Compensaţie legală, valoare titlu executoriu legi de retrocedare

Decizie 1970 din 15.10.2018


Cod ECLI:RO:TBDLJ:2018:165.001970

Dosar nr. .../215/2017 -contestaţie la executare-

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 1970/2018

Şedinţa publică din data de 15 Octombrie 2018

Completul de judecată este constituit din:

Preşedinte: D.O.

Judecător: V. P.

Grefier: L. E. C.

Pe rol se află pronunţarea asupra dezbaterilor care au avut loc în şedinţa publică din data de 28 septembrie 2018 şi consemnate în încheierea de şedinţă de la aceeaşi dată care face parte integrantă din prezenta decizie, privind judecarea apelului formulat de către contestatorul apelant N. O., împotriva sentinţei civile nr. 14020 din data de 18.12.2017, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. .../215/2017, în contradictoriu cu intimaţii A.N.A.F., D.G.R.F.P.CRAIOVA, A.J.F.P. DOLJ, S. F. O. BECHET şi intimata terţ poprit C.J.P DOLJ, având ca obiect contestaţie la executare.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 28 septembrie 2018, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. 1 N.C.P.C., a amânat, în mod succesiv, pronunţarea, pentru data de 05.10.2018, data de 12.10.2018 şi, respectiv, data de astăzi, 15.10.2018, când a decis următoarele:

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra apelului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 14020 din data de 18.12.2017, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. ..../215/2017, a fost respinsă contestaţia la executare formulată de contestatorul N. O., în contradictoriu cu  intimaţii A.N.A.F., D.G.R.F.P.Craiova, A.J.F.P. DOLJ, S. F. O.Bechet şi terţul poprit C.J.P DOLJ.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin Hotărârea nr. ... din 02.02.2012 a Comisiei Municipiului Bucureşti pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 393/2006 din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucureşti s-a aprobat cererea nr. .../5455/12.01.2007 şi s-a propus acordarea compensaţiilor băneşti moştenitorilor V. A. , G. M. L. , V. C. , N. O. şi P. S. , pentru bunurile defunctului V. V.(V. V.) trecute în proprietatea statului bulgar, stabilindu-se valoarea compensaţiilor la suma de 381115, 85 lei.

La data de 28.06.2016, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a emis Decizia de validare nr. ... prin care a fost validata Hotărârea nr. .../02.02.2012 2012 a Comisiei Municipiului Bucureşti pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, s-a constatat dreptul la despăgubiri în cuantum de 394551, 72 lei si s-au acordat compensaţii băneşti în cuantum de 14194, 42 lei numiţilor V. A. , G. M. L. , V. C. , N. O. si P. S. . Totodată, s-a luat act de faptul ca plata integrală a despăgubirilor propuse prin Hotărârea nr. .../02.02.2012 a fost efectuata de Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti în dosarul de executare nr. .../2013 instrumentat de S.C.P.E.J Duică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia.

Prin încheierea din şedinţă publică din data de 18.12.2015, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. .../300/2015, a fost admisă acţiunea formulata de reclamanta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în contradictoriu cu intimaţii G. M. L. , N. (căsătorita P.) S., V. A., V. C. si N. O. şi s-a dispus întoarcerea executării silite cu privire la suma de 398603 lei, obligând intimaţii la plata către reclamantă a acestei sume de bani.

La data de 29.12.2016, intimata a emis pe numele contestatorului N. O. titlul executoriu nr. 165090031694633 şi somaţia nr. 165090041242302, iar, la data de 23.02.2017, adresa de înfiinţare a popririi nr. 24 prin care s-a dispus indisponibilizarea sumei de 398603 lei datorată contestatorului de terţul poprit C.J.P DOLJ.

Prin contestaţia la executare formulată, contestatorul a solicitat anularea executării silite începută împotriva sa, invocând un mod de stingere a creanţei, respectiv compensaţia.

Instanţa a arătat că, prin contestaţia la executare, se poate invoca stingerea obligaţiei prin plată sau prin alte moduri de stingere intervenite anterior începerii executării silite. Este posibilă invocarea compensaţiei legale în cadrul contestaţiei la executare dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 1617 Cod Civil.

Potrivit art. 1617 Cod civil: ,, (1) Compensaţia operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură.

(2) O parte poate cere lichidarea judiciară a unei datorii pentru a putea opune compensaţia.

(3) Oricare dintre părţi poate renunţa, în mod expres ori tacit, la compensaţie."

Din analiza textului de lege menţionat anterior rezultă că, pentru a putea opera compensaţia legală, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: obligaţiile să fie reciproce, adică să existe între aceleaşi persoane, fiecare având una faţă de cealaltă atât calitatea de creditor cât şi de debitor; datoriile să fie certe, lichide şi exigibile, adică să întrunească toate condiţiile pentru ca dreptul de a cere executarea silită în natură sau prin echivalent să fie actual, datoriile să aibă ca obiect prestaţia de a da sume de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură; părţile să nu fi renunţat expres sau tacit la beneficiul compensaţiei.

Ori, în cauză, nu se poate retine că, anterior declanşării executării silite, a operat compensaţia legala ca şi mod de stingere a datoriei contestatorului, întrucât acesta nu are o creanţă certa lichida si exigibila.

În acest sens s-a avut în vedere că, prin decizia de validare nr. .../28.06.2016 emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, s-a dispus ca plata despăgubirilor se efectuează în condiţiile art. 10 alin. 2 şi alin. 6 coroborat cu art. 11 alin. 1 din Legea 164/2014, iar, potrivit art. 10 alin. 2, plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) şi d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor emiterii deciziilor de validare.

În ceea ce priveşte adresa de înfiinţare a popririi nr. .../23.02.2017 prin care s-a dispus indisponibilizarea veniturilor realizate din pensie a contestatorului N. O. până la concurenţa sumei de 398603 lei, instanţa a constatat că titlul executoriu emis pentru suma de 398603 lei a fost comunicat contestatorului în data de 13.01.2017, aspect ce reiese din dovada  de comunicare aflată la fila 160 din dosar, astfel încât susţinerea contestatorului în sensul că titlul executoriu menţionat în adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi nu i-a fost comunicat apare ca fiind neîntemeiată.

Apărarea contestatorului în sensul că nu are calitatea de debitor solidar cu celelalte persoane menţionate în Hotărârea nr. .../02.02.2012 astfel încât nu trebuia să fie executat silit pentru întreaga sumă prevăzută în titlul executoriu este neîntemeiată, având în vedere că, potrivit art. 1443 C.civ obligaţia este solidară între debitori atunci când toţi sunt obligaţi la aceiaşi prestaţie, astfel încât fiecare poate fi ţinut separat pentru întreaga obligaţie.

Faţă de considerentele expuse, instanţa a respins contestaţia la executare ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel contestatorul apelant N. O., solicitând admiterea apelului şi schimbarea sentinţei civile apelate, în sensul admiterii contestaţiei la executare.

În motivarea apelului s-a arătat că, în mod greşit, instanţa de fond a retinut că nu poate opera compensaţia legală, întrucât apelantul nu ar deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Împotriva apelantului a fost începută executarea silită în baza titlului executoriu nr. 165090031694633 din 29.12.2016 emis de Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Craiova, A.J.F.P. DOLJ, S. F. O.Bechet pentru suma de 398603 lei, la rubrica "documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată" menţionându-se: 58356/300/15 din 18.12.2015 emitent Judecătoria Sectorului 2.

Prin sentinta civilă nr. .../2015, pronunţată de către Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. .../300/2015, a fost admisă cererea formulată de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în contradictoriu cu pârâţii G. M. L., N. (căsătorită P.) S., V. A., V. C. şi N. O. şi s-a dispus întoarcerea executării silite cu privire la suma de 398603 lei, obligând pârâţii la plata către reclamant a acestei sume de bani.

Prin hotărârea nr. .../02.02.2012 a Comisiei Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003 si a Legii nr. 393/2006 din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, s-a aprobat cererea nr. 985/5455/12.01.2007 şi s-a propus acordarea compensaţiilor băneşti moştenitorilor V. A. , G.-M. L., V.C., N. O. şi P. S. , pentru bunurile defunctului V. V.(V. V.), trecute în proprietatea statului bulgar, după cum s-a menţionat la art. 2, valoarea compensaţiilor fiind de 381115, 85 lei.

Pentru plata debitului datorat apelantul a formulat cerere de executare silită, formându-se dosarul nr. 9/2013 al BEJ Duică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti sub nr. .../300/2013, contestatoarea Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a solicitat suspendarea executării silite dispuse prin dosarul nr, 9/2013, suspendarea popririi înfiinţate în dosarul nr. 9/2013, anularea procesului verbal de poprire încheiat în data de 05.02.2013 de BEJ Duică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia, precum şi anularea executării silite dispuse prin dosarul nr. 9/2013.

Prin decizia nr. .../29.09.2014 a Tribunalului Bucureşti a fost admis recursul formulat de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, a fost modificată în tot sentinţa recurată, în sensul că a fost admisă contestaţia la executare şi s-a dispus anularea actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. ..../2013 al BEJA Duică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia.

Ulterior pronunţării soluţiei de întoarcere a executării silite şi obligarea la plata către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a sumei de 398.603 lei, aceasta a emis Decizia de Validare nr. .../28.06.2016, prin care s-a validat hotărârea nr. .../02.02.2012 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, s-a constatat dreptul la despăgubiri în cuantum de 394551, 72 lei şi s-au acordat compensaţii băneşti în cuantum de 14194, 42 lei numiţilor V. A. , G.-M. L., V. C., N. O. şi P. S. .

La art. 3 s-a menţionat: "se ia act de faptul că, plata integrală a despăgubirilor propuse prin Hotărârea nr. ..../02.02.2012 a fost efectuată de Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în dosarul de executare nr. .../2003, instrumentat de S.C.P.E.J. Puică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia."

Prin decizia civila nr. ..../31.10.2016, pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr. ..../3/2014, a fost admis recursul formulat de reclamanţii G. M. L., N. (P.) S., V. A. , V. C. si N. O. a fost casată sentinţa recurată şi, în rejudecare, a fost respinsă acţiunea ca rămasă fără obiect. In considerentele acestei decizii, s-a reţinut că este întemeiată critica recurentei privind aplicarea greşită de catre instanţa de fond a prevederilor Legii nr. 164/2014, având în vedere că aceste dispoziţii sunt ulterioare formulării cererii de chemare în judecată. S-a arătat că, la momentul formulării acţiunii de catre reclamanţi (18.11.2014), nu erau în vigoare prevederile Legii 164/2014, care au stabilit un nou termen de 18 luni pentru emiterea deciziilor de validare/invalidare a hotărârilor comisiilor de aplicare a Legii nr. 9/1998, ci prevederile art. 7, alin. 3 din Legea nr. 9/1998 care reglementau un termen de 60 de zile pentru emiterea hotărârii de validare /invalidare.

Potrivit art. 167, alin. 1 Cod procedură fiscală, prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică, inclusiv unităţile subordonate acesteia (...).

Prin Decizia de validare nr. ... din 28.06.2016, s-a constatat dreptul la despăgubiri în cuantum de 394.551, 72 lei, s-au acordat compensaţii băneşti în cuantum de 14194.42 lei şi s-a luat act de faptul că plata integrală a despăgubirilor propuse prin Hotărârea nr. .../02.02.2012 a fost efectuată de Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în dosarul de executare nr. 9/2013 instrumentat de S.C.P.E.J. Duică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia, apelantul considerând că, astfel, a încetat obligaţia de plată a sumei la care au fost obligaţi către ANRP în cadrul dosarului având ca obiect întoarcerea executării, creanţa ANRP împotriva acestuia stingându-se prin compensare.

Chiar şi în condiţiile aplicabilităţii Legii nr. 164/2014, potrivit art. 10, alin. 2, plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) si d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioada de 5 ani, începând cu anul următor emiterii deciziilor de validare.

Decizia de validare fiind emisă în anul 2016, plata despăgubirilor trebuia făcută începând cu anul 2017 şi, în acest caz, compensaţia legală trebuia să opereze pentru sumele ce trebuiau acordate beneficiarilor începând cu anul 2017.

Referitor la anularea adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi nr. .../23.02.2017, în mod greşit, fost respins acest capăt de cerere de către instanţa de fond, având în vedere faptul că apelantului i-a fost comunicată adresa de înştiinţare privind înfiinţarea, popririi nr. .../23.02.2017, emisă în dosarul de executare nr. 1550123270016, prin care i s-a adus la cunoştinţă faptul că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută, precum şi pentru orice sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu de către C.J.P DOLJ.

Apelantul a susţinut că nu i-a fost comunicat titlul executoriu nr. .../29.12.2016.

Potrivit art. 226, alin. 1 din Legea nr. 207/2015, executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30.

S-a mai arătat că, în mod greşit, a reţinut instanţa de fond şi starea de debitori solidari.

Potrivit Actului de partaj autentificat sub nr. .../17.10.2012 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi "Irina Daniilescu şi Alexandru Sulea", beneficiarii acordată în baza Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 393/2006, conform Hotărârii nr. .../02.02.2012 emisă de Comisia Municipiului Bucureşti, pentru bunurile abandonate de V. V.(V. V.) statului bulgar în comuna C., judeţul D., pentru sistarea stării de indiviziune existentă, au hotărât partajarea sumei menţionate, apelantului revenindu-i  suma de 47639.48 lei.

Apelantul a încasat efectiv suma de 48382, 65 lei la data de 13.12.2013, potrivit extrasului de cont emis de B.R.D.

A menţionat faptul că şi alţi beneficiari menţionaţi în Decizia de validare nr. ... din 28.06.2016 sunt urmăriţi pentru întreaga sumă de bani, de către organe fiscale diferite, situaţie în care se poate ajunge la executarea silită a unor sume mai mari decât cea pentru care s-a dispus întoarcerea executării.

In cazul în care s-ar fi reţinut starea de solidaritate între debitori, executarea silită trebuia făcută, potrivit art. 222 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, de către organul de executare silită coordonator, respectiv cel în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul despre care există indicii că deţine mai multe venituri sau bunuri urmăribile, nefiind cazul apelantului.

De asemenea, instanţa de fond nu a analizat nici solicitarea apelantului privind anularea somaţiei şi titlului executoriu, întrucât au fost emise în baza unui act abrogat. După cum s-a menţionat în cuprinsul titlului executoriu nr. 165090031694633 din 29.12.2016 si a somaţiei nr. 165090041242302 din 29.12.2016, acestea au fost emise în temeiul Ordonanţei Guvernului privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 354, lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, la data intrării în vigoare a acestuia (1 ianuarie 2016, conform art. 353) se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În drept, au fost invocate disp. art. 466 şi următoarele N.c.p.c.

Apelul a fost legal timbrat cu taxă de timbru, conform chitanţei depuse la fila 32 din dosar.

Intimaţii, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare în cauză.

Părţile nu au solicitat încuviinţarea de noi probe în calea de atac a apelului.

Apelantul contestator a depus, la dosar, concluzii scrise (filele 48-50).

Analizând sentinţa civilă apelată, prin prisma motivelor de apel, dar şi în raport de disp. art. 477-479 N.c.p.c., tribunalul constată că apelul formulat este nefondat, pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. ... din data de 18.12.2017, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. ..../215/2017, a fost respinsă contestaţia la executare formulată de contestatorul N. O., în contradictoriu cu  intimaţii A.N.A.F., D.G.R.F.P.Craiova, A.J.F.P. DOLJ, S. F. O.Bechet şi terţul poprit C.J.P DOLJ.

În motivarea apelului s-a arătat că, în mod greşit, instanţa de fond a reţinut că nu poate opera compensaţia legală, întrucât apelantul nu ar deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Principalul argument al contestaţiei la executare deduse judecăţii şi care a fost reiterat şi în cadrul motivelor de apel a vizat faptul că, prin Decizia de validare nr. ... din 28.06.2016, s-a constatat dreptul la despăgubiri în cuantum de 394.551, 72 lei, s-au acordat compensaţii băneşti în cuantum de 14194.42 lei şi s-a luat act de faptul că plata integrală a despăgubirilor propuse prin Hotărârea nr. .../02.02.2012 a fost efectuată de Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în dosarul de executare nr. ../2013 instrumentat de S.C.P.E.J. Duică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia, motiv pentru care apelantul a considerat că, astfel, a încetat obligaţia de plată a sumei la care au fost obligaţi către ANRP în cadrul dosarului având ca obiect întoarcerea executării, creanţa ANRP împotriva acestuia stingându-se prin compensare.

Tribunalul constată că, în mod corect, instanţa de fond a reţinut că, în cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile art. 1617 Noul cod civil, dar nici ale art. 167 din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Astfel, s-a apreciat că apelantul contestator nu beneficiază de o creanţă certă, lichidă şi exigibilă întrucât, prin decizia de validare nr. .../28.06.2016 emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, s-a dispus ca plata despăgubirilor să se efectuează în condiţiile art. 10 alin. 2 şi alin. 6 coroborat cu art. 11 alin. 1 din Legea nr. 164/2014, iar, potrivit art. 10 alin. 2, plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) şi d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor emiterii deciziilor de validare.

În speţă, sunt incidente disp. legii nr. 164/2014, aspect consemnat chiar în cuprinsul deciziei de validare nr. .../28.06.2016 emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (filele 60-61 din cadrul dosarului de fond), aceasta nefiind contestată în vreun mod sau anulată/desfiinţată în vreo procedură ulterioară de către o autoritate publică sau instanţa de judecată, neavând, astfel, relevanţă considerentele deciziei nr. .../31.10.2016 a Curţii de Apel Bucureşti (filele 64-66 din cadrul dosarului de fond) de care se prevalează apelantul contestator în susţinerea contestaţiei la executare formulată.

Mai mult, chiar în cuprinsul legii nr. 164/2014 se prevede, la art. 3 alin. 2 că "Dispoziţiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

Motivul de contestaţie la executare potrivit căruia decizia de validare, fiind emisă în anul 2016, plata despăgubirilor trebuia făcută începând cu anul 2017 şi, în acest caz, compensaţia legală trebuia să opereze pentru sumele ce trebuiau acordate beneficiarilor începând cu anul 2017, este unul nou, invocat pentru prima dată în cadrul motivelor de apel de faţă şi care nu a făcut obiectul analizei instanţei de fond, aspect pentru care acesta nu poate fi analizat de către instanţa de control judiciar, având în vedere disp. art. 478 alin. 3 N.c.p.c.

Cu privire la comunicarea actelor de executare contestate, acesta au fost comunicate apelantului contestator potrivit dovezii de comunicare depuse la fila 80 din cadrul dosarului de fond, motiv pentru care aspectul legat de necomunicarea titlului executoriu nr. ... din data de 29.12.2016 este neîntemeiat, acest titlu fiind cel depus la fila 79 din cadrul dosarului de fond şi care are nr. 165090031694633 din data de 29.12.2016 (în cadrul adresei de înfiinţare a popririi depusă la fila 10 din cadrul dosarului de fond fiind menţionate doar ultimele patru cifre din cuprinsul acestuia).

De asemenea, în mod corect, a apreciat instanţa de fond şi că apărarea contestatorului în sensul că nu are calitatea de debitor solidar cu celelalte persoane menţionate în Hotărârea nr. 4234/02.02.2012, astfel încât nu trebuia să fie executat silit pentru întreaga sumă prevăzută în titlul executoriu este neîntemeiată, având în vedere că, potrivit art. 1443 C.civ., obligaţia este solidară între debitori atunci când toţi sunt obligaţi la aceiaşi prestaţie, astfel încât fiecare poate fi ţinut separat pentru întreaga obligaţie.

Din acest punct de vedere, titlul executoriu de care se prevalează creditorul este reprezentat de încheierea din şedinţă publică din data de 18.12.2015, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. .../300/2015, prin care a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în contradictoriu cu intimaţii G. M. L. , N. (căsătorita P.) S., V. A., V. C. si N. O. şi s-a dispus întoarcerea executării silite cu privire la suma de 398603 lei, fiind obligaţi intimaţii la plata către reclamantă a acestei sume de bani (filele 81-85 din cadrul dosarului de fond), obligaţia, din acest punct de vedere, fiind prezumată ca fiind solidară, în contextul în care debitorii nu au fost obligaţi fiecare la plata doar a unei părţi din cuantumul acestei sume.

Prin urmare, nu Hotărârea nr. .../02.02.2012 emisă de Comisia Municipiului Bucureşti (filele 62-63 din cadrul dosarului de fond) reprezintă titlul executoriu al creditorului, ci încheierea din şedinţă publică din data de 18.12.2015, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. .../300/2015, astfel încât nu relevanţă modul în care codebitorii solidari au partajat suma încasată potrivit Hotărârii nr. .../02.02.2012.

Din acest punct de vedere, actul de partaj încheiat între debitorii solidari nu este opozabil creditorului, acest act producând efecte doar între părţi, acestea putându-se desocoti ulterior între ele, după finalizarea dosarului de executare silită, tocmai în temeiul acestui act de partaj.

În cadrul motivelor de apel, apelantul contestator a mai invocat faptul că instanţa de fond nu a analizat motivul de nulitate invocat în temeiul disp. art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. .../2015.

Într-adevăr, tribunalul constată că instanţa de fond nu a analizat această critică expusă de către apelantul contestator în cadrul contestaţiei la executare dedusă judecăţii, însă, analizând înscrisurile depuse la dosar, nu se poate reţine întemeiat acest motiv, în contextul în care acesta nu a fost probat de către contestator, potrivit disp. art. 249 alin. 1 N.c.p.c., respectiv contestatorul nu a indicat care ar fi fost organul de executare silită coordonator şi despre care dintre debitorii solidari ar fi existat indicii că deţine mai multe venituri sau bunuri urmăribile, precizând doar că nu este cazul acestuia, astfel încât nu se poate reţine că, în cauză, nu au fost respectate disp. art. 222 alin. 1 din legea nr. 207/2015, pentru a se putea aprecia incident, în speţă, cazul de nulitate prevăzut de disp. art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 207/2015.

Mai mult, potrivit înscrisurilor depuse la filele 122-123 din cadrul dosarului de fond, rezultă că executarea fiscală s-a efectuat, în cauză, potrivit disp. art. 226 alin. 10 din legea nr. 207/2015, adresa de executare fiind înaintată Serviciului Fiscal Orăşenesc Bechet de către ANAF-Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare.

Apelantul contestator a mai criticat în cadrul motivelor de apel şi faptul că instanţa de fond nu a analizat solicitarea acestuia privind anularea somaţiei şi titlului executoriu întrucât au fost emise în baza unui act abrogat, respectiv a OG nr. 92/2003, în contextul în care, la data de 01.01.2016, a intrat în vigoare Noul cod de procedură fiscală, respectiv legea nr. 207/2015.

Tribunalul constată că, într-adevăr, instanţa de fond nu a analizat acest motiv de nulitate, însă acesta nu poate fi apreciat ca fiind întemeiat, apelantul contestator neinvocând care a fost vătămarea produsă de faptul că, în formularele emise de către creditor cu privire la actele de executare, au rămas inserate dispoziţiile vechiului Cod de procedură fiscală, respectiv OG nr. 92/2003, respectiv nu a arătat, în mod concret, ce dispoziţii din vechea lege nu se mai regăsesc şi în Noul cod de procedură fiscală, legea nr. 207/2015, şi, prin urmare au fost aplicate, în mod greşit, de către organul de executare, astfel încât să-i fi produs acestuia o vătămare care să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actelor în discuţie. 

Având în vedere aceste aspecte, tribunalul constată că motivele de apel deduse judecăţii nu pot fi considerate întemeiate.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul, în temeiul disp. art. 480 alin. 1 teza I N.c.p.c., va respinge apelul formulat de către apelantul-contestator N. O., împotriva sentinţei civile nr. .... din data de 18.12.2017, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. ..../215/2017, în contradictoriu cu intimaţii A.N.A.F., D.G.R.F.P.CRAIOVA, A.J.F.P. DOLJ, SERVICIUL FISCAL ORAŞENESC BECHET şi intimata terţ-poprit C.J.P DOLJ, ca nefondat.

Având în vedere modul de soluţionare a apelului de faţă şi a contestaţiei la executare, tribunalul va respinge cererea de restituire a taxei judiciare de timbru, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E:

Respinge apelul formulat de către apelantul-contestator N. O., CNP 1550123270016, domiciliat în municipiul Craiova, jud. Dolj, împotriva sentinţei civile nr. ... din data de 18.12.2017, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. .../215/2017, în contradictoriu cu intimaţii A.N.A.F., D.G.R.F.P.CRAIOVA, A.J.F.P. DOLJ, şi SERVICIUL FISCAL ORAŞENESC BECHET şi intimata terţ-poprit C.J.P DOLJ, ca nefondat.

Respinge cererea de restituire a taxei judiciare de timbru, ca neîntemeiată.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 15 Octombrie 2018, la sediul Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă.

Preşedinte,

D.O.Judecător,

V. P.

Grefier,

L. E. C.

Red. jud. V.P./Tehn. S.V. 8 ex./08.11.2018

Jud. fond: T. G. Ciucă