Autorizarea intrării în încăperi – creditorul a solicitat autorizarea pătrunderii în sediul/punctul de lucru al debitoarei, pentru a-și recupera bunurile date în folosință conform contractului de locațiune; art. 680 C.pr.civ. - voinţa legiuitorului a fost

Hotărâre 9935 din 14.12.2020


I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.12.2020, sub nr. …./299/2020, creditorul A a formulat cerere de autorizare a pătrunderii în spațiu conform art. 680 și următoarele C.pr.civ., solicitând autorizarea pătrunderii executorului judecătoresc C din cadrul SCPEJ D în încăperile situate atât la sediul debitoarei E S.R.L. din București, str. ..., cât și în cele aflate la punctul de lucru al acesteia din ..., sector 6, prin toate mijloacele prevăzute de lege, în vederea restituirii tuturor bunurilor proprietatea creditorului ce fac obiectului contractului de locațiune din 28.01.2019 și a soluționării dosarului de executare nr. .../2020, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditorul a arătat că, între părți, a fost încheiat contractul de locațiune din data de 28.01.2019, prin care a fost transmis dreptul de folosință și posesia echipamentelor detaliate în Anexa nr. 1, debitoarea urmând să utilizeze bunurilor la punctul său de lucru situat în ..., sector 6. A menționat că, întrucât debitoarea nu a achitat chiria începând cu luna martie 2020, subînchiriind bunurile fără acordul său, creditorul a înțeles să rezilieze contractul de locațiune, debitoarea fiind notificată cu privire la inventarierea și ridicarea bunurilor ce au făcut obiectul contractului de locațiune.

Creditorul a menționat că nu a găsit pe nimeni la punctul de lucru, ușa societății fiind încuiată, motiv pentru care a formulat cererea de încuviințare a executării silite, aceasta fiind admisă de Judecătoria Sectorului 1 București prin încheierea din 29.09.2020 din dosarul nr. .../299/2020. A mai arătat că, în cele din urmă, i-a fost permis accesul în spațiu, însă garantul F a negat existența debitului și a refuzat predarea bunurilor în discuție.

În continuare, creditorul a arătat că deține un titlu executoriu conform art. 1809 C.civ., cererea sa de încuviințare a executării silite fiind admisă. A susținut că, în cauză, sunt aplicabile dispozițiile art. 680 alin. 2 C.pr.civ., iar refuzul nejustificat al debitoarei de a restitui bunurile date în locațiune și care continuă să le folosească în mod gratuit și vădit nelegal produce prejudicii, creditorul aflându-se în imposibilitatea de a dispune de prerogativa dreptului său de proprietate.

În drept, au fost invocate prevederile art. 680 alin. 2 C.pr.civ.

În susținerea cererii, creditorul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: planșă fotografică (fila 10), contract de locațiune din 28.01.2019 (filele 11-20), index încărcare ANAF (fila 21), cerere de înregistrare contract de locațiune (fila 22), notificare nr. 38/22.07.2020 (filele 23-25), proces-verbal de înmânare (filele 26, 33-34, 38-41, 61-70), notificare nr. 39/22.07.2020 (filele 27-29), notificare nr. 40/22.07.2020 (filele 30-32), notificare nr. 4138/22.07.2020 (filele 35-37), notificare nr. 362/31.08.2020 (filele 42-44), confirmare de primire (filele 44-52), comunicare încheiere (fila 53), încheiere din 29.09.2020 dată de Judecătoria Sectorului 1 București – Secția I Civilă în dosarul nr. .../299/2020 (filele 54-55), plic poștal (filele 56-57), notificare nr. 478/26.10.2020 (filele 58-60), proces-verbal constatare stare de fapt din 29.10.2020 (filele 71-75), proces-verbal din 13.11.2020 (filele 76-77), certificat ONRC (filele 78-83).

Cererea a fost legal timbrată, conform chitanţei depuse la dosar (fila 1).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea din 09.2020 dată de Judecătoria Sectorului 1 București – Secția I Civilă în dosarul nr. .../299/2020 (filele 54-55), la cererea creditorului A a fost încuviințată executarea silită împotriva debitoarei E S.R.L., în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de locațiune din 28.01.2019.

Astfel cum rezultă din cuprinsul cererii de chemare în judecată, creditorul a solicitat autorizarea pătrunderii executorului judecătoresc C din cadrul SCPEJ D în încăperile situate atât la sediul debitoarei E S.R.L. din București, str. ..., cât și în cele aflate la punctul de lucru al acesteia din ..., sector 6, prin toate mijloacele prevăzute de lege, în vederea restituirii tuturor bunurilor proprietatea sa, ce fac obiectului contractului de locațiune din 28.01.2019.

Conform art. 680 C.pr.civ., „(1) În vederea executării unei hotărâri judecătorești, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reședința sau sediul unei persoane, precum și în orice alte locuri, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forței publice. (2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviințare a executării silite ori pe cale separată, instanța competentă va autoriza intrarea în locurile menționate la alin. (1). Instanța se pronunță, de urgență, în camera de consiliu, cu citarea terțului care deține bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac.”

Analizând acest text de lege, instanţa reţine că voinţa legiuitorului a fost aceea de a permite creditorului intrarea în încăperile deţinute de către debitor/terţe persoane, pentru a avea acces la bunurile debitorului, şi nu în vederea executării silite directe mobiliare/imobiliare, aspect ce rezultă şi din faptul că alineatul 2 prevede citarea terţului deţinător al bunului. Astfel, accesul la bunurile debitorului aflate în diferitele spaţii se realizează diferit după cum executarea silită priveşte o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu, în acest din urmă caz fiind necesară autorizarea instanţei şi după caz, citarea terţului.

Or, creditorul a solicitat autorizarea pătrunderii în sediul/punctul de lucru al debitoarei, pentru a-și recupera bunurile date în folosință conform contractului de locațiune, și nu în vederea executării bunurilor proprii ale acesteia.

Astfel, având în vedere că, în prezenta cauză, se solicită autorizarea pătrunderii în vederea executării silite directe mobiliare, în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 893 și următoarele C.pr.civ. referitoare la imposibilitatea de predare și obligarea debitorului la despăgubiri în caz de neexecutare a obligației.

Pe cale de consecinţă, având în vedere toate aceste considerente, instanţa urmează să respingă cererea, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea privind pe creditorul A, cu domiciliul în ….., şi pe debitoarea E S.R.L., cu sediul în B…, ca neîntemeiată.

Fără cale de atac.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 14.12.2020.

PREŞEDINTE GREFIER