Plângere împotriva Ordonanţei Parchetului

Sentinţă penală 1176 din 04.06.2010


DOSAR NR. ...........................

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI ...................................

SENTINŢA PENALĂ NR. ......................................

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ........................................

INSTANŢA  CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE – ..................................................

GREFIER – ...........................................

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ...................................................

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe petentul ...................................... şi intimatul ........................................, având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, conform art. 2781 C.p.p.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns petentul, personal şi intimatul, personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei faptul că prin serviciul registratură au sosit relaţiile solicitate de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu privire la domiciliul cu care figurează în evidenţă intimatul.

Instanţa procedează la legitimarea părţilor cu actele de identitate, respectiv petentul ......................... cu .................... seria ...................... nr. ...................eliberată la data de ........................., CNP .............................. şi intimatul .................... cu BI ................ . nr. ................... eliberat de Secţia ........................... la data de ......................, CNP .........................

La întrebarea instanţei, intimatul ................................ arată că în prezent domiciliază în ........................................ nr. ........................................, bl. ................, et..................., ap. .......................................... sectorul ..............................................................................................

Reprezentanta Ministerului Public invocă excepţia tardivităţii introducerii prezentei plângeri, având în vedere că de la data de ........................ şi momentul sesizării instanţei, au trecut mai mult de .................................... de zile.

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia tardivităţii introducerii plângerii, invocată de către reprezentanta Ministerului Public.

Petentul, personal, solicită respingerea excepţiei.

Intimatul, personal, solicită admiterea excepţiei.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ................... la data de ........................................................................................................................................., petentul .................. a formulat, în contradictoriu cu intimatul ............................, plângere împotriva rezoluţiei procurorului de caz şi împotriva rezoluţiei prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria ......................................

În motivare, petentul a arătat că solicită desfiinţarea soluţiilor pronunţate în faza de urmărire penală, având în vedere că nu s-au făcut cercetări suficiente pentru stabilirea adevărului în cauză.

La prezentul dosar s-a ataşat dosarul de cercetare penală nr. ........................... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ................................., în care s-a pronunţat rezoluţia din data de ................................... şi rezoluţia prim procurorului din data de ................................. şi plângerea împotriva rezoluţiei prim procurorului de caz înregistrată la Parchet în data de ...................................

Analizând actele şi lucrările dosarului pe excepţia invocată din oficiu, instanţa reţine următoarele:

La data de .................................... petentul a formulat plângere penală ce a format obiectul dosarului nr. .............................

Prin rezoluţia din data de ................................. dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ................... în dosarul nr. ............................., în baza art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 lit. a C.p.p. s-a confirmat propunerea organelor de poliţie de neîncepere urmării penale faţă de intimatul ........................ sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 215 alin. 1, 3 C. pen.

Împotriva soluţiei pronunţate, petentul a formulat plângere la Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria ................. înregistrată la Parchet sub nr. ................................ la data de .....................................

Prin rezoluţia nr. ........................... din data de .......................................... dată de Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria ........................................, s-a respins plângerea formulată de petentă împotriva soluţiei dispuse de procurorul de caz în dosarul nr. .................................... al Parchetului de pe lângă Judecătoria .........................................

La data de ............................. petentul a depus prin poştă la Judecătoria ................................... plângere împotriva rezoluţiei din rezoluţia nr. ........................................

Analizând excepţia invocată la acest termen, instanţa reţine că potrivit art. 2781 alin.1 C.pr.pen., „După respingerea plângerii făcute conform art. 275 - 278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de ......................de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 şi 278, la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.”

Alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede însă că: „În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul ierarhic superior nu a soluţionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului iniţial de ................. de zile.”

Termenul în care prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria ..................... era obligat, conform art. 277 C.pr.pen., să soluţioneze plângerea formulată împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale, era de ........................ de zile de la înregistrarea la Parchet a acestei plângeri, în cauză, începând cu data de ................................... conform vizei de intrare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria ....................................... (în condiţiile în care deşi se susţine în rezoluţia primului procuror că plângerea a fost la data de ............................ acest fapt nu este dovedit de probele administrate în cauză) şi expirând la data de ............................................

Din interpretarea dispoziţiilor legale menţionate anterior rezultă că, de la momentul înregistrării plângerii la Prim-procurorul Parchetului (.....................), petentul avea la dispoziţie un interval de timp de maxim ...............................de zile pentru a formula plângere la instanţă împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale a procurorului de caz.

Ori, acest termen a fost depăşit în cauză, din moment ce petentul a depus plângerea la instanţă prin poştă abia la data de .........................., în condiţiile în care termenul de ..................................de zile expira la data de ...................................., dacă prim procurorul nu se pronunţa până la data de ................................., astfel cum s-a întâmplat în prezenta cauză.

În cauză prin înregistrarea la Parchet a plângerii petentului la data de ................................. prim procurorul trebuia să se pronunţe în maxim ............................. de zile, lucru care nu s-a întâmplat, rezoluţia acestuia fiind emisă la o dată ulterioară, respectiv .............................................

Tocmai pentru a nu se ajunge la situaţii de tergiversare, legea a prevăzut obligaţia depunerii plângerii la instanţă în termen de ................................ de zile de la data când se consideră că a expirat termenul iniţial de .................. de zile în care prim procurorul trebuia să răspundă.

Intenţia legiuitorului a fost tocmai aceea de a sancţiona pasivitatea primului procuror, în acest sens existând soluţii şi în practica judiciară (ex: decizia nr. .......................... a completului de ............................ judecători ai .................................

În cauză petentul a depus plângerea, depăşindu-se însă termenul de 40 de zile în care era obligată să o depună la instanţa de judecată conform art. 2781 alin. 2 C.pr.pen.

Textul de lege este imperativ şi nu prevede posibilitatea depunerii plângerii ulterior comunicării soluţiei prim procurorului, decât dacă acesta a răspuns în termenul legal prevăzut de art. 277 C.p.p., ceea ce în cauză nu s-a întâmplat 

Faptul că petentul a depus plângerea la instanţă după comunicarea de către prim procuror a soluţiei de respingere a plângerii nu este de natură a înlătura consecinţele depunerii acesteia peste termenul prev. de art. 2781 alin. 2 C.p.p., aceasta şi deoarece legea prevede ipoteza în care prim procurorul nu răspunde în termenul legal, situaţie în care petenta era obligată să depună plângere la expirarea acelui termen şi nu să aştepte comunicarea ulterioară a soluţiei de către prim procuror.

Situaţia în cauză înseamnă a adăuga la lege, în condiţiile în care nu este prevăzută expres vreo cauză de repunere în termen sau vreo altă cauză care să modifice cursul acesteia.

Nu se poate invoca necunoaşterea legii de către petent în condiţiile în care o asemenea necunoaştere nu este exoneratoare de răspundere şi de consecinţele ce decurg din aceasta.

De asemenea prin decizia nr. ......................... într-un recurs în interesul legii ÎCCJ a statuat că interpretând dispoziţiile art. 278 alin. 3 şi art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală sub aspectul naturii juridice a termenelor, că acestea sunt termene de decădere.

Datorită specificului lor actele procedurale au o anumită durată în timp, trebuind să fie îndeplinite într-un interval strict delimitat de lege.

    Prin instituţia termenului, astfel cum este reglementată în art. 185-188 din Codul de procedură penală, legea asigură îndeplinirea actelor procedurale în intervalele de timp impuse de succesiunea firească a etapelor procesuale menite să garanteze înfăptuirea actului de justiţie.

    De aceea, termenele procedurale prevăzute de lege sunt stabilite în vederea garantării ritmului optim de desfăşurare a activităţilor menite să contribuie la realizarea scopului procesului penal, fără să împiedice aflarea adevărului sau să lezeze în vreun fel drepturile şi interesele legitime ale părţilor.

   Spre deosebire de termenele substanţiale, care asigură ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime în caz de restrângere a acestora, termenele procedurale impun efectuarea în ritm rezonabil a tuturor operaţiunilor specifice fiecărei faze procesuale. Prin natura lor şi efectele pe care le produc, termenele procedurale pot fi peremptorii sau imperative, dilatorii sau prohibitive şi orânduitorii sau de recomandare.

    Dintre aceste termene, cel peremptoriu este acela înăuntrul căruia un anumit act trebuie îndeplinit în mod imperativ, depăşirea lui atrăgând nulitatea actului respectiv.

    În acest sens, prin art. 185 alin. 1 din Codul de procedură penală s-a reglementat că nerespectarea termenului prevăzut de lege pentru executarea unui drept procesual atrage decăderea din exerciţiul acelui drept şi nulitatea actului făcut peste termen.

Faţă de cele expuse anterior, instanţa va admite excepţia tardivităţii introducerii plângerii, excepţie invocată de reprezentantul Ministerului Public.

În baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.pr.pen., va respinge plângerea formulată de petentul Moroşan Marcel în contradictoriu cu intimatul Buf Gavrilă, ca fiind tardiv introdusă.

 Va menţine rezoluţia procurorului de caz din data de ......................... pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria .................... în dosarul nr. ........................., precum şi rezoluţia prim-procurorului aceluiaşi parchet nr. ................. din data de .................................

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., constatând culpa procesuală, va obliga petentul la plata a 30 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite excepţia tardivităţii introducerii plângerii, excepţie invocată de reprezentantul Ministerului Public.

În baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.pr.pen., respinge plângerea formulată de petentul ............................, domiciliat în ..........................., str. ................. nr. .........................., judeţul ........................ în contradictoriu cu intimatul ...................., domiciliat în ...................... .......................... nr. ..............., bl. ..............., sc. ................. et. ................, ap. ..............., sector ...................... şi f.f.l. în ..................., şos. .................. nr. ................, bl. ............., et. .............., ap. ........................, Sectorul ........................, ca fiind tardiv introdusă.

 Menţine rezoluţia procurorului de caz din data de ........................ pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ..................... în dosarul nr. ............................, precum şi rezoluţia prim-procurorului aceluiaşi parchet nr. ...................... din data de ...........................

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen. obligă petenta la plata sumei de ........................ lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, .................................

PREŞEDINTE, GREFIER,

1