Infracţiunea prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003. Elemente constitutive

Decizie 22 din 23.01.2012


Infracţiunea prev. de  art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003. Elemente constitutive

Infracţiuni

Sentinţa penală nr. 22/23 ianuarie 2012

Prin rechizitoriul nr. 145/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani din data de 14 septembrie 2011, inculpata C. P. a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea  infracţiunilor de „evaziune fiscală prin ascunderea bunului sau sursei impozabile şi taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 42 Cod penal , „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate  săvârşirii acesteia” prev. de art. 274 rap. la art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 42 Cod penal şi „ deţinerea în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete” prev. de  art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 şi 42 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a şi b şi art. 34 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatei că  la data de 02 octombrie 2010, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa acesteia, din sat Buhăceni, comuna Truşeşti, jud. Botoşani a fost găsită cantitatea de 286 pachete ţigări (5720 ţigarete) de diferite mărci, din care 28 pachete ţigări marca „Monte Carlo”, 83 pachete ţigări marca „Plugarul”, 36 pachete ţigări marca „Red&White”, 25 pachete ţigări marca „Kiss” şi 114 pachete ţigări marca „Winston”, de provenienţă Republica Moldova, ce erau deţinute fără documente legale fiind provenite din activităţi de contrabandă.

Totodată, au fost identificate şi ridicate un număr de 15 înscrisuri care erau întocmite de învinuită, pe care erau consemnate diferite nume de persoane, iniţiale de mărci de ţigări, sume de bani, reieşind din acestea precum şi din alte cercetări efectuate în cauză, că în perioada 01.07.2010 – 02.10.2010, inculpata a colectat, deţinut şi comercializat în afara cadrului legal şi cantitatea de 1382 pachete ţigări (27.640 ţigarete) de diferite mărci de provenienţă Republica Moldova.

Astfel, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile şi taxabile, inculpata a cauzat un prejudiciu în sumă totală de 16.838 lei (din care suma de 909 lei reprezintă taxe vamale, suma de 10.585 lei reprezintă accize, suma de 1323 lei reprezintă valoarea în vamă a ţigărilor neconfiscate,  suma de 3137 lei reprezintă TVA aferentă şi suma de 884 lei reprezintă impozit pe venitul obţinut din comercializarea ţigărilor), sumă cu care Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Botoşani, se constituie părţi civile în cauză, întrucât prejudiciul cauzat nu a fost recuperat în cursul urmăririi penale.

 Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa va reţine următoarele:

La data de 02 octombrie 2010, în baza autorizaţiei nr. 47, s-a efectuat o percheziţie la domiciliul inculpatei C. P., din sat Buhăceni, comuna Truşeşti, jud. Botoşani.

Cu acea ocazie, la locuinţa inculpatei a fost găsită cantitatea de 286 pachete ţigări de provenienţă Republica Moldova, diferite mărci după cum urmează: 28 pachete ţigări marca „Monte Carlo”, 83 pachete ţigări marca „Plugarul”, 36 pachete ţigări marca „Red&White”, 25 pachete ţigări marca „Kiss” şi 114 pachete ţigări marca „Winston”. Faptul că aceste ţigări, de provenienţă Republica Moldova, proveneau din contrabandă este dovedit atât prin lipsa actelor de provenienţă, cât şi prin declaraţiile inculpatei care arată că le-a achiziţionat din piaţă, fără documente.

Cu prilejul aceleiaşi percheziţii au fost identificate şi ridicate din locuinţa acesteia 15 înscrisuri pe care erau consemnate: diferite nume de persoane, cantităţi de ţigări de diferite mărci  (în total 1382 pachete) şi sume de bani.

Potrivit raportului de constatare tehnico  - ştiinţifică nr. 620853/20.12.2010 întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Botoşani, „scrisul de mână de pe toate cele 15 înscrisuri ridicate de la locuinţa inculpatei a fost executat de aceeaşi persoană, respectiv de către inculpata C. P.”. Având în vedere stricta evidenţă a cantităţilor de ţigări (individualizate inclusiv prin indicarea iniţialelor mărcii) şi asocierea sumelor cu nume de persoane, în mod corect s-a concluzionat de către organul de urmărire penală că este vorba de cantităţi de ţigări vândute de inculpată diverselor persoane. Corect stabilit este şi intervalul de timp în care s-a realizat vânzarea, ţinându-se seama că unele înscrisuri pe care inculpata a făcut însemnările sunt datate. Susţinerea inculpatei potrivit căreia a însemnat cantităţile de ţigări cumpărate pentru consumul propriu este vădit lipsită de sinceritate, atât din perspectiva cantităţilor de ţigări, cât şi a evidentei lipse de utilitate a ţinerii unor asemenea evidenţe în cazul bunurilor de consum.

Prin activitatea sa inculpata a prejudiciat bugetul de stat atât sub aspectul componentei ce ţine de plata taxelor vamale (prejudiciul fiind în sumă de 15.954 lei, conform calcului efectuat de DRAOV Iaşi), cât şi al celei ţinând de plata taxelor pentru venitul realizat (prejudiciu în sumă de 884 lei).

La reţinerea acestei situaţii de fapt nu vor fi luate în considerare declaraţiile date în cursul urmăririi penale de martorii M. A., D. M.şi R. M. , având în vedere modalitatea în care organul de cercetare penală a înţeles să procedeze la audiere (modalitate descrisă de cei trei martori în faţa instanţei).

Raportat la situaţia de fapt şi probatoriul indicate mai sus, în sarcina inculpatei se vor reţine infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (constând în ascunderea repetată, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în intervalul 1 iulie 2010 – 2 octombrie 2010, a veniturilor obţinute din vânzarea de ţigări, în scopul sustragerii de la plata taxelor) şi de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (constând în deţinerea repetată, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de ţigarete despre care cunoştea că provin din contrabandă). În acest sens se va proceda la schimbarea încadrării juridice dată acestei din urmă infracţiuni prin rechizitoriu, în sensul înlăturării dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006, atât timp cât în speţă nu se regăseşte niciuna din circumstanţele cu caracter agravant indicate de acest text.

În ce priveşte infracţiunea prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, se va dispune achitarea inculpatei în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală. Astfel, deşi s-a dovedit deţinerea repetată de către inculpată a unor cantităţi de ţigarete în afara antrepozitului fiscal, obiectiv nu se poate stabili dacă fiecare activitate de deţinere a vizat peste 10.000 de ţigarete. Prin urmare, făcând şi aplicarea principiului in dubio pro reo, nu sunt întrunite toate elementele constitutive ale respectivei infracţiuni.

La individualizarea judiciară a pedepselor instanţa va avea în vedere limitele prevăzute de lege, gradul concret de pericol social al infracţiunilor, conturat de modalitatea concretă de săvârşire, repetarea actelor infracţionale, cantităţile de ţigări deţinute, respectiv comercializate şi valoarea prejudiciilor cauzate, precum şi persoana inculpatei, care, deşi nu prezintă antecedente penale, a fost sancţionată contravenţional pentru activităţi de aceeaşi natură, nu a avut o atitudine procesuală în întregime sinceră şi are o situaţie familială şi materială relativ dificilă. În cazul infracţiunii de evaziune fiscală instanţa consideră că valoarea redusă a prejudiciului constituie o împrejurare ce imprimă faptei un caracter mai puţin grav, aşa încât va reţine această împrejurare ca şi circumstanţă atenuantă conform art. 74 alin. 2 Cod penal.

În baza acestor criterii, făcând şi aplicarea prevederilor art. 80 Cod penal, instanţa va aplica inculpatei pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 2 şi art. 80 Cod penal şi pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal pedepsele vor fi contopite şi se va aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal.

Pe timpul şi în condiţiile art. 71 Cod penal se va interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal.

Faţă de conţinutul concret al activităţii infracţionale şi de datele ce caracterizează persoana inculpatei, instanţa consideră că scopul aceste pedepse poate fi atins şi fără privare de libertate, în condiţiile suspendării sub supraveghere a executării. Prin urmare, în baza art. 861, art. 862 şi art. 71 alin. 2 Cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe o durată de 5 ani.

În baza art. 863 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte lunar la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani;

b) să anunţe Serviciului, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice Serviciului şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice Serviciului informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În latura civilă a cauzei s-au constituit părţi civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi cu suma de 15.954 lei, la care se adaugă accesoriile prev. de Codul de procedură fiscală (conform cererii şi anexelor depuse la dosar) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani cu suma de 884 lei, la care se adaugă accesoriile prev. de Codul de procedură fiscală.

Fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, în baza art. 14, 346 Cod procedură penală rap. la art. 998 Cod civil (forma în vigoare la data comiterii faptelor ilicite), inculpata va fi obligată la plata despăgubirilor solicitate.

Se va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării sub supraveghere.

În temeiul art. 118 lit. e Cod penal se va dispune confiscarea ţigaretelor ridicate de la domiciliul inculpatei şi depuse în custodia Poliţiei oraşului Ştefăneşti.

De la domiciliul inculpatei a fost ridicată şi suma de 450 lei, ce a fost consemnată la CEC Bank cu recipisa 459947/1. Se constată că, în ce priveşte această sumă, pe de o parte nu există dovezi că ar proveni din activitatea infracţională, iar pe de altă parte că s-a procedat la consemnare nelegal, cu ignorarea procedurii reglementate de art. 163 şi urm. Cod procedură penală. Ordonanţa din data de 7 februarie 2011 nu este de natură să acopere această neregularitate, deoarece este ulterioară consemnării, referindu-se la menţinerea unei măsuri (cea a indisponibilizării) care nici nu fusese dispusă.

Pe cale de consecinţă, se va dispune restituirea sumei de 450 lei către inculpată.

Văzând şi prevederile art. 191 Cod procedură penală,

4