Contencios administrativ. Contestaţie act administrativ fiscal. Decizie finanţe.

Sentinţă civilă 412 din 18.06.2020


Pe rol se află pronunţarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal privind pe contestatorul SO şi pe intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal decizie finanţe.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de  pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. -/99/2019, reclamantul SO a solicitat în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi,  anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. 141660/17.09.2019, anularea deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget nr. 11081630/10.07.2019, anularea procesului verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbru de mediu pentru autovehicule nr. 8962149/21.05.2019, precum şi obligarea pârâtei AJFP Iaşi la plata sumei de 3.814 de lei reprezentând diferenţa dobânzii neachitate, aferentă debitului principal de 5.275 lei reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii,  reclamantul arată că a fost obligat la plata sumei de 5.275 lei reprezentând contravaloarea taxei pe poluare pentru autovehicule calculată în baza OUG nr. 50/2008, pentru înmatricularea autoturismului proprietate personală marca Alfa Romeo, că, întrucât sumele nu au fost restituite pe cale administrativă, s-a adresat instanţei, cererea formând obiectul dosarului nr. 1X/99/2017, iar Tribunalul Iași a admis cererea sa de restituire a sumei reprezentând taxă pe poluare cu cheltuieli de judecată, soluţie ce a fost menţinută de către Curtea de Apel Iași cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată în recurs, că, odată cu rămânerea definitivă a hotărârilor judecătoreşti, a adresat o nouă cerere de restituire a sumelor de bani , că, în data de 23.05.2019, i-a fost virată suma de 6.575 lei reprezentând contravaloare taxă şi cheltuieli de judecată, iar în data de 11.07.2019, a fost virată suma de 3.928 lei cu titlu de dobândă, că a formulat contestaţie împotriva documentaţiei privind modul de calcul al dobânzii, contestaţie ce a fost respinsă, că a contestat cele două actele administrative fiscale sub un singur aspect, respectiv calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa pe poluare este unul eronat, că pârâta s-a raportat la dobânda fiscală actuală -0.02%/zi pe care a raportat-o la perioada 12.03.2009-23.05.2019, însă dobânda fiscală a suferit o serie de modificări de la momentul achitării taxei pe poluare până la momentul restituirii efective, totalul dobânzii fiind de 7.742 lei faţă de 3.928 lei suma achitată, că nivelul total al dobânzii fiscale trebuie stabilit prin raportare la dobânda fiscală aplicabilă pentru fiecare perioadă.

Reclamantul nu a indicat temeiul de drept al cererii.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 400 lei.

Pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiate.

În motivare, pârâta a arătat că, prin hotărârea  judecătorească pronunţată în dosarul 1X/99/2017, s-a dispus obligarea la plata către reclamant a dobânzii legale în materie fiscală, iar, potrivit Ordinului comun al Ministerului Mediului şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 1488/3198/2017, de aplicare a OUG nr. 52/2017, dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti sunt cele dispuse de instanţa judecătorească, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 1 al.1 din ordin, care indică acordarea dobânzii prevăzută de art. 174 al.5 din Lg. 207/2015 privind C.proc.fisc., că, potrivit aceluiaşi ordin dobânda prevăzută de C.proc.fisc. se acordă de la data indicată în hotărârea judecătorească, iar dobânda legală se acordă de la data achitării timbrului de mediu cu privire la care s-a dispus restituirea, că, prin hotărârea judecătorească de care beneficiază reclamantul s-a dispus acordarea dobânzii fiscale, iar pârâta a emis decizia de acordare a acestei dobânzi, în cuantum de 3.928 lei, actele contestate fiind legale.

În dovedire, pârâta a depus la dosar înscrisuri.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 12.03.2009,  reclamantul din prezenta cauză a achitat suma de 5.275  lei cu titlul de taxă pe poluare pentru autovehicul, astfel cum rezultă din chitanţa nr. 5034101 – fila 21.

Prin sentinţa civilă nr. 782/23.05.2017, pronunţată în dosarul 1X/99/2017 al Tribunalului Iaşi, pârâta a fost obligată la restituirea sumei de 5.275 lei încasată cu titlu de taxă pe poluare, la plata dobânzii legale în materie fiscală, calculată în raport de suma supusă restituirii şi începând cu data de 12.03.2009, data plăţii taxei şi la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 800 lei – filele 15-16.

Prin decizia nr. 583/27.02.2018 a Curţii de Apel Iaşi,, instanţa de recurs a menţinut sentinţa Tribunalului, iar, prin decizia nr. 892/10.04.2018, pârâta a fost obligată la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – filele 17-19.

La data de 26.04.2018, reclamantul a formulat cerere de restituire a sumelor menţionate în hotărârile judecătoreşti – fila 20.

Faţă de aceste hotărâri judecătoreşti, pârâta a emis procesul verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbru de mediu pentru autovehicule nr. 8962149/21.05.2019 prin care a stabilit cuantumul dobânzii ca fiind de 3.928 lei corespunzător unui nivel al dobânzii de 0,02% - fila 13.

Prin Decizia de restituire a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget nr. 11081630/10.07.2019 a fost stabilită suma de 3.928 de lei cu titlul de dobândă – fila 14.

Împotriva actelor emise de pârâtă, reclamantul a formulat contestaţie administrativă ce a fost respinsă prin decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 141660/17.09.2019 – filele 9-10.

Contestaţia de faţă vizează, în esenţă, dreptul reclamantului la dobânda fiscală calculată conform cuantumurilor dobânzii fiscale aplicabile în perioada 12.03.2009 – 23.05.2019, nu doar a cuantumului dobânzii prevăzute de art. 1 alin. 1 din OUG nr. 52/2017.

Conform art. 1 alin.1 din OUG nr. 52/2017, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule(...), taxa pe poluare pentru autovehicule (...) şi timbrul de mediu pentru autovehicule(...) şi care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 5 alin.3 din OUG nr. 52/2017, dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor şi data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătoreşti definitive sau, după caz, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 1 alin. (1).

Conform art. 1.1 din Ordinul nr. 1488/2017 privind aplicarea OUG 52/2017, fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 (...) reprezentând: a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule (...); b) taxa pe poluare pentru autovehicule(...); c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (...);  d) timbrul de mediu pentru autovehicule(...); e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a) - d), calculate de la data perceperii acestora şi până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Conform art. 6.7 din acelaşi Ordin , în situaţia în care instanţa judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabileşte astfel:  a) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispoziţiilor art. 182 din acest act normativ sau de la data stabilită de instanţele de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă, după caz;(...)”.

Conform art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind C.proc.fisc.,  pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 168 alin. (4) sau la art. 77, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabilului/plătitorului”.

Conform art. 120 alin.7 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală, în forma în vigoare în perioada 12.03.2009 – 30.06.2010 :” (7) Nivelul dobânzii este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale

Conform art. 120 alin.7 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală, în forma în vigoare în perioada 01.07.2010 – 30.09.2010 :” (7) Nivelul dobânzii este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale

Conform art. 120 alin.7 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală, în forma în vigoare în perioada 01.10.2010 – 28.02.2014 :” (7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale

Conform art. 120 alin. 7 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală, în forma în vigoare în perioada 01.03.2014 – 31.12.2015, cu modificarea intervenită prin OUG nr. 8/2014 :” Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere”.

Conform art. 174 alin.5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, în forma în vigoare în perioada 01.01.2016 – 23.05.2019 :” Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere”.

Instanţa constată că, în dispozitivul sentinţei nr. 782/23.05.2017 a Tribunalului Iași, pârâta a fost obligată la plata dobânzii legale în materie fiscală începând cu data plăţii, 12.03.2009.

Aşadar,  rezultă că obligaţia de plată este raportată la dobânda în materie fiscală, astfel încât pârâtul trebuia să facă aplicarea art. 6.7 al.1 lit. a ) din Ordinul nr. 1488/2017 care, coroborat cu art. 182 C.proc.fisc. şi cu data indicată în hotărâre ca început al curgerii dobânzii, atrage concluzia acordării dobânzii fiscale în cuantumurile prevăzute de lege în perioada 12.03.2009-23.05.2019.

Cum perioada faţă de care trebuia calculată dobânda fiscală s-a aflat sub egida a cinci forme ale Codului de procedură fiscală (iar potrivit acestor forme în vigoare în perioada analizată valoarea dobânzii fiscale a fost de 0,1%, 0, 05%, 0,04%, 0,03 % şi 0,02 %), aplicând art. 6.7 din ordinul 1488/2017, pârâtul trebuia să calculeze dobânda începând cu data indicată în sentinţă şi raportat la valorile prevăzute de C.proc.fisc. aplicabile în toată perioada 12.03.2009 – 23.05.2019. Nivelul dobânzii de 0,02% putea fi aplicat doar în situaţia în care sentinţa judecătorească nu cuprindea nici o perioadă de calcul sau nu acorda dobânda fiscală, situaţie în care deveneau incidente dispoziţiile art. 5 alin.3 din OUG nr. 52/2017, ceea ce nu este cazul în speţă.

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că, în mod greşit, pârâta a calculat şi acordat, conform procesului verbal şi deciziilor contestate în cauză, dobânda fiscală limitată la un nivel de 0,02% pe zi de întârziere, astfel încât instanţa urmează să anuleze decizia de soluţionare a contestaţiei şi în parte decizia de restituire şi procesul verbal.

Ca efect al dreptului reclamantului la dobândă legală în materie fiscală,  instanţa constată că, raportat la suma de 5.275 lei achitată la data de 12.03.2009 cu titlu de taxă pe poluare, restituită reclamantului la data 23.05.2019 – fila 25, valoarea totală a dobânzii legale în materie fiscală, calculată conform valorilor prevăzute de C.proc.fisc. în perioada 12.03.2009-23.05.2019,  ar fi de 7.742 lei şi nu 3.928 de lei, cât a achitat pârâta, rezultând o diferenţă de 3.814 lei , la plata căreia urmează a fi obligată pârâta.

În baza art. 453 alin. 1 C.proc.civ., având în vedere că a fost admisă cererea reclamantului ceea ce are semnificaţia faptului că pârâta a fost cea care a căzut în pretenţii, instanţa urmează să oblige pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat ( conform chitanţei nr. 536/15.10.2019 – fila 7 bis).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite  cererea formulată de reclamantul SO, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi.

Anulează  Decizia nr. 141660/17.09.2019  emisă de pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi.

Anulează în parte  decizia de restituire a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget nr. 11081630/10.07.2019 şi procesul verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor  reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule nr. 8962149/21.05.2019 emise de pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 3.814 lei reprezentând diferenţă de dobândă fiscală neachitată.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat.