sumă a fost stinsă.

Potrivit dispozițiilor art. 249 alin. 1 Cod procedură penală procurorul în cursul urmăririi penale poate lua măsuri asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire e bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori al reparării pagubei produse prin infracțiune. Potrivit alin. 2 al aceluiași articol măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.

Cu alte cuvinte, prima condiție necesar a fi îndeplinită pentru instituirea unei măsuri asiguratorii este aceea ca prin infracțiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată să se fi produs o pagubă a cărei recuperare este necesară, instituirea măsurii asiguratorii fiind menită a garanta recuperarea acesteia.

Cum în prezenta cauză MFP prin ANAF a arătat că prejudiciul ce a fost cauzat prin fapta de evaziune fiscală imputată inculpatului ... a fost recuperat și că acesta este motivul pentru care nu se constituie parte civilă în cauză, instanța apreciază că menținerea în continuare a măsurilor asiguratorii asupra bunurilor inculpatului nu mai este necesară, nemaisubzistând temeiurile avute în vedere la luarea acestora și va dispune ridicarea acestor măsuri asiguratorii.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

În temeiul art. 2502 Cod procedură penală, constată că nu mai subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului ... (fiul lui ... și al ..., născut la data de .. în comuna ..., județul..., domiciliat în municipiul .., .., județul ... posesorul CI seria ... nr...., CNP ...) - Teren în suprafață de 317.400 mp situat în extravilanul municipiului ... zona denumită ..., imobil teren în suprafață de 211137 mp situat în extravilanul localității ..în zona denumită .... și a imobilului teren în suprafață de 8552 mp situat în intravilanul municipiului ..în zona denumită ...

Ridică măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului ... - Teren în suprafață de 317.400 mp situat în extravilanul municipiului ...în zona denumită ... imobil teren în suprafață de 211137 mp situat în extravilanul localității ..i în zona denumită .. și a imobilului teren în suprafață de 8552 mp situat în intravilanul municipiului .. în zona denumită ...

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză rămân în sarcina acestuia.

Cu contestație în 48 de ore de la comunicare.

Pronunţată în ședință publică, astăzi, 03 octombrie 2022.

PREȘEDINTE  GREFIER

...  ...

Red/tehnored. ..../ 03.10.2022

Listat ..../ 3 ex/03.10.2022