Plângere împotriva Ordonanţei Parchetului

Sentinţă penală 1208 din 10.06.2010


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI ........................

DOSAR NR. ..............................

SENTINŢA PENALĂ NR. ................................

Şedinţa publică de la ......................................

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:  .....................................

 GREFIER: ..........................................

Ministerul Public reprezentat de procuror ......................................

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe petenta ..................................... având ca obiect plângere împotriva ordonanţei nr. .................................. din ................................ a Parchetului de pe lângă Judecătoria sector ..................................

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petenta prin apărător ............................, cu împuternicire avocaţială la dosar, şi intimatul ....................................... prin apărător ....................................................................., cu împuternicire la dosar.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Apărătorul petentei, referitor la comunicarea rezoluţiei din data de ......................................... prin raportare la borderourile de la dosarul de urmărire penală din care ar rezulta că aceasta a fost comunicată în anul ............................., arată că, de fapt, rezoluţia a fost comunicată abia în anul ....................................... la solicitarea petentei, după cum rezultă din copia plicului depus la dosar. Arată că la fila .................................. dup există borderoul recomandatelor prezentate la data de ...................................... nesemnat şi neştampilat de poştă, dar acest borderou nu face dovada expedierii recomandatelor la acea dată. Mai arată că deşi adresa de comunicare a ordonanţei este din .................................. aceasta de fapt a fost comunicată la ..............................., după cum rezultă din copia plicului, petenta formulând plângere în termen. 

Apărătorul intimatului arată că la fila ........................... dosar se află o adresă emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria sector .................................. către apărătorul petentei la data de ..................................... prin care i se comunică un exemplar al rezoluţiei nr. ................................ din ................................... şi în care se mai arată că un exemplar al rezoluţiei i-a fost deja comunicat la data de ......................... Pe parcursul urmăririi penale petenta a fost reprezentată de un alt avocat, avocat care a formulat plângere împotriva ordonanţei, şi care în mod cert a primit rezoluţia primului-procuror pentru că la fila ................................. există un borderou in care figurează că această rezoluţie a fost comunicată la .................................... la cabinet avocat ...................................., cel care o asista pe petentă la vremea respectivă. Apreciază că solicitarea petentei de comunicare a rezoluţiei la care s-a răspuns prin adresa din ...................................... a fost o încercare de repunere în termen. Arată că prin decizia nr. .................................., a cărei copie o depune la dosar, ....................................... a statuat că repunerea în termen în cazul instituţiei plângerii nu este valabilă prin analogie cu repunerea in termen pentru formularea căii de atac împotriva sentinţelor pronunţate, respectiv  apel sau recurs. ....................................... a statuat că legea penală este de strictă aplicare şi interpretare motiv pentru care instituţia repunerii în termen nu operează în cazul plângerilor penale.

Apreciază că este inadmisibil ca vreme de 2 ani petenta să fi stat în pasivitate şi să nu se fi interesat de modalitatea de soluţionare a plângerii sale. Arată că nu există certitudinea că prin plicurile ale căror copii au fost depuse la dosar au fost comunicate chiar soluţiile din cauză şi că adresa din data de ................................. a Parchetului în care se face referire la faptul că a mai existat o comunicare este un înscris valabil, care nu a fost declarat fals. În consecinţă, solicită respingerea plângerii ca tardiv formulată.

 Apărătorul petentei depune la dosar cererea adresată Parchetului şi arată că nu s-a încercat repunerea în termen, ci doar s-a solicitat comunicarea soluţiei. Mai arată că, raportat la încărcătura parchetelor, termenul de .................................. ani este un termen rezonabil pentru a aştepta comunicarea unei soluţii.

Instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii plângerii şi pune in vedere părţilor ca în concluziile lor să se refere şi la incidenţa art. 278/1 al. 2 Cpp prin raportare la decizia în interesul legii nr. 15/2009 a ..................................................

Apărătorul petentei solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată,  la dosar nu există nici o probă concludentă de comunicare a soluţiei, borderoul aflat la dosarul de urmărire penale nefiind o dovadă în acest sens. Consideră că a respectat termenul legal calculat de la data comunicării rezoluţiei din ............................... ca urmare a cererii formulate de petentă.

Apărătorul intimatului solicită admiterea excepţiei tardivităţii plângerii. Arată că nu există certitudinea că înscrisul de la fila ........................dosar a fost comunicat petentei prin plicul aflat la fila ....................................... dosar, fiind posibil să fi existat două adrese comunicate petentei din care aceasta să fi depus doar una la dosar. Mai arată că în adresa de la fila ................................... se arată că a mai avut loc o comunicare, iar dacă ar fi fost vorba de o eroare petenta putea să solicite îndreptarea acesteia. Susţine că la prezentarea unui tabel cu recomandate la unităţile poştale nu se procedează la ştampilarea acestuia.

Apărătorul petentei arată că este importantă data comunicării documentului şi nu data documentului.

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea excepţiei tardivităţii,  solicitând să se constate că rezoluţia nr. .................................. a fost comunicată petentei la ......................., data poştei, şi că la ................................. petenta a formulat plângere la primul procuror. Este adevărat că primul procuror nu a soluţionat în termen plângerea, însă petenta avea la dispoziţie termenul de ............................. zile pentru a formula plângerea la instanţă.

Apărătorul intimatului, în replică, arată din înscrisul depus la termenul de astăzi rezultă faptul că petenta cunoştea faptul că plângerea fusese deja soluţionată de prim-procuror, acesta fiind motivul pentru care s-a solicitat comunicarea soluţiei.

Apărătorul petentei arată că ştiau de soluţionarea plângerii întrucât s-au interesat telefonic, dar soluţia nu le fusese comunicată.

Instanţa reţine cauza pentru soluţionarea excepţiei tardivităţii plângerii.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ............................... (data poştei ........................), petenta ............................. a solicitat în contradictoriu cu intimatul ............................... desfiinţarea ordonanţei nr. ............................... din data de ....................................... a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ......................................, menţinută prin rezoluţia nr. ............................ din data de ................................. a prim-procurorului aceluiaşi Parchet.

În motivarea plângerii s-a arătat că în mod greşit s-a considerat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 215 alin. 4 C.pen., că nu au fost avute în vedere la soluţionarea dosarului dispoziţiile art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, că au fost luate în considerare, fără a fi coroborate cu alte probe, declaraţiile intimatului referitoare la faptul că instrumentele de plată ce făceau obiectul plângerii ar fi fost emise pentru a înlocui alte instrumente de plată emise anterior şi că nu s-au avut în vedere probele care demonstrau intenţia intimatului de a induce în eroare.

La solicitarea instanţei a fost ataşat dosarul nr. ......................... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ...............................

La termenul din data de ............................................, instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii formulării plângerii invocată de intimat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, cu privire la această excepţia, instanţa constată următoarele:

Prin art. 278 alin. 3 din Codul de procedură penală se prevede că "în cazul rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau al ordonanţei ori, după caz, al rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, plângerea se face în termen de ......................... de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanţă sau rezoluţie, persoanelor interesate ....".

Tot astfel, în cadrul art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, prin care este reglementată plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, se subliniază că o asemenea plângere se poate face "în termen de ....................... de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 şi 278"...., pentru ca în alin. 2 al aceluiaşi articol să se precizeze că în cazul în care procurorul ierarhic superior "nu a soluţionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277 (cel mult 20 de zile de la primire – n.n.), termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului iniţial de 20 de zile".

Natura termenelor menţionate a fost clarificată prin decizia nr. 15/2009 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 29/10/2009) pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţii Unite în soluţionarea unui recurs în interesul legii, instanţa supremă stabilit că termenele prev. de art. 278 alin. 3 şi art. 278? alin. 2 C.pr.pen. sunt termene de decădere.

Or, în cauza de faţă, ordonanţa nr. ........................... din data de ........................... a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului .......................... a fost comunicată petentei la data de ..................... (f. ........................... d.i). Împotriva acestei soluţii, a fost formulată plângere, în interiorul termenului legal la data de ............................ (f. ............................... d.i.), plângerea fiind efectiv înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului ........................................... la data de ............................. (f. ...................... d.u.p.).

De la acest moment, ...................................., a început să curgă termenul de ................................. de zile pe care prim-procurorul îl avea la dispoziţie pentru soluţionarea plângerii, după expirarea acestuia, în ipoteza în care în interiorul său nu se pronunţa o soluţie cu privire la plângerea petentei, aceasta având la dispoziţie un interval de 20 de zile pentru a se adresa instanţei de judecată în condiţiile art. 278? alin. 2 C.pr.pen., sub sancţiunea decăderii din dreptul de a contesta soluţia dispusă în cauză.

 Or, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ............................ nu a soluţionat plângerea împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală decât la data de ............................ (f. ....................... d.u.p.), cu depăşirea termenului de 20 de zile, fiind incidente astfel dispoziţiile art. 278? alin. 2 C.pr.pen., iar nu cele ale art. 278? alin. 1 C.pr.pen. potrivit cărora termenul pentru formularea plângerii la instanţa de judecată ar începe să curgă de la data comunicării soluţiei prim-procurorului.

 În consecinţă, plângerea adresată de petentă Judecătoriei Sectorului ........................ la data de ............................... apare ca tardivă prin prisma alineatului .....................al art. 278? C.pr.pen. şi instanţa urmează a o respinge ca atare. Trebuie subliniat şi faptul că plângerea a fost formulată la un interval de peste ..............................luni de la momentul publicării deciziei în interesul legii mai sus menţionate şi că petenta a beneficiat de serviciile unui avocat pe tot parcursul procedurii, neputând să invoce necunoaşterea sau neclaritatea dispoziţiilor legale, al căror conţinut a fost, de altfel, pe deplin lămurit de Înalta Curte de Justiţiei şi Casaţie.

Faţă de cele arătate, instanţa nu mai apreciază necesar să analizeze data la care a fost comunicată petentei rezoluţia prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ....................................... limitându-se la a remarca faptul că actele dosarului sugerează faptul că a avut loc o comunicare a rezoluţiei nr. ............................ şi în cursul anului .......................... (f. ............... d.i., f. ......................d.u.p.), la data de ........................... având loc o recomunicare a soluţiei menţionate.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin. 2 C.pr.pen.,

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 278? alin. 8 lit. a rap. la art. 278? alin. 2 C.pr.pen. respinge ca tardivă plângerea formulată de petenta ..................................., cu sediul în ................................., ...................................., nr. .............., bl. .............., sc. ...................., et. ................., ap. ......................., Sector ......................., în contradictoriu cu intimatul ..........................l, domiciliat în ............................, bd. .................., bl. ..............., sc. ................, ap. ................., jud. ..........................., cu privire la ordonanţa nr. ...................... din data de .......................... a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ............................, menţinută prin rezoluţia nr. ........................... din data de .......................... a prim-procurorului aceluiaşi Parchet.

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta la plata sumei de ........................... de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru reprezentantul Ministerului Public şi de la comunicare pentru părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ...........................................

PREŞEDINTE GREFIER

2